Версия за печат

00334-2015-0041

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: Р - 570 от 03.12.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Агенция митници, ул. Г. С. Раковски № 47, За: Маноела Кръстанова, Република българия 1202, София, Тел.: 02 98594476, E-mail: manoela.krastanova@customs.bg, Факс: 02 98594060

Място/места за контакт: Централно митническо управление, отдел Обществени поръчки и капиталови разходи

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.customs.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.customs.bg/bg/page/357.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: митническа дейност


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„ДОСТАВКА НА ЛИЦЕНЗИ ЗА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ”

II.3) Кратко описание на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на лицензи за софтуерни продукти в ИТ-структурата на Агенция „Митници”. Видовете лицензи са разпределени в десет обособени позиции

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

48000000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: Р-464 от 01.10.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-690191
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2015/S 193 - 349486 от 06.10.2015 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 334-2015-41
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

690191

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

01.10.2015 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

На основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП прекратявам обществената поръчка по обособена позиция № 5 с предмет: „Доставка на нови лицензи за софтуер за анализ на работата на бази от данни и лицензи за правото на използване на нови версии за съществуващи такива лицензи”, поради следното: По посочената обособена позиция е подадена оферта от Участник „АЙ БИ ЕС БЪЛГАРИЯ” ЕООД . Видно от Техническото предложение на участника, същото не съдържа партиден № на производителя на оферираните от него лицензи, каквото изискване е поставено в документацията за участие. От образеца на Техническото предложение по обособена позиция № 5 е видно, че в графата „Предложение на участника“, участниците е следвало да посочат точното наименование на предлаганите лицензи и партиден № на производителя. Изискването е заложено с оглед проверка от страна на комисията, дали посоченият лиценз съответства с изискания в техническата спецификация, съответно дали същият е в текущата листа на производителя, което би повлияло на поддръжката и актуализацията на същия. С техническата спецификация е заложено изискване за валидност на софтуерната поддръжка 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на протокол за приемане на доставката, както и за отваряне на неограничен брой казуси към производителя. Заложените изисквания няма как да бъдат изпълнени, ако оферираните лицензи не са в настоящата продуктова листа на производителя. При преглед от страна на комисията на офертите по останалите обособени позиции за някои от лицензите е констатирано разминаване в наименованието на лиценза и партидния му номер. С оглед преценката дали предлаганите от участниците лицензи реално се поддържат от производителя, съответно дали отговарят на изискванията, заложени в техническата спецификация, или конкретният участник е предложил лиценз, близък като наименование и функционалности на изисквания с техническата спецификация, но не и идентичен или еквивалентен с него, то е важно участникът да посочи партиден номер. Посочването на партидния номер предоставя възможност на комисията да провери на сайта на производителя дали предлагания от участника лиценз се предлага и поддържа от производителя, съответно дали под посочения партиден номер се предлага лиценза, офериран от участника в техническото му предложение. Точната идентификация на оферирания лиценз е единствената възможност на комисията да провери заявените от участника данни и съответно дали оферираният лиценз отговаря на изискванията, поставени в техническата спецификация. Непосочването на партиден номер води не само до непълнота на техническото предложение, предвид, че същото не съдържа цялата изисквана информация, но така също и до невъзможност за точна идентификация на оферираните лицензи, съответно до невъзможност за преценка на съответствието на оферираните лицензи с изискванията, заложени в техническата спецификация. Доколкото изисканата информация не фигурира в образеца на техническо предложение на участника, нито в представеното оторизационно писмо от производителя на оферираните лицензи считам, че техническото предложение няма минимално изискуемото съдържание. Представеното техническо предложение е непълно и с него участникът не доказва съответствието си с изискванията, заложени в документацията за участие. Предвид, че констатираната непълнота на техническото предложение няма как да бъде отстранена по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП, чрез предоставяне на разяснение или допълнителна информация от страна на участника, без от това да последва изменение на техническото предложение, изразяващо се с допълване на информация, която възложителят е поискал с документацията за участие и която не се съдържа в Техническото предложение на участника, което би имало за последица нарушение на разпоредбата на чл.68, ал.11, т.2, б. „б“, то в конкретния случай нормата на чл. 68, ал. 11 от ЗОП не следва да се прилага. Продължава в поле VI. "Друга информация"

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

Обособена позиция № 5 с предмет: „Доставка на нови лицензи за софтуер за анализ на работата на бази от данни и лицензи за правото на използване на нови версии за съществуващи такива лицензи”. За нуждите на Агенция „Митници” е необходимо да бъдат доставени 4 (четири) бр. нови лицензи за Server Studio™; 6 (шест) бр. лицензи за поддръжка на наличния в Агенция „Митници” Server Studio™; 3 (три) бр. лицензи за обновяване и поддръжка за Sentinel. Изпълнителят следва да осигури валидност на софтуерната поддръжка за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на протокол за приемане на доставката.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Продължава от поле IV.2. Предвид изложеното и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП отстранявам от участие в процедурата офертата на Участник „АЙ БИ ЕС БЪЛГАРИЯ” ЕООД по обособена позиция № 5. Във връзка с обстоятелството, че за обособена позиция № 5 офертата на участник „АЙ БИ ЕС БЪЛГАРИЯ” ЕООД е единствената подадена оферта, на основание чл. 39, ал.1, т. 2 от ЗОП прекратявам обществената поръчка по обособена позиция № 5 с предмет: „Доставка на нови лицензи за софтуер за анализ на работата на бази от данни и лицензи за правото на използване на нови версии за съществуващи такива лицензи”.


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

03.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Мирослава Димитрова Енчева
Длъжност: началник на отдел Обществени поръчки и капиталови разходи и Възложител, съгласно Пълномощно с рег. № 32-113432/17.06.2015 г.