Версия за печат

00030-2014-0005

BG-Силистра:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Силистра, ул. Симеон Велики №33, За: Гергана Тодорова, Р.Бълга 7500, Силистра, Тел.: 086 816280, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: дирекция Правна
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: ЗК-345 от 11.03.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00030-2014-0005
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Договорът е с предмет „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на детски ясли и детска кухня при Община Силистра”, съгласно Техническа спецификация и офертата на изпълнителя. Доставките следва да бъдат изпълнени при спазване изискванията на Закона за храните, Наредбата за изискванията към храните с специално предназначение, Наредбата за изискванията за етикирането и представянето на храните, Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните, Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, Наредба №2/07.03.2013г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до3 години в детските заведения и детските кухни и училищата и други нормативни и ненормативни актове и разпоредби, гарантиращи качественото изпълнение на предмета на поръчката и качеството и годността за консумация на хранителните продукти.Доставките ще се извършват по заявка на Възложителя.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 2014-019-Д от 17.04.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Крисбор ООД ЕИК:118559820, ул. Симеон Велики №46, Р.България 7500, Силистра, Тел.: 086 882670

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на детски ясли и детска кухня при Община Силистра”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

31.12.2014 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
2280 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

13.03.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
2068.21 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

03.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Денка Димитрова Михайлова
Длъжност: За Кмет на Община Силистра На осн. Заповед №ЗК-1930 от 27.11.2015г.