Версия за печат

00267-2015-0093

BG-Пловдив: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

Община Пловдив, пл.Стефан Стамболов №1, За: Аделина Хасова - гл.експерт в дирекция Обществени поръчки, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656752, E-mail: zop.pd@abv.bg, Факс: 032 660571

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151126LfoT2391470.

Електронен достъп до информация: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151126LfoT2391470.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Кмет на Община Пловдив, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656724

Място/места за контакт: Деловодство

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.plovdiv.bg/.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЮЖЕН ОБХОДЕН КАНАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР НА ГР. ПЛОВДИВ

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Пловдив
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Дейностите, предмет на обществената поръчка, включват изготвянето на двуфазен проект за изграждане на Южен обходен канализационен колектор на гр. Пловдив, включително сключване на всички необходими предварителни договори с експлоатационните дружества и съгласуване на изготвените проекти и получаване на становища от компетентните органи.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

71322000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Проектните фази включват: - Фаза „Идеен проект и ПУП/схема канализация за еднозначно и оптимално ситуационно решение на колектора”, който ще бъде изработен в три варианта, след което същите се представят на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), където се избира вариант, който да бъде доразработен в следващата фаза; - Фаза „Работен проект”, който ще бъде изработен на база одобрения идеен проект; Изпълнението на поръчката следва да се реализира в съответствие с Техническото задание за проектиране на възложителя (Част V от документацията за участие), както и съгласно действащото законодателство. Прогнозната стойност на поръчката е определена в размер на 541666,67 лв. без вкл. ДДС, съответно 650000,00 лв. с включен ДДС, като стойността с включен ДДС е максимално допустимия финансов ресурс, който може да осигури възложителя.

Стойност, без да се включва ДДС
541666.67 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

180

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедурата в размер на 5000 лв., която се представя като парична сума, внесена по банковата сметка на Община Пловдив, или като банкова гаранция, която задължително трябва да бъде представена в оригинал със срок на валидност не по-кратък от 200 дни, считано от датата, посочена като краен срок получаване на оферти. Когато се представя банкова гаранция за участие, условията за задържането и усвояването й, записани в нея, следва да бъдат съобразени с чл. 61 от ЗОП; Условията за освобождаване и задържане на гаранциите за участие са определени в чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % стойността му без включен ДДС. При представяне на банкова гаранция, същата следва да бъде със срок на валидност минимум 180 календарни дни, като изпълнителят ще бъде длъжен да я поддържа валидна най-малко 30 дни след окончателното приемане на изпълнението по договора. Условията за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са подробно разписани в проекта на договор за възлагане на поръчката. Банкова гаранция за авансово плащане по договора в размер на 30% от общата му крайна стойност. Същата следва да бъде със срок на валидност минимум 180 календарни дни, като изпълнителят ще бъде длъжен да я поддържа валидна най-малко 30 дни след окончателното плащане по договора. Гаранцията се представя след сключване на договора и само в случай, че изпълнителят реши да се възползва от авансовото плащане като условията за нейното освобождаване и задържане са подробно разписани в проекта на договор за възлагане на поръчката. Гаранциите под формата на парична сума могат да бъдат внесени с платежно нареждане по следната банкова сметка на Община Пловдив: Обслужваща банка - ТБ Инвестбанк АД – Клон Пловдив Банкова сметка - IBAN - BG57 IORT 7375 3302 0000 03 Банков код - BIC - IORTBGSF

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Източник на финансиране на обществената поръчка е Община Пловдив. Възложителят заплаща цените по договора, както следва: 1. Авансово плащане, което е в размер на 30% от общата крайна стойност (с вкл. ДДС ако е приложимо) на договора и се изплаща в 30-дневен срок след представяне на фактура – оригинал, и банкова гаранция за авансово плащане, обезпечаваща стойността на аванса. Сумата на аванса се приспада пропорционално от всяко следващо плащане по договора. 2. Плащане за изготвяне на идеен проект и ПУП/схема канализация за еднозначно и оптимално ситуационно решение на колектора., което се извършва се в срок до 30 дни от датата на представяне на оригинална фактура, оформена съгласно действащото счетоводно законодателство, придружена от документите, удостоверяващи одобрението на проекта от ОЕСУТ. 3. Междинно плащане за изготвяне на работен проект, което се заплаща в срок до 30 дни считано от датата на представяне на оригинална фактура, оформена съгласно действащото счетоводно законодателство, придружена от приемо-предавателния протокол, удостоверяващ представянето и приемането на изготвения проект от страна на възложителя. 4. Окончателно плащане за изготвяне на работен проект, което се заплаща в срок до 30 дни от датата на издаване на разрешение за строеж и представяне на оригинална фактура, оформена съгласно действащото счетоводно законодателство, придружена от протокола, с който се приема окончателното изпълнение на договора. Условията, начинът, както и размерът на отделните плащания са подробно разписани в проекта на договор за възлагане на поръчката.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Възложителя отстранява от участие в настоящата процедура всеки участник: ›за когото е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП; ›който не представи някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП, включително и във връзка с чл. 58, ал. 3 и чл. 62а от ЗОП; ›който представи оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, включително и на изискванията, посочени в чл. 57, ал. 2 от ЗОП; ›за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП, е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с критериите за подбор, обявени от възложителя; ›за когото е налице нарушение на императивните разпоредби на чл. 8, ал. 8, т. 2 и/или чл. 55, ал. 7 от ЗОП;

