Версия за печат

00546-2015-0021

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000662776

Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, ул. Пловдивско поле №6, За: Цветолюба Васева; Ваня Василева, България 1756, София, Тел.: 02 8076355, E-mail: tzvaseva@sbaloncology.bg, Факс: 02 8706321

Място/места за контакт: отдел Правен и обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.sbaloncology.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151212ewWQ672067.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД по 267 обособени позиции

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Болничната аптека/централния склад на „СБАЛ по онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6.
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект "доставки", и с предмет 'Периодично повтарящи се доставки на медицински консуматив за нуждите на „СБАЛ по онкология” ЕАД" по 267 обособени позиции, съгласно приложената към документацията Техническа спецификация (образец -Й), и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за СБАЛО ЕАД условия.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1.Обособена позиция (ОП):Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, инсулинови от 1 мл, 40 U.l.в мл, деления на скалата 1 I.U, центричен луер, трикомпонентнa /с еластично уплътнение/, със стандартна игла 27 G - 17400 бр.; 2.ОП:Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение,материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 2 мл, деления на скалата 0.1 мл, двукомпонентнa, центричен луер, без игла ; 3.ОП:Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 5 мл, деления на скалата 0.2 мл, двукомпонентнa, центричен луер, без игла - 50000 бр.; 4.ОП: Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 10 мл, разграфени 0.5 мл, двукомпонентна, центричен луер, без игла- 50000 бр.; 5 ОП:Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 20 мл, деления на скалата 1 мл, двукомпонентнa, ексцентричен луер, без игла-30 000 бр.;6.ОП:Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 20 мл, деления на скалата 1 мл, трикомпонентнa /с еластично уплътнение/, ексцентричен луер, без игла - 2500 бр.;7 ОП:Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 50 мл, деления на скалата 1 мл, трикомпонентнa /с еластично уплътнение/, ексцентричен луер, без игла, без човка - 2000 бр.; 8 ОП:Спринцовки инжекционни за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 50 мл, катетърен тип /с голям наконечник/, трикомпонентнa /с еластично уплътнение/- 4000 бр.; 9 ОП:Спринцовкa инжекционнa за ПЕРФУЗОР, за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 50 мл, без латекс, без игла - 800 бр.; 10 ОП:Спринцовкa инжекционна, трикомпонентнa, за ПЕРФУЗОР, за еднократно приложение, съвместима с перфузор Space, луер-лок. Материал - полипропилен, специално обработени плъзгащи се повърхности, с прозрачен цилиндър. Неизтриваща се градуировка нанесена под ъгъл 45 градуса, спрямо положението на спринцовката в помпата, обем 50 мл, без латекс, без игла - 3000 бр.; 11 ОП:Спринцовка "Райер Александър" 100 мл Storz - 1 бр.; 12 ОП:Спринцовки еднократни за инжектор, съвместими с инжектор " EMPOWER CTA" 200 мл - 300 бр.; 13 ОП: Периферен венозен катетър, с крилца за фиксиране, самоактивиращ се предпазен механизъм, капсулиращ напълно върха на иглата при изтеглянето й, с капаче - по 6 подпозиции:13.1. № 14 G -1000 бр.; 13.2. № 16 G - 10 000 бр.; 13.3. № 18 G -20000 бр.; 13.4. № 20 G - 5000 бр.; 13.5. № 22 G -20000 бр.; 13.6.№ 24 G -8000 бр.; 14 ОП:Интравенозна канюла, без предпазен механизъм, без капаче № 20 G -200 бр.; 15 ОП: Удължител за перфузор, 150 см., външен диаметър 2 мм - 6000 бр.; 16 ОП:Удължител тип "Хайделберг" 30 см - 200 бр.; 17 ОП: Игли еднократни, инжекционни по 4 подпозиции: 17.1. №18 G - 20000 бр.; 17.2. №20 G - 90 000 бр.; 17.3. №22 G -80 000 бр.; 17.4. №27 G-50 000 бр.; 18 ОП: Продължава в "Допълнителна информация"!

Стойност, без да се включва ДДС
1622552.9 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

ДА

На основание чл. 15 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки", Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията, са заложени в проекта на договор и са следните: а/ Възложителят, с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя, възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. б/ Срокът на договора може да бъде удължен до 3 месеца. в/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора и при неизчерпани количества по договора. г/ В случай на включване на клаузата за опцията, Изпълнителят се задължава да удължи срока на банковата гаранция за добро изпълнение или да внесе по сметката на Възложителя нова гаранция за изпълнение на договора, съобразена с удължения срок на договора и очакваното прогнозно количество, което може да бъде заявено.

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Не се изисква представяне на гаранция за участие за позиция NN 11, 16, 20, 21, 28, 46, 53, 54, 56, 57, 60, 63, 78, 91, 96, 105, 130, 152, 160, 162, 170, 171, 174, 176, 177, 179, 181, 182, 187, 189, 193, 194, 195, 205, 213, 222, 228, 231, 236, 243. За позиции с NN следва да се представи гаранция за позиция в лева, както следва: 1.- 13.05 лв.; 2.- 15.40; 3 - 22.10; 4 - 30.00; 5 -28.74; 6 - 4.79; 7 -6.60; 8 - 13.20; 9 -2.79; 10 - 9.90 лв.; 12 - 52.95; 13 - 1600; 14 - 1.20; 15 - 19.80; 17 - 48.00; 18 - 25.22; 19 - 1.67; 22 - 21.00; 23 - 63.00; 24 - 3.20; 25 - 42.00; 26 - 17.40; 27 - 8.00; 29 - 6.72; 30 - 5.60; 31- 13.20 лв.; 32 - 13.20; 33 - 18.00; 34 - 11.80; 35 - 16.25; 36 - 14.56; 37 - 10.22; 38 - 5.11; 39 - 187.66; 40 - 4.80; 41 - 20.63; 42 - 25.00; 43 - 19.51; 44 - 26.30; 45 - 92.73; 47 - 116,67; 48 - 76,80; 49 - 25,00; 50 - 25,00; 51 - 25,00; 52 - 6.25; 55 - 7,50; 58 - 2,25; 59 - 46.33; 61 - 17,29; 62 - 18,30; 64 - 1,16; 65 - 2,98; 66- 1,80; 67 - 4,50; 68 - 4,00; 69 - 9,03; 70 - 2,04; 71 - 1,63; 72 - 31,46; 73 - 1,20; 74 - 16,00; 75 - 6,00; 76 - 76,00; 77 - 8,40; 79 - 9,18; 80 - 4,05; 81 - 5,25; 82 - 9,60; 83 - 38,25; 84 - 5,00; 85 - 92,75; 86 - 63,35; 87 - 89,78; 88 - 1.43; 89 - 2,50; 90 - 1.00 лв.; 92 - 35,09; 93 - 26,88; 94 - 19,50; 95 - 85,00; 97 - 5,83; 98 - 40,80; 99 - 1 357,00; 100 - 47,17 лв.; 101 - 387,20; 102 - 24,50; 103 - 54,00; 104 - 18,16; 106 - 21,37; 107 - 33,80; 108 - 72,74; 109 - 100,00; 110 - 189,00; 111- 36,17 лв.; 112 - 67,50; 113- 72,00; 114 - 390,00; 115 - 3,00; 116 - 19,95; 117 - 61,84; 118 - 23,78; 119 - 5,72; 120 - 10,37; 121- 57,20; 122 - 52,50; 123 - 3,55; 124 - 3,08; 125 - 8,00; 126 - 2,50; 127 - 2,50; 128 - 2,54; 129 - 1,94; 131- 4,50; 132 - 43,56; 133 - 30,00; 134 - 40,00; 135 - 9,75; 136 - 38,33; 137 - 13,33; 138 - 12,38; 139 - 6,25; 140 - 6,25; 141 - 7,50; 142 - 3,00; 143 - 15,00; 144 - 42,40; 145 - 102,90; 146 - 15,79; 147 - 2,90; 148 - 5,04; 149 - 10,50; 150 - 61,60; 151 - 27,00 лв.; 153 - 24,00; 154 - 5,25; 155 - 1,75; 156 - 3,80; 157 - 4,90; 158 - 42,00; 159 - 110,00; 161 - 2,25; 163 - 2,67; 164 - 133,00; 165 - 10,67; 166 - 10,80; 167 - 122,57; 168 - 29,76; 169 - 20,72; 172 - 6,67; 173 - 10,00; 175 - 28,23лв.; 178 - 2,00; 180 - 1,02; 183 - 20,83; 184 - 20,83; 185 - 8,17; 186 - 112,00; 188 - 4,50; 190 - 1,20; 191 - 1,80; 192 - 53,25; 196 - 50,03; 197 - 2 400,00; 198 - 3,00; 199 - 78,00; 200 - 30,00 лв.; 201 - 7,83; 202 - 6,80; 203 - 27,00; 204 - 4,14; 206 - 18,45; 207 - 2,80; 208 - 4,43; 209 - 50,00; 210 - 8,75; 211- 5,83; 212 - 2,00; 214 -25,00; 215 - 2,50; 216 - 1,00; 217 - 24,00; 218 - 8,00; 219 - 400,00; 220 - 4 250,00; 221 - 63,33; 223 - 20,83; 224 - 20,83; 225 - 30,00; 226 - 18,00; 227 - 42,00; 229 - 6,67; 230 - 2,05; 232 - 42,75; 233 - 5,21; 234 - 4,17; 235 - 15,00; 237 - 1,67; 238 - 6,67; 239 - 2,40; 240 - 6,67; 241 - 1,67; 242 - 1,67; 244 - 41,67; 245 - 37,50; 246 - 37,50; 247 - 12,50; 248 - 13,08; 249 - 15,00; 250 - 15,00; 251 - 2,50; 252 - 83,33; 253 - 33,33; 254 - 30,00; 255 - 1,67; 256 - 3,75; 257 - 10,83; 258 - 2,08; 259 - 4,17; 260 - 2,17; 261 - 20,83; 262 - 1,50; 263 - 1,00; 264 - 10,50; 265 - 33,60; 266 - 21,60; 267 - 40,00 лв. Участниците представят гаранцията за участие за всяка позиция в полза на „СБАЛ по онкология” ЕАД за гарантиране на изпълнението на техните задължения, произтичащи от участието в процедурата. Срокът на валидност на гаранцията за участие следва да бъде в срокът на валидност на офертите /180 дни от датата на крайният срок за получаването им/.1. Гаранцията се представя в една от следните форми по избор на участника:- парична сума, платима по банкова сметка на „СБАЛ по онкология” ЕАД в Интернешънъл Асет Банк АД; IBAN: BG84IABG81231000113500, BIC: IABGBGSF;- безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена от българска банка в полза на възложителя, със срок на валидност не по-малък от 180 календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите.Продължава в "Допълнителна информация"! .

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансиране от бюджета на СБАЛО ЕАД. Условия и начин на плащане – плащането се извършва с платежно нареждане по банкова сметка на изпълнителя, отложено в срок до 60 дни, след извършена доставка, издадена фактура и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за всяка една доставка, подписан надлежно и от двете страни.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. При участници обединения, следва да се приложи заверено копие на договора за обединение. В случай, че в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.Договорът за обединение трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: - всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора;- всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в настоящата обществена поръчка. Забележка: Свързани лица и свързани предприятия по смисъла на § 1, т.23а и т.24 от ЗОП са:23а. "Свързани лица" са: а) роднини по права линия без ограничение;б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; в) роднини по сватовство - до втора степен включително;г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; д) съдружници; е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.24. "Свързано предприятие" е предприятие:а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП, или г) което заедно с възложител по чл. 7 от ЗОП е обект на доминиращото влияние на друго предприятие. 2. До участие в процедурата се допускат всички участници, отговарящи на изискванията на Закона за обществени поръчки, Закона за медицинските изделия, както и приложимите към предмета на поръчката нормативни актове и настоящата документация.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи /задължителни и други по преценка на участника/, включително документи, относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Всеки лист, съдържащ се в плика, следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка. 2. Оферта, попълнена съгласно образец – А от настоящата документация. В офертата задължително се посочват позициите за които участникът подава оферта. 3. Представяне на участника – посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, Булстат и/или друга идентифицираща информация /за физически и юридически лица/, в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.4. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, попълнена съгласно образец – Б от настоящата документация. В декларацията задължително се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. 5. При участници обединения – заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият /документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение/. 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП, попълнена съгласно образец – З от настоящата документация. 7. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законният представител на участника /нотариално заверено пълномощно - оригинал/.8. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие, попълнена съгласно образец – В от настоящата документация. 9. Декларация за съгласие за участие, като подизпълнител, попълнена съгласно образец – Г от настоящата документация. 10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, т.2, т.3 и т.4 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП /отнася се за подизпълнители, в случай, че участникът предвижда такива/, попълнена съгласно образец – Д от настоящата документация. 11. За всяка обособена позиция, за която участникът подава оферта, следва да се представи гаранция за участие в една от следните форми: оригинал на банкова гаранция или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. Всяка отделна гаранция за участие е в размер, посочен в обявлението и в част 4 „Указания за участие в открита процедура” раздел V „Изисквания и условия за гаранциите” от документацията по настоящата поръчка.12. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор, попълнена съгласно образец – Ж от настоящата документация.13. Декларация по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, попълнена съгласно образец – И от настоящата документация.14. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП, попълнена съгласно образец – Е от настоящата документация. 15. Списък на приложимите документи – Образец-Н, попълнен изчерпателно съобразно посочените колони за всяка позиция, за които участникът оферира. 16. Каталог или брошура на предлаганите изделия, с посочен каталожен номер на конкретните обособени позиции/подпозиции. Каталогът или брошурата следва да бъдат подписани и подпечатани на всяка страница от участника и да са придружени с превод на български език в частта

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

неприложимо!

Изисквано минимално/ни ниво/а:

неприложимо!

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Участникът трябва да докаже регистрацията си в ИАЛ за търговия на едро с медицински изделия или в друг професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка. В случай, че регистрацията е достъпна в публичен безплатен регистър или предоставянето й е безплатно на възложителя, участникът следва да посочи информация за органа, който го поддържа. В случай, че исканата информация е платена или не е достъпна в публичен регистър, то участникът следва да представи документ, доказващ съответната регистрация. 2. Списък /оригинал/ на доставките на медицински консуматив или сходни за последните три години, считано до датата на подаване на офертата, с включени предмет, стойности, дати и възложители, придружен с доказателства за извършените доставки /заверени от участника копия/. Доказателствата за извършените доставки се предоставят под формата на актуално удостоверение, издадено от възложител /може и референция/ или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката/те. Удостоверенията за добро изпълнение от възложител следва да съдържат периода на изпълнението, мястото, вида и обема на стоките, както и дали договорът е изпълнен точно, в срок и в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията трябва да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт. 3. Доказателство за съответствие на медицински изделия с нанесена „СЕ” маркировка: 3.1. Валидна декларация за съответствие с нанесена „СЕ” маркировка, издадена от производителя или упълномощен представител (чл.14, ал.2 от Закона за медицинските изделия) за всяко медицинско изделие, предложено от участника /заверено от участника копие на оригинала и заверено от участника копие от официалния превод на български език/ или 3.2. Валиден сертификат за „СЕ” марка, издаден от нотифициран орган за всички медицински изделия, за които се изисква съгл. чл. 18 от Закона за медицинските изделия и Наредбите за съществените изменения за оценяване на съответствието със съществените изисквания на медицинските изделия по чл.2, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за медицинските изделия /заверено от участника копие на оригинала и заверено от участника копие от официалния превод на български език/. 3.3. В случай, че за конкретното изделие не се изисква по закон/директива сертификат за „СЕ” марка и/или декларация за съответствие с нанесена „СЕ” маркировка, участникът прилага към документите декларация в свободен текст. На документите по т.3. следва да се отбележи и номера на обособената позиция/подпозиция, който да съотвества на номера на обособената позиция/подпозиция от Техническата спецификация, за която се отнася и за които участникът оферира. 4.Оторизационно писмо (оригинал или нотариално заверено копие) от фирмата производител, издадено на името на участника, удостоверяващо права за представителство и търговия на територията на цялата страна. Когато е на чужд език да бъде представено и в превод на български език.Срокът на валидност на оторизационното писмо следва да бъде не по-кратък от срока на действие на договора, за чието сключване се кандидатства. Участникът може да представи пълномощно, както от производителите, така и от упълномощените представители на фирмите производители. В случай, че участникът е преупълномощен от упълномощен представител на фирмата производител, то той следва да представи документ, от който е видно, че упълномощителят е упълномощен представител на фирмата производител. Представеният документ следва да бъде оригинал или нотариално заверен.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да е регистриран в ИАЛ за търговия на едро с медицински изделия или в друг професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, или да е регистриран съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка. 2. Участникът да е изпълнил минимум една доставка на медицински консуматив, или сходни договори за последните три години, считано до датата на подаване на офертата. 3. Предлаганите медицински консумативи да притежават нанесена „СЕ” маркировка или валидна декларация за съответствие с нанесена „СЕ” маркировка, издадена от производителя или упълномощен представител (където е приложимо). 4. Участникът да е оторизиран представител на производителя на медицинския консуматив.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 040 - 068161 от 24.02.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
04.01.2016 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
13.01.2016 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 14.01.2016 г.  Час: 10:00
Място

