04864-2015-0001

BG-Бургас: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 147098760

Специализирана очна болница за активно лечение Бургас ООД, ж.к Славейков №174, ул.”Георги Минков”, до спортна зала Младост, За: Стойка Димитрова, Р България 8000, Бургас, Тел.: 056 859851, E-mail: eyehospital.burgas@mail.bg, Факс: 056 859851

Място/места за контакт: технически сътрудник

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.eyehospitalburgas.com.

Адрес на профила на купувача: www.eyehospitalburgas.com.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на СОБАЛ-БУРГАС ООД по обособени позиции

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Бургас, ж.к Славейков №174, ул.”Георги Минков”, до спортна зала Младост, Специализирана очна болница за активно лечение Бургас ООД
Код NUTS: BG341
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на СОБАЛ-БУРГАС ООД по обособени позиции, описани в позиции от 1 до 34, съгласно приложение № А. Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява количествата, според необходимостта на обслужваните обекти, както и да не заяви целия асортимент, според конкретните (специфични) нужди на всяка структура.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
481334.25 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2015/S 132 - 242602 от 06.07.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 1 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: номенклатурна единица 1: вътреочна леща за имплантиране при операция на катаракта,номенклатурна единица 2: вътреочна леща за имплантиране при операция на катаракта,номенклатурна единица 3: вътреочна леща за имплантиране при операция на катаракта,номенклатурна единица 4: вътреочна леща за имплантиране при операция на катаракта,номенклатурна единица 5: вътреочна леща за имплантиране при операция на
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

16.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„АЛКОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД, район „Оборище”, бул. „Ситняково” № 48, ”Сердика Център”, бл.1, ет. 8, България 1505, София, Тел.: 02 9501565, E-mail: ivelina.ninova@alcon.com, Факс: 02 9549755

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 107917.05 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 107917.05 BGN без ДДС
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 2 / Обособена позиция №: 6 / Заглавие на обособената позиция: номенклатурна единица 6: вътреочна леща за имплантиране при операция на катаракта,номенклатурна единица 7: вътреочна леща за имплантиране при операция на катаракта,номенклатурна единица 8: вътреочна леща за имплантиране при операция на катаракта,номенклатурна единица 9: вътреочна леща за имплантиране при операция на катаракта,номенклатурна единица 11: вътреочна леща за имплантиране при операция на
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

16.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ООД, район Средец, ул.”Достоевски” № 4, България 1000, София, Тел.: 02 9807505, E-mail: cmi_yondeva@abv.bg, Факс: 02 9805072

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 150339.9 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 150339.9 BGN без ДДС
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 3 / Обособена позиция №: 10 / Заглавие на обособената позиция: номенклатурна единица 10: вътреочна леща за имплантиране при операция на катаракта
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

16.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ МЕДИКЪЛ ДИСТРИБЮШЪН” ЕООД, район Възраждане, ул. Антим І, бл.2, вх.В, ап. 62, България 1303, София, Тел.: 0888 130666, E-mail: todor.karagogov@imd-bg.com, Факс: 02 9315989

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 95432 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 76360 BGN без ДДС
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 4 / Обособена позиция №: 12 / Заглавие на обособената позиция: номенклатурна единица 12: вътреочна леща за имплантиране при операция на катаракта, номенклатурна единица 13: вътреочна леща за имплантиране при операция на катаракта,номенклатурна единица 14: вътреочна леща за имплантиране при операция на катаракта
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

16.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ МЕДИКЪЛ ОПТИКС” ЕООД, район „Изгрев”, ул. „Райко Алексиев” № 24, ет.1, България 1000, София, Тел.: 02 8706553, E-mail: info@imo-ltd.com, Факс: 02 8708026

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 29667 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 29667 BGN без ДДС
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 5 / Обособена позиция №: 15 / Заглавие на обособената позиция: номенклатурна единица 15: вътреочна леща за имплантиране при операция на катаракта,номенклатурна единица 16: вътреочна леща за имплантиране при операция на катаракта,номенклатурна единица 17: вътреочна леща за имплантиране при операция на катаракта,номенклатурна единица 18: вътреочна леща за имплантиране при операция на катаракта,номенклатурна единица 19: вътреочна леща за имплантиране при операци
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

16.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„РСР” ЕООД, район Красно село, ул.Виктор Григорович № 3, вх.1, партер, ап.1, България 1606, София, Тел.: 02 9515976, E-mail: office@rsr.bg, Факс: 02 9515932

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 22200 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 22200 BGN без ДДС
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 6 / Обособена позиция №: 20 / Заглавие на обособената позиция: номенклатурна единица 20: вътреочна леща за имплантиране при операция на катаракта,номенклатурна единица 21: вътреочна леща за имплантиране при операция на катаракта
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

16.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„ОКОЛАБ” ЕООД, район Подуяне, бул.Владимир Вазов, № 9, ет.8, ап.25, България 1510, София, Тел.: 02 4440599, E-mail: daraktchiev@ocolab-bg.com, Факс: 02 4440599

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 8250 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 8249.4 BGN без ДДС
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 7 / Обособена позиция №: 22 / Заглавие на обособената позиция: номенклатурна единица 22: вътреочна леща за имплантиране при операция на катаракта,номенклатурна единица 23: вътреочна леща за имплантиране при операция на катаракта,номенклатурна единица 24: вътреочна леща за имплантиране при операция на катаракта,номенклатурна единица 25: вътреочна леща за имплантиране при операция на катаракта
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

16.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, район Изгрев, ул.„Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12, България 1756, София, Тел.: 02 8133660, E-mail: office@sopharmatrading.bg, Факс: 02 8133666

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 21980.4 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 21980.4 BGN без ДДС
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 8 / Обособена позиция №: 26 / Заглавие на обособената позиция: номенклатурна единица 26: вътреочна леща за имплантиране при операция на катаракта
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

16.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„ЮНИГЛАС“ ООД, ул.”Драгоман” № 36, България 9000, Варна, Тел.: 052 617883, E-mail: polly.todorova@uniglass.bg, Факс: 052 605118

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 16251 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 16251 BGN без ДДС
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 9 / Обособена позиция №: 27 / Заглавие на обособената позиция: от номенклатурна единица 27: вътреочна леща за имплантиране при операция на катаракта до номенклатурна единица 33: вътреочна леща за имплантиране при операция на катаракта включително
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

16.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„БК МЕДИКАЛ“ ЕООД, район Сердика, бул.Сливница № 141-143, България 1233, София, Тел.: 02 9201978, E-mail: b_kocev@abv.bg

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 36374.45 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 36369.5 BGN без ДДС
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 10 / Обособена позиция №: 34 / Заглавие на обособената позиция: номенклатурна единица 34: вътреочна леща за имплантиране при операция на катаракта
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

16.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„ОФТАЛАБС” ЕООД, район Изгрев, ж.к.Дианабад, бл.47, вх.Л, ет.1, ап.177, България 1172, София, Тел.: 02 4198956, E-mail: r.drinchev@oftalabs.com, Факс: 02 4175473

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 12000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 12000 BGN без ДДС
Брой години: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.12.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

„АЛКОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД „КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ООД „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ МЕДИКЪЛ ДИСТРИБЮШЪН” ЕООД „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ МЕДИКЪЛ ОПТИКС” ЕООД „РСР”ЕООД „ОКОЛАБ“ ЕООД „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД „ЮНИГЛАС“ ООД „БК МЕДИКАЛ”ЕООД „ОФТАЛАБС”ЕООД