Версия за печат

00909-2015-0010

BG-Варна: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ВВМУ Н.Й.Вапцаров, ул.Васил Друмев №73, За: Радко Радев, Република България 9026, Варна, Тел.: 052 552226, Факс: 052 303163

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://pp.naval-acad.bg/?page_id=697.

Адрес на профила на купувача: http://pp.naval-acad.bg/?page_id=697.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Отбрана
Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: ВВМУ
Код NUTS: BG331
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане по обособени позиции: Позиция 1 - Мебели Позиция 2 - Столове Позиция 3 - Матраци

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39000000

Описание:

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

175000

Прогнозна стойност без ДДС
175000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

45


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

На основание чл.59, ал.5,т.2 от ЗОП, Възложителят не изисква гаранции за участие. Възложителят определя гаранция за изпълнение на договора по всяка обособена позиция поотделно в размер на 2% от стойността на договора, които следва да се внесат от спечелилия участник по сметка на Възложителя или да се представи банкова гаранция преди подписване на договора.На основание чл.59 ал.6 от ЗОП гаранция за изпълнение на договора не се изисква от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането за изпълнение на обществената поръчка ще се осъществява от бюджета на ВВМУ за съответната календарна година.Заплащането ще се извърши въз основа на двустранно подписани приемо-предавателни протоколи за доставените материали и предоставен оригинал на фактура от Изпълнителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Оферта - представяне на участника, съгласно чл. 56, ал.1, т. 1 от ЗОП – попълнен и подписан образец, с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, придружен от попълнен и подписан образец на Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по т. 2 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, при участие на чуждестранно лице, се представят от участника в обединението, който ще изпълнява дейностите по предмета на поръчката. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, в този случай се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението, подписан от лицата в обединението и задължително да посочва представляващия обединението. Документът за създаване на обединението следва ясно да описва видовете дейности, които ще изпълнява всеки член на обединението, както и дела им. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.3. Доказателства за технически възможности(списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочени стойности, дати и получатели, придружен с доказателство за извършената доставка, под формата на удостоверение, издадено от получателя на доставката или от компетентен орган, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.(Минимално изискване: Участниците следва да са извършили минимум една доставка, еднаква или сходна с предмета на настоящата поръчка, изпълнена през последните три години до датата на подаване на офертата на участника. ;) 4. Декларация във връзка с чл.58 от ЗОП - попълнен и подписан образец. 5. Декларация относно обстоятелства по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП - попълнен и подписан образец, за всяка обособена позиция поотделно.6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – попълнен и подписан образец /при приложимост/.7. Декларация от подизпълнители за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б. „е“), т.2, т.3 и т.4 и ал. 5, т.1 и т. 2 от ЗОП – попълнен и подписан образец /при приложимост/. 8. Декларация по чл. 55, ал.7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – попълнен и подписан образец. 9. Декларация за приемане условията на проекто-договора – попълнен и подписан образец, за всяка обособена позиция поотделно.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочени стойности, дати и получатели, придружен с доказателство за извършената доставка, под формата на удостоверение, издадено от получателя на доставката или от компетентен орган, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката;Съгласно чл.16г ал.5 т.1 от ЗОП критерият за подбор не се прилага за кандидати и участници, които са предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица.
Минимални изисквания: Минимални изисквания относно техническите възможности на участниците: 1. Участниците следва да са извършили минимум една доставка, еднаква или сходна с предмета на настоящата поръчка, изпълнена през последните три години до датата на подаване на офертата на участника. Съгласно чл.16г ал.5 т.1 от ЗОП критерият за подбор не се прилага за кандидати и участници, които са предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
12.02.2016 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Стойността на документацията за участие се превежда с платежно нареждане по Банка: Societe Generale Експресбанк Получател: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ Адрес: гр. Варна, ул. „Васил Друмев“ № 73 IBAN: BG41 TTBB 9400 3315 0686 41 BIC: TTBBBG22IBAN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.02.2016 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 15.02.2016 г.  Час: 10:00
Място

административната сграда на ВВМУ - гр.Варна, ул."Васил Друмев"№73

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

съгласно чл. 68 ал.3 от ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

16.12.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Мебели
1) Кратко описание

Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за нуждите на ВВМУ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39000000

Описание:

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване

3) Количество или обем

При изпълнение на позиция 1 следва да се извършва доставка и монтаж на мебели, посочени в техническата спецификация

Прогнозна стойност, без ДДС
135000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 45

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Столове
1) Кратко описание

доставка на столове, съгласно списък , посочен в Техническа спецификация

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39000000

Описание:

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване

3) Количество или обем

15 000

Прогнозна стойност, без ДДС
15000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 45

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Матраци
1) Кратко описание

Доставка и монтаж на матраци

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39000000

Описание:

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване

3) Количество или обем

при изпълнение на обособена позиция 3, следва да се извърши доставка и монтаж на матраци, съгласно техническата спецификация

Прогнозна стойност, без ДДС
25000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 45