Версия за печат

00360-2015-0021

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: З-359 от 02.12.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

УМБАЛ Александровска ЕАД, ул.Св. Георги Софийски №1, За: Отдел Обществени поръчки, Р България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Място/места за контакт: УМБАЛ Александровска ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Доставка на лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти за терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа” в УМБАЛ “Александровска” ЕАД по 4 обособени позиции”

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Проведена е открита процедура с предмет „Доставка на лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти за терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа по 12 обособени позиции” в УМБАЛ “Александровска” ЕАД. В проведената процедура за обособени позиции №3, №6, №9 и №11 не е подадена нито една оферта за участие. За обособена позиция №10, подалите оферта участници не отговарят на изискванията по чл.51, ал.1, заложени от Възложителя в Обявлението за обществена поръчка и документацията за участие. С решение Номер: З-340 от 13.11.2015 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ "Александровска" ЕАД, на осн. чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП, процедурата е прекратена за обособени позиции №3, №6, №9, №10 и №11. Съгласно чл.90, ал.1, т.1, когато процедурата е прекратена на горното основание, Възложителите могат да проведат поръчка чрез договаряне без обявление.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, ЕИК:103267194 „МЕДЕКС” ООД, ЕИК:131268894 „Маримпекс - 7” ЕООД, ЕИК: 130489377

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: З-245 от 27.08.2015 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00360-2015-0010

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

02.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: доц.д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм
Длъжност: Изпълнителен директор