Версия за печат

00243-2015-0006

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 641 от 09.12.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение /II САГБАЛ/ - Шейново АД - София, ул. Шейново 19, За: Отдел Обществени поръчки - Н. Бозаджиева, Р. Димитрова, Р. България 1504, София, Тел.: 02 9659469, E-mail: pravisti@sheynovo-ag.eu, Факс: 02 9441768

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки - Н. Бозаджиева, Р. Димитрова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sheynovo-ag.eu.

Адрес на профила на купувача: http://sheynovo-ag.eu/dosie_00243-2015-0005_July.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ

II.3) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата открита процедура е избор на изпълнител/и за периодично повтарящи се услуги за: ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ, съгласно приложената техническа спецификация Приложения № 1А, 1Б и 1В по три обособени позиции. В обособените позиции са включени групи и номенклатури, подробно описани в Техническа спецификация. Предметът на възлагане на настоящата поръчка включва изпълнението на следните дейности: Извънгаранционно техническо обслужване за абонаментни услуги и извънабонаментни услуги на повикване, включително и доставка на резервни части, профилактика и ремонт на медицинска апаратура и стопанско оборудване (съоръжения), съгласно приложена техническа спецификация.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

50400000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 597 от 15.09.2015 г. 
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя

00243-2015-0006

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-687831
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 243-2015-6
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

09.12.2015 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Процедурата се прекратява частично, тъй като няма подадени оферти по обособени позиции и номенклатури.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

Обособена позиция № 1: ГРУПА II - ЛАБОРАТОРНА ТЕХНИКА, ІІ.1 Апарати - ном. № 4 Апарат за идентификация на микроорганизми; група IV.2 Респиратори, ном. № 5 Неонатален транспортен респиратор в комплект с овлажнител; Обособена позиция № 2: ГРУПА I - СТЕРИЛИЗАЦИОННА ТЕХНИКА, номенклатури от № 1 до 4; ГРУПА II - ЛАБОРАТОРНА ТЕХНИКА, ІІ.1 Апарати, ном. № 1 Хематологичен анализатор и 2 Уринен апарат, ном № 6 Лабораторен стерилизатор; група ІІ.2 Инкубатори, Термостати, ном. от 1 до 4; група ІІ.3 Микротоми, ном. № 3 и 4; група III.2 Анестезиологични апарати, ном. 1 и 2; ГРУПА IV-НЕОНАТОЛОГИЧНА ТЕХНИКА, IV.1 Инкубатори, ном № 1, 2 и 6; IV.4 Апарати, ном. № 6, 7, 9, 13, 14, 15; ГРУПА V -АПАРАТИ ЗА УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА, ном. № 3, 4, 5 и 6.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, София, РБ 1000, бул. Витоша № 18, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

09.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Румен Любенов Велев
Длъжност: Изпълнителен директор