административна сграда на СБАЛО ЕАД, етаж 6, заседателна зала

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедуратаили техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

18 ОП: Игли за Порт-а-кат Surecan 90 по 3 подпозиции; 19 Тапа за катетър, уретрален; 20. Тапа за интравенозна канюла, стерилна; 21. Тапа за сонда, стерилна; 22. Биопсични игли за кор биопсия, автоматични /бял дроб/ 14 G, дъл. 150 мм, диам. 2.10 мм; 23. Биопсични игли за кор биопсия, автоматични /гърда/ 14 G, дъл. 100 мм, диам. 2.10 мм; 24. Игла на Верес; 25. Игли биопсични за простата, съвместими за пистолет Bard Magnum, № 18 G; 26. Автоматична игла за меки тъкани, права без наклон със захващащ накрайник по подпозиции; 27. Тънкотръбен плеврален дренаж, с pigtail катетър по подпозиции; 28. Пункционна игла за бронх ФБС за многократна употреба; 29. Игли спинални № 22 G; 30.Игли спинални с водеща игла № 25 G; 31. Набулайзер разширител за медикаменти,за многократна употреба, за респиратори Evita V 500; 32.Набулайзер разширител за медикаменти, за многократна употреба, за респиратори Savina 300; 33. Набулайзер за инхалации, комплект с еднократни кислородни маски; 34. Маска лицева, еднократна, за кислородотерапия, със свързващ шлаух ф = 6 мм; 35. Назален катетър за кислородотерапия /тип очила /; 36.Натронкалк; 37. Набор за катетърна епидурална анестезия: епидурална игла по Туохи 1.30 х 80 мм, G 18 х 3 1/2; епидурален катетър със затворен край и три латерални отвора, 0.85х 0.45 мм и дължина 100 см; катетърен конектор, плосък епидурален филтър 0.2 милимикрона, устойчив на налягане 7 бара; 38. Набор за катетърна епидурална анестезия 1.30х80 мм,G 18 х 3 1/2. Епидурален катетър със затворен край и три латерални отвора, 0.85х 0.45 мм и дължина 100 см, катетърен конектор, плосък епидурален филтър 0.2 милимикрона, устойчив на налягане 7 бара; 39. Централен венозен катетър по подпозиции; 40.Филтър тип "Изкуствен нос" за трахеостомиран пациент, мъртъв обем 8 мл, съпротивление 0.2 mbar при 30 л/мин поток.; 41. Филтър за респиратори с овлажняващо и антибактериално действие, със степен на филтрация 99.99%, ф=22 мм конектор, от полипропилен, без латекс и PVC, съпротивление при поток 30 л/мин - 0.9 mbar.; 42. Филтър механичен, /НЕPА/, за анестезиологични и дихателни апарати, с антибактериално действие, ф=22 конектор, мъртъв обем 55 мл, 99.999 % степен на бактериална и вирусологична защита, резистанс 1.3 mbar при 30 л/мин поток, от полипропилен, без латекс и PVC.; 43. Интубационна тръба тип "Роберт Шоу" по подпозиции; 44. Интубационна тръба, двупросветна, тип "Карленс"; 45. Маска ларингиална, силиконова, за еднократна употреба; 46. Маска ларингиална, Fast tranch, в комплект с интубационна тръба за интубация през маската при трудна интубация, за многократна употреба; 47. Маска ларингиална, i-gel, с отвор към ГИТ, за еднократна употреба, №4; 48.Инфузионна система за инфузомат Space Line SafeSet, 250 см, луер лок; 49.Сензор за пулсоксиметрия за монитор Mindray; 50. Сензор за пулсоксиметрия за монитор Nihon kohden; 51. Сензор за пулсоксиметрия за монитор Draeger; 52. Сензор за пулсоксиметрия за монитор Dash; 53. Стопер за артериална канюла с гумена мембрана; 54. Трансфузионна система за сакове двустепенна за инфузионна помпа инфузомат 250 см, съвместима с Инфузомати Браун; 55. Удължител между интубационната тръба и дихателния кръг с аспирационен порт; 56. Удължител за инфузионна система / 30см./; 57. Адаптер преходен, мъжко/женско, с винтова луер лок въртяща се връзка; 58. Интравенозна система за подаване на инфузионни разтвори, самозареждаща се, с аерофобен филтър спиращ проникването на въдух и предпазващ от въздушна емболия чрез ЦВК; 59. Назодоуденална сонда с 6 отвора 1500 мм - 2000 мм, глух канал; 60. Сонда за хранене, рентгеноконтрастна нишка, материал - мек ПВХ, без DEHP, матирана повърхност за по-лесто поставяне, два странични отвора със заоблени ръбове, атравмичен мек заоблен връх, прецизна маркировка на дължината започваща от 4 см, конектор с капачка, дължина 54 см.; 61. Назо-йеюнална сонда /тип трилумина/; 62. Редон дренаж -шишета от твърда пластмаса 600 мл; ОП от 63 до 267 - съгласно Техническа спецификация, неразделна част от документацията

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл. 120 ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

16.12.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, инсулинови от 1 мл, 40 U.l.в мл, деления на скалата 1 I.U, центричен луер, трикомпонентнa /с еластично уплътнение/, със стандартна игла 27 G.
1) Кратко описание

Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, инсулинови от 1 мл, 40 U.l.в мл, деления на скалата 1 I.U, центричен луер, трикомпонентнa /с еластично уплътнение/, със стандартна игла 27 G.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, инсулинови от 1 мл, 40 U.l.в мл, деления на скалата 1 I.U, центричен луер, трикомпонентнa /с еластично уплътнение/, със стандартна игла 27 G.- 17 400 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1305 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение,материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 2 мл, деления на скалата 0.1 мл, двукомпонентнa, центричен луер, без игла
1) Кратко описание

Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение,материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 2 мл, деления на скалата 0.1 мл, двукомпонентнa, центричен луер, без игла

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение,материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 2 мл, деления на скалата 0.1 мл, двукомпонентнa, центричен луер, без игла -50 000 броя;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1540 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 5 мл, деления на скалата 0.2 мл, двукомпонентнa, центричен луер, без игла
1) Кратко описание

Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 5 мл, деления на скалата 0.2 мл, двукомпонентнa, центричен луер, без игла - 50 000

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 5 мл, деления на скалата 0.2 мл, двукомпонентнa, центричен луер, без игла - 50 000 броя -

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2210 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 10 мл, разграфени 0.5 мл, двукомпонентна, центричен луер, без игла
1) Кратко описание

Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 10 мл, разграфени 0.5 мл, двукомпонентна, центричен луер, без игла

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 10 мл, разграфени 0.5 мл, двукомпонентна, центричен луер, без игла - Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 10 мл, разграфени 0.5 мл, двукомпонентна, центричен луер, без игла - Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 10 мл, разграфени 0.5 мл, двукомпонентна, центричен луер, без игла - 50 000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 20 мл, деления на скалата 1 мл, двукомпонентнa, ексцентричен луер, без игла.
1) Кратко описание

Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 20 мл, деления на скалата 1 мл, двукомпонентнa, ексцентричен луер, без игла.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 20 мл, деления на скалата 1 мл, двукомпонентнa, ексцентричен луер, без игла -30 000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2874 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 20 мл, деления на скалата 1 мл, трикомпонентнa /с еластично уплътнение/, ексцентричен луер, без игла.
1) Кратко описание

Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 20 мл, деления на скалата 1 мл, трикомпонентнa /с еластично уплътнение/, ексцентричен луер, без игла.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 20 мл, деления на скалата 1 мл, трикомпонентнa /с еластично уплътнение/, ексцентричен луер, без игла - 2 500 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
479.17 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 50 мл, деления на скалата 1 мл, трикомпонентнa /с еластично уплътнение/, ексцентричен луер, без игла, без човка
1) Кратко описание

Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 50 мл, деления на скалата 1 мл, трикомпонентнa /с еластично уплътнение/, ексцентричен луер, без игла, без човка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 50 мл, деления на скалата 1 мл, трикомпонентнa /с еластично уплътнение/, ексцентричен луер, без игла, без човка - 2 000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
660 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Спринцовки инжекционни за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 50 мл, катетърен тип /с голям наконечник/, трикомпонентнa /с еластично уплътнение/.
1) Кратко описание

Спринцовки инжекционни за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 50 мл, катетърен тип /с голям наконечник/, трикомпонентнa /с еластично уплътнение/.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Спринцовки инжекционни за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 50 мл, катетърен тип /с голям наконечник/, трикомпонентнa /с еластично уплътнение/ - 4 000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1320 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Спринцовкa инжекционнa за ПЕРФУЗОР, за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 50 мл, без латекс, без игла.
1) Кратко описание

Спринцовкa инжекционнa за ПЕРФУЗОР, за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 50 мл, без латекс, без игла.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Спринцовкa инжекционнa за ПЕРФУЗОР, за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 50 мл, без латекс, без игла - 800 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
278.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Спринцовкa инжекционна, трикомпонентнa, за ПЕРФУЗОР, за еднократно приложение, съвместима с перфузор Space, луер-лок. Материал - полипропилен, специално обработени плъзгащи се повърхности, с прозрачен цилиндър. Неизтриваща се градуировка нанесена под ъгъл 45 градуса, спрямо положението на спринцовката в помпата, обем 50 мл, без латекс, без игла
1) Кратко описание

Спринцовкa инжекционна, трикомпонентнa, за ПЕРФУЗОР, за еднократно приложение, съвместима с перфузор Space, луер-лок. Материал - полипропилен, специално обработени плъзгащи се повърхности, с прозрачен цилиндър. Неизтриваща се градуировка нанесена под ъгъл 45 градуса, спрямо положението на спринцовката в помпата, обем 50 мл, без латекс, без игла

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Спринцовкa инжекционна, трикомпонентнa, за ПЕРФУЗОР, за еднократно приложение, съвместима с перфузор Space, луер-лок. Материал - полипропилен, специално обработени плъзгащи се повърхности, с прозрачен цилиндър. Неизтриваща се градуировка нанесена под ъгъл 45 градуса, спрямо положението на спринцовката в помпата, обем 50 мл, без латекс, без игла - 3 000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
990 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Спринцовка "Райер Александър" 100 мл Storz
1) Кратко описание

Спринцовка "Райер Александър" 100 мл Storz

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Спринцовка "Райер Александър" 100 мл Storz - Спринцовка "Райер Александър" 100 мл Storz Спринцовка "Райер Александър" 100 мл Storz - 1 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
16.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Спринцовки еднократни за инжектор, съвместими с инжектор " EMPOWER CTA" 200 мл
1) Кратко описание

Спринцовки еднократни за инжектор, съвместими с инжектор " EMPOWER CTA" 200 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Спринцовки еднократни за инжектор, съвместими с инжектор " EMPOWER CTA" 200 мл - 300 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
5295 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Периферен венозен катетър, с крилца за фиксиране, самоактивиращ се предпазен механизъм, капсулиращ напълно върха на иглата при изтеглянето й, с капаче,
1) Кратко описание

Периферен венозен катетър, с крилца за фиксиране, самоактивиращ се предпазен механизъм, капсулиращ напълно върха на иглата при изтеглянето й, с капаче - по 6 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Периферен венозен катетър, с крилца за фиксиране, самоактивиращ се предпазен механизъм, капсулиращ напълно върха на иглата при изтеглянето й, с капаче - по 6 подпозиции, както следва: 13.1. № 14 G - 1 000 броя; 13.2. № 16 G - 10 000 броя; 13.3. № 18 G - 20 000 броя; 13.4. № 20 G - 5 000 броя; 13.5. № 22 G - 20 000 броя; 13.6. № 24 G - 8 000 броя;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
160000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Интравенозна канюла, без предпазен механизъм, без капаче № 20 G
1) Кратко описание

Интравенозна канюла, без предпазен механизъм, без капаче № 20 G

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Интравенозна канюла, без предпазен механизъм, без капаче № 20 G - 200 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
120 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Удължител за перфузор, 150 см., външен диаметър 2 мм
1) Кратко описание

Удължител за перфузор, 150 см., външен диаметър 2 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Удължител за перфузор, 150 см., външен диаметър 2 мм - 6 000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1980 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Удължител тип "Хайделберг" 30 см
1) Кратко описание

Удължител тип "Хайделберг" 30 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Удължител тип "Хайделберг" 30 см - 200 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
66 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Игли еднократни, инжекционни
1) Кратко описание

Игли еднократни, инжекционни

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Игли еднократни, инжекционни - по 4 подпозиции, както следва: 17.1. №18 G - 20 000 броя; 17.2. №20 G- 90 000 броя; 17.3. №22 G - 80 000 броя; 17.4. №27 G - 50 000 броя;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4800 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция Игли за Порт-а-кат Surecan 90
1) Кратко описание

Игли за Порт-а-кат Surecan 90

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Игли за Порт-а-кат Surecan 90 по 3 подпозиции, както следва: 18.1. № 15 G - 600 броя; 18.2. № 17 G - 600 броя; 18.3. № 19 G - 600 броя;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2522 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция Тапа за катетър, уретрален
1) Кратко описание

Тапа за катетър, уретрален

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Тапа за катетър, уретрален - 2 000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
166.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция Тапа за интравенозна канюла, стерилна
1) Кратко описание

Тапа за интравенозна канюла, стерилна

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Тапа за интравенозна канюла, стерилна -500 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
30 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция Тапа за сонда, стерилна
1) Кратко описание

Тапа за сонда, стерилна

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Тапа за сонда, стерилна - 500 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
41.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция Биопсични игли за кор биопсия, автоматични /бял дроб/ 14 G, дъл. 150 мм, диам. 2.10 мм
1) Кратко описание

Биопсични игли за кор биопсия, автоматични /бял дроб/ 14 G, дъл. 150 мм, диам. 2.10 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Биопсични игли за кор биопсия, автоматични /бял дроб/ 14 G, дъл. 150 мм, диам. 2.10 мм - 50 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция Биопсични игли за кор биопсия, автоматични /гърда/ 14 G, дъл. 100 мм, диам. 2.10 мм
1) Кратко описание

Биопсични игли за кор биопсия, автоматични /гърда/ 14 G, дъл. 100 мм, диам. 2.10 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Биопсични игли за кор биопсия, автоматични /гърда/ 14 G, дъл. 100 мм, диам. 2.10 мм - 150 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6300 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция Игла на Верес
1) Кратко описание

Игла на Верес

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Игла на Верес- 2 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
320 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция Игли биопсични за простата, съвместими за пистолет Bard Magnum, № 18 G
1) Кратко описание

Игли биопсични за простата, съвместими за пистолет Bard Magnum, № 18 G

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Игли биопсични за простата, съвместими за пистолет Bard Magnum, № 18 G - 100 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4200 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция Автоматична игла за меки тъкани, права без наклон със захващащ накрайник
1) Кратко описание

Автоматична игла за меки тъкани, права без наклон със захващащ накрайник по 4 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Автоматична игла за меки тъкани, права без наклон със захващащ накрайник по 4 подпозиции, както следва: 26.1.G-14 с дължина на иглата180 мм - 10 броя; 26.2. G-14 с дължина на иглата 250 мм - 10 броя; 26.3. G-18 с дължина на иглата180 мм - 10 броя; 26.4. G-18 с дължина на иглата 250 мм - 10 броя;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1740 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция Тънкотръбен плеврален дренаж, с pigtail катетър
1) Кратко описание

Тънкотръбен плеврален дренаж, с pigtail катетър по 4 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Тънкотръбен плеврален дренаж, с pigtail катетър по 4 подпозиции, както следва: 27.1. № 6 - 20 броя; 27.2. №8 - 20 броя; 27.3. №10 - 20 броя; 27.4. №12 - 20 броя;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
800 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция Пункционна игла за бронх ФБС за многократна употреба
1) Кратко описание

Пункционна игла за бронх ФБС за многократна употреба

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Пункционна игла за бронх ФБС за многократна употреба - 1 брой

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
41.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 29 / Заглавие на обособената позиция Игли спинални № 22 G
1) Кратко описание

Игли спинални № 22 G

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Игли спинални № 22 G - 300 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
672 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 30 / Заглавие на обособената позиция Игли спинални с водеща игла № 25 G
1) Кратко описание