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Съгласно чл. 57 от ЗОП, офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, електронен адрес, телефонен и по възможност факс номер. Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни плика със следното съдържание: 1. Съдържание на Плик №1 „Документи за подбор”: 1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от представляващия участника; 1.2. Представяне на оферта – по образец Приложение №3. Документа „Представяне на оферта” включва и представяне на участника по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП, поради което към него се прилага и Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – по образец Приложение №3а 1.3. При участници, предвиждащи използването на подизпълнител/и - декларация за съгласие за участие като подизпълнител (свободен текст), представена от всеки посочен в офертата на участника подизпълнител; 1.4. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 1.5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП – по образец Приложение №4; 1.6. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника, съгласно посоченото в настоящото обявление (Раздел ІІІ.2.3), както и в „Условия и указания” от документацията за участие ( Раздел ІІІ, т. 2) 1.7. Гаранция за участие - оригинал на банкова гаранция или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума, в размер на 5000,00 лв., при условията описани в обявлението за обществена поръчка; 2. Съдържание на Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”: На плика се посочва името на участника. Участникът представя попълнен документа „Техническо предложение” в пълно съответствие с образеца от документацията за участие - Приложение №6. 3. Съдържание на Плик №3 „Предлагана цена”: На плика се посочва името на участника. Участникът представя попълнен документа „Ценово предложение”, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за участие - Приложение №7. Изискванията към подготовката и представянето на офертата са подробно разписани в "Условия и указания" от документацията за участие (Раздел ІV)

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Няма изисквания

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Няма изисквания

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Участникът следва да представи декларация-списък (по чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП) на лицата, включени в проектантския екип за изпълнение на поръчката. Документът се изготвя по образец на възложителя – Приложение №5 към документацията за участие. Към декларацията-списък следва да бъдат приложени и декларации за ангажираност по чл. 51а от ЗОП (по образец № 8 от ППЗОП) за целия срок на изпълнение на поръчката, от името на всяко лице, включено в проектантския екип;

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът трябва да разполага с екип от проектанти, с пълна проектантска правоспособност за всяка от отделните проектни части, включени във фаза идеен и работен проект, посочени в техническото задание за проектиране. Предвид сложността и предмета на поръчката е необходимо в проектантския екип да бъде включен минимум един строителен инженер със специалност „ВиК”, с най-малко 10 години професионален опит по специалността, който да е проектирал минимум 3 обекта по част „Канализация” на колекторни мрежи за строежи І и/или ІІ категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „б” и б. „н” и чл. 137, ал. 1, т. 2, б. „б” и б. „и” от ЗУТ; Всички останали проектанти, включени екипа следва да имат минимум 3 години професионален опит по специалността си и да са проектирали минимум един обект по съответната проектна част за строеж І или ІІ категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „б” и б. „н” и чл. 137, ал. 1, т. 2, б. „б” и б. „и” от ЗУТ. Едно лице може да бъде предложено за изпълнението на повече от една проектна част при условие, че притежава необходимите правоспособност, квалификация и опит, съответстващи на проектните части.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба

Закон за устройство на територията, Закон за камарата на архитектите и инжинерите в инвестиционното проектиране и подзаконовите им разпоредби или съответния национален закон в държавата, в която е установен участникът.

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Срок за изпълнение (С) ; тежест: 20
Показател: Методика и работен план за изпълнение на поръчката (М); тежест: 30
Показател: Цена (Ц); тежест: 50
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
18.01.2016 г.  Час: 17:15
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
18.01.2016 г.  Час: 17:15
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

200

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 20.01.2016 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на Община Пловдив, гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” №1, ет. 3, зала 36

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично е на него могат да присъстват лицата, изброени в чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път. Достатъчно е достигането до адресата по поне един от посочените начини. Във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронния подпис, следва да се има предвид, че при изпращане на документи и информация по електронен път, на посочения в офертата на участника електронен адрес, потвърждаване на получаването на електронно изявление не е необходимо, за да се смята, че е получено от адресата. В случай на промяна на датата и часа на отваряне на офертите, всички заинтересовани лица ще бъдат уведомени чрез съобщение в профила на купувача на Община Пловдив, което ще бъде публикуване към преписката на обществената поръчка, най-късно два работни дни преди първоначално обявената дата, за провеждане на публичното заседание. Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид. Всяка информация ще бъде обявена от възложителя в профила на купувача на Община Пловдив, към преписката на обществената поръчка. Срокът за получаване на офертите е определен съобразно чл. 64, ал. 3 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.12.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