00140-2015-0005

BG-Ихтиман:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1639 от 10.12.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

община Ихтиман, ул. Цар Освободител 123, За: инж. Тони Кацаров, Република България 2050, Ихтиман, Тел.: 0724 82381, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 0724 82550

Място/места за контакт: гр. Ихтиман, ул. Цар Освободител 123

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ihtiman-obshtina.com.

Адрес на профила на купувача: www.ihtiman-obshtina.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на община Ихтиман за сградите на общинска администрация, находящи се в гр.Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123 и гр. Ихтиман, ул. „Полк. Борис Дрангов” № 4 за периодите от 16.12.2015г. до 31.12.2015г. включително и от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. включително

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Доставката на топлинна енергия е дейност по чл.7а, ал.1, т.2 от ЗОП. Сключването на договори за тази доставка не попада в хипотезите на чл. 12 от ЗОП, когато законът не се прилага. Това налага провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП. Доставката на топлинна енергия за клиентите на територията на гр. Ихтиман, включително за нуждите на възложителя в сградите с адрес: гр. Ихтиман, ул. "Цар Освободител" № 123 и ул. "Борис Дрангов" № 4 се извършва от "Веолия Енерджи България" ЕАД /с предишно наименование "Далкия България" ЕАД/, ЕИК: 121371700 - дружество осъществяващо производството и преноса на топлинна енергия от Топлоцентрала Ихтиман - в несъстоятелност с обща инсталирана мощност от 3.5 МВт. Чрез доставката следва да бъдат осигурени необходимите температурни условия като елемент на работната среда за административните звена, работещи в сградите. Съгласно общата разпоредба на Закона за енергетиката дейностите в енергетиката подлежат на лицензиране, освен в изрично указаните случаи - чл. 39, ал.4 от ЗЕ. С оглед факта, че Топлоцентрала Ихтиман - в несъстоятелност е с обща инсталирана мощност от 3.5 МВт., "Веолия Енерджи България" ЕАД /с предишно наименование "Далкия България" ЕАД/ осъществява дейността по производство и пренос на топлинна енергия на територията на гр. Ихтиман без да е необходимо издаването на лицензия от ДКЕВР, но при спазване на другите законови изисквания съгласно действащото законодателство. Клиентите на топлинна енергия на територията на гр. Ихтиман са присъединени към топлопреносната мрежа, оперирана от "Веолия Енерджи България" ЕАД / с предишно наименование Далкия България" ЕАД/, и тя се явява единствен техен доставчик на тази услуга. Законовата възможност за намаляване на административната тежест при осъществяване на определени дейности в енергетиката, регламентирана в чл. 39, ал.4 от ЗЕ по никакъв начин не нарушава специалните и изключителни права, които имат дружествата, осъществяващи производство и пренос на топлинна енергия от топлоцентрали с обща инсталирана мощност до 10 МВт. Ето защо, независимо от факта, че "Веолия Енерджи България" ЕАД /с предишно наименование "Далкия България" ЕАД / не притежава изрични лицензии за осъществяване на посочените дейности, дружеството притежава специални и изключитени права, гарантирани от ЗЕ. Посочените по-горе обстоятелства обуславят избора на процедурата по чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП - договаряне без обявление, тъй като възлагането на настоящата процедура на друго лице би довело до нарушаване на изключителни права, придобити по силата на закон. Съгласно чл. 93, т.1 от ЗОП Възложителят няма да прилага чл. 91, ал.2 чл.92 и чл.92а от ЗОП поради това, че договорът ще бъде сключен на основание чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП и предметът на същия ще бъде доставка на топлинна енергия от "Веолия Енерджи България" ЕАД / с предишно наименование "Далкия България" ЕАД/, ЕИК: 121371700, със седалище: гр. София, р-н Възраждане, бул. Княгиня Мария Луиза 47 п.к. 1202, притежаващо изключителни права. Съгласно чл.149, ал.1, т.2 от ЗЕ, договорите за доставка на топлинна енергия се сключват между производителя и пряко присъединените клиенти на топлинна енергия за небитови нужди при общи условия. Общите условия, по които "Веолия Енерджи България" ЕАД / с предишно наименование "Далкия България" ЕАД/ доставя топлинната енергия на присъединените клиенти на територията на гр. Ихтиман са приети с Решение на Съвета на директорите на "Веолия Енерджи България" ЕАД /с предишно наименование "Далкия България" ЕАД/ и са обявени на официалната интернет страница на дружеството www.veolia.bg. Прогнозната стойност на процедурата е 60 000 лв. без ДДС.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"Веолия Енерджи България" ЕАД ", ЕИК: 121371700, със седалище: гр. София, р-н Възраждане, бул. Княгиня Мария Луиза 47 п.к. 1202 Съгласно чл. 93, т.1 от ЗОП Възложителят няма да прилага чл. 91, ал.2, чл.92а от ЗОП /не изготвя и не изпраща покана за участие в процедурата/, поради това, че договорът ще бъде сключен на основание чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП и предметът на същия ще бъде доставка на топлинна енергия с изпълнител "Веолия Енерджи България" ЕАД, ЕИК: 121371700, със седалище: гр. София, р-н Възраждане, бул. Княгиня Мария Луиза 47 п.к. 1202, притежаващо изключителни права, до което дружество ще бъде изпратено уведомление за участие в процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

10.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Калоян Ангелов Илиев
Длъжност: Кмет на община Ихтиман