Версия за печат

00360-2015-0020

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Св.Георги Софийски №1, За: Гергана Дерменджиева, Р България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.

Електронен достъп до информация: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151130Cuto2596182.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД по 7 обособени позиции”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Лабораторни/клинични/аптечен складове на УМБАЛ "Александровска" ЕАД - ул."Св. Г.Софийски" №1
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за клиничните лаборатории на болницата. Видовете, количествата и техническите параметри на реактивите, субстанциите и консумативите са посочени в "Предмет на поръчката и техническа спецификация" - Приложение № 1 от документацията за участие. Доставката се извършва след периодични заявки на Възложителя според нуждите му.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33696500, 33694000, 33696300

Описание:

Лабораторни реактиви
Диагностични реактиви
Химически реактиви

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количествата са съгласно документацията за участие.Същите са прогнозни и зависят от обема на дейността.

Стойност, без да се включва ДДС
250000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е посочена в документацията за участие и се представя в една от следните форми: - парична сума, платима в касата на болницата или по сметка на възложителя в “Сосиете Женерал Експресбанк” АД, гр. София, BIC:TTBBBG22; IBAN:BG54 TTBB 9400 1526 8730 19 – копие от документа; - банкова гаранция (представя се в оригинал). Гаранцията е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на офертите. В банковата гаранция изрично се записват основанията за нейното задържане и усвояване от възложителя при условията на чл. 61 от ЗОП и името на процедурата, за която е открита. Гаранция за изпълнение на договора - 2% от годишната му стойност без ДДС.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансиране: приходи от НЗОК и собствени средства. Срок на отложено плащане - 60 календарни дни след доставка и представяне на фактура и съпътстващи документи.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - оригинал. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи и информации, приложени в плик № 1. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден в последователност съгласно списъка. 2. Оферта за участие /оригинал, по приложен образец/. 3. Представяне на участника, включващо: 3.1. посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 3.2. при участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП /оригинал, по приложен образец/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”, „б”, „в”, „г” и „д”, т.2, т.3, т.4; чл.47, ал. 5, т.1 и т.2.; чл.47, ал.2, т.1, т.2а и т.5 ; 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). 6. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 7. Гаранция за участие в откритата процедура; 8. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник /оригинал, по приложен образец/; 9. Декларация за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /оригинал, по приложен образец/; 10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП от участника за предвидени подизпълнители, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка /оригинал, по приложен образец/. 11. Декларация за съгласие за участие на подизпълнителя, ако участникът предвижда такъв /оригинал, по приложен образец/. 12. Декларация /оригинал/ за срока на валидност на офертата, който не може да е по-кратък от 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на офертите. 13. Декларация /оригинал/ за приемане условията на проекта на договора. 14. "Техническо предложение" по образец на възложителя / оригинал/ с приложени към него декларации, описани в документацията; 15. "Предлагана цена" по образец на възложителя-оригинал.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

няма

Изисквано минимално/ни ниво/а:

няма

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Документи по чл. 51, ал.1 от ЗОП, представени от всеки участник за доказване на техническите възможности и квалификацията на участника: 1. Списък /оригинал, по приложен образец/ за изпълнени доставки, еднакви или сходни с предмета на поръчката, като стойност или количество, осъществени през последните три години считано от датата на подаване на офертата, придружени с доказателства за изпълнените доставки под формата на удостоверения за добро изпълнение, издадени от получателите на доставките или от компетентни органи, или чрез посочване на публични регистри, в които е публикувана информацията. Удостоверенията да се представят в оригинал или копие и да са подписани от представляващия купувача съгласно съдебната или друга регистрация. Под сходни с предмета на поръчката се считат тези доставки на стоки, които са от един род / заместими вещи/ и имат подобно на предмета на поръчката предназначение. 2. Документ, удостоверяващ правото на участника да извършва търговия на едро с медицински изделия, издаден по реда на Закона за медицинските изделия /заверено от участника копие/. 3. Списък, подписан от участника с производителите на медицинските изделия и лабораторни консумативи, с които участва в процедурата. 4. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 13485:2012 или еквивалентно) на производителя на медицинските изделия и лабораторни консумативи за въведена Система за управление на качеството – копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език; 5. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентно) на участника за въведена Система за управление на качеството – копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език. 6. Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ с приложенията към нея, съставена от производителят или от неговият упълномощен представител - копие на оригиналния документ, придружено с превод на български език; 7. Документ за писменото упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, когато производителят на медицинските изделия не е установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство - копие на оригиналния документ, придружено с превод на български език. При представени ЕС сертификати, в които производителя и упълномощения представител са вписани, не е необходимо да се представя документа за упълномощаване; 8. