Версия за печат

01954-2015-0006

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: ИК-0576 от 07.12.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Национална компания индустриални зони ЕАД, ул.Ангел Кънчев №1, етаж 4, За: Владимир Павлов, Република България 1000, София, Тел.: 02 8902995, E-mail: v.pavlov@nciz.bg, Факс: 02 9871684

Място/места за контакт: София

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.industrialzones.bg.

Адрес на профила на купувача: http://profile.nciz.bg/article/view/79.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Икономическа и финансова дейност


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Проектиране и строителство на участък от улица №12 и рехабилитация на улица № 15, с улични технически мрежи, в Икономическа зона София-Божурище, общ Божурище, Софийска област"

II.3) Кратко описание на поръчката

1.1 Проектиране по всички части и строителство на двулентова улица №12, дъждовна канализация и филтрационна траншея, битова канализация, уличен водопровод, разпределителен газопровод, тръбен преход за кабели 20 kV, тръбно трасе за оптични кабели, улично осветление 1.2 Проектиране и рехабилитация на двулентова улица №15 с паркинг; проектиране и строителство на нов участък с дължина 70 м, на отводнителна канализация и на улично осветление за улица №15, както и на участък от улично осветление по улица №13. 1.3. Пътни знаци, маркировка и озеленяване в обхвата на регулацията на улица №12 и на улица №15.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45233100, 45233120, 45332000, 45316000, 71311000, 71311200, 44161100, 34993000

Описание:

Строителни и монтажни работи на автомагистрали и пътища
Строителни и монтажни работи на пътища
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации
Монтажни работи на осветителни и сигнализационни системи за пътища, летища и други
Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения
Консултантски услуги, свързани с транспортни системи
Газопроводи
Обществено осветление

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: ИК-0559 от 23.11.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-698834
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1954-2015-6
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

698834

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

23.11.2015 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В съответстващата документация за участие (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
V.9) Друга допълнителна информация:

Промяната се извършва с цел отстраняване на явна фактическа грешка, чрез преместване на текст от Образец №16 към Документацията за участие, отнасящ се за елементи на ценообразуване, в Образец № 17, без промяна на самия текст. Промяната не засяга критериите за подбор, изискванията към офертата или изпълнението на поръчката.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

07.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Атанас Николаев Ненов
Длъжност: Изпълнителен директор