Версия за печат

00223-2015-0002

BG-СТАРА ЗАГОРА:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-06-113 от 15.12.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, БУЛ. РУСКИ № 62, За: ЖИВОДАР ГЕОРГИЕВ, Р.БЪЛГАРИЯ 6000, СТАРА ЗАГОРА, Тел.: 042 620090, E-mail: csmp-stara_zagora@mh.government.bg, Факс: 042 621132

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.csmp-sz.com.

Адрес на профила на купувача: http://csmp-sz.com/profil-na-kupuvacha/op-po-zop/op-201502.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Текущ ремонт и техническо обслужване на санитарните автомобили на ЦСМП - Стара Загора , посочени по марка и брой в техническата спецификация, включително доставката на необходимите резервни части и извършване на ремонтни услуги през 2016 г.

II.3) Кратко описание на поръчката

Текущ ремонт и техническо обслужване на санитарните автомобили на ЦСМП - Стара Загора , посочени по марка и брой в техническата спецификация, включително доставката на необходимите резервни части и извършване на ремонтни услуги през 2016 г.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

50112100

Описание:

Услуги по ремонт на леки автомобили

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РД-06-102 от 11.11.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-696858
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 223-2015-2
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

696858

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

11.11.2015 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 9, т. 1 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
14/12/2015 16:00
Да се чете:
22/12/2015 16:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на документацията за участи

Вместо:
14/12/2015 16:00
Да се чете:
22/12/2015 16:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Дата на отваряне на офертите

Вместо:
15/12/2015 16:00
Да се чете:
23/12/2015 12:00

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. ВИТОША № 18, Р.БЪЛГАРИЯ 1000, СОФИЯ, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

15.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Маргарита Христова Павлова
Длъжност: Директор