Игли спинални с водеща игла № 25 G

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Игли спинални с водеща игла № 25 G - 250 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
560 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 31 / Заглавие на обособената позиция Набулайзер разширител за медикаменти,за многократна употреба, за респиратори Evita V 500
1) Кратко описание

Набулайзер разширител за медикаменти,за многократна употреба, за респиратори Evita V 500

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Набулайзер разширител за медикаменти,за многократна употреба, за респиратори Evita V 500 - 3 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1320 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 32 / Заглавие на обособената позиция Набулайзер разширител за медикаменти, за многократна употреба, за респиратори Savina 300
1) Кратко описание

Набулайзер разширител за медикаменти, за многократна употреба, за респиратори Savina 300

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Набулайзер разширител за медикаменти, за многократна употреба, за респиратори Savina 300 - 3 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1320 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 33 / Заглавие на обособената позиция Набулайзер за инхалации, комплект с еднократни кислородни маски
1) Кратко описание

Набулайзер за инхалации, комплект с еднократни кислородни маски

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Набулайзер за инхалации, комплект с еднократни кислородни маски - 1 000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1800 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 34 / Заглавие на обособената позиция Маска лицева, еднократна, за кислородотерапия, със свързващ шлаух ф = 6 мм
1) Кратко описание

Маска лицева, еднократна, за кислородотерапия, със свързващ шлаух ф = 6 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Маска лицева, еднократна, за кислородотерапия, със свързващ шлаух ф = 6 мм - 1000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1180 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 35 / Заглавие на обособената позиция Назален катетър за кислородотерапия /тип очила /
1) Кратко описание

Назален катетър за кислородотерапия /тип очила /

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Назален катетър за кислородотерапия /тип очила / - 2 500 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1625 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 36 / Заглавие на обособената позиция Натронкалк
1) Кратко описание

Натронкалк

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Натронкалк - 200 литра

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1456 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 37 / Заглавие на обособената позиция Набор за катетърна епидурална анестезия: епидурална игла по Туохи 1.30 х 80 мм, G 18 х 3 1/2; епидурален катетър със затворен край и три латерални отвора, 0.85х 0.45 мм и дължина 100 см; катетърен конектор, плосък епидурален филтър 0.2 милимикрона, устойчив на налягане 7 бара
1) Кратко описание

Набор за катетърна епидурална анестезия: епидурална игла по Туохи 1.30 х 80 мм, G 18 х 3 1/2; епидурален катетър със затворен край и три латерални отвора, 0.85х 0.45 мм и дължина 100 см; катетърен конектор, плосък епидурален филтър 0.2 милимикрона, устойчив на налягане 7 бара

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Набор за катетърна епидурална анестезия: епидурална игла по Туохи 1.30 х 80 мм, G 18 х 3 1/2; епидурален катетър със затворен край и три латерални отвора, 0.85х 0.45 мм и дължина 100 см; катетърен конектор, плосък епидурален филтър 0.2 милимикрона, устойчив на налягане 7 бара - 80 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1021.6 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 38 / Заглавие на обособената позиция Набор за катетърна епидурална анестезия 1.30х80 мм,G 18 х 3 1/2. Епидурален катетър със затворен край и три латерални отвора, 0.85х 0.45 мм и дължина 100 см, катетърен конектор, плосък епидурален филтър 0.2 милимикрона, устойчив на налягане 7 бара
1) Кратко описание

Набор за катетърна епидурална анестезия 1.30х80 мм,G 18 х 3 1/2. Епидурален катетър със затворен край и три латерални отвора, 0.85х 0.45 мм и дължина 100 см, катетърен конектор, плосък епидурален филтър 0.2 милимикрона, устойчив на налягане 7 бара

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Набор за катетърна епидурална анестезия 1.30х80 мм,G 18 х 3 1/2. Епидурален катетър със затворен край и три латерални отвора, 0.85х 0.45 мм и дължина 100 см, катетърен конектор, плосък епидурален филтър 0.2 милимикрона, устойчив на налягане 7 бара - 40 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
510.8 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 39 / Заглавие на обособената позиция Централен венозен катетър
1) Кратко описание

Централен венозен катетър по 4 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Централен венозен катетър по 4 подпозиции, както следва: 39.1. 20 см дължина, набор по техниката катетър върху водача тип Селдингер, еднолуменен 14 G - 80 броя; 39.2. 20 см дължина, набор по техниката катетър върху водача тип Селдингер, еднолуменен 16 G - 600 броя; 39.3. 20 см дължина - набор по техниката катетър върху водача, тип Селдингер, двулуменен 16 G - 150 броя; 39.4. набор по техниката катетър върху водача, тип Селдингер, Трилумен, с канюла V, с Y-образна игла с възвратен клапан, F 7,30 см дъл., игла G 18/70 мм, водач 0.89 мм х 50 см - 50 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
18765.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 40 / Заглавие на обособената позиция Филтър тип "Изкуствен нос" за трахеостомиран пациент, мъртъв обем 8 мл, съпротивление 0.2 mbar при 30 л/мин поток.
1) Кратко описание

Филтър тип "Изкуствен нос" за трахеостомиран пациент, мъртъв обем 8 мл, съпротивление 0.2 mbar при 30 л/мин поток.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Филтър тип "Изкуствен нос" за трахеостомиран пациент, мъртъв обем 8 мл, съпротивление 0.2 mbar при 30 л/мин поток - 100 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
480 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 41 / Заглавие на обособената позиция Филтър за респиратори с овлажняващо и антибактериално действие, със степен на филтрация 99.99%, ф=22 мм конектор, от полипропилен, без латекс и PVC, съпротивление при поток 30 л/мин - 0.9 mbar.
1) Кратко описание

Филтър за респиратори с овлажняващо и антибактериално действие, със степен на филтрация 99.99%, ф=22 мм конектор, от полипропилен, без латекс и PVC, съпротивление при поток 30 л/мин - 0.9 mbar.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Филтър за респиратори с овлажняващо и антибактериално действие, със степен на филтрация 99.99%, ф=22 мм конектор, от полипропилен, без латекс и PVC, съпротивление при поток 30 л/мин - 0.9 mbar. - 1 500 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2062.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 42 / Заглавие на обособената позиция Филтър механичен, /НЕPА/, за анестезиологични и дихателни апарати, с антибактериално действие, ф=22 конектор, мъртъв обем 55 мл, 99.999 % степен на бактериална и вирусологична защита, резистанс 1.3 mbar при 30 л/мин поток, от полипропилен, без латекс и PVC.
1) Кратко описание

Филтър механичен, /НЕPА/, за анестезиологични и дихателни апарати, с антибактериално действие, ф=22 конектор, мъртъв обем 55 мл, 99.999 % степен на бактериална и вирусологична защита, резистанс 1.3 mbar при 30 л/мин поток, от полипропилен, без латекс и PVC.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Филтър механичен, /НЕPА/, за анестезиологични и дихателни апарати, с антибактериално действие, ф=22 конектор, мъртъв обем 55 мл, 99.999 % степен на бактериална и вирусологична защита, резистанс 1.3 mbar при 30 л/мин поток, от полипропилен, без латекс и PVC. - 250 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 43 / Заглавие на обособената позиция Интубационна тръба тип "Роберт Шоу"
1) Кратко описание

Интубационна тръба тип "Роберт Шоу" по 4 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Интубационна тръба тип "Роберт Шоу" по 4 подпозиции, както следва: 43.1. № 35 - 10 броя; 43.2. № 37 - 10 броя; 43.3 № 39 - 10 броя; 43.4. № 41 - 5 броя.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1951.25 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 44 / Заглавие на обособената позиция Интубационна тръба, двупросветна, тип "Карленс"
1) Кратко описание

Интубационна тръба, двупросветна, тип "Карленс" по 4 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Интубационна тръба, двупросветна, тип "Карленс" по 4 подпозиции, както следва: 44.1. № 35 - 10 броя; 44.2. № 37 - 10 броя; 44.3. № 39 - 10 броя; 44.4. № 41 - 10 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2630 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 45 / Заглавие на обособената позиция Маска ларингиална, силиконова, за еднократна употреба
1) Кратко описание

Маска ларингиална, силиконова, за еднократна употреба по 3 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Маска ларингиална, силиконова, за еднократна употреба по 3 подпозиции, както следва: 45.1. № 3 - 50 броя; 45.2. № 4 - 500 броя; 45.3. № 5 - 100 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
9273.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 46 / Заглавие на обособената позиция Маска ларингиална, Fast tranch, в комплект с интубационна тръба за интубация през маската при трудна интубация, за многократна употреба
1) Кратко описание

Маска ларингиална, Fast tranch, в комплект с интубационна тръба за интубация през маската при трудна интубация, за многократна употреба Маска ларингиална, Fast tranch, в комплект с интубационна тръба за интубация през маската при трудна интубация, за многократна употреба

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Маска ларингиална, Fast tranch, в комплект с интубационна тръба за интубация през маската при трудна интубация, за многократна употреба - 2 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
78.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 47 / Заглавие на обособената позиция Маска ларингиална, i-gel, с отвор към ГИТ, за еднократна употреба, №4
1) Кратко описание

Маска ларингиална, i-gel, с отвор към ГИТ, за еднократна употреба, №4

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Маска ларингиална, i-gel, с отвор към ГИТ, за еднократна употреба, №4 - 400 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
11666.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 48 / Заглавие на обособената позиция Инфузионна система за инфузомат Space Line SafeSet, 250 см, луер лок
1) Кратко описание

Инфузионна система за инфузомат Space Line SafeSet, 250 см, луер лок

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Инфузионна система за инфузомат Space Line SafeSet, 250 см, луер лок -1600 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
7680 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 49 / Заглавие на обособената позиция Сензор за пулсоксиметрия за монитор Mindray
1) Кратко описание

Сензор за пулсоксиметрия за монитор Mindray

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Сензор за пулсоксиметрия за монитор Mindray - 20 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 50 / Заглавие на обособената позиция Сензор за пулсоксиметрия за монитор Nihon kohden
1) Кратко описание

Сензор за пулсоксиметрия за монитор Nihon kohden

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Сензор за пулсоксиметрия за монитор Nihon kohden - 20 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 51 / Заглавие на обособената позиция Сензор за пулсоксиметрия за монитор Draeger
1) Кратко описание

Сензор за пулсоксиметрия за монитор Draeger

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Сензор за пулсоксиметрия за монитор Draeger - 20 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 52 / Заглавие на обособената позиция Сензор за пулсоксиметрия за монитор Dash
1) Кратко описание

Сензор за пулсоксиметрия за монитор Dash

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Сензор за пулсоксиметрия за монитор Dash - 5 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
625 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 53 / Заглавие на обособената позиция Стопер за артериална канюла с гумена мембрана
1) Кратко описание

Стопер за артериална канюла с гумена мембрана

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Стопер за артериална канюла с гумена мембрана - 500 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
83.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 54 / Заглавие на обособената позиция Трансфузионна система за сакове двустепенна за инфузионна помпа инфузомат 250 см, съвместима с Инфузомати БраунТрансфузионна система за сакове двустепенна за инфузионна помпа инфузомат 250 см, съвместима с Инфузомати Браун
1) Кратко описание

Трансфузионна система за сакове двустепенна за инфузионна помпа инфузомат 250 см, съвместима с Инфузомати Браун

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Трансфузионна система за сакове двустепенна за инфузионна помпа инфузомат 250 см, съвместима с Инфузомати Браун - 20 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
66 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 55 / Заглавие на обособената позиция Удължител между интубационната тръба и дихателния кръг с аспирационен порт
1) Кратко описание

Удължител между интубационната тръба и дихателния кръг с аспирационен порт

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Удължител между интубационната тръба и дихателния кръг с аспирационен порт - 200 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
750 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 56 / Заглавие на обособената позиция Удължител за инфузионна система / 30см./
1) Кратко описание

Удължител за инфузионна система / 30см./

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Удължител за инфузионна система / 30см./ - 200 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
66 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 57 / Заглавие на обособената позиция Адаптер преходен, мъжко/женско, с винтова луер лок въртяща се връзка
1) Кратко описание

Адаптер преходен, мъжко/женско, с винтова луер лок въртяща се връзка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Адаптер преходен, мъжко/женско, с винтова луер лок въртяща се връзка - 100 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
27.97 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 58 / Заглавие на обособената позиция Интравенозна система за подаване на инфузионни разтвори, самозареждаща се, с аерофобен филтър спиращ проникването на въздух и предпазващ от въздушна емболия чрез ЦВК
1) Кратко описание

Интравенозна система за подаване на инфузионни разтвори, самозареждаща се, с аерофобен филтър, спиращ проникването на въздух и предпазващ от въздушна емболия чрез ЦВК

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Интравенозна система за подаване на инфузионни разтвори, самозареждаща се, с аерофобен филтър, спиращ проникването на въздух и предпазващ от въздушна емболия чрез ЦВК - 250 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
225 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 59 / Заглавие на обособената позиция Назодоуденална сонда с 6 отвора 1500 мм - 2000 мм, глух канал
1) Кратко описание

Назодоуденална сонда с 6 отвора 1500 мм - 2000 мм, глух канал - по 5 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Назодоуденална сонда с 6 отвора 1500 мм - 2000 мм, глух канал - по 5 подпозиции, както следва: 59.1. № 14 с диаметър 4.7мм - 1000 броя; 59.2. № 16 с диаметър 5,3 мм - 2000 броя; 59.3. № 18 с диаметър 6мм - 2000 броя; 59.4. № 20 с диаметър 6,7 мм - 2000 броя; 59.5. № 22 с диаметър 7,3 мм - 2000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4633.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 60 / Заглавие на обособената позиция Сонда за хранене, рентгеноконтрастна нишка, материал - мек ПВХ, без DEHP, матирана повърхност за по-лесто поставяне, два странични отвора със заоблени ръбове, атравмичен мек заоблен връх, прецизна маркировка на дължината започваща от 4 см, конектор с капачка, дължина 54 см.
1) Кратко описание

Сонда за хранене, рентгеноконтрастна нишка, материал - мек ПВХ, без DEHP, матирана повърхност за по-лесто поставяне, два странични отвора със заоблени ръбове, атравмичен мек заоблен връх, прецизна маркировка на дължината започваща от 4 см, конектор с капачка, дължина 54 см - по 3 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Сонда за хранене, рентгеноконтрастна нишка, материал - мек ПВХ, без DEHP, матирана повърхност за по-лесто поставяне, два странични отвора със заоблени ръбове, атравмичен мек заоблен връх, прецизна маркировка на дължината започваща от 4 см, конектор с капачка, дължина 54 см - по 3 подпозиции, както следва: 60.1. 06 Ch - 50 броя; 60.2. 08 Ch - 50 броя; 60.3. 10 Ch - 50 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
63.75 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 61 / Заглавие на обособената позиция Назо-йеюнална сонда /тип трилумина/
1) Кратко описание

Назо-йеюнална сонда /тип трилумина/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Назо-йеюнална сонда /тип трилумина/ - 20 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1729 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 62 / Заглавие на обособената позиция Редон дренаж -шишета от твърда пластмаса 600 мл
1) Кратко описание

Редон дренаж -шишета от твърда пластмаса 600 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Редон дренаж -шишета от твърда пластмаса 600 мл - 300 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1830 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 63 / Заглавие на обособената позиция Редон дренаж с рентгеноконтрастна нишка с 28 отвора, отворен канал, дължина 500 мм
1) Кратко описание

Редон дренаж с рентгеноконтрастна нишка с 28 отвора, отворен канал, дължина 500 мм - по 3 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Редон дренаж с рентгеноконтрастна нишка с 28 отвора, отворен канал, дължина 500 мм - по 3 подпозиции, както следва: 63.1. № 6 - 40 броя; 63.2. № 8 - 40 броя; 63.3. № 10 - 40 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
54.2 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 64 / Заглавие на обособената позиция Гофриран дренаж 250/25 мм с рентгеноконтрастна нишка
1) Кратко описание

Гофриран дренаж 250/25 мм с рентгеноконтрастна нишка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Гофриран дренаж 250/25 мм с рентгеноконтрастна нишка - 40 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
116 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 65 / Заглавие на обособената позиция Гофриран дренаж латекс 10/20см
1) Кратко описание

Гофриран дренаж латекс 10/20см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Гофриран дренаж латекс 10/20см - 45 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
298.35 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 66 / Заглавие на обособената позиция Кер дренаж
1) Кратко описание

Кер дренаж по 3 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Кер дренаж по 3 подпозиции, както следва: 66.1. №14 10 броя; 66.2. №16 - 10 броя; 66.3. №18 - 10 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
180 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 67 / Заглавие на обособената позиция Торакален дрен с водач с рентгеноконтрастна нишка
1) Кратко описание

