00546-2015-0021

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: З-404 от 16.12.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, ул. Пловдивско поле №6, За: Ваня Василева; Цветолюба Васева;Силвия Маринова, Република България 1756, София, Тел.: 02 8076355, E-mail: tzvaseva@sbaloncology.bg, Факс: 02 8706321

Място/места за контакт: отдел Правен и обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sbaloncology.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151212ewWQ672067.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект "доставки", и с предмет 'Периодично повтарящи се доставки на медицински консуматив за нуждите на „СБАЛ по онкология” ЕАД" по 267 обособени позиции, съгласно приложената към документацията Техническа спецификация (образец -Й), и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за СБАЛО ЕАД условия.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Стойността на обществената поръчка попада в разпоредбите на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Естеството на доставката позволява достатъчно точно да се определи техническата спецификация на превързочен и шевен материал. Не са налице условията за провеждане на състезателен диалог и на процедурите на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде обявена по реда на Глава пета "Открита процедура" от ЗОП с цел да се определи изпълнител на обществената поръчка. Откритата процедура за възлагане на обществената поръчка е с обект „доставка“, и с предмет периодично повтарящи се доставки на медицински консуматив за нуждите на „СБАЛ по онкология” ЕАД - Възложител, съгласно приложената към настоящата документация Техническа спецификация към образец-Й, с цел избор на доставчик за посочените 267 позиции, и сключване на договор за доставка при най-благоприятни на СБАЛ по Онкология - ЕАД условия.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

16.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Валентин Николов Ангелов
Длъжност: Изпълнителен директор