Версия за печат

00030-2015-0031

BG-Силистра:

РЕШЕНИЕ

Номер: ЗК-1950 от 01.12.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Силистра, ул. ,, Симеон Велики'' № 33, За: В. Недев - юрисконсулт, Р България 7500, Силистра, Тел.: 086 816280, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Дирекция ,,Правна''

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: www.silistra.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

,,Поддръжка на ПП ,,Актопис'' и ПП ,,ЕлАрДо''''

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възлагането, респективно отправянето на покана към друго физическо или юридическо лице би довело до нарушаването на авторските права и тези на интелектуална собственост, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Закона за авторското право и сродните му права - ,,компютърните програми са обект на авторско право, а неговите носители са лицата, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведението“. В тази връзка, единствено лицето, което притежава авторски и/или изключителни права върху създадения продукт може да реализира обществената поръчка. Община Силистра е внедрила и извършва редовна експлоатация на горепосочените програмни продукти за поддържането на регистрите по гражданско състояние. Договор № Б 11 от 06.12.2004г. удостоверява покупката и внедряването на програмните продукти ,,Актопис“ и ,,ЕлАрДо“. Възлагането на договора за поддръжка на друго лице, различно от лицето, което притежава авторските права, ще доведе до тяхното нарушаване.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

,,АКТОПИС БГ" ЕООД

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. ,,Витоша'', Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Максимално допустим финансов ресурс определн от Възложителя е до 4 000 лв./четири хиляди/ без ДДС или 4 800 лв./четири хиляди и осемстотин/ с включен ДДС.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

01.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Денка Димитрова Михайлова
Длъжност: За Кмет на Община Силистра на основание Заповед №ЗК - 1930/27.11.2015г.