Торакален дрен с водач с рентгеноконтрастна нишка по 2 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Торакален дрен с водач с рентгеноконтрастна нишка по 2 подпозиции, както следва: 67.1. СН 16- 40 броя; 67.2. СН 20 - 40 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
450.4 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 68 / Заглавие на обособената позиция Торакален дрен без водач с рентгеноконтрастна нишка
1) Кратко описание

Торакален дрен без водач с рентгеноконтрастна нишка по 2 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Торакален дрен без водач с рентгеноконтрастна нишка по 2 подпозиции, както следва: 68.1. СН 20 - 40 броя; 68.2. СН 24 - 60 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
400 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 69 / Заглавие на обособената позиция Интравенозна система за измерване на ЦВН, съставена от интравенозна система - 80 см, трипътно кранче, манометърна (100 см) и пациентна линия
1) Кратко описание

Интравенозна система за измерване на ЦВН, съставена от интравенозна система - 80 см, трипътно кранче, манометърна (100 см) и пациентна линия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Интравенозна система за измерване на ЦВН, съставена от интравенозна система - 80 см, трипътно кранче, манометърна (100 см) и пациентна линия - 300 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
902.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Маска лицева за анестезия, за многократна употреба, силиконова, с анатомична форма, подлежаща на стерилизация, № 4
1) Кратко описание

Маска лицева за анестезия, за многократна употреба, силиконова, с анатомична форма, подлежаща на стерилизация, № 4

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Маска лицева за анестезия, за многократна употреба, силиконова, с анатомична форма, подлежаща на стерилизация, № 4 - 25 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
204.17 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 71 / Заглавие на обособената позиция Маска лицева за анестезия, за многократна употреба, силиконова, с анатомична форма, подлежаща на стерилизация, № 5
1) Кратко описание

Маска лицева за анестезия, за многократна употреба, силиконова, с анатомична форма, подлежаща на стерилизация, № 5

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Маска лицева за анестезия, за многократна употреба, силиконова, с анатомична форма, подлежаща на стерилизация, № 5 - 20 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
163.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 72 / Заглавие на обособената позиция Артериофикс № 22
1) Кратко описание

Артериофикс № 22

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Артериофикс № 22 - 150 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3145.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 73 / Заглавие на обособената позиция Глюкомер тип Глюко ДР
1) Кратко описание

Глюкомер тип Глюко ДР

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Глюкомер тип Глюко ДР - 2 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
120 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 74 / Заглавие на обособената позиция Тест ленти за глюкомер тип Глюко ДР
1) Кратко описание

Тест ленти за глюкомер тип Глюко ДР

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Тест ленти за глюкомер тип Глюко ДР - 4000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1600 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 75 / Заглавие на обособената позиция Трансфузионни система- сет за интравенозно вливане с винтово съчленяване
1) Кратко описание

Трансфузионни система- сет за интравенозно вливане с винтово съчленяване

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Трансфузионни система- сет за интравенозно вливане с винтово съчленяване - 2000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
600 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 76 / Заглавие на обособената позиция Трансфузионна система
1) Кратко описание

Трансфузионна система

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Трансфузионна система - 20 000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
7600 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 77 / Заглавие на обособената позиция Хемотрансфузионна система с винтово съчленяване с PS игла и въздуховод и филтър за регулиране на капката, цилиндрично тяло
1) Кратко описание

Хемотрансфузионна система с винтово съчленяване с PS игла и въздуховод и филтър за регулиране на капката, цилиндрично тяло

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Хемотрансфузионна система с винтово съчленяване с PS игла и въздуховод и филтър за регулиране на капката, цилиндрично тяло - 2 000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
840 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 78 / Заглавие на обособената позиция Трипътно кранче за интравенозна линия устойчиво на агресивни медикаменти /Ciclosporin, Lipids, Phenytoin Sodium, Propofol, химиотерапевтици, цитостатитици и др./
1) Кратко описание

Трипътно кранче за интравенозна линия, устойчиво на агресивни медикаменти /Ciclosporin, Lipids, Phenytoin Sodium, Propofol, химиотерапевтици, цитостатитици и др./

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Трипътно кранче за интравенозна линия, устойчиво на агресивни медикаменти /Ciclosporin, Lipids, Phenytoin Sodium, Propofol, химиотерапевтици, цитостатитици и др./ - 200 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
78 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 79 / Заглавие на обособената позиция Трипътно кранче за интравенозна линия
1) Кратко описание

Трипътно кранче за интравенозна линия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Трипътно кранче за интравенозна линия - 3 400 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
918 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 80 / Заглавие на обособената позиция Трипътно кранче - налягане до 4 bar, въртене на 360 градуса, радиално и аксиално подвижно фиксиране, без удължител
1) Кратко описание

Трипътно кранче - налягане до 4 bar, въртене на 360 градуса, радиално и аксиално подвижно фиксиране, без удължител

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Трипътно кранче - налягане до 4 bar, въртене на 360 градуса, радиално и аксиално подвижно фиксиране, без удължител - 1 500 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
405 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 81 / Заглавие на обособената позиция Игла за многократно аспириране на инфузионни разтвори /миниспайк/
1) Кратко описание

Игла за многократно аспириране на инфузионни разтвори /миниспайк/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Игла за многократно аспириране на инфузионни разтвори /миниспайк/ - 700 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
525 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 82 / Заглавие на обособената позиция Комплект от пет трипътни кранчета на твърда подложка с адаптор за свързване с венозен източник.
1) Кратко описание

Комплект от пет трипътни кранчета на твърда подложка с адаптор за свързване с венозен източник.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Комплект от пет трипътни кранчета на твърда подложка с адаптор за свързване с венозен източник - 200 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
960 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 83 / Заглавие на обособената позиция Трипътник -У -образен съвместим с лумен дренаж /стерилен /
1) Кратко описание

Трипътник -У -образен съвместим с лумен дренаж /стерилен /

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Трипътник -У -образен съвместим с лумен дренаж /стерилен / - 1 700 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3825 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 84 / Заглавие на обособената позиция Уринарна система, затворена, с камера за стерилна урина
1) Кратко описание

Уринарна система, затворена, с камера за стерилна урина

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Уринарна система, затворена, с камера за стерилна урина - 300 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 85 / Заглавие на обособената позиция Уринаторна торба, вместимост 1,5 л, с кранче за източване, шлаух 1.5 м.
1) Кратко описание

Уринаторна торба, вместимост 1,5 л, с кранче за източване, шлаух 1.5 м.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Уринаторна торба, вместимост 1,5 л, с кранче за източване, шлаух 1.5 м. - 26 500 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
9275 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 86 / Заглавие на обособената позиция Уринаторна торба, вместимост 2 л, стерилна,градуирана, защитна клапа, с отвор, подсилени дупки за закачване, устойчив на прегъване шлаух, конус конектор с капачка
1) Кратко описание

Уринаторна торба, вместимост 2 л, стерилна,градуирана, защитна клапа, с отвор, подсилени дупки за закачване, устойчив на прегъване шлаух, конус конектор с капачка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Уринаторна торба, вместимост 2 л, стерилна,градуирана, защитна клапа, с отвор, подсилени дупки за закачване, устойчив на прегъване шлаух, конус конектор с капачка - 18 100 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6335 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 87 / Заглавие на обособената позиция Уростомна колекторна торба, еднокомпонентна
1) Кратко описание

Уростомна колекторна торба, еднокомпонентна

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Уростомна колекторна торба, еднокомпонентна - 1 890 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
8977.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 88 / Заглавие на обособената позиция Четки за почистване на трахеостомни канюли
1) Кратко описание

Четки за почистване на трахеостомни канюли

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Четки за почистване на трахеостомни канюли - 80 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
143.2 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 89 / Заглавие на обособената позиция Еднократен сет за бръш биопсия, за ФБС
1) Кратко описание

Еднократен сет за бръш биопсия, за ФБС

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Еднократен сет за бръш биопсия, за ФБС - 60 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
250 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 90 / Заглавие на обособената позиция Полиетиленов стерилен сет за работа при брахитерапия на простата /fluoro-drape/
1) Кратко описание

Полиетиленов стерилен сет за работа при брахитерапия на простата /fluoro-drape/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Полиетиленов стерилен сет за работа при брахитерапия на простата /fluoro-drape/ - 10 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 91 / Заглавие на обособената позиция Шпатули за гърлен преглед, пластмаса, еднократни, стерилни
1) Кратко описание

Шпатули за гърлен преглед, пластмаса, еднократни, стерилни

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Шпатули за гърлен преглед, пластмаса, еднократни, стерилни - 500 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
30 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 92 / Заглавие на обособената позиция Ендотрахеална тръба с балон
1) Кратко описание

Ендотрахеална тръба с балон по 7 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Ендотрахеална тръба с балон - по 7 подпозиции, както следва: 92.1. Ендотрахеална тръба с балон, № 6 - 20 броя; 92.2. Ендотрахеална тръба с балон, № 6.5 - 20 броя; 92.3. Ендотрахеална тръба с балон, № 7 - 800 броя; 92.4. Ендотрахеална тръба с балон, № 7.5 - 800 броя; 92.5. Ендотрахеална тръба с балон, № 8 - 800 броя; 92.6. Ендотрахеална тръба с балон, № 8.5 - 700 броя; 92.7. Ендотрахеална тръба с балон, № 9 - 50 броя; 92.2. 92.3. 92.4. 92.5. 92.6. 92.7.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3509 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 93 / Заглавие на обособената позиция ТРАХЕОСТОМНА КАНЮЛА
1) Кратко описание

ТРАХЕОСТОМНА КАНЮЛА по 7 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

ТРАХЕОСТОМНА КАНЮЛА по 7 подпозиции, както следва: 93.1. с балон № 8 - 10 броя; 93.2. с балон № 8.5 - 5 броя; 93.3. с балон № 9 - 40 броя; 93.4. с балон №10 - 20 броя; 93.5. без балон № 9 - 40 броя; 93.6. без балон № 10 - 40 броя; 93.7. без балон № 11 - 140 броя.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2687.56 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 94 / Заглавие на обособената позиция Шлаух силиконов, вътрешен / външен диаметър: 9/13 мм опаковка х 50 метра
1) Кратко описание

Шлаух силиконов, вътрешен / външен диаметър: 9/13 мм опаковка х 50 метра

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Шлаух силиконов, вътрешен / външен диаметър: 9/13 мм опаковка х 50 метра - 13 опаковки

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1950 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 95 / Заглавие на обособената позиция Влагоуловителни филтри за употреба между анестезиологичния апарат и дихателния кръг
1) Кратко описание

Влагоуловителни филтри за употреба между анестезиологичния апарат и дихателния кръг

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Влагоуловителни филтри за употреба между анестезиологичния апарат и дихателния кръг - 250 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
8500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 96 / Заглавие на обособената позиция Ръкавици- аутопсионни
1) Кратко описание

Ръкавици- аутопсионни - 2 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Ръкавици- аутопсионни - 2 подпозиции, както следва: 96.1. M /7.5/ - 10 чифта; 96.2. L /8.5/ - 10 чифта;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
7 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 97 / Заглавие на обособената позиция Ръкавица - еднократна, полиетиленова
1) Кратко описание

Ръкавица - еднократна, полиетиленова

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Ръкавица - еднократна, полиетиленова - 100 000 чифта

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
583.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 98 / Заглавие на обособената позиция Ръкавица - нестерилна, нитрилова, с борд, без пудра, синьо, AQL 1.0-без талк
1) Кратко описание

Ръкавица - нестерилна, нитрилова, с борд, без пудра, синьо, AQL 1.0-без талк - по 4 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Ръкавица - нестерилна, нитрилова, с борд, без пудра, синьо, AQL 1.0-без талк - по 4 подпозиции, както следва: 98.1. S - 20 000 броя; 98.2. M - 30 000 броя; 98.3. L - 25 000 броя; 98.4. XL - 1 500 броя;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4080 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 99 / Заглавие на обособената позиция Ръкавици - хирургически, стерилни, с борд, латекс, микроструктура без пудра, овлажняващо вътрешно покритие Hydrogel copolymer hydroxy ethylene, 290 мм, тъмно сини, AQL 0.65
1) Кратко описание

Ръкавици - хирургически, стерилни, с борд, латекс, микроструктура без пудра, овлажняващо вътрешно покритие Hydrogel copolymer hydroxy ethylene, 290 мм, тъмно сини, AQL 0.65 - по 6 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Ръкавици - хирургически, стерилни, с борд, латекс, микроструктура без пудра, овлажняващо вътрешно покритие Hydrogel copolymer hydroxy ethylene, 290 мм, тъмно сини, AQL 0.65 по 6 подпозиции, както следва: 99.1. № 6 - 5 000 чифта; 99.2. № 6.5 - 7 000 чифта; 99.3. №7 - 13 000 чифта; 99.4. № 7.5 - 10 000 чифта; 99.5. №8 - 19 000 чифта; 99.6. № 8.5 - 5 000 чифта;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
135700 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 100 / Заглавие на обособената позиция Ръкавица - нестерилна, с борд, латекс, без пудра, AQL 0.65, в кутия х 100 броя
1) Кратко описание

Ръкавица - нестерилна, с борд, латекс, без пудра, AQL 0.65, в кутия х 100 броя - по 4 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Ръкавица - нестерилна, с борд, латекс, без пудра, AQL 0.65, в кутия х 100 броя - по 4 подпозиции, както следва: 100.1. S - 30 000 броя; 100.2. M - 20 000 броя; 100.3. L - 40 000 броя; 100.4. XL - 1 000 броя;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4716.83 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 101 / Заглавие на обособената позиция Ръкавици - хирургически, стерилни, ХИПОАЛЕРГИЧНИ, БЕЗ ЛАТЕКС, без пудра, ПОЛИХЛОРОПЕН, AQL0.65
1) Кратко описание

Ръкавици - хирургически, стерилни, ХИПОАЛЕРГИЧНИ, БЕЗ ЛАТЕКС, без пудра, ПОЛИХЛОРОПЕН, AQL0.65 - по 6 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Ръкавици - хирургически, стерилни, ХИПОАЛЕРГИЧНИ, БЕЗ ЛАТЕКС, без пудра, ПОЛИХЛОРОПЕН, AQL0.65 - по 6 подпозиции, както следва: 101.1. №6 -2 100 чифта; 101.2. № 6.5 - 2 000 чифта; 101.3. №7 - 2 000 чифта; 101.4. №7.5 - 2 000 чифта; 101.5. №8 - 2 000 чифта; 101.6. № 8.5 - 2 000 чифта

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
38720 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 102 / Заглавие на обособената позиция Еднокомпонентна система, колектор за анус претер, самозалепяща се, 66 мм, източваща се
1) Кратко описание

Еднокомпонентна система, колектор за анус претер, самозалепяща се, 66 мм, източваща се

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Еднокомпонентна система, колектор за анус претер, самозалепяща се, 66 мм, източваща се - 1 000 broq

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2450 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 103 / Заглавие на обособената позиция Урекат катетър сет дължина 100 см.
1) Кратко описание

Урекат катетър сет дължина 100 см. - по 2 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

Урекат катетър сет дължина 100 см. - по 2 подпозиции, както следва: 103.1. № 8 - 90 броя; 103.2. № 10 - 90 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
5400 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 104 / Заглавие на обособената позиция Катетър "Нелатон" 40 см
1) Кратко описание

Катетър "Нелатон" 40 см - по 10 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Катетър "Нелатон" 40 см по 10 подпозиции, както следва: 104.1. № 6 - 100 броя; 104.2. № 8 - 300 броя; 104.3. № 10 - 500 броя; 104.4. № 12 - 3 000 броя; 104.5. № 14 - 1 500 броя; 104.6. № 16 - 1 500 броя; 104.7. № 18 - 1 000 броя; 104.8. № 20 - 500 броя; 104.9. № 22 - 600 броя; 104.10. № 24 - 80 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1816 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 105 / Заглавие на обособената позиция Катетър "Тиман"
1) Кратко описание

Катетър "Тиман" по 3 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Катетър "Тиман" по 3 подпозиции, както следва: 105.1. № 20 - 50 броя; 105.2. № 22 - 50 броя; 105.3. № 24 - 50 броя;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
67.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 106 / Заглавие на обособената позиция Катетър "Пецер"
1) Кратко описание

Катетър "Пецер" - по 8 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Катетър "Пецер" по 8 подпозиции, както следва: 106.1. № 20 - 20 броя; 106.2. № 22 - 20 броя; 106.3. № 24 - 40 броя; 106.4. № 26 - 40 броя; 106.5. № 28 - 50 броя; 106.6. № 30 - 70 броя; 106.7. № 32 - 70 броя; 106.8. № 34 - 40 броя;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2137.15 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 107 / Заглавие на обособената позиция Катетър фолиев, двупътен с балон
1) Кратко описание

