Версия за печат

00223-2015-0004

BG-Стара Загора:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-06-105 от 01.12.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Център за спешна медицинска помощ, бул. Руски 62, За: Живодар Георгиев, Р.България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 620090, E-mail: csmp-stara_zagora@mh.government.bg, Факс: 042 621132

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.csmp-sz.com.

Адрес на профила на купувача: http://csmp-sz.com/profil-na-kupuvacha/op-po-zop/op-201521.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на течни горива чрез периодични покупки на безоловен бензин А 95 Н - приблизително 6500 л. и дизелово гориво - приблизително 85000 л., през 2016 г., посредством 24 - часово обслужване на бензиностанциите на изпълнителя и система за безусловно обслужване чрез кредитни карти, предоставени от последния.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предмет на поръчката е доставка на стоки , които са включени в списъка предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и одобрен от МС в ППЗОП ,представляващ приложение № 2 към чл.38, ал.1 от правилника : Безоловен бензин А 95 Н с код съгласно CPV- 09132100-4 и Дизелово гориво с код съгласно CPV -09134200-9 . Съгласно чл.90 ал.1 т.11 от ЗОП обществената поръчка може да бъде възложена чрез процедура на договаряне без обявление.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Чл. 91 ,ал.3 от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9884070

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

01.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Маргарита Христова Павлова
Длъжност: Директор