Версия за печат

00038-2015-0065

BG-Габрово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 143 от 04.12.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл.Възраждане №3, За: Н. Димитров, РБългария 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/213-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Изпълнение на допълнителни строително - ремонтни работи на улична мрежа Община Габрово. Основните видове дейности включват: Подсилване или ремонт на трошено-каменна пътна основа; изкърпване или цялостно преасфалтиране на отделни участъци с асфалтобетонова настилка; изграждане на повдигнати пешеходни пътеки; демонтаж и монтаж на паважни настилки; направа на армирана бетонова настилка; отводняване на уличното платно; повдигане на РШ, дъждоприемни шахти; заливане надлъжни фуги по пътната настилка; ремонт тротоарни настилки, монтаж и демонтаж на бордюри; при необходимост изправяне и преместване на стълбове за улично осветление; ремонт укрепващи стени водостоци или подмяна съществуващи водостоци; текущ ремонт на укрепителни и декоративни стени; почистване на банкети, канавки, водостоци от наноси; ремонт или възстановяване на съоръжения и други ремонтни дейности, свързани със състоянието и експлоатацията на уличната мрежа. Конкретните ремонтните дейности се възлагат писмено и се изпълняват по списък и приоритет, определен от Възложителя.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Въз основа на проведена обществена поръчка - открита процедура по реда на ЗОП /открита с Решение № 27/12.03.2015г. на Кмета на Община Габрово, съгласно Заповед №399/10.03.2015г. на кмета на Община Габрово/ с предмет: «Ремонт общинска пътна мрежа за 2015 г. и текущ ремонт улична мрежа Община Габрово 2015 г.- 2017 г. по 6 обособени позиции», по обособена позиция №6 Текущ ремонт улична мрежа Община Габрово 2015 г.- 2017 г. е избран изпълнител и е сключен Договор № 463-ИЕ-15 от 17.06.2015г. между Община Габрово и ДЗЗД ДИМАС – ЛИМК за изпълнение на строително-ремонтни работи. Основните видове дейности по договора включват: Подсилване или ремонт на трошено-каменна пътна основа; изкърпване или цялостно преасфалтиране на отделни участъци с асфалтобетонова настилка; изграждане на повдигнати пешеходни пътеки; демонтаж и монтаж на паважни настилки; направа на армирана бетонова настилка; отводняване на уличното платно; повдигане на РШ, дъждоприемни шахти; заливане надлъжни фуги по пътната настилка; ремонт тротоарни настилки, монтаж и демонтаж на бордюри; при необходимост изправяне и преместване на стълбове за улично осветление; ремонт укрепващи стени водостоци или подмяна съществуващи водостоци; текущ ремонт на укрепителни и декоративни стени; почистване на банкети, канавки, водостоци от наноси; ремонт или възстановяване на съоръжения и други ремонтни дейности, свързани със състоянието и експлоатацията на уличната мрежа. Общата крайна цена на Договор № 463-ИЕ-15 от 17.06.2015г. е в размер до 283 333,33 лв. (двеста осемдесет и три хиляди триста тридесет и три лева и 33 ст.), без включен ДДС за срок до 15.12.2017г. В процеса на изпълнение на строително-ремонтните работи по Договор № 463-ИЕ-15 от 17.06.2015г. възниква необходимостта от възлагане на изпълнителя на допълнителни дейности, които не са предвиждани при откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка, не могат технически да бъдат разделени от предмета на основния договор без значителни затруднения и са съществено необходими за неговото изпълнение. Допълнителните СРР, предмет на настоящата поръчка, а именно извършване на ремонтни дейности на обособен участък от гр. Габрово, са съществено необходими за изпълнението, предвидено по горецитирания договор, като без тяхното реализиране ще се оформи пътен участък, който ще остане проблемен в техническо отношение и ще затрудни движението на пътни превозни средства. Допълнителен мотив, за приемане на решение за възлагане на възникналите непредвидено допълнителни видове строително-ремонтни работи на основния изпълнител е обстоятелството, че гаранционните срокове обвързват този изпълнител за конкретен период от време (36 месеца), считано от датата на констативния протокол за приемане на изпълнените СРР на всяка приключена календарна година от договора. В тази връзка, възлагането на друг Изпълнител на допълнителните видове работи, посочени по-горе би довело до намеса в гаранционните срокове, респективно – до неизпълнение на поети от страните по основния договор задължения. Съобразно направените разчети, за изпълнението на допълнителните строително-ремонтни работи е необходима сума в размер до 108 333, 33 лв. (сто и осем хиляди триста тридесет и три лева и 33 ст.) без ДДС. Посочените по-горе обстоятелства от своя страна водят неминуемо до ограничаване на оперативната самостоятелност на Възложителя да подходи към друг вид процедура, различна от предвидената в чл. 90, ал.1, т.8 от ЗОП. Предвид изложеното, най-целесъобразно се явява възлагането на поръчката, чрез договаряне без обявление на изпълнителя по основния договор за строителство.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

ДЗЗД ДИМАС – ЛИМК

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: 27 от 12.03.2015 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00038-2015-0016

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за Защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, РБългария 1000, София

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

04.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Климент Минков Кунев
Длъжност: За кмет на Община Габрово (съгласно заповед № 2636/02.12.2015 г. на кмета на Община Габрово)