Версия за печат

00030-2015-0032

BG-Силистра:

РЕШЕНИЕ

Номер: ЗК-1968 от 07.12.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Силистра, ул. Симеон Велики №33, За: Ирина Николова, Ст. експерт Обществени поръчки, Р.България 7500, Силистра, Тел.: 086 816280, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Дирекция Правна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Борсова сделка за доставка на следните горива: Безоловен бензин А 95 Н (код CPV 09132100-4) – 93 920 л., Дизелово гориво (код CPV 09134200-9) – 114320 л., Дизелово гориво Б6 (код CPV 09134200-9) – 60000 л., Газьол за отопление (код CPV 091351000-5) - 1 121 200 л. Възложителят може да закупува смазочни материали и автоконсумативи – двигателно масло за дизелови и бензинови двигатели, антифриз, течност за чистачки, спирачна течност и др. на стойност до 5 % /Пет процента/ от стойността на борсовия договор.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Стоките, предмет на настоящата процедура, са включени в списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържища и одобрен от Министерския съвет с ППЗОП, съгласно Приложение към чл.38, ал.1. Във връка с гореизложеното Възложителят ще проведе процедура по чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП. С избраната процедура се постига реализиране на целите и принципите на ЗОП, а именно: осигуряване на ефективност при разходване на бюджетните средства, публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност, недопускане на дискриминация, гарантиране на опазването на търговската тайна на кандидатите и техните предложения. Сделката ще се извърши на Софийска стокова борса АД.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул Витоша №18, Р.България 7500, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

07.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Юлиян Найденов Найденов
Длъжност: Кмет на Община Силистра