Версия за печат

00513-2015-0004

BG-Силистра: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Водоснабдяване и канализация ООД - Силистра, ул. Баба Тонка 19, За: инж.В.Велева, България 7500, Силистра, Тел.: 086 820560, E-mail: vikss@vik-silistra.com, Факс: 086 820558

Място/места за контакт: ул. Баба Тонка 19

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vik-silistra.com.

Адрес на профила на купувача: http://vik-silistra.com/trubi-chelno-zavarqvane-2015/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

ДОСТАВКА НА ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ,ИЗРАБОТЕНИ ОТ ПЕВП ТИП 100, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПИТЕЙНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: „В и К” OOД в гр. Силистра
Код NUTS: BG325
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на ПЕВП тръби за аварийни нужди и изграждане на подземни водопроводи за пренос на питейна вода под налягане, а именно: • на рула по 100 м, за налягане PN 12,5 bar с външен диаметър от 25 мм и за налягане PN 10 bar с външни диаметри от 32 мм до 50 мм. •на пръти по 12 м, за налягане PN 10 bar и външни диаметри от 63 мм до 400 мм и PN 16 bar и външни диаметри от 90 мм до 400 мм съгласно Техническата спесификация. Доставка на ПЕВП фитинги, инжекционно ляти, за челно заваряване към ПЕВП тръби, за налягания PN 10 bar по видове и размери, съгласно Техническата спесификация. Доставката на тръби и фитинги се извършва от Изпълнителя до централната складовата база на „В и К” OOД в гр. Силистра, ул.”Баба Тонка” 19 или до складовите бази на Възложителя - определени в предварителната писмена заявка за доставка на стоките. В заявката Възложителят ще заявява за доставка необходимите стоки по количество и вид, съобразно своите нужди, в рамките на осигурените от него средства за срока на договора.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44163000

Описание:

Тръбопроводи и принадлежности

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обща ориентировъчна стойност на поръчката: 230 000 лв.

Прогнозна стойност без ДДС
230000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

18


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Възложителят не изисква гаранция за участие. Възложителят определя гаранция за изпълнение на договора за доставка в размер на 2% (два процента) от прогнозната стойността поръчката. Гаранциите се представят в една от следните форми: Парична сума внесена в касата на дружеството или по сметката на Възложителя; Банкова гаранция в полза на „В и К” ООД - гр. Силистра, оригинал, безусловна и неотмeняема, обхваща целия срок на действие, както следва: Начален срок: не - по късен от датата на сключване на договора и краен срок: не по - ранен от крайния срок на договора; SG ЕКСПРЕСБАНК-гр.Силистра, BIC код-TTBB BG22, с/ка BG04 TTBB 9400 1505 0159 39; Определеният за изпълнител избира сам формата на гаранцията изпълнение на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финансирането на обществената поръчка е със собствени средства на Възложителя. Заплащането на всяка изпълнена отделна доставка ще бъде извършено от Възложителя на Изпълнителя в български лева, чрез банков превод по сметката на Изпълнителя, в срок до 30 /тридесет/ дни, считано от датата на издаване на оригинална фактура, въз основа на представяне от Изпълнителя на следните документи:оригинална фактура;приемо-предавателен протокол, подписан от представители на Възложителя и на Изпълнителя; В съответствие с разпоредбите на чл.303а, ал.2 от Търговския закон, когато Възложителят не е в състояние да спази този срок, той може да бъде удължен, но не повече от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на фактуриране.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Да

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. които отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки и другите нормативни актове, приложими към предмета на обществената поръчка, както и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация за участие. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва подизпълнители, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители;Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни учстници в една и съща процедура.Участниците трябва да отговарят на изискванията на чл.47, ал.1, и 5 и чл.47, ал.1, ал.2, т.1,2а, 4 и 5 и ал.5 от ЗОП. Подизпълнителите трябва да отговарят на изискванията на чл.47, ал.1 и 5.Участниците трябва да са производители или официални търговски представители на производителя или вносители на изделията, предмет на настоящата поръчка. При подаване на офертата си за участие, участникът удостоверява отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 и посочените в обявлението изисквания по ал.2 , т.1 -5 от ЗОП с една декларация (чл.47, ал.9). Участниците които не отговарят на изискванията на чл.47, ал.1, ал.2, т.1,2а, 4 и 5 и ал.5 , чиито оферти не отговарят на изискванията на чл.56, ал.1 и чл.57, ал.2 от ЗОП, за които по реда на чл.68, ал.11 от ЗОП е установено че са представили невярна информация за доказване на съответствиетоим с обявените от възложителя критерии за подбор, се отстраняват от участие. Документи: 1.Представяне на участника; 2.При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3.Декларация съгласно чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник и липса на обстоятелства по чл.8, ал.8 от ЗОП. (Приложение №2Д). 4.Декларация в съответствие с чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане условията на договора (Приложение №3Д). 5.Декларация в съответствие с чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители (Приложение №4Д). 6. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Приложение №5Д). 7.Списък-опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника (Приложение № 6).
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на учстниците.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Участниците трябва да са производители или официални търговски представители на производителя или вносители на изделията, предмет на настоящата поръчка. Производителят на изделията с които участника участва в процедурата трябва да е сертифициран по система за управление на качествово EN ISO 9001:2008 или еквивалент.Минимално изискване: Обхватът на сертификата да има отношение към предмета на обществената поръчка и да е в срок на валидност. Предлаганите изделия да отговарят на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредба №РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на стрителни родукт в строежие н Република България. Тръбите да са произведени от полиетилен „висока плътност” ПЕВП (PE 100) за пренос на питейна вода при спазване изискванията на стандарта БДС EN 12201-2:2011+A1:2013 или еквивалентен. Фитингите да са произведени от материали за пренос на питейна вода при спазване изискванията на стандарта БДС EN 12201-3:2011+A1:2013 или еквивалентни.Изделията да са произведени в условията на защитена система за управление на качеството ISO 9001:2008 (EN, БДС ) или еквивалент.Изделията да притежават хигиенна оценка или сертификат за допустим контакт с питейна вода или еквивалент. Гаранционният срок на изделията не трябва да е по-кратък от 2 (ДВЕ) години. В срока за подаване на офертите, Участниците в процедурата представят по една мостра от следните изделия: Тръба от ПЕВП PN =12,5 bar диаметър Ф25 – с необходимата дължина, за да са видими надписите и маркировките; Тръба от ПЕВП PN =16 bar диаметър Ф90 – с необходимата дължина, за да са видими надписите и маркировките; Коляно 900 PN =10 bar диаметър Ф63; Тройник PN =10 bar диаметър Ф63; Предфланшова връзка /берт/ PN =16 bar, диаметър Ф90; На мострите да са видими всички изисквани от страна на Възложителя надписи и маркировки: обозначение на производителя – име или лого; външен диаметър и дебелина на стената в [mm]; номинално налягане PN в [bar]; обозначение на вида на материала PE 100; обозначение на SDR отношението; дата на производство; сериен номер или код, по който може да се разбере кога и къде е произведена тръбата; Документи: 1. Сертификат за въведена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалент на производителя – заверено копие;Минимално изискване: Обхватът на сертификата да има отношение към предмета на обществената поръчка и да е в срок на валидност. 2. Декларация за характеристиките на строителния продукт по Наредба №РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на република България – заверено копие;Минимално изискване: Декларацията се представя за тръби и фитинги, предмет на настоящата обществена поръчка съгласно Техническите спецификации. 3.Образец на маркировката върху тръбите, предлагани от участника, за всички производители. Образецът от маркировката се представя на хартия с ясно видима маркировка и легенда за съкращенията на стандартизираните изписвания; 4. Каталог/зи и ръководство/а за съхранение на склад, полагане и монтаж (съединяване или заварка), на предложените тръби и фитинги. Минимално изискване: Каталога/зите и ръководството/вата да е/са на български език или ако в оригинал езикът е различен от български, придружени с превод на български език и да е/са с каталожни номера и техническите данни на продуктите, предмет на обществената поръчка; 5.Документи, доказващи, че участникът е производител или официален представител на фирмата производител на предлаганите изделия за България ( при условие, че участника е различен от производителя)- свободен текст, оригинал или заверено копие 6.Хигиенна оценка или санитарно разрешително за допустим контакт с питейна вода на предлаганите изделия или еквивалент;

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
25.01.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
25.01.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 26.01.2016 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на "ВиК" ООД -гр.Силистра, ул."Баба Тонка" 19, ет.2-Заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

м.06.2016 г.

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.12.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