Версия за печат

00601-2015-0006

BG-Долна Митрополия: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Долна Митрополия, ул. Св.св. Кирил и Методий № 39, За: Пепа Герашка - Директор Дирекция ОССИКИ, Република България 5855, Долна Митрополия, Тел.: 064 680704, E-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, Факс: 064 680704

Място/места за контакт: гр.Долна Митрополия, ул.Св.св. Кирил и Методий № 39

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dolnamitropolia.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151130uCEm641280.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ И ЧАСТ ОТ УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАНИЦИТЕ НА ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ И ГР. ТРЪСТЕНИК ПРЕЗ КАЛЕНДАРНАТА 2016 Г. ”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: Мястото за изпълнение на поръчката е територията на община Долна Митрополия, област Плевен, Република България.
Код NUTS: BG314
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е предоставяне на услуги по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Долна Митрополия и част от улична мрежа в регулационните граници на гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник през календарната 2016 г. или до изчерпване на предвидените средства, с цел поддържане на непрекъсната проходимост и безопасно движение на моторните превозни средства през зимния сезон. Предметът на поръчката включва следните подобекти: 1. Подобект 1: Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Долна Митрополия, включващ следните пътни участъци: № по ред № на пътя Наименование Километрично положение Дължина 1. PVN 1020 с.Славовица – път ІІІ - 3004 13+500 до 21+200; дължина 7.700 км 2. PVN 1041 /ІІІ-118 / - с.Подем - с.Рибен 0+000 до 4+670 дължина 4.670 км 3. PVN 1042 /PVN 1041/ - с.Рибен - с.Божурица 0+000 до 3+670 дължина 3.670 км 4. PVN 1042 /PVN 1041/ - с. Биволаре - границата с Община Плевен 8+800 до 12+000 дължина 3.200 км. 5. PVN 2043 /ІІІ-118/ - с.Победа - гр.Тръстеник 0+000 до 7+000 дължина 7.000 км. 6. PVN 3044 Път /ІІІ-118/ -с. Божурица 0+000 до 2+100 дължина 2.100 км. 7. PVN 1045 /ІІІ-118/ - гр.Долна Митрополия-с. Горна Митрополия 0+000 до 6+300 дължина 5.870 км. 8. PVN 2046 /ІІІ-118/ - с.Биволаре 0+000 до 1+800 дължина 1.800 км. 9. PVN 1040 път /ІІ-11/ -с. Байкал – пристанище Байкал 0+000 до 2+800 дължина 2.800 км. 10. PVN 3049/PVN 1041, Долна Митрополия - Горна Митрополия/- /ІІІ 3004/ - депо ТБО 0+000 до 4+100;дължина 4.100 км. 11. PVN 1047 /ІІІ-118/ - с.Горна Митрополия - граница Община(Д.Митрополия –Искър) - с.Староселци – при необходимост 0+000 до 16+400 дълживна 16.400 км. Обща дължина общинска пътна мрежа 59,310 км. Предвидените дейности включват снегопочистване, опесъчаване и обезопасяване против хлъзгане. 2. Подобект 2: Зимно поддържане и снегопочистване на част от улична мрежа в регулационните граници на гр.Тръстеник и гр. Долна Митрополия , включващо: • Снегопочистване на главната улична мрежа в гр.Тръстеник по заявка на Възложителя с приблизителна обща дължина 20 км. ; • Опесъчаване при необходимост и по заявка на Възложителя на уличната мрежа в регулационните граници на гр.Тръстеник и гр. Долна Митрополия с приблизителна обща дължина 65 км. Дейностите по настоящата обществена поръчка са подробно разписани от Възложителя в Техническите спецификации към документацията за участие.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предметът на поръчката включва следните подобекти: 1. Подобект 1: Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Долна Митрополия с обща дължина на пътните участъци от 59,31 км. Предвидените дейности включват снегопочистване, опесъчаване и обезопасяване против хлъзгане. 2. Подобект 2: Зимно поддържане и снегопочистване на част от улична мрежа в регулационните граници на гр.Тръстеник и гр. Долна Митрополия , включващо: • Снегопочистване на главната улична мрежа в гр.Тръстеник по заявка на Възложителя с приблизителна обща дължина 20 км. ; • Опесъчаване при необходимост и по заявка на Възложителя на уличната мрежа в регулационните граници на гр.Тръстеник и гр. Долна Митрополия с приблизителна обща дължина 65 км. Прогнозната стойност на поръчката е до 85 000,00 (осемдесет и пет хиляди) лв. без ДДС. Предлаганата цена за всеки подобект не може да надхвърля следните пределни стойности без ДДС: 1. Прогнозна стойност на подобект № 1 “Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища на територията на община Долна Митрополия”- до 66 667,00 лв. без ДДС; 2. Прогнозна стойност на подобект № 2 „Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в регулационните граници на гр.Долна Митрополия и гр.Тръстеник“ – до 18 333,00 лв. без ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
85000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Начало

