Версия за печат

02709-2015-0070

BG-с.Черни Осъм: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760069

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧЕРНИ ОСЪМ ПРИ СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ГРАД ВРАЦА, ул.Първи май № 77, За: инж.Петко Вачков, Република България 5620, с.Черни Осъм, Тел.: 0670 60404, E-mail: dgscho@abv.bg, Факс: 0670 60404

Място/места за контакт: ТП ДГС - Черни Осъм

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=pege&idd=index&porachkaid=20151201ELaX5684983.

Електронен достъп до информация: www.szdp.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Деиности по чл 165, ал.1 от ЗГ

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Течните горива, бензин А 95Н,А98Н, дизелово гориво и моторни масла за нуждите на ТП ДГС Черни Осъм”трябва да отговарят на нормативните стандарти, определени в РБългария и на изискванията за качество, регламентирани с чл. 6 от Наредбата за качество на течни горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с ПМС № 156/2003 год. и на Българския държавен стандарт. Изпълнителят носи отговорност за вреди, произтекли от некачествени течни горива – бензин, дизел и смазочни материали. Зареждането на автомобилите с гориво и моторни масла ще се извършва на място – в обектите на участника, определен за изпълнител на поръчката. Участниците следва да имат бензиностанции на територията на Република България, и задължително в Община Троян.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Територията на ДГС - Черни Осъм, която включва следните общини: Троян
Код NUTS: BG315
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Течните горива, бензин А 95Н,А98Н, дизелово гориво и моторни масла за нуждите на ТП ДГС Черни Осъм”трябва да отговарят на нормативните стандарти, определени в РБългария и на изискванията за качество, регламентирани с чл. 6 от Наредбата за качество на течни горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с ПМС № 156/2003 год. и на Българския държавен стандарт. Изпълнителят носи отговорност за вреди, произтекли от некачествени течни горива – бензин, дизел и смазочни материали. Зареждането на автомобилите с гориво и моторни масла ще се извършва на място – в обектите на участника, определен за изпълнител на поръчката. Участниците следва да имат бензиностанции на територията на Република България, и задължително в Община Троян.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

09100000

Описание:

Горива

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставка на автомобилен бензин А 95Н,А98Н, дизелово гориво и моторни масла за нуждите на ТП ДГС Черни Осъм”до изчерпване на паричните средства по настоящата поръчка

Стойност, без да се включва ДДС
30000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в размер на 300,00 лв. /триста лв, 0 ст/, представляваща 1 % от стойността на поръчката. Формата на гаранцията е парична сума,която се внася по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ IBAN BG16CECB979010E7553900, BIC код CECBBGSF при ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Троян или в брой в касата или банкова гаранция /задължително оригинал/ –по избор на участника. Гаранциите за участие се освобождават на: • отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; • класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка за съответната позиция , а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. • при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. При подписване на договора избрания за изпълнител участник внася гаранция за изпълнение, която е 3 % от стойността на поръчката, с която е спечелил процедурата.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят заплаща стойността на доставките в български лева, чрез банков превод по сметка на изпълнителя, посочена в издадените от него фактури, след издадена оригинална фактура от изпълнителя, съдържаща задължителни реквизити съгласно Закона за счетоводство, Закона за Данък добавена стойност и ППЗДДС.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Офертата се изготвя по приложените в настоящата документация образци и указания. Всички документи се представят само в един екземпляр. Документите и данните в предложението се подписват само от лица с представителни функции или упълномощени за това лица. В случай, че се подписват от пълномощник следва да се представи и нотариално заверено пълномощно (оригинал) за изпълнение на такива функции. Всички представени в предложението документи трябва да са изготвени на български език. В случай, че документите се представят на език, различен от български, следва да бъдат придружени с превод на български език. При изготвяне на офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подпис и печат на представляващия или лицето, упълномощено от кандидата да го представлява. Когато са представени копия на документите, същите следва да са заверени с подпис и печат от съответния кандидат с текст “Вярно с оригинала“. Офертата трябва да съдържа следното: Оферта със срок на валидност на офертата-минимум 90 календарни дни,считано от крайния срок за получаване- по образец - Приложение № 1 Представяне на участника-Приложение № 2, което включва:посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП-Приложение № 3 Забележка: при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Декларация- списък на служителите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка по чл.51,ал. 1, т.7 от ЗОП -Приложение № 4 Декларация по чл.56,ал.1,т.6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП- Приложение № 5 Документ за внесена или учредена банкова гаранция за участие. Доказателства за икономическото и финансово състояние по чл. 50 от Закона за обществени поръчки - размера на финансовия ресурс, с който разполага кандидатът или участникът – минимум 50% от стойността на поръчката. Декларация за приемане условията на проекто-договора-Приложение № 6. Декларация за подизпълнители /ако ще се ползват от участника/-Приложение № 7 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици-Приложение № 10 Декларация за защита на личните данни -Приложение № 11 Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника Приложение № 12. Нотариално заверено пълномощно на лицето, оправомощено да представлява участника, когато последният не се представлява от правоимащо лице

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Размерът на финансовия ресурс, с който разполага кандидатът или участникът – минимум 50% от стойността на поръчката. Кандидатите или участниците могат да доказват наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи: 1. удостоверениe от банкa; 2. годишният финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

годишният финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Декларация- списък на служителите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка по чл.51,ал. 1, т.7 от ЗОП -Приложение № 4 Доказателства за техническите възможности на участниците по чл. 51 от Закона за обществени поръчки. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществени поръчки. Приложение № 5

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Декларация- списък на служителите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка по чл.51,ал. 1, т.7 от ЗОП -Приложение № 4 Доказателства за техническите възможности на участниците по чл. 51 от Закона за обществени поръчки. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществени поръчки. Приложение № 5

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
11.01.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Съгласно чл. 28, ал. 6 от ЗОП документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението, на следния интернет адрес: www.szdp.bg Възложителят предоставя документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи възложителят, ТП ДГС Черни Осъм, с адрес на управление с. Черни Осъм, обл.. Ловешка, ул.”Първи май” № 77 изисква от лицата заплащането на документацията, като цената се посочва в обявлението. Цената на документацията е 5,00 лв. /пет лева 0ст./ без ДДС. Крайният срок е 11.01.2016 г.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
11.01.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 12.01.2016 г.  Час: 11:00
Място

Административната сграда на ТП ДГС-Черни Осъм

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители,както и представители на средства за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.12.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