00267-2015-0095

BG-Пловдив: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболив, За: Елена Караманова - юрисконсулт в Дирекция Обществени поръчки, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656726, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 660571

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

Електронен достъп до информация: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151207vKnP2420576.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Милена Трифонова, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656724

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Публикуване на актове, съобщения, обяви и информационни материали на Община Пловдив и Общински съвет - Пловдив в местно печатно ежедневно средство за масово осведомяване.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27 (27 - Други услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Пловдив
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на настоящата обществена поръчка е публикуване на актове, съобщения, обяви и информационни материали на Община Пловдив и Общински съвет - Пловдив в местно печатно ежедневно средство за масово осведомяване.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

22120000

Описание:

Публикации

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количество и обем на актовете, обявите и съобщенията и информационните материали, които ще бъдат публикувани в рамките на 1 година, не могат да бъдат предварително определени.

Стойност, без да се включва ДДС
45833.33 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е определена в размер на 450 лв.(четиристотин и петдесет лева).Гаранцията се представя под формата на оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато се представя банкова гаранция за участие, същата следва да бъде със срок на валидност не по-кратък от 200 (двеста) дни от датата, посочена за дата на получаване на офертата. При сключване на договора, определеният за изпълнител следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията се предоставя под формата на оригинална банкова гаранция или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума, като участникът сам избира формата на гаранцията. При представяне на банкова гаранция за изпълнение, срокът на валидност на същата и условията за нейното освобождаване/усвояване следва да бъде съобразен със срока на действие на договора и условията, посочени в него. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Банковата сметка на Община Пловдив е: IBAN: BG57 IORT 7375 3302 0000 03; BIC: IORTBGSF ТБ ИНВЕСТБАНК АД – клон Пловдив

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Средствата се осигуряват от бюджета на Община Пловдив. Заплащането на предоставените услуги ще се извършва по банков път, в срок съгласно чл. 303а от Търговския закон и след предоставяне на фактура за извършена услуга в съответствие с условията на проекта на договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко лице, което отговаря на предварително обявените условия. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта и само за пълния обем на поръчката. Не се предоставя възможност за предоставяне на варианти в офертите. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като изпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. За да бъде допуснат до участие в процедура, участникът трябва да отговаря на предварително обявените условия в обявлението на обществена поръчка и документацията за участие, както и да представи всички изискуеми документи, изготвени съгласно условията на настоящата документация. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник: -за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2, т. 1, 2а и 5 и ал. 5 от ЗОП. -който не е представил някои от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП, в т.ч. и основанията по чл. 58, ал. 3 от ЗОП. -който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя -който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Офертата се представя в запечатан,непрозрачен плик, съдържащ три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва: I.Плик №1 с надпис „Документи за подбор“, в който участникът трябва да постави следните документи: 1.Списък на документите и информацията, съдържаща се в офертата, подписан от участника. 2.Документа „Оферта“, изготвен в съответствие с образеца от документацията за участие. 3.Представяне на участника, което включва: -посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен; -адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата; -декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, изготвен в съответствие с образеца от документацията за участие. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП се представя от лицата, които представляват участника, съобразено с чл.47, ал. 4 от ЗОП. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 3 се представят за всяко физическо лице или юридическо лице, включено в обединението. 4.При участници обединения –копие от договор за създаване на обединение, а когато в договора не е посочено лицето което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 5.Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. 6.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за ползване/неползване на подизпълнител. В декларацията се посочват предвидените подизпълнители, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка. Декларацията следва да бъде изготвена по образец от документацията. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, всеки един от посочените в декларацията подизпълнители задължително попълва декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец от документацията, която също се представя в плик №1. 7.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП, изготвена по образец от документацията. 8.Декларация за разполагане с работници и технически персонал за изпълнение на поръчката.(съгласно т.III.2.3 от обявлението за обществена поръчка) 9.Декларация за налични техническо оборудване и обезпечение за изпълнение на поръчката.(съгласно т.III.2.3 от обявлението на обществена поръчка) 10. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП (т. 3 от съдържанието на плик №1) се представя в официален превод. II.Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, в който участникът трябва да постави попълнен документа „Техническо предложение“, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за участие. Ако е приложимо, се прилага и декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. III.Плик №3 с надпис „Предлагана цена“, в който участникът трябва да постави документ „Ценово предложение“, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за участие. Всички документи, съдържащи се в пликове №1, 2 и 3 от офертата на участника, трябва да са попълнени на български език, без поправки и/или изтривания. Документите в офертата трябва да са подписани само от лица с представителни функции, назовани в документа за регистрация в Агенцията по вписванията – Търговски регистър или в удостоверението за актуално състояние, или друго в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, или от изрично упълномощени за това лица.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

не се изисква

Изисквано минимално/ни ниво/а:

не се изисква

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Декларация, по образец, че участникът разполага с достатъчен брой работници за качествено изпълнение на поръчката, с посочен в декларацията списък на техническия персонал, предвиден за изпълнение на поръчката, в който за всеки от служителите следва да бъде посочена длъжността, образованието му и задълженията му по изпълнение на поръчката. 2. Декаларация от участника, по образец, че има на разположение необходимото оборудване и обезпечение, позволяващо му да изпълни поръчката, в която следва да посочи техниката, с която разполага за изпълнение на поръчката и програмите по т.2 от дясната колона, които ще използва; към декларацията участникът следва да приложи документи за легално закупуване на програмите.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участниците трябва да разполагат с достатъчен брой работници за качествено изпълнение на поръчката, както и с необходимия технически персонал за изпълнение на поръчката - предпечатната подготовка, оформлението и редакцията на текстовете. Участниците следва да разполагат поне с двама служители (технически персонал), от които: -един служител, отговорен за извършване на необходимите обработки на текстове и предпечатната им подготовка, който да умее да работи с поне една от следните програми; "Corel Draw", "Adobe Illustrator", "'InDesign" или "QuarkXPress", или еквивалентна. -един служител отговорен за редакцията на текстовете, който да има квалификация в областта на българския език. 2.Участниците трябва да разполагат със съответното техническо оборудване и обезпечение, необходимо за изпълнението на поръчката.Участниците следва да са закупили софтуер за един или повече от следните програми: "Corel Draw", "Adobe Illustrator", "InDesign", или "QuarkXPress", или еквивалентна.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
20.01.2016 г.  Час: 17:15
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
20.01.2016 г.  Час: 17:15
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

200

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 21.01.2016 г.  Час: 10:00
Място

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, ет. 3, зала №36

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите, в това число и на плика с предлаганата цена, е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, ще бъдат обявени чрез съобщение в профила на купувача, не по - късно от два работни дни преди датата на отваряне. В профила на купувача възложителят ще публикува и всички съобщения до участниците, както и разяснения по документацията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от Закона за обществените поръчки

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.12.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