02709-2015-0070

BG-Черни Осъм:

РЕШЕНИЕ

Номер: 204 от 01.12.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ЧЕРНИ ОСЪМ КЪМ СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ГРАД ВРАЦА, ул. Първи май № 77, За: инж. Петко Вачков, Република България 5620, Черни Осъм, Тел.: 0670 60404, E-mail: dgscho@abv.bg, Факс: 0670 60404

Място/места за контакт: ТП ДГС - Черни Осъм

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: ¬¬ http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151201ELaX5684983.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: чл165, ал 1 от ЗГ


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Течните горива, бензин А 95Н,А98Н, дизелово гориво и моторни масла за нуждите на ТП ДГС Черни Осъм”трябва да отговарят на нормативните стандарти, определени в РБългария и на изискванията за качество, регламентирани с чл. 6 от Наредбата за качество на течни горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с ПМС № 156/2003 год. и на Българския държавен стандарт. Изпълнителят носи отговорност за вреди, произтекли от некачествени течни горива – бензин, дизел и смазочни материали. Зареждането на автомобилите с гориво и моторни масла ще се извършва на място – в обектите на участника, определен за изпълнител на поръчката. Участниците следва да имат бензиностанции на територията на Република България, и задължително в Община Троян.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

За доставката не са налице условия за провеждане на състезателен диалог и на процедура по договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена чрез открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http:// www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

01.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Красимир Иванов Цанин
Длъжност: Директор ТП ДГС - Черни Осъм