Версия за печат

00030-2015-0034

BG-Силистра:

РЕШЕНИЕ

Номер: ЗК-2026 от 11.12.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Силистра, ул. Симеон Велики №33, За: Ирина Николова, Ст. експерт Обществени поръчки, тел:086 816260., Р.България 7500, Силистра, Тел.: 086 816260, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Община Силистра

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Допълнителни и неотложни СМР по обособени позиции Обособена позиция № 1 ЦДГ „Здравец 1”, с. Калипетрово Обособена позиция № 2 ЦДГ „Детелина 2”, с. Брадвари Обособена позиция № 3 ЦДГ „Детелина 3”, с. Йорданово

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

1. Община Силистра е провела „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на покриви на детски градини и детски ясли по обособени позиции “, публикувана в РОП с уникален номер 00030-2015-0012 и на основание влязло в сила Решение № ЗК-1233/27.07.2015г. със „СОЛЕЙ 06” ООД са сключени договори на стойност, както следва: 1.1. Договор № 2015 - 027 – С от 21.10.2015г. по Обособена позиция № 3 ЦДГ „Здравец 1”, с. Калипетрово - 20 877.45 лева. /Двадесет хиляди осемстотин седемдесет и седем лева и 45 ст./ без ДДС, ДДС в размер на 4175,49 лева /Четири хиляди сто седемдесет и пет лева и 49 ст./ или 25 052,94лева /Двадесет и пет хиляди петдесет и два лева и 94 ст./ с ДДС. 1.2. Договор № 2015 - 029 – С от 21.10.2015г. Договор № 2015 - 029 – С от 21.10.2015г. по Обособена позиция № 7 ЦДГ „Детелина 2”, с. Брадвари - 16 117.79 лева. /Шестнадесет хиляди сто и седемнадесет лева и 79 ст./ без ДДС, ДДС в размер на 3223,56 лева /Три хиляди двеста двадесет и три лева и 56 ст./ или 19 341,35лева /Деветнадесет хиляди триста четиридесет и един лева и 35 ст./ с ДДС. 1.3. Договор № 2015 - 030 – С от 21.10.2015г.Договор № 2015 - 030 – С от 21.10.2015г. по Обособена позиция № 8 ЦДГ „Детелина 3”, с. Йорданово - 16 233.34 лева. /Шестнадесет хиляди двеста тридесет и три лева и 34 ст./ без ДДС, ДДС в размер на 3246,67 лева /Три хиляди двеста четиридесет и шест лева и 67 ст./ или 19 480,01 лева /Деветнадесет хиляди четиристотин и осемдесет лева и 01 ст./ с ДДС. 2. Срокът за изпълнение на договорените строителни работи по посочените обекти е спрян с Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (образец 10). Причините за спиране на строителство са описани в приложената Докладна записка – Приложение № 2.2. към поканата. 3. Допълнителните дейности не могат технически и икономически да се разделят от предмета на основния договор. Допълнителните видове СМР имат характер на непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването на договора, които не са могли да бъдат предвидени към момента на възлагане на обществената поръчка за посочените обекти. Действащият договор не може да бъде приключен и обектът не може да бъде качествено завършен без извършването на посочените в количествените сметки дейности. Това налага спешно да бъдат възложени дейностите по „Допълнителни и неотложни СМР по обособени позиции” за посочените обекти, на основание чл. 90, ал.1, т. 8 от ЗОП. Посоченото правно основание изисква едновременно наличие на предходен договор с обект услуга или строителство, настъпване на непредвидени обстоятелства, невъзможност допълнителните дейности да се разделят технически или икономически от предмета на договора без значителни затруднения за възложителя или въпреки че може да се раздели, е съществено необходима за изпълнението му, като общата стойност на допълнителното строителство не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка. 4. Поканата се изпраща до изпълнителя на предходните договори за съответните обекти. 5. Общото количество и/или обем на дейностите - Съгласно Техническо задание - Докладна записка и Количествени сметки, приложение № 2.2. към настоящата покана. 6. Прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка без ДДС: 10480,61 BGN. Максимално допустимата стойност за всеки от обектите е както следва: 6.1. Обособена позиция № 1 ЦДГ „Здравец 1”, с. Калипетрово 1597,06 BGN 6.2. Обособена позиция № 2 ЦДГ „Детелина 2”, с. Брадвари 1076,27 BGN 6.3. Обособена позиция № 3 ЦДГ „Детелина 3”, с. Йорданово 7807,28 BGN

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"СОЛЕЙ 06" ЕООД гр.Варна

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: ЗК-1233 от 27.07.2015 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00030-2015-0012

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия зя защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Р.България 1000, софия, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

11.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Денка Димитрова Михайлова
Длъжност: За Кмет на Община Силистра, на основание Заповед № ЗК-2016/10.12.2015 г.