01.02.2016 г. 

Завършване

31.12.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 850 (осемстотин и петдесет) лева. Гаранцията за участие може да се внесе в брой по сметката на Община Долна Митрополия, може да се представи по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка на Община Долна Митрополия (в лева): IBAN: BG54IABG74733310030073 BIC: IABGBGSF Банка "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон Плевен При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата и обособената позиция, за която се представя гаранцията. В банковата гаранция следва изрично да е посочено, че тя е: - безусловна и неотменима; - в полза на Община Долна Митрополия; - със срок на валидност 120 дни от датата, посочена за краен срок за получаване на офертите, съгл. Обявлението за обществена поръчка; - за настоящата обществена поръчка. Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията на Възложителя, ще бъдат отстранени от участие в откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, след провеждане на действията по чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП. Ако гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Задържане и освобождаване на гаранцията за участие. Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и начин на плащането й. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2% (два процента) от прогнозната цена на договора без ДДС. Същата може да се внесе в брой, по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път, това следва да стане по следната сметка на Община Долна Митрополия (в лева): IBAN: BG54IABG74733310030073 BIC: IABGBGSF Банка "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон Плевен Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че е: - безусловна и неотменима; - в полза на Община Долна Митрополия; - със срок на валидност най-малко 30 дни след срока на изпълнение на договора; При представяне на гаранция, в платежното нареждане или в банковата гаранция, изрично се посочва договорът, за който се представя гаранцията. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Настоящата поръчка се финансира от Община Долна Митрополия. Плащанията ще се извършват по банков път по сметка на Изпълнителя, след одобрение от Възложителя и при спазване на всички изисквания и условия на Договора за обществена поръчка. Възложителят предвижда авансово плащане в размер на 20 % от стойността на договора за обществена поръчка. Авансът се изплаща в 10-дневен срок след подписване на договора и представяне на оригинална фактура от Изпълнителя за стойността на авансовото плащане. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ действително извършените дейности възоснова на количествена сметка за установяване количествата извършвана работа по зимно поддържане и снегопочистване , констативен протокол за изпълнените и подлежащи на заплащане видове работи, по офертните единични цени, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя. Протоколът се подписва от определени от Възложителя лица. Плащането се извършва в срок до 10 дни след подписването на протокола и представяне на оригинална фактура от Изпълнителя. При извършване на всяко плащане се удържа част от аванса в размер на 20% от стойността на установените с Протокола действително извършените работи.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя копие от удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ от държавата, в която са установени.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: ПЛИК “1” с надпис “Документи за подбор” , ПЛИК “2” с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” , ПЛИК “3” с надпис “Предлагана цена” 1. „Документи за подбор” – Плик № 1- Документите се подреждат в папка в следния ред: 1) Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника;2) Представяне на участника – попълва се Образец №1, Приложения:- декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение №1 към Образец №1; 3) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) - оригинал; 4) Копие на договора за обединение, при участник обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 5) Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката – попълва се Образец №2; 6) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - попълва се Образец №3. 7) Документ за гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция за участие под формата на парична сума по банкова сметка или документ за внесена сума в касата на Възложителя. 8) Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - попълва се Образец №4; 9) Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - попълва се Образец №5; 10) Доказателства за техническите възможности за изпълнение на настоящата обществена поръчка, съгласно посочените изисквания в раздел III.2.3) „Технически възможности” на Обявлението за по¬ръчката, както следва: 10.1. Списък на услугите, включващи дейности по зимно поддържане и снегопочистване на пътнаи/или улична мрежа, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата - попълва се Образец № 6; 10.2. Списък - Декларация за наличие на специализирана техника за периода на изпълнение на поръчката- попълва се Образец № 7; 10.3. Декларация за наличие на собствена или наета база, необходима за изпълнение на поръчката – попълва се Образец №8; 11) Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - попълва се Образец №9 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” - ПЛИК №2. Предложението за изпълнение на поръчката трябва да включва попълнено и подписано Техническо предложение - Образец № 10- оригинал, и ако е приложимо декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП. В Техническото предложение, участникът посочва своето предложение относно Срок за реакция в часове, считано от момента на получаване на уведомлението от страна на Възложителя за настъпил снеговалеж. 3. „Предлагана цена” - ПЛИК № 3. Ценовото предложение трябва да включва попълнен и подписан Образец №11 - оригинал, като крайното ценово предложение да не бъде закръглено, а да бъде изписано до стотинка (до втория знак след десетичната запетая), да бъде посочена стойността без ДДС и стойността с ДДС.Ценовото предложение трябва да съответства на Предложението за изпълнение на поръчката по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката. В противен случай, участникът се отстранява. Всеки от пликовете (опаковки) №1, №2 и №3 трябва да съдържа един оригинал на хартиен носител и едно копие от документите в плика на електронен носител (диск) в нередактируем формат (например PDF или еквивалент) от съот¬ветните документи.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се поставят изисквания за икономически и финансова възможности.
Минимални изисквания: Не се поставят изисквания за икономически и финансова възможности.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: •Списък на услугите, включващи дейности по зимно поддържане и снегопочистване на пътнаи/или улична мрежа, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата от съответния участник - Образец №6 Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно: а) доказателство за извършените услуги под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените услуги чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставките. • Списък - Декларация за наличие на специализирана техника за периода на изпълнение на поръчката- Образец № 7. • Декларация за наличие на собствена или наета база, необходима за изпълнение на поръчката – Образец №8; Забележка: Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
Минимални изисквания: 1) Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата услуги, включващи дейности по зимно поддържане и снегопочистване на пътна и/или улична мрежа с дължина минимум 80 км.; 2)Участникът трябва да разполага към момента на подаване на офертата и през целия период на осъществяване на предмета на поръчката със собствена или наета или друга форма на гарантирана разполагаемост (напр. лизинг или др.) специализирана техника, както следва: • Комбинирани снегопочистващи машини с пясъкоразпръсквачи - 2 бр.; • Автомобили с повишена проходимост за разпръскване на химикали – 1 бр.; • Самосвал – 2 бр.; • Автомобили или машини с Леки дъски – 2 бр. • Комбиниран багер - 1 бр. 3) Участникът следва да разполага към момента на подаване на офертата и през целия период на осъществяване на предмета на поръчката със материално техническа база (собствена или наета), за съхранение на техниката и на необходимите за изпълнението на дейностите материали.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Р- Време за реакция на изпълнителя след уведомяването за снеговалеж от страна на Възложителя- Р = (Pmin/Pi) х 100 ; тежест: 70
Показател: Ц - Ценово предложение - Ц = Ц1х70 %+Ц2х20%+Ц3х10 където Ц1 е предложената единична цена за снегопочистване на 1 км път, тежест 70%; Ц1 =( Ц1min / Ц1i) x 100; Ц2 е предложената единична цена за еднократно опесъчаванебез добавска на сол на 1 км пътс тежест 20%; Ц2 =( Ц2min / Ц2i) x 100; Ц3 е единичната цена за еднократно опесъчаване с добавка на сол на 1 км път с отн. тежест 10%; Ц3 = (Ц3min / Ц3i) x 100; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
28.12.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
28.12.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 29.12.2015 г.  Час: 11:00
Място

гр. Долна Митрополия, Община Долна Митрополия, ул."Св.св.Кирил и Методий" №39, заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, какро и представители на средствата за масово осведомяване и други лица приспазване на установения режим до достъм до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

При обявяване на настоящата поръчка Възложителят се възползва от законовата възможност, предвидена в чл. 64, ал. 3 от ЗОП и намалява сроковете за получаване на оферти със 7 дни за изпращане на обявлението по електронен път и с 5 дни за предоставяне на електронен достъп до документацията за участие в процедурата. Възложителят е предоставил пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на Профил на купувача, посочен в раздел I.1).

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.11.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