Катетър фолиев, двупътен с балон - по 7 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Катетър фолиев, двупътен с балон по 7 подпозиции, както следва: 107.1. № 14 - 800 броя; 107.2. № 16 - 1 000 броя; 107.3. № 18 - 1 000 броя; 107.4. № 20 - 1 000 броя; 107.5. № 22 - 600 броя; 107.6. № 24 - 600 броя; 107. 7 № 26 - 200 броя;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3380 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 108 / Заглавие на обособената позиция Катетър фолиев, трипътен с балон до 50 мл
1) Кратко описание

Катетър фолиев, трипътен с балон до 50 мл - по 6 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Катетър фолиев, трипътен с балон до 50 мл - по 6 подпозиции, както следва: 108.1. № 14 - 20 броя; 108.2. № 16 - 50 броя; 108.3. № 18 - 1 000 броя; 108.4. № 20 - 800 броя; 108.5. № 22 - 800 броя; 108.6. № 24 - 300 броя;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
7273.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 109 / Заглавие на обособената позиция Катетър фолиев, трипътен, с балон № 18, вместимост до 50 мл с 3 по-широки отвора, два от тях разположени един над друг
1) Кратко описание

Катетър фолиев, трипътен, с балон № 18, вместимост до 50 мл с 3 по-широки отвора, два от тях разположени един над друг - по 2 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Катетър фолиев, трипътен, с балон № 18, вместимост до 50 мл с 3 по-широки отвора, два от тях разположени един над друг - по 2 подпозиции, както следва: 109.1. № 18 - 350 броя; 109.2. № 20 - 150 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
10000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 110 / Заглавие на обособената позиция Катетър "Дабълджей" без водач
1) Кратко описание

Катетър "Дабълджей" без водач - по 6 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Катетър "Дабълджей" без водач - по 6 подпозиции, както следва: 110.1. № 4 - 10 броя; 110.2. № 5 - 100 броя; 110.3. № 6 - 200 броя; 110.4. № 6.5 - 30 броя; 110.5. № 7 - 200 броя; 110.6. № 7.5 - 60 броя;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
18900 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 111 / Заглавие на обособената позиция Катетър "Дабълджей" с водач
1) Кратко описание

Катетър "Дабълджей" с водач - по 4 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Катетър "Дабълджей" с водач - по 4 подпозиции, както следва: 111.1. № 6 - 40 броя; 111.2. № 7 - 40 броя; 111.3. № 7,5 - 40 броя; 111.4. № 8 - 10 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3617 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 112 / Заглавие на обособената позиция Катетър за интубация на уретер Моноджей дължина 32
1) Кратко описание

Катетър за интубация на уретер Моноджей дължина 32 - по 3 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Катетър за интубация на уретер Моноджей дължина 32 по 3 подпозиции, както следва: 112.1. № 5 - 45 броя; 112.2. № 6 - 45 броя; 112.3. № 7 - 45 броя;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6750 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 113 / Заглавие на обособената позиция Еднократен сет за поставяне на перкутанна нефростома CH10
1) Кратко описание

Еднократен сет за поставяне на перкутанна нефростома CH10 - по 2 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Еднократен сет за поставяне на перкутанна нефростома CH10 - по 2 подпозиции, както следва: 113.1. CH10 - 18 броя; 113.2. CH11 - 18 броя;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
7200 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 114 / Заглавие на обособената позиция Електродни примки за трансуретрална резекция
1) Кратко описание

Електродни примки за трансуретрална резекция - по 12 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Електродни примки за трансуретрална резекция по 12 подпозиции, както следва: 114.1. Storz 27050 G 24 CH - 12 броя; 114.2. Storz 27050 NW 24 CH - 6 броя; 114.3. Storz 27050 N 24 CH - 6 броя; 114.4. Storz 27050 NX 24 CH - 6 броя; 114.5. Storz 27050 SG 24 CH - 6 броя; 114.6. Storz 27050 KG 24 CH - 6 броя; 114.7. Storz 27050 VG 24 CH - 6 броя; 114.8. Storz 27050 VK 24 CH - 6 броя; 114.9. Storz 27050 L 24 CH - 6 броя; 114.10. Storz 27069 L 24 CH - 6 броя; 114.11. Storz 27069 К 24 CH - 6 броя; 114.12. Storz 27578 АМ 24 CH - 6 броя;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
39000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 115 / Заглавие на обособената позиция Лампа за студена светлина 15V 150W
1) Кратко описание

Лампа за студена светлина 15V 150W

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Лампа за студена светлина 15V 150W - 30 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
300 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 116 / Заглавие на обособената позиция Уретерален катетър за интубация
1) Кратко описание

Уретерален катетър за интубация - по 5 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Уретерален катетър за интубация по 5 подпозиции, както следва: 116.1. № 4 - 30 броя; 116.2. № 5 - 30 броя; 116.3. № 6 - 30 броя; 116.4. № 7 - 30 броя; 116.5. № 8 - 20 броя;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1995 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 117 / Заглавие на обособената позиция Цистофикс сет
1) Кратко описание

Цистофикс сет - по 3 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Цистофикс сетпо 3 подпозиции, както следва: 117.1. с игла № 10 - 80 броя; 117.2. с игла № 12 - 80 броя; 117.3. с игла № 15 - 80 броя;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6184 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 118 / Заглавие на обособената позиция Скалпел за еднократна употреба
1) Кратко описание

Скалпел за еднократна употреба - по 8 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Скалпел за еднократна употреба по 8 подпозиции, както следва: 118.1. № 11 - 3 000 броя; 118.2. № 15 - 1 000 броя; 118.3. № 18 - 1 000 броя; 118.4. № 20 - 800 броя; 118.5. № 21 - 600 броя; 118.6. № 22 - 1 000 броя; 118.7. № 23 - 1 000 броя; 118.8. № 24 - 80 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2378.43 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 119 / Заглавие на обособената позиция Държач за лезвие, метален, № 4
1) Кратко описание

Държач за лезвие, метален, № 4

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Държач за лезвие, метален, № 4 - 260 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
572 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 120 / Заглавие на обособената позиция Ножчета за еднократна употреба -лезвиета
1) Кратко описание

Ножчета за еднократна употреба -лезвиета - по 5 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Ножчета за еднократна употреба -лезвиета по 5 подпозиции, както следва: 120.1. № 18 - 800 броя; 120.2. № 21 - 10 000 броя; 120.3. № 22 - 2 000 броя; 120.4. № 24 - 800 броя; 120.5. № 25 - 800 броя;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1036.73 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 121 / Заглавие на обособената позиция Янкауер, аспирационен сет - 24 Ch /5.6 х 8.0 мм/, с вакуум контрол, конектор фуния
1) Кратко описание

Янкауер, аспирационен сет - 24 Ch /5.6 х 8.0 мм/, с вакуум контрол, конектор фуния

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Янкауер, аспирационен сет - 24 Ch /5.6 х 8.0 мм/, с вакуум контрол, конектор фуния - 1 300 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
5720 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 122 / Заглавие на обособената позиция жИригатор, еднократен сет с торбичка 1500 мл вместимост, с твърд накрайник, ръкавици,гел и сапунен разтвор
1) Кратко описание

Иригатор, еднократен сет с торбичка 1500 мл вместимост, с твърд накрайник, ръкавици,гел и сапунен разтвор

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Иригатор, еднократен сет с торбичка 1500 мл вместимост, с твърд накрайник, ръкавици,гел и сапунен разтвор - 3 500 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
5250 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 123 / Заглавие на обособената позиция Газова тръба с 6 отвора, затворен връх, стерилна, дължина 60 см
1) Кратко описание

Газова тръба с 6 отвора, затворен връх, стерилна, дължина 60 см по 2 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Газова тръба с 6 отвора, затворен връх, стерилна, дължина 60 см - по 2 подпозиции, както следва: 123.1. № 30 - 260 броя; 123.2. № 32 - 460 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
354.92 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 124 / Заглавие на обособената позиция Еднократни биопсични щипки за флексибилен бронхоскоп
1) Кратко описание

Еднократни биопсични щипки за флексибилен бронхоскоп

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Еднократни биопсични щипки за флексибилен бронхоскоп - 10 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
307.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 125 / Заглавие на обособената позиция Мундщук еднократен за спирометрия съвместим с апарат Spiro-mir
1) Кратко описание

Мундщук еднократен за спирометрия съвместим с апарат Spiro-mir

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Мундщук еднократен за спирометрия съвместим с апарат Spiro-mir - 5 000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
800 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 126 / Заглавие на обособената позиция Хартия - термо за урофлоуметър Danflow 1100, бяла, 47 мм
1) Кратко описание

Хартия - термо за урофлоуметър Danflow 1100, бяла, 47 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Хартия - термо за урофлоуметър Danflow 1100, бяла, 47 мм - 30 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
250 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 127 / Заглавие на обособената позиция Стерилизационна хартия (филтър) за контейнери листа с размер 120/80 см
1) Кратко описание

Стерилизационна хартия (филтър) за контейнери листа с размер 120/80 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Стерилизационна хартия (филтър) за контейнери листа с размер 120/80 см - 30 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
250 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 128 / Заглавие на обособената позиция Индикатор за стерилизация с пара под налягане, 134 градуса, книжка х 6 листа
1) Кратко описание

Индикатор за стерилизация с пара под налягане, 134 градуса, книжка х 6 листа

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Индикатор за стерилизация с пара под налягане, 134 градуса, книжка х 6 листа - 30 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
253.56 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 129 / Заглавие на обособената позиция Индикатор за сух стерилизатор, 165 градуса, книжка х 6 листа
1) Кратко описание

Индикатор за сух стерилизатор, 165 градуса, книжка х 6 листа

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Индикатор за сух стерилизатор, 165 градуса, книжка х 6 листа - 20 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
194.46 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 130 / Заглавие на обособената позиция Индикатор за стерилизация с пара под налягане -ролка /134 градуса/
1) Кратко описание

Индикатор за стерилизация с пара под налягане -ролка /134 градуса/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Индикатор за стерилизация с пара под налягане -ролка /134 градуса/ - 8 броя ролки

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
67.62 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 131 / Заглавие на обособената позиция Термопринтерни ролки за дихателен апарат Спиролаб -1 /съвместими с паров стерилизатор Секурекс
1) Кратко описание

Термопринтерни ролки за дихателен апарат Спиролаб -1 /съвместими с паров стерилизатор Секурекс

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Термопринтерни ролки за дихателен апарат Спиролаб -1 /съвместими с паров стерилизатор Секурекс - 45 ролки

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
450 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 132 / Заглавие на обособената позиция Контейнер за употребявани игли, с твърди непробиваеми стени, обозначение за опасни отпадъци, с капак за временно затваряне на контейнера
1) Кратко описание

Контейнер за употребявани игли, с твърди непробиваеми стени, обозначение за опасни отпадъци, с капак за временно затваряне на контейнера - по 3 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Контейнер за употребявани игли, с твърди непробиваеми стени, обозначение за опасни отпадъци, с капак за временно затваряне на контейнера - по 3 подпозиции, както следва: 132.1. обем 1 литър - 1 000 броя; 132.2. обем 1,5 литър - 1 000 броя; 132.3. обем 2 литра - 1 000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4356 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 133 / Заглавие на обособената позиция Маски имобилизационни /лъчетерапия/ - глава
1) Кратко описание

Маски имобилизационни /лъчетерапия/ - глава

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Маски имобилизационни /лъчетерапия/ - глава - 60 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 134 / Заглавие на обособената позиция Маски имобилизационни /лъчетерапия/ - глава и шия
1) Кратко описание

Маски имобилизационни /лъчетерапия/ - глава и шия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Маски имобилизационни /лъчетерапия/ - глава и шия - 40 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 135 / Заглавие на обособената позиция Четка за цитонамазка
1) Кратко описание

Четка за цитонамазка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Четка за цитонамазка - 6 500 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
975 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 136 / Заглавие на обособената позиция Еднократни стерилни адхезивни торбички за инструменти от прозрачен полиетиленов филм 74 гр/кв.м
1) Кратко описание

Еднократни стерилни адхезивни торбички за инструменти от прозрачен полиетиленов филм 74 гр/кв.м - по 2 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Еднократни стерилни адхезивни торбички за инструменти от прозрачен полиетиленов филм 74 гр/кв.м по 2 подпозиции, както следва: 136.1. Размер 30/30 см - 180 броя; 136.2. Размер 38/43 см - 280 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3833.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 137 / Заглавие на обособената позиция Полейтиленов джоб за видео камера с адхезивна лента за прикрепяне при отвора 13/250см
1) Кратко описание

Полейтиленов джоб за видео камера с адхезивна лента за прикрепяне при отвора 13/250см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Полейтиленов джоб за видео камера с адхезивна лента за прикрепяне при отвора 13/250см - 80 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1333.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 138 / Заглавие на обособената позиция Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, универсална-двойно опаковани, с две кърпи, с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) и допълнителни усилени зони в предната част и на ръкавите (38 г/кв.м), възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии, висока въздухопропускливост, ниска степен на късане, съединяване на ръбовете чрез слепване, комбинирана лента велкро и адхезив около врата и двойно прикрепване на гърба.
1) Кратко описание

Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, универсална-двойно опаковани, с две кърпи, с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) и допълнителни усилени зони в предната част и на ръкавите (38 г/кв.м), възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии, висока въздухопропускливост, ниска степен на късане, съединяване на ръбовете чрез слепване, комбинирана лента велкро и адхезив около врата и двойно прикрепване на гърба - по 4 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, универсална-двойно опаковани, с две кърпи, с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) и допълнителни усилени зони в предната част и на ръкавите (38 г/кв.м), възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии, висока въздухопропускливост, ниска степен на късане, съединяване на ръбовете чрез слепване, комбинирана лента велкро и адхезив около врата и двойно прикрепване на гърба - по 4 подпозиции, както следва: 138.1. Размер М - 90 броя; 138.2. Размер L - 90 броя; 138. 3. Размер XL - 120 броя; 138.4. Размер XXL - 90 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1237.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 139 / Заглавие на обособената позиция Стерилни еднократни крачоли от 2-слоен нетъкан материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25 г/кв.м и хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30 г/кв.м, за покриване на краката на пациент, легнал по гръб и вдигнати нагоре крака; с горен слой, устойчив на абразии и проникване на течности и бактерии и нежен към кожата вътрешен слой, размер 50х110 см, чифт
1) Кратко описание

Стерилни еднократни крачоли от 2-слоен нетъкан материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25 г/кв.м и хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30 г/кв.м, за покриване на краката на пациент, легнал по гръб и вдигнати нагоре крака; с горен слой, устойчив на абразии и проникване на течности и бактерии и нежен към кожата вътрешен слой, размер 50х110 см, чифт

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Стерилни еднократни крачоли от 2-слоен нетъкан материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25 г/кв.м и хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30 г/кв.м, за покриване на краката на пациент, легнал по гръб и вдигнати нагоре крака; с горен слой, устойчив на абразии и проникване на течности и бактерии и нежен към кожата вътрешен слой, размер 50х110 см, чифт - 150 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
625 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 140 / Заглавие на обособената позиция Eднократни стерилни 2-слойни операционни чаршафи от мек нетъкан материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м. и хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м, възпрепятстващи преминаването на течности и бактерии,150/120 с прорез, фи 7 см и лепяща повърхност
1) Кратко описание

Eднократни стерилни 2-слойни операционни чаршафи от мек нетъкан материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м. и хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м, възпрепятстващи преминаването на течности и бактерии,150/120 с прорез, фи 7 см и лепяща повърхност

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Eднократни стерилни 2-слойни операционни чаршафи от мек нетъкан материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м. и хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м, възпрепятстващи преминаването на течности и бактерии,150/120 с прорез, фи 7 см и лепяща повърхност - 150 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
625 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 141 / Заглавие на обособената позиция Стерилен еднократен чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване от водонепропусклив филм /60 гр /кв.м/ и горен абсорбиращ слой от хидрофилен нетъкан полипропилен /30 гр/кв.м/; размер 80/145 см, размер на абсорбиращата зона 60х145 см.
1) Кратко описание

Еднократен СТЕРИЛЕН универсален комплект от 3-слоен зониран материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори, хидрофилен полипропиленов нетъкан материал и усилена зона от нетъкан полипропилен - 11 компонента: 1 брой чаршаф за операционна маса, усилен, размер 140/190 см; 1 брой чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване, размер 80/145 см; 2 Стерилен еднократен чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване от водонепропусклив филм /60 гр /кв.м/ и горен абсорбиращ слой от хидрофилен нетъкан полипропилен /30 гр/кв.м/; размер 80/145 см, размер на абсорбиращата зона 60х145 см.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Стерилен еднократен чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване от водонепропусклив филм /60 гр /кв.м/ и горен абсорбиращ слой от хидрофилен нетъкан полипропилен /30 гр/кв.м/; размер 80/145 см, размер на абсорбиращата зона 60х145 см - 150 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
750 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 142 / Заглавие на обособената позиция Еднократен СТЕРИЛЕН универсален комплект от 3-слоен зониран материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори, хидрофилен полипропиленов нетъкан материал и усилена зона от нетъкан полипропилен - 11 компонента: 1 брой чаршаф за операционна маса, усилен, размер 140/190 см; 1 брой чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване, размер 80/145 см; 2 броя лепящи чаршафа с усилване по цялата ширина, размер 75/90 см; 1 брой лепящ чаршаф, усилен, размер 200/175 см; 1 брой лепящ чаршаф, усилен, размер 150/240 см; 4 броя кърпи; 1 брой лепяща лента размер 10х50 см.
1) Кратко описание

