Версия за печат

01090-2015-0002

BG-Исперих: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

МБАЛ ИСПЕРХ ЕООД, ул. Ахинора №39, За: д-р Абдулах Заргар, РБ 7400, Исперих, Тел.: 08431 2517

Място/места за контакт: МБАЛ Исперих

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbalisperih.catalog.bg..

Адрес на профила на купувача: www.isperih.bg/mbal/mbal.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Друг: МБАЛ

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на медицински консумативи и материали за нуждите на „МБАЛ – Исперих” ЕООД гр. Исперих по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - "Доставка на консумативи за микробиология"; Обособена позиция 2 - "Доставка на консумативи за образна диагностика"; Обособена позиция 3 - " Доставка на Консумативи и превързочни материали"; Обособена позиция 4 - "Доставка на реактиви и консумативи за биохимия и глюкоза" Обособена позиция 5 - "Доставка на реактиви и консумативи за кръвно газов и електролитен анализатор" Обособена позиция 6 - "Доставка на реактиви и консумативи за хематологичен анализ" Обособена позиция 7 - "Доставка на реактиви за коагулация" Обособена позиция 8 - "Доставка на бързи тестове" Обособена позиция 9 - "Доставка на общ лабораторен консуматив"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. Исперих, МБАЛ Исперих
Код NUTS: BG324
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

поръчката обхваща доставка наДоставка на медицински консумативи и материали за нуждите на „МБАЛ – Исперих” ЕООД гр. Исперих по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - "Доставка на консумативи за микробиология"; Обособена позиция 2 - "Доставка на консумативи за образна диагностика"; Обособена позиция 3 - "Доставка на превързочни материали"; Обособена позиция 4 - "Доставка на реактиви и консумативи за биохимия и глюкоза" Обособена позиция 5 - "Доставка на реактиви и консумативи за кръвно газов и електролитен анализатор" Обособена позиция 6 - "Доставка на реактиви и консумативи за хематологичен анализ" Обособена позиция 7 - "Доставка на реактиви за коагулация" Обособена позиция 8 - Доставка на тестове за уринен анализ" Обособена позиция 9 - "Доставка на бързи тестове" Обособена позиция 10 - "Доставка на общ лабораторен консуматив" по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Начин на плащане: в левове, по банков път, отложено плащане, при представяне на фактура, приемателно-предавателен протокол, писмена заявка от възложителя и сертификат за качество. Срокът на годност следва да бъде не по-малък от 60 /шестдесет/ на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ – Исперих” ЕООД гр. Исперих, по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата

Прогнозна стойност без ДДС
88864 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие не се изисква; Гаранция за изпълнение на договора - 3% от стойността на договора

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

съгласно догвор,

ІІІ.1.4) Други особени условия

Участникът слеедва да предложи цена за всеки артикул включен в съответната обособена позиция.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Представяне на участника съгласно чл.56,ал.1,т.1 ЗОП; 2. При участници обединения копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, в който се посочва представляващият; 3. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 4. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП 5. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка; 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл.55, ал.7, както и за липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2; 7. Техническо предложение за изпълнение на поръчката включващо и срок за изпълнение на поръчката към което,ако е приложимо, се прилага декларация по чл.33, ал.4; 8. Декларация за ползване на подизпълнител и съгласие от подизпълнител; 9. Декларация, за цялостно предложение по всички подпозиции от обособената позиция/бланка на участника/; 10. Декларация за съответствие или сертификат за "СЕ" марка;бланка на участика 11. Ценово предложение, ведно с приложенията- таблици на ценови предложения 12. Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 13. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не се изискват
Минимални изисквания: неприложимо
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Описание на техническото оборудване и ресурсните възможности за осигуряване изпълнението на поръчката; Техническо предложение за изпълнение на поръчката за доставка на лекарствени продукти съдържащо срок за изпълнение на поръчката и срок на отложено плащане Декларация за съответствие или сертификат за "СЕ" марка
Минимални изисквания: Участникът следва да разполага с оборудване и ресурсни възможности за изпълнение на поръчката;
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
11.01.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
11.01.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 12.01.2016 г.  Час: 09:00
Място

"МБАЛ Исперих" ЕООД

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно ЗОП чл.68, ал.3РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

МБАЛ Исперих, ул. Ахинора №39, РБ 7400, Исперих, Тел.: 08431 2517

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.12.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция "Доставка на консумативи за микробиология";
1) Кратко описание

"Доставка на консумативи за микробиология";

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33698000, 33698100

Описание:

Продукти за клинична употреба
Микробиологични култури

3) Количество или обем

съгласно документация

Прогнозна стойност, без ДДС
5800 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция "Доставка на консумативи за образна диагностика"
1) Кратко описание

"Доставка на консумативи за образна диагностика"

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33694000, 33695000

Описание:

Диагностични реактиви
Всички други продукти за нетерапевтични цели

3) Количество или обем

съгласно документация

Прогнозна стойност, без ДДС
8300 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция "Доставка на превързочни материали";
1) Кратко описание

"Доставка на превързочни материали";

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33693000, 33698000

Описание:

Всички останали терапевтични продукти
Продукти за клинична употреба

3) Количество или обем

съгласно докуументация

Прогнозна стойност, без ДДС
37000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция "Доставка на реактиви и консумативи за биохимия и глюкоза"
1) Кратко описание

"Доставка на реактиви и консумативи за биохимия и глюкоза"

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

съгласно документация

Прогнозна стойност, без ДДС
10442 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция "Доставка на реактиви и консумативи за кръвно газов и електролитен анализатор"
1) Кратко описание

"Доставка на реактиви и консумативи за кръвно газов и електролитен анализатор"

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

съгласно документация

Прогнозна стойност, без ДДС
12887 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция - "Доставка на реактиви и консумативи за хематологичен анализ"
1) Кратко описание

- "Доставка на реактиви и консумативи за хематологичен анализ"

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

съгласно документация

Прогнозна стойност, без ДДС
1027 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция "Доставка на реактиви за коагулация"
1) Кратко описание

"Доставка на реактиви за коагулация"

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

съгласно документация

Прогнозна стойност, без ДДС
37 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция "Доставка на бързи тестове"
1) Кратко описание

"Доставка на бързи тестове"

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

съгласно документация

Прогнозна стойност, без ДДС
1066 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция - "Доставка на общ лабораторен консуматив"
1) Кратко описание

- "Доставка на общ лабораторен консуматив"

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

съгласно документация

Прогнозна стойност, без ДДС
12305 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12