Версия за печат

00601-2015-0006

BG-Долна Митрополия:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-08-650 от 30.11.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Долна Митрополия, ул. Св.св. Кирил и Методий № 39, За: Пепа Герашка - Директор Дирекция ОССИКИ, Република България 5855, Долна Митрополия, Тел.: 064 680704, E-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, Факс: 064 680704

Място/места за контакт: гр.Долна Митрополия, ул.Св.св. Кирил и Методий № 39

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dolnamitropolia.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151130uCEm641280.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на настоящата поръчка е предоставяне на услуги по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Долна Митрополия и част от улична мрежа в регулационните граници на гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник през календарната 2016 г. или до изчерпване на предвидените средства, с цел поддържане на непрекъсната проходимост и безопасно движение на моторните превозни средства през зимния сезон. Предметът на поръчката включва следните подобекти: 1. Подобект 1: Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Долна Митрополия, включващ следните пътни участъци: № по ред № на пътя Наименование Километрично положение Дължина 1. PVN 1020 с.Славовица – път ІІІ - 3004 13+500 до 21+200; дължина 7.700 км 2. PVN 1041 /ІІІ-118 / - с.Подем - с.Рибен 0+000 до 4+670 дължина 4.670 км 3. PVN 1042 /PVN 1041/ - с.Рибен - с.Божурица 0+000 до 3+670 дължина 3.670 км 4. PVN 1042 /PVN 1041/ - с. Биволаре - границата с Община Плевен 8+800 до 12+000 дължина 3.200 км. 5. PVN 2043 /ІІІ-118/ - с.Победа - гр.Тръстеник 0+000 до 7+000 дължина 7.000 км. 6. PVN 3044 Път /ІІІ-118/ -с. Божурица 0+000 до 2+100 дължина 2.100 км. 7. PVN 1045 /ІІІ-118/ - гр.Долна Митрополия-с. Горна Митрополия 0+000 до 6+300 дължина 5.870 км. 8. PVN 2046 /ІІІ-118/ - с.Биволаре 0+000 до 1+800 дължина 1.800 км. 9. PVN 1040 път /ІІ-11/ -с. Байкал – пристанище Байкал 0+000 до 2+800 дължина 2.800 км. 10. PVN 3049/PVN 1041, Долна Митрополия - Горна Митрополия/- /ІІІ 3004/ - депо ТБО 0+000 до 4+100;дължина 4.100 км. 11. PVN 1047 /ІІІ-118/ - с.Горна Митрополия - граница Община(Д.Митрополия –Искър) - с.Староселци – при необходимост 0+000 до 16+400 дълживна 16.400 км. Обща дължина общинска пътна мрежа 59,310 км. Предвидените дейности включват снегопочистване, опесъчаване и обезопасяване против хлъзгане. 2. Подобект 2: Зимно поддържане и снегопочистване на част от улична мрежа в регулационните граници на гр.Тръстеник и гр. Долна Митрополия , включващо: • Снегопочистване на главната улична мрежа в гр.Тръстеник по заявка на Възложителя с приблизителна обща дължина 20 км. ; • Опесъчаване при необходимост и по заявка на Възложителя на уличната мрежа в регулационните граници на гр.Тръстеник и гр. Долна Митрополия с приблизителна обща дължина 65 км. Дейностите по настоящата обществена поръчка са подробно разписани от Възложителя в Техническите спецификации към документацията за участие.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на поръчката е до 85 000,00 (осемдесет и пет хиляди) лв. без ДДС.Обществената поръчка се възлага по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП. Естеството на услугата позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на откритата процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

30.11.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Поля Василева Цоновска
Длъжност: Кмет на община Долна Митрополия