Еднократен СТЕРИЛЕН универсален комплект от 3-слоен зониран материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори, хидрофилен полипропиленов нетъкан материал и усилена зона от нетъкан полипропилен - 11 компонента: 1 брой чаршаф за операционна маса, усилен, размер 140/190 см; 1 брой чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване, размер 80/145 см; 2 броя лепящи чаршафа с усилване по цялата ширина, размер 75/90 см; 1 брой лепящ чаршаф, усилен, размер 200/175 см; 1 брой лепящ чаршаф, усилен, размер 150/240 см; 4 броя кърпи; 1 брой лепяща лента размер 10х50 см.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Еднократен СТЕРИЛЕН универсален комплект от 3-слоен зониран материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори, хидрофилен полипропиленов нетъкан материал и усилена зона от нетъкан полипропилен - 11 компонента: 1 брой чаршаф за операционна маса, усилен, размер 140/190 см; 1 брой чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване, размер 80/145 см; 2 броя лепящи чаршафа с усилване по цялата ширина, размер 75/90 см; 1 брой лепящ чаршаф, усилен, размер 200/175 см; 1 брой лепящ чаршаф, усилен, размер 150/240 см; 4 броя кърпи; 1 брой лепяща лента размер 10х50 см - 90 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
300 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 143 / Заглавие на обособената позиция Еднократна, нестерилна престилка , от нетъкан текстил, дълъг ръкав с ластик, с прехлупване, с връзки, 45 гр/кв.м.
1) Кратко описание

Еднократна, нестерилна престилка , от нетъкан текстил, дълъг ръкав с ластик, с прехлупване, с връзки, 45 гр/кв.м.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Еднократна, нестерилна престилка , от нетъкан текстил, дълъг ръкав с ластик, с прехлупване, с връзки, 45 гр/кв.м. - 2 000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 144 / Заглавие на обособената позиция Престилка операционна, еднократна, стерилна, от нетъкан текстил, високо рискова, подсилена 45-68 гр.на кв.м.
1) Кратко описание

Престилка операционна, еднократна, стерилна, от нетъкан текстил, високо рискова, подсилена 45-68 гр.на кв.м.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Престилка операционна, еднократна, стерилна, от нетъкан текстил, високо рискова, подсилена 45-68 гр.на кв.м. - 1 220 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4239.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 145 / Заглавие на обособената позиция Еднократна 3- слойна операционна маска, подходяща за хора с очила, от нетъкан материал, с лента против изпотяване, с междинен филтър с висока бактериална филтрация с носен фиксатор, с връзки, за нормална и чувствителна кожа с бактериална филтрация над 98%, размер 175/100 мм
1) Кратко описание

Еднократна 3- слойна операционна маска, подходяща за хора с очила, от нетъкан материал, с лента против изпотяване, с междинен филтър с висока бактериална филтрация с носен фиксатор, с връзки, за нормална и чувствителна кожа с бактериална филтрация над 98%, размер 175/100 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Еднократна 3- слойна операционна маска, подходяща за хора с очила, от нетъкан материал, с лента против изпотяване, с междинен филтър с висока бактериална филтрация с носен фиксатор, с връзки, за нормална и чувствителна кожа с бактериална филтрация над 98%, размер 175/100 мм - 21 000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
10290 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 146 / Заглавие на обособената позиция Еднократна 4- слойна лицева операционна маска с широк протекторен шлем, от нетъкан материал с външен слой предпазващ от пръски и специална лента против изпотяване, с междинен филтър с висока бактериална филтрация, с носен фиксатор, с връзки, за нормална и чувствителна кожа, с бактериална филтрация над 98% 180/90 мм
1) Кратко описание

Еднократна 4- слойна лицева операционна маска с широк протекторен шлем, от нетъкан материал с външен слой предпазващ от пръски и специална лента против изпотяване, с междинен филтър с висока бактериална филтрация, с носен фиксатор, с връзки, за нормална и чувствителна кожа, с бактериална филтрация над 98% 180/90 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Еднократна 4- слойна лицева операционна маска с широк протекторен шлем, от нетъкан материал с външен слой предпазващ от пръски и специална лента против изпотяване, с междинен филтър с висока бактериална филтрация, с носен фиксатор, с връзки, за нормална и чувствителна кожа, с бактериална филтрация над 98% 180/90 мм - 1 000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1579 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 147 / Заглавие на обособената позиция Еднократна лицева маска от нетъкан текстил, 3-слойна, с носен фиксатор, с ластик, хипоалергична, с висока степен на филтрация над 98% /над 5 часа/, размер 175/100 мм, без съдържание на латекс.
1) Кратко описание

Еднократна лицева маска от нетъкан текстил, 3-слойна, с носен фиксатор, с ластик, хипоалергична, с висока степен на филтрация над 98% /над 5 часа/, размер 175/100 мм, без съдържание на латекс.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Еднократна лицева маска от нетъкан текстил, 3-слойна, с носен фиксатор, с ластик, хипоалергична, с висока степен на филтрация над 98% /над 5 часа/, размер 175/100 мм, без съдържание на латекс - 6 900 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
289.8 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 148 / Заглавие на обособената позиция Еднократна шапка - кепе от нетъкан материал 25 г/кв.м, 75% полусинтетични вискозни нишки и 25% полимери, високо въздухопропусклива, особено лека, без съдържание на латекс.
1) Кратко описание

Еднократна шапка - кепе от нетъкан материал 25 г/кв.м, 75% полусинтетични вискозни нишки и 25% полимери, високо въздухопропусклива, особено лека, без съдържание на латекс.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Еднократна шапка - кепе от нетъкан материал 25 г/кв.м, 75% полусинтетични вискозни нишки и 25% полимери, високо въздухопропусклива, особено лека, без съдържание на латекс - 6 000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
504 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 149 / Заглавие на обособената позиция Еднократна стандартна сестринска шапка с ластик от нетъкан материал, въздухопропусклива, особено лека, от 100% полипропиленови нишки, 10 г/кв.м, с еластичен ръб без латекс, диаметър 500 мм.
1) Кратко описание

Еднократна стандартна сестринска шапка с ластик от нетъкан материал, въздухопропусклива, особено лека, от 100% полипропиленови нишки, 10 г/кв.м, с еластичен ръб без латекс, диаметър 500 мм.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Еднократна стандартна сестринска шапка с ластик от нетъкан материал, въздухопропусклива, особено лека, от 100% полипропиленови нишки, 10 г/кв.м, с еластичен ръб без латекс, диаметър 500 мм - 28 000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1050 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 150 / Заглавие на обособената позиция Престилка хирургична ,"100 пранета"
1) Кратко описание

Престилка хирургична ,"100 пранета"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Престилка хирургична ,"100 пранета" - 100 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6160 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 151 / Заглавие на обособената позиция Калцуни, еднократни полиетилен
1) Кратко описание

Калцуни, еднократни полиетилен

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Калцуни, еднократни полиетилен - 120 000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2700 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 152 / Заглавие на обособената позиция Еднократна полиетиленова престилка, предна
1) Кратко описание

Еднократна полиетиленова престилка, предна

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Еднократна полиетиленова престилка, предна - 1 000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
60 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 153 / Заглавие на обособената позиция Еднократен нестерилен чаршаф, размер 220/150см.
1) Кратко описание

Еднократен нестерилен чаршаф, размер 220/150см.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Еднократен нестерилен чаршаф, размер 220/150см - 2 000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2400 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 154 / Заглавие на обособената позиция Еднократен нестерилен компрес, без прорез, размер 90/90 см
1) Кратко описание

Еднократен нестерилен компрес, без прорез, размер 90/90 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Еднократен нестерилен компрес, без прорез, размер 90/90 см - 1 500 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
525 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 155 / Заглавие на обособената позиция Еднократен нестерилен компрес, с прорез, размер 90/90 см
1) Кратко описание

Еднократен нестерилен компрес, с прорез, размер 90/90 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Еднократен нестерилен компрес, с прорез, размер 90/90 см - 500 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
175 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 156 / Заглавие на обособената позиция Еднократен, стерилен компрес, хирургичен, с прорез, размер 90/90 см.
1) Кратко описание

Еднократен, стерилен компрес, хирургичен, с прорез, размер 90/90 см.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Еднократен, стерилен компрес, хирургичен, с прорез, размер 90/90 см - 1 000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
380 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 157 / Заглавие на обособената позиция Еднократен, стерилен компрес, операционен, без прорез, размер 90/90 см.
1) Кратко описание

Еднократен, стерилен компрес, операционен, без прорез, размер 90/90 см.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Еднократен, стерилен компрес, операционен, без прорез, размер 90/90 см - 1 400 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
490 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 158 / Заглавие на обособената позиция Еднократен напречен чаршаф с нитроцелулозен слой, размер 80/180 см. (памперс)
1) Кратко описание

Еднократен напречен чаршаф с нитроцелулозен слой, размер 80/180 см. (памперс)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Еднократен напречен чаршаф с нитроцелулозен слой, размер 80/180 см. (памперс) - 12 000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4200 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 159 / Заглавие на обособената позиция Еднократна хартиена ролка за медицинска кушетка, с непромокаем слой
1) Кратко описание

Еднократна хартиена ролка за медицинска кушетка, с непромокаем слой

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Еднократна хартиена ролка за медицинска кушетка, с непромокаем слой - 2 000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
11000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 160 / Заглавие на обособената позиция Държач за хартиена ролка за медицинска кушетка
1) Кратко описание

Държач за хартиена ролка за медицинска кушетка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Държач за хартиена ролка за медицинска кушетка - 2 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
90 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 161 / Заглавие на обособената позиция Презерватив
1) Кратко описание

Презерватив

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Презерватив - 3 000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
225 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 162 / Заглавие на обособената позиция Бъбрековидно легенче, пластмаса
1) Кратко описание

Бъбрековидно легенче, пластмаса

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Бъбрековидно легенче, пластмаса - 50 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
16.25 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 163 / Заглавие на обособената позиция Дихателен кръг на анестезиологичен апарат и респиратор /комплект/, състоящ се от силиконови шлангове, влагоуловители и коляно с луер лок отвор за свързване с газов модул и балон
1) Кратко описание

Дихателен кръг на анестезиологичен апарат и респиратор /комплект/, състоящ се от силиконови шлангове, влагоуловители и коляно с луер лок отвор за свързване с газов модул и балон

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Дихателен кръг на анестезиологичен апарат и респиратор /комплект/, състоящ се от силиконови шлангове, влагоуловители и коляно с луер лок отвор за свързване с газов модул и балон - 10 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
266.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 164 / Заглавие на обособената позиция Дихателна система за възрастни 22 мм, изработена от разтегателен шланг, позволяващ системата да се поставя в необходимата позиция, за еднократна употреба, дължина 2 м., резервоарен балон 2 литра, допълнителен шланг 1.5 метра, У-конектор и коляно 22 М/15 F с луер лок порт.
1) Кратко описание

Дихателна система за възрастни 22 мм, изработена от разтегателен шланг, позволяващ системата да се поставя в необходимата позиция, за еднократна употреба, дължина 2 м., резервоарен балон 2 литра, допълнителен шланг 1.5 метра, У-конектор и коляно 22 М/15 F с луер лок порт.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Дихателна система за възрастни 22 мм, изработена от разтегателен шланг, позволяващ системата да се поставя в необходимата позиция, за еднократна употреба, дължина 2 м., резервоарен балон 2 литра, допълнителен шланг 1.5 метра, У-конектор и коляно 22 М/15 F с луер лок порт - 1 400 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
13300 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 165 / Заглавие на обособената позиция Сет за измерване на инвазивно налягане с плосък наконечник за свързване с интерфейсния кабел
1) Кратко описание

Сет за измерване на инвазивно налягане с плосък наконечник за свързване с интерфейсния кабел

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Сет за измерване на инвазивно налягане с плосък наконечник за свързване с интерфейсния кабел - 40 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1066.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 166 / Заглавие на обособената позиция Сет за измерване на инвазивно налягане съвместим с пациентен монитор Nilon-Coden
1) Кратко описание

Сет за измерване на инвазивно налягане съвместим с пациентен монитор Nilon-Coden

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Сет за измерване на инвазивно налягане съвместим с пациентен монитор Nilon-Coden - 40 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1080 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 167 / Заглавие на обособената позиция Аспирационна кана "Септивак" с капак
1) Кратко описание

Аспирационна кана "Септивак" с капак по 2 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Аспирационна кана "Септивак" с капак по 2 подпозиции, както следва: 167.1. Обем 2 литра - 300 броя; 167.2. Обем 3 литра - 800 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
12256.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 168 / Заглавие на обособената позиция Капак за аспирационна кана "Септивак"
1) Кратко описание

Капак за аспирационна кана "Септивак" по 2 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Капак за аспирационна кана "Септивак" по 2 подпозиции, както следева: 168.1. за обем 2 литра - 220 броя; 168.2. за обем 3 литра - 400 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2976 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 169 / Заглавие на обособената позиция Капак за аспирационна кана с полиетиленов мех
1) Кратко описание

Капак за аспирационна кана с полиетиленов мех - по 2 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Капак за аспирационна кана с полиетиленов мех - по 2 подпозиции, както следва: 169.1. за обем 2 литра -200 броя; 169.2. за обем 3 литра - 200 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2072 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 170 / Заглавие на обособената позиция Автоматичен есмарх с пластмасова закопчалка
1) Кратко описание

Автоматичен есмарх с пластмасова закопчалка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Автоматичен есмарх с пластмасова закопчалка - 10 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
14.68 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 171 / Заглавие на обособената позиция Манометърна скала за измерване на ЦВН с клапи за фиксиране
1) Кратко описание

Манометърна скала за измерване на ЦВН с клапи за фиксиране

2) Общ терминологичен речник (CPV)

31000000, 33140000

Описание:

Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление
Медицински консумативи

3) Количество или обем

Манометърна скала за измерване на ЦВН с клапи за фиксиране - 10 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
38 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 172 / Заглавие на обособената позиция Маншет за измерване на неинвазивно кръвно налягане през пациентен монитор, едношлаухов
1) Кратко описание

Маншет за измерване на неинвазивно кръвно налягане през пациентен монитор, едношлаухов

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Маншет за измерване на неинвазивно кръвно налягане през пациентен монитор, едношлаухов - 40 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
666.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 173 / Заглавие на обособената позиция Гел за УЗД на водна основа
1) Кратко описание

Гел за УЗД на водна основа

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Гел за УЗД на водна основа - 400 литра

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 174 / Заглавие на обособената позиция Еко гел 200 ТМ Ultra Sound
1) Кратко описание

Еко гел 200 ТМ Ultra Sound

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Еко гел 200 ТМ Ultra Sound - 1 литър

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 175 / Заглавие на обособената позиция Хартия - термо за УЗД /алока за видео принтер/ 110 мм х 20 м
1) Кратко описание

Хартия - термо за УЗД /алока за видео принтер/ 110 мм х 20 м

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Хартия - термо за УЗД /алока за видео принтер/ 110 мм х 20 м - 300 ролки

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2823 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 176 / Заглавие на обособената позиция Хартия за ЕКГ и спирометър, съвместима с апарат SCHILLER АТ- 1
1) Кратко описание

Хартия за ЕКГ и спирометър, съвместима с апарат SCHILLER АТ- 1

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Хартия за ЕКГ и спирометър, съвместима с апарат SCHILLER АТ- 1: 22 ролки

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
50.6 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 177 / Заглавие на обособената позиция Хартия за портативен ЕКГ апарат SMART ширина 4 см., разграфени
1) Кратко описание

Хартия за портативен ЕКГ апарат SMART ширина 4 см., разграфени

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Хартия за портативен ЕКГ апарат SMART ширина 4 см., разграфени - 20 ролки

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
34.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 178 / Заглавие на обособената позиция Хартия за апарат SIEMENS - RAPIDLAB -248 /кръвно-газов анализатор/
1) Кратко описание

Хартия за апарат SIEMENS - RAPIDLAB -248 /кръвно-газов анализатор/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Хартия за апарат SIEMENS - RAPIDLAB -248 /кръвно-газов анализатор/ - 50 ролки

