Версия за печат

00038-2015-0004

BG-Габрово:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане 3, За: Теодора Цанева - координатор проект, РБългария 5300, Габрово, Тел.: 066 818377, E-mail: mkostadinova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/116-otkrita-protzedura-po-reda-na-zop-s-predmet-izvarshvane-na-stroitelno-remontni-raboti-na-obekt-rehabilitatziya-sportno-igrishte-do-park-markoteya.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Строителство
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 8 от 27.01.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00038-2015-0004
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Договорът е с предмет „Извършване на строително-ремонтни работи на обект „Рехабилитация спортно игрище до парк „Маркотея”. Дейността се възлага в изпълнение на проект BG161PO001-1.4.09-0024 „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово”, в изпълнение на схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Обект на обществената поръчка е „строителство”, включително изпълнение или проектиране и изпълнение с каквито и да е средства на една или няколко строителни и монтажни работи по приложение № 1, свързани с изграждането, реконструирането, преустройството, поддържането, възстановяването или рехабилитацията на сгради или строителни съоръжения по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3, буква „б” от ЗОП.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 620-УР-15 от 17.08.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ДЗЗД Юнимекс-Лимк Габрово, ЕИК: 176832246, ул. Житарска 3Б, РБългария 5300, Габрово, Тел.: 0671 72333

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Извършване на строително-ремонтни работи на обект „Рехабилитация спортно игрище до парк „Маркотея”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

03.09.2015 г. 

Крайна дата

01.12.2015 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
529393.55 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 76.72% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

01.12.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

Забавяне в дни: 2
Причини за забавянето: При приключване на договора са констатирани 2 дни забава, спрямо посочения в договора срок за изпълнение. Във връзка с констатацията, на изпълнителя е наложена санкция съгласно чл. 29, раздел XI. "Неизпълнение. Отговорност" от договора. Изпълнителят е превел дължимата сума по сметка на Община Габрово.
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
528506.85 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 5293.94 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: При приключване на договора са констатирани 2 дни забава, спрямо посочения в договора срок за изпълнение. Във връзка с констатацията, на изпълнителя е наложена санкция съгласно чл. 29, раздел XI."Неизпълнение. Отговорност" от договора. Изпълнителят е превел дължимата сума по сметка на Община Габрово. Забавата е изцяло в отговорностите на изпълнителя.

РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

15.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: Кмет на Община Габрово