Версия за печат

00223-2015-0005

BG-СТАРА ЗАГОРА:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-06-106 от 01.12.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, БУЛ. РУСКИ № 62, За: ВЕСКА СТОИЛОВА, Р.БЪЛГАРИЯ 6000, СТАРА ЗАГОРА, Тел.: 042 621176, E-mail: csmp-stara_zagora@mh.government.bg, Факс: 042 621132

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.csmp-sz.com.

Адрес на профила на купувача: http://csmp-sz.com/profil-na-kupuvacha/op-po-zop/op-201504.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна с номинална стойност 2/два/ лева, притежаващи нормативно определена защита, чрез обекти по чл.2, ал.2 от Наредба 7/09.07.2003 г. в градовете : Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел баня,Гълъбово и с. Братя Даскалови. На ваучерите изрично да бъде отбелязано, че се отнася за храни , съгласно Наредба 11/21.12.2005 г.за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и / или добавки към нея, определени по вид в заповед №47/19.04.2006 г. на Директора на ЦСМП - Стара Загора.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на общественната поръчка с предмет услуга е 84000 лв., което изисква провеждане на открита процедура по чл.16 ,ал.8 при условията на чл.14, ал.3 т.2 от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р.БЪЛГАРИЯ 1000, София, Тел.: 02 9984070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

01.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Маргарита Христова Павлова
Длъжност: Директор