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
200 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 179 / Заглавие на обособената позиция Хартия за 12 канален ЕКГ апарат БТЛ,
1) Кратко описание

Хартия за 12 канален ЕКГ апарат БТЛ,

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Хартия за 12 канален ЕКГ апарат БТЛ - 12 ролки

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
35 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 180 / Заглавие на обособената позиция Термо хартия за УЗ-HD
1) Кратко описание

Термо хартия за УЗ-HD

2) Общ терминологичен речник (CPV)

31000000, 33140000

Описание:

Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление
Медицински консумативи

3) Количество или обем

Термо хартия за УЗ-HD - 5 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
101.63 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 181 / Заглавие на обособената позиция Ролка за ехограф, стандарт, за принтер Sony UP - 897
1) Кратко описание

Ролка за ехограф, стандарт, за принтер Sony UP - 897

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Ролка за ехограф, стандарт, за принтер Sony UP - 897 - 1 брой

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
11.27 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 182 / Заглавие на обособената позиция Ленти за тест контрол - Aluminium BREAKTHRU, модел 150-780, флакон
1) Кратко описание

Ленти за тест контрол - Aluminium BREAKTHRU, модел 150-780, флакон

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Ленти за тест контрол - Aluminium BREAKTHRU, модел 150-780, флакон - 1 брой

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
41.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 183 / Заглавие на обособената позиция Ленти за тест контрол - stkip, blak 50 - PKC 150 - 001
1) Кратко описание

Ленти за тест контрол - stkip, blak 50 - PKC 150 - 001

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Ленти за тест контрол - stkip, blak 50 - PKC 150 - 001 - 50 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2083.34 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 184 / Заглавие на обособената позиция Ленти за тест контрол - stkip, blak 50 - PKC 150 - 005
1) Кратко описание

Ленти за тест контрол - stkip, blak 50 - PKC 150 - 005

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Ленти за тест контрол - stkip, blak 50 - PKC 150 - 005 - 50 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2083.34 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 185 / Заглавие на обособената позиция Консумативи за специализиран медицински принтер към SPECT/ CT- Dryview Chroma imager Carestream
1) Кратко описание

Консумативи за специализиран медицински принтер към SPECT/ CT- Dryview Chroma imager Carestream по 5 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Консумативи за специализиран медицински принтер към SPECT/ CT- Dryview Chroma imager Carestream по 5 подпозиции, както следва: 185.1. Филми 20х25 см 8х10 - 100 SH CHROMA GLOSS - 16 кутии; 185.2. Хартия ролка 31 RL 297 mm x 75 m CHROMA CLOSS - 5 броя; 185.3. Мастила Photo Black № Т 6531 - 2 комплекта; 185.4. Мастила за Dryview Chroma imager - 200 мл, 11 цвята - 2 цвята; 185.5. Филтър Maintenance Box T 6190 - 2 броя;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
816.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 186 / Заглавие на обособената позиция Филтър за спирометър SCHILLER SP-1, еднократен
1) Кратко описание

Филтър за спирометър SCHILLER SP-1, еднократен

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000, 33140000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба
Медицински консумативи

3) Количество или обем

Филтър за спирометър SCHILLER SP-1, еднократен - 100 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
11200 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 187 / Заглавие на обособената позиция Хартия за апарат ЕКГ, съвместима с дефибрилатор Phillips smart
1) Кратко описание

Хартия за апарат ЕКГ, съвместима с дефибрилатор Phillips smart

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Хартия за апарат ЕКГ, съвместима с дефибрилатор Phillips smart - 25 ролки

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
72.92 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 188 / Заглавие на обособената позиция Хартия за ЕКГ Schiller, Cardiolaptop, AT -10 plus
1) Кратко описание

Хартия за ЕКГ Schiller, Cardiolaptop, AT -10 plus

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Хартия за ЕКГ Schiller, Cardiolaptop, AT -10 plus - 50 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
450 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 189 / Заглавие на обособената позиция Хартия за апарат ЕКГ Модел "SE - 1"
1) Кратко описание

Хартия за апарат ЕКГ Модел "SE - 1"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Хартия за апарат ЕКГ Модел "SE - 1" - 5 ролки

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 190 / Заглавие на обособената позиция Щипки за ЕКГ апарат, комплект
1) Кратко описание

Щипки за ЕКГ апарат, комплект

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Щипки за ЕКГ апарат, комплект - 5 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
120 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 191 / Заглавие на обособената позиция Помпи за ЕКГ апарат, комплект
1) Кратко описание

Помпи за ЕКГ апарат, комплект

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Помпи за ЕКГ апарат, комплект - 5 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
180 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 192 / Заглавие на обособената позиция Електрод ЕКГ монитор
1) Кратко описание

Електрод ЕКГ монитор

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Електрод ЕКГ монитор - 42 600 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
5325 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 193 / Заглавие на обособената позиция Флакон NaCL, 9 mg/ m, за електроди х 1 литър
1) Кратко описание

Флакон NaCL, 9 mg/ m, за електроди х 1 литър

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Флакон NaCL, 9 mg/ m, за електроди х 1 литър - 3 литра

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
7.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 194 / Заглавие на обособената позиция Термометър,електронен, LCD дисплий, за хладилник.
1) Кратко описание

Термометър,електронен, LCD дисплий, за хладилник.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Термометър,електронен, LCD дисплий, за хладилник - 5 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
20.83 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 195 / Заглавие на обособената позиция Термометър, аксиларен, без живак, за многократна употреба
1) Кратко описание

Термометър, аксиларен, без живак, за многократна употреба

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Термометър, аксиларен, без живак, за многократна употреба - 35 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
80.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 196 / Заглавие на обособената позиция Предпазно работно облекло за работа с цитостатици: гащиризон цял,бял, еднократен, TYVEK /DuPont/, с качулка, с ластици на маншети, глезени, лицева част на талията и кръста; изработен от нетъкан текстил - полиетилен; в зависимост от плътността и структурата си замества както хартията,така и плата; да осигурява защита на тялото и дрехите от замърсявания, прах, пръски и др. замърсявания; да е антистатичен; да е от дишаща материя; да не позволява изпотяване; да не е прозрачно; размер XL
1) Кратко описание

Предпазно работно облекло за работа с цитостатици: гащиризон цял,бял, еднократен, TYVEK /DuPont/, с качулка, с ластици на маншети, глезени, лицева част на талията и кръста; изработен от нетъкан текстил - полиетилен; в зависимост от плътността и структурата си замества както хартията,така и плата; да осигурява защита на тялото и дрехите от замърсявания, прах, пръски и др. замърсявания; да е антистатичен; да е от дишаща материя; да не позволява изпотяване; да не е прозрачно; размер XL

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Предпазно работно облекло за работа с цитостатици: гащиризон цял,бял, еднократен, TYVEK /DuPont/, с качулка, с ластици на маншети, глезени, лицева част на талията и кръста; изработен от нетъкан текстил - полиетилен; в зависимост от плътността и структурата си замества както хартията,така и плата; да осигурява защита на тялото и дрехите от замърсявания, прах, пръски и др. замърсявания; да е антистатичен; да е от дишаща материя; да не позволява изпотяване; да не е прозрачно; размер XL - 400 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
5003.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 197 / Заглавие на обособената позиция Инфузионна помпа за вливане на цитостатици Easypump
1) Кратко описание

Инфузионна помпа за вливане на цитостатици Easypump

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Инфузионна помпа за вливане на цитостатици Easypump - по 2 подпозиции, както следва: 197.1. 125 ml, 5 ml HP - 24 часа - 2 000 броя; 197.2. 270 ml, 5 ml HP - 48 часа - 2 000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
240000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 198 / Заглавие на обособената позиция Филми DRYSTAR DT 1 В 8х10 за гама камера DIACAM, кутия х 100 броя
1) Кратко описание

Филми DRYSTAR DT 1 В 8х10 за гама камера DIACAM, кутия х 100 броя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Филми DRYSTAR DT 1 В 8х10 за гама камера DIACAM, кутия х 100 броя - 6 кутии

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
300 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 199 / Заглавие на обособената позиция Еднократен неутрален електрод за електрохирургичен апарат с хидратиращ гел- разделен- 100 бр. в кутия
1) Кратко описание

Еднократен неутрален електрод за електрохирургичен апарат с хидратиращ гел- разделен- 100 бр. в кутия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Еднократен неутрален електрод за електрохирургичен апарат с хидратиращ гел- разделен- 100 бр. в кутия - 65 кутии

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
7800 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 200 / Заглавие на обособената позиция Кабел за разделен неутрален електрод, съвместим с електронож ЛАМИДЕЙ
1) Кратко описание

Кабел за разделен неутрален електрод, съвместим с електронож ЛАМИДЕЙ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Кабел за разделен неутрален електрод, съвместим с електронож ЛАМИДЕЙ - 20 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 201 / Заглавие на обособената позиция Еднократно острие за ел. Нож с незалепващо покритие EDGE
1) Кратко описание

Еднократно острие за ел. Нож с незалепващо покритие EDGE по 3 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Еднократно острие за ел. Нож с незалепващо покритие EDGE по 3 подпозиции, както следва: 201.1. 10,16см.,острие 2,54 см - 20 броя; 201.2. 16,51см ,острие 2,54 см. - 20 броя; 201.3. 7,62см.,острие 2,8 см - 40 броя;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
783 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 202 / Заглавие на обособената позиция Еднократен хирургичен електрод, бримков, многократен, диаметър 9,5 мм-дължина 5 см.
1) Кратко описание

Еднократен хирургичен електрод, бримков, многократен, диаметър 9,5 мм-дължина 5 см.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Еднократен хирургичен електрод, бримков, многократен, диаметър 9,5 мм-дължина 5 см - 6 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
680.4 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 203 / Заглавие на обособената позиция Удължител за електрод 10,2 см., общо 13 см., многократен
1) Кратко описание

Удължител за електрод 10,2 см., общо 13 см., многократен

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Удължител за електрод 10,2 см., общо 13 см., многократен - 25 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2700 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 204 / Заглавие на обособената позиция Еднократно острие за ел. Нож
1) Кратко описание

Еднократно острие за ел. Нож по 2 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Еднократно острие за ел. Нож по 2 подпозиции, както следва: 204.1. 16,51см.,острие 2,54 см - 20 броя; 204.2. 10,16см.,острие 2,54 см - 20 броя;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
414 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 205 / Заглавие на обособената позиция Иглен електрод с незалепващо покритие EDGE връх 0.864 мм обща дължина 7.2 см., активна част 2.8 см.
1) Кратко описание

Иглен електрод с незалепващо покритие EDGE връх 0.864 мм обща дължина 7.2 см., активна част 2.8 см.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Иглен електрод с незалепващо покритие EDGE връх 0.864 мм обща дължина 7.2 см., активна част 2.8 см - 10 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
64.8 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 206 / Заглавие на обособената позиция Манипулатор еднократен високоустойчив, стерилен за електрохирургия с ръчно управление,острие електрод за коагулация и рязане
1) Кратко описание

Манипулатор еднократен високоустойчив, стерилен за електрохирургия с ръчно управление,острие електрод за коагулация и рязане

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Манипулатор еднократен високоустойчив, стерилен за електрохирургия с ръчно управление,острие електрод за коагулация и рязане - 410 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1845 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 207 / Заглавие на обособената позиция Абразивна гъба за почистване на електрод, на ръкохватка за електрохирургия 5/5 см.
1) Кратко описание

Абразивна гъба за почистване на електрод, на ръкохватка за електрохирургия 5/5 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Абразивна гъба за почистване на електрод, на ръкохватка за електрохирургия 5/5 см - 370 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
279.72 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 208 / Заглавие на обособената позиция Неутрален електрод за електронож съвместим с апарат ERBE I CC 200,
1) Кратко описание

Неутрален електрод за електронож съвместим с апарат ERBE I CC 200

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Неутрален електрод за електронож съвместим с апарат ERBE I CC 200 - 2 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
443.12 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 209 / Заглавие на обособената позиция Ръкохватка за електронож, съвместима с електронож ERBE I CC 200, многократна
1) Кратко описание

Ръкохватка за електронож, съвместима с електронож ERBE I CC 200, многократна

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Ръкохватка за електронож, съвместима с електронож ERBE I CC 200, многократна - 10 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
5000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 210 / Заглавие на обособената позиция Кабел свързващ монополярен, съвместим с електронож ERBE I CC 200 и с ръкохватка ERBE I CC 200
1) Кратко описание

Кабел свързващ монополярен, съвместим с електронож ERBE I CC 200 и с ръкохватка ERBE I CC 200

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Кабел свързващ монополярен, съвместим с електронож ERBE I CC 200 и с ръкохватка ERBE I CC 200 - 3 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
875 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 211 / Заглавие на обособената позиция Кабел за неутрален електрод, съвместим с електронож ERBE I CC 200,
1) Кратко описание

Кабел за неутрален електрод, съвместим с електронож ERBE I CC 200 - 2 броя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Кабел за неутрален електрод, съвместим с електронож ERBE I CC 200 - 2 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
583.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 212 / Заглавие на обособената позиция Адаптер, съвместим с електронож ERBE I CC 200
1) Кратко описание

Адаптер, съвместим с електронож ERBE I CC 200

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Адаптер, съвместим с електронож ERBE I CC 200 - 2 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
200 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 213 / Заглавие на обособената позиция Захранващ кабел за електронож ERBE I CC 200
1) Кратко описание

Захранващ кабел за електронож ERBE I CC 200

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Захранващ кабел за електронож ERBE I CC 200 - 2 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
16.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 214 / Заглавие на обособената позиция Електрод примка съвместим с електронож ERBE I CC 200
1) Кратко описание

Електрод примка съвместим с електронож ERBE I CC 200 по 6 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Електрод примка съвместим с електронож ERBE I CC 200 по 6 подпозиции, както следва: 214.1. 10 мм х10 мм - 5 броя; 214.2. 10 мм х 15 мм - 5 броя; 214.3. 15 мм х 12 мм - 15 броя; 214.4. 15 мм х15 мм - 5 броя; 214.5. 20 мм х 15 мм - 15 броя; 214.6. 20 мм х 20 мм - 5 броя;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 215 / Заглавие на обособената позиция Електрод примка тип "Топче" съвместим с електронож ERBE I CC 200
1) Кратко описание

Електрод примка тип "Топче" съвместим с електронож ERBE I CC 200 по 2 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Електрод примка тип "Топче" съвместим с електронож ERBE I CC 200 по 2 подпозиции, както следва: 215.1. 5 мм - 3 броя; 215.2. 2 мм - 2 броя;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
250 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 216 / Заглавие на обособената позиция Удължител за електрод примка, съвместим с електронож ЕRBE I CC 200
1) Кратко описание

Удължител за електрод примка, съвместим с електронож ЕRBE I CC 200

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Удължител за електрод примка, съвместим с електронож ЕRBE I CC 200 - 2 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 217 / Заглавие на обособената позиция Лепящи подложки за асептични помещения, с антимикробен препрат, размер 45х115 см, кашон х 5 стека х 30 листа
1) Кратко описание

Лепящи подложки за асептични помещения, с антимикробен препрат, размер 45х115 см, кашон х 5 стека х 30 листа

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Лепящи подложки за асептични помещения, с антимикробен препрат, размер 45х115 см, кашон х 5 стека х 30 листа - 80 кашона

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2400 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 218 / Заглавие на обособената позиция Стерилен протектор за дръжка за операционна лампа
1) Кратко описание

Стерилен протектор за дръжка за операционна лампа

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Стерилен протектор за дръжка за операционна лампа - 500 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
800 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 219 / Заглавие на обособената позиция Вауумни флакони ND 58- ROW - 30 мл за елюиране на 99 м Тс - генератор
1) Кратко описание

Вауумни флакони ND 58- ROW - 30 мл за елюиране на 99 м Тс - генератор

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Вауумни флакони ND 58- ROW - 30 мл за елюиране на 99 м Тс - генератор - 240 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
40000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 220 / Заглавие на обособената позиция Кит MDP за костна сцинтиграфия, флакони
1) Кратко описание

Кит MDP за костна сцинтиграфия, флакони

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Кит MDP за костна сцинтиграфия, флакони - 300 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
425000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 221 / Заглавие на обособената позиция Генератор 99 mTc /99 - Mo Sodium Molybdate; 99 mTc Technetium pertechnetate 12, 5 GBq/
1) Кратко описание

Генератор 99 mTc /99 - Mo Sodium Molybdate; 99 mTc Technetium pertechnetate 12, 5 GBq/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Генератор 99 mTc /99 - Mo Sodium Molybdate; 99 mTc Technetium pertechnetate 12, 5 GBq/ - 4 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6333.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 222 / Заглавие на обособената позиция Ленти за тест контрол Aluminium BREAKTHRU модел 150-780
1) Кратко описание

Ленти за тест контрол Aluminium BREAKTHRU модел 150-780

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Ленти за тест контрол Aluminium BREAKTHRU модел 150-780 - 1 флакон

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
41.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 223 / Заглавие на обособената позиция Ленти за тест контрол - stkip, ker 50-PKC 150-001
1) Кратко описание

Ленти за тест контрол - stkip, ker 50-PKC 150-001

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Ленти за тест контрол - stkip, ker 50-PKC 150-001 - 50 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2083.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 224 / Заглавие на обособената позиция Ленти за тест контрол - stkip, blak 50- PKC 150-005
1) Кратко описание

Ленти за тест контрол - stkip, blak 50- PKC 150-005

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Ленти за тест контрол - stkip, blak 50- PKC 150-005 - 50 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2083.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 225 / Заглавие на обособената позиция Универсална интравенозна система за светочувствителни медикаменти, за твърди и деформируеми контейнери: оранжева на цвят; полупрозрачна за контрол на въздушни мехурчета при обезвъздушаване; масивен пластмасов шип с два канала - за течност и за въздух; двукорпусна капкова камера с филтър 5 милимикрона за твърди частици и вграден клапан за въздух с антибактериален филтър; винтова / Luer lock/ връзка към пациента и капачка с филтър за автоматично обезвъздушаване без капене; дължина 180 см; без метални игли.
1) Кратко описание

Универсална интравенозна система за светочувствителни медикаменти, за твърди и деформируеми контейнери: оранжева на цвят; полупрозрачна за контрол на въздушни мехурчета при обезвъздушаване; масивен пластмасов шип с два канала - за течност и за въздух; двукорпусна капкова камера с филтър 5 милимикрона за твърди частици и вграден клапан за въздух с антибактериален филтър; винтова / Luer lock/ връзка към пациента и капачка с филтър за автоматично обезвъздушаване без капене; дължина 180 см; без метални игли.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Универсална интравенозна система за светочувствителни медикаменти, за твърди и деформируеми контейнери: оранжева на цвят; полупрозрачна за контрол на въздушни мехурчета при обезвъздушаване; масивен пластмасов шип с два канала - за течност и за въздух; двукорпусна капкова камера с филтър 5 милимикрона за твърди частици и вграден клапан за въздух с антибактериален филтър; винтова / Luer lock/ връзка към пациента и капачка с филтър за автоматично обезвъздушаване без капене; дължина 180 см; без метални игли - 5 000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 226 / Заглавие на обособената позиция Система за венозно вливане с прецизен регулатор, отчитащ мл/час, дължина 150 см.
1) Кратко описание

Система за венозно вливане с прецизен регулатор, отчитащ мл/час, дължина 150 см.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Система за венозно вливане с прецизен регулатор, отчитащ мл/час, дължина 150 см - 3 000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1800 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 227 / Заглавие на обособената позиция Универсална интравенозна система за цитостатици, за твърди и деформируеми контейнери, прозрачна, без PVC и без латекс; без взаимодействие с агресивни агенти; масивен пластмасов шип с два канала /за течност и за въздух/; двукорпусна капкова камера, с филтър 5 милимикрона за твърди частици и вграден клапан за въздух с антибактериален филтър; вграден двустепенен филтър 0.2 милимикрона и за евакуация на въздух от системата; винтова /Luer lock/ връзка към пациента; дължина 180 см; без метални игли.
1) Кратко описание

Универсална интравенозна система за цитостатици, за твърди и деформируеми контейнери, прозрачна, без PVC и без латекс; без взаимодействие с агресивни агенти; масивен пластмасов шип с два канала /за течност и за въздух/; двукорпусна капкова камера, с филтър 5 милимикрона за твърди частици и вграден клапан за въздух с антибактериален филтър; вграден двустепенен филтър 0.2 милимикрона и за евакуация на въздух от системата; винтова /Luer lock/ връзка към пациента; дължина 180 см; без метални игли.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Универсална интравенозна система за цитостатици, за твърди и деформируеми контейнери, прозрачна, без PVC и без латекс; без взаимодействие с агресивни агенти; масивен пластмасов шип с два канала /за течност и за въздух/; двукорпусна капкова камера, с филтър 5 милимикрона за твърди частици и вграден клапан за въздух с антибактериален филтър; вграден двустепенен филтър 0.2 милимикрона и за евакуация на въздух от системата; винтова /Luer lock/ връзка към пациента; дължина 180 см; без метални игли - 7 000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4200 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 228 / Заглавие на обособената позиция Апарат за измерване на артериално кръвно налягане, електронен, за възрастни, за предмишница, с вграден стетоскоп в маншета
1) Кратко описание

Апарат за измерване на артериално кръвно налягане, електронен, за възрастни, за предмишница, с вграден стетоскоп в маншета

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Апарат за измерване на артериално кръвно налягане, електронен, за възрастни, за предмишница, с вграден стетоскоп в маншета - 3 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
90 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 229 / Заглавие на обособената позиция Апарат за измерване на артериално кръвно налягане, с живачен манометър и вграден стетоскоп, за ръка, за възрастни
1) Кратко описание

Апарат за измерване на артериално кръвно налягане, с живачен манометър и вграден стетоскоп, за ръка, за възрастни

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Апарат за измерване на артериално кръвно налягане, с живачен манометър и вграден стетоскоп, за ръка, за възрастни - 8 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
666.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 230 / Заглавие на обособената позиция Подлога, пластмаса
1) Кратко описание

Подлога, пластмаса

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Подлога, пластмаса - 30 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
205 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 231 / Заглавие на обособената позиция Уринатор, мъжки, пластмаса
1) Кратко описание

Уринатор, мъжки, пластмаса

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Уринатор, мъжки, пластмаса - 10 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
16.42 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 232 / Заглавие на обособената позиция Пластмасови контейнери, с капачка на винт, нестерилни
1) Кратко описание

Пластмасови контейнери, с капачка на винт, нестерилни по 3 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Пластмасови контейнери, с капачка на винт, нестерилни по 3 подпозиции, както следва: 232.1. 10 мл - 1 500 броя; 232.2. 50 мл - 4 000 броя; 232.3. 200 мл - 200 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4275 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 233 / Заглавие на обособената позиция Бърз уреазен тест за хеликобактер пилори - проба от слюнка и биопсия
1) Кратко описание

Бърз уреазен тест за хеликобактер пилори - проба от слюнка и биопсия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Бърз уреазен тест за хеликобактер пилори - проба от слюнка и биопсия - 250 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
520.83 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 234 / Заглавие на обособената позиция Комплект апликатор и предварително заредена лигатура с диаметър 30 мм, диаметър на работния канал 2.8 мм, работна дължина 2300 мм, еднократен
1) Кратко описание

Комплект апликатор и предварително заредена лигатура с диаметър 30 мм, диаметър на работния канал 2.8 мм, работна дължина 2300 мм, еднократен

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Комплект апликатор и предварително заредена лигатура с диаметър 30 мм, диаметър на работния канал 2.8 мм, работна дължина 2300 мм, еднократен - 50 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
416.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 235 / Заглавие на обособената позиция Щипка за биопсия - голяма, кръгла, с шип, даметър на работния канал 3.7 мм, дължина на работния канал 2300 мм, многократна
1) Кратко описание

Щипка за биопсия - голяма, кръгла, с шип, даметър на работния канал 3.7 мм, дължина на работния канал 2300 мм, многократна

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Щипка за биопсия - голяма, кръгла, с шип, даметър на работния канал 3.7 мм, дължина на работния канал 2300 мм, многократна - 6 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 236 / Заглавие на обособената позиция Полипектомична примка - сърповидна, дебелина на жицата 0.4 мм, диаметър на отваряне 22 мм, работна дължина 2300 мм, многократна.
1) Кратко описание

Полипектомична примка - сърповидна, дебелина на жицата 0.4 мм, диаметър на отваряне 22 мм, работна дължина 2300 мм, многократна.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Полипектомична примка - сърповидна, дебелина на жицата 0.4 мм, диаметър на отваряне 22 мм, работна дължина 2300 мм, многократна - 2 броя.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
83.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 237 / Заглавие на обособената позиция Метален кожух за хексагонална/сърповидна, полипектомична примка, многократен
1) Кратко описание

Метален кожух за хексагонална/сърповидна, полипектомична примка, многократен

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Метален кожух за хексагонална/сърповидна, полипектомична примка, многократен - 1 брой

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
166.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 238 / Заглавие на обособената позиция Клипси за хемостаза, дължина на рамото 9 мм, ъгъл на отваряне на челюстите 90 градуса, еднократни
1) Кратко описание

Клипси за хемостаза, дължина на рамото 9 мм, ъгъл на отваряне на челюстите 90 градуса, еднократни

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Клипси за хемостаза, дължина на рамото 9 мм, ъгъл на отваряне на челюстите 90 градуса, еднократни - 40 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
666.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 239 / Заглавие на обособената позиция Неутрален електрод за еднократна употреба MAJ-897
1) Кратко описание

Неутрален електрод за еднократна употреба MAJ-897

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Неутрален електрод за еднократна употреба MAJ-897 - 200 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
240 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 240 / Заглавие на обособената позиция Клипси за хемостаза, дължина на рамото 7.5 мм, ъгъл на отваряне на челюстите 135 градуса, еднократни
1) Кратко описание

Клипси за хемостаза, дължина на рамото 7.5 мм, ъгъл на отваряне на челюстите 135 градуса, еднократни

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Клипси за хемостаза, дължина на рамото 7.5 мм, ъгъл на отваряне на челюстите 135 градуса, еднократни - 40 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
666.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 241 / Заглавие на обособената позиция Ксенонова лампа за светлинни източници
1) Кратко описание

Ксенонова лампа за светлинни източници

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Ксенонова лампа за светлинни източници - 1 брой

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
166.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 242 / Заглавие на обособената позиция Биполярна сонда, външен диаметър на върха 7 Frg диаметър на работния канал 2.8 мм, работна дължина 3500 мм, еднократна
1) Кратко описание

Биполярна сонда, външен диаметър на върха 7 Frg диаметър на работния канал 2.8 мм, работна дължина 3500 мм, еднократна

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Биполярна сонда, външен диаметър на върха 7 Frg диаметър на работния канал 2.8 мм, работна дължина 3500 мм, еднократна - 1 брой

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
166.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 243 / Заглавие на обособената позиция Аспирационен буркан с щипки 2 литра
1) Кратко описание

Аспирационен буркан с щипки 2 литра

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Аспирационен буркан с щипки 2 литра - 4 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
66.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 244 / Заглавие на обособената позиция Фиксиращи игли за простата, стерилни, за еднократна употреба при интерстециална брахитерапия
1) Кратко описание

Фиксиращи игли за простата, стерилни, за еднократна употреба при интерстециална брахитерапия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Фиксиращи игли за простата, стерилни, за еднократна употреба при интерстециална брахитерапия - 100 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4166.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 245 / Заглавие на обособената позиция Кабели трижилни за ЕКГ за монитор Mindray
1) Кратко описание

Кабели трижилни за ЕКГ за монитор Mindray

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Кабели трижилни за ЕКГ за монитор Mindray - 30 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3750 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 246 / Заглавие на обособената позиция Кабели трижилни за ЕКГ за монитор Nihon kohden
1) Кратко описание

Кабели трижилни за ЕКГ за монитор Nihon kohden

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Кабели трижилни за ЕКГ за монитор Nihon kohden - 30 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3750 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 247 / Заглавие на обособената позиция Кабели за ЕКГ, едножилни - триелектродни за апарат Dreger Fabius с монитор.
1) Кратко описание

Кабели за ЕКГ, едножилни - триелектродни за апарат Dreger Fabius с монитор.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Кабели за ЕКГ, едножилни - триелектродни за апарат Dreger Fabius с монитор - 10 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1250 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 248 / Заглавие на обособената позиция Ларингоскоп Macintosh, комплект с две лъжици - средна и голяма
1) Кратко описание

Ларингоскоп Macintosh, комплект с две лъжици - средна и голяма

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Ларингоскоп Macintosh, комплект с две лъжици - средна и голяма - 5 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1308.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 249 / Заглавие на обособената позиция Крушки за операционни лампи Berthold 24 волта, 150 вата халогенни
1) Кратко описание

Крушки за операционни лампи Berthold 24 волта, 150 вата халогенни

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Крушки за операционни лампи Berthold 24 волта, 150 вата халогенни - 100 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 250 / Заглавие на обособената позиция Крушки за операционни лампи Berthold 22.8 волта, 150 вата халогенни
1) Кратко описание

Крушки за операционни лампи Berthold 22.8 волта, 150 вата халогенни

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Крушки за операционни лампи Berthold 22.8 волта, 150 вата халогенни - 100 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 251 / Заглавие на обособената позиция Крушки за ларингоскоп
1) Кратко описание

Крушки за ларингоскоп

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Крушки за ларингоскоп - 30 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
250 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 252 / Заглавие на обособената позиция Влагоуловителни мембрани за газови модули на апарати DRAEGER
1) Кратко описание

Влагоуловителни мембрани за газови модули на апарати DRAEGER

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Влагоуловителни мембрани за газови модули на апарати DRAEGER - 50 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
8333.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 253 / Заглавие на обособената позиция Влагоуловителни мембрани за газови модули на апарати MINDRAY
1) Кратко описание

Влагоуловителни мембрани за газови модули на апарати MINDRAY

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Влагоуловителни мембрани за газови модули на апарати MINDRAY - 20 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3333.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 254 / Заглавие на обособената позиция Биполярна пинсета с кабел
1) Кратко описание

Биполярна пинсета с кабел по 3 подпозиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Биполярна пинсета с кабел по 3 подпозиции, както следва: 254.1. права 30 см с връх 2 мм - 8 броя; 254.2. права 18 см с връх 2 мм - 8 броя; 254.3. права 18 см с извит връх 2 мм - 8 броя;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 255 / Заглавие на обособената позиция Редуцил винтил за кислородна инсталация
1) Кратко описание

Редуцил винтил за кислородна инсталация

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Редуцил винтил за кислородна инсталация - 10 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
166.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 256 / Заглавие на обособената позиция Овлажнител за ротаметър
1) Кратко описание

Овлажнител за ротаметър

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Овлажнител за ротаметър - 30 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
375 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 257 / Заглавие на обособената позиция Ротаметър с овлажнител
1) Кратко описание

Ротаметър с овлажнител

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Ротаметър с овлажнител - 26 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1083.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 258 / Заглавие на обособената позиция Чашки за вакуум аспирация
1) Кратко описание

Чашки за вакуум аспирация

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Чашки за вакуум аспирация - 25 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
208.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 259 / Заглавие на обособената позиция Водачи за ендотрахеални тръби
1) Кратко описание

Водачи за ендотрахеални тръби

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Водачи за ендотрахеални тръби - 50 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
416.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 260 / Заглавие на обособената позиция Преходник от прав жак на апарат Berchold 620 за еднократен манипулатор с два бутона с накрайник с три изхода
1) Кратко описание

Преходник от прав жак на апарат Berchold 620 за еднократен манипулатор с два бутона с накрайник с три изхода - 2 бр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Преходник от прав жак на апарат Berchold 620 за еднократен манипулатор с два бутона с накрайник с три изхода - 2 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
216.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 261 / Заглавие на обособената позиция Игли за вакуумни контейнери №22 G
1) Кратко описание

Игли за вакуумни контейнери №22 G

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Игли за вакуумни контейнери №22 G - 1 000 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2083.3 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 262 / Заглавие на обособената позиция Ролки за баркод
1) Кратко описание

Ролки за баркод

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Ролки за баркод - 30 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
150 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 263 / Заглавие на обособената позиция Раневи протектор диаметър 9 см на 5 см
1) Кратко описание

Раневи протектор диаметър 9 см на 5 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Раневи протектор диаметър 9 см на 5 см - 10 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 264 / Заглавие на обособената позиция Комплект пациентски кабел за ЕКГ апарат БТЛ, съвместим с Шилер 2
1) Кратко описание

Комплект пациентски кабел за ЕКГ апарат БТЛ, съвместим с Шилер 2

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Комплект пациентски кабел за ЕКГ апарат БТЛ, съвместим с Шилер 2 - 3 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1050 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 265 / Заглавие на обособената позиция Вакуум регулатор с предпазен съд
1) Кратко описание

Вакуум регулатор с предпазен съд

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Вакуум регулатор с предпазен съд - 16 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3360 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 266 / Заглавие на обособената позиция Съд за секрети 2 л със стойка за шина
1) Кратко описание

Съд за секрети 2 л със стойка за шина

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съд за секрети 2 л със стойка за шина - 16 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2160 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 267 / Заглавие на обособената позиция Еднократен неутрален електрод, двуземен /за заземяване/
1) Кратко описание

Еднократен неутрален електрод, двуземен /за заземяване/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Еднократен неутрален електрод, двуземен /за заземяване/ - 400 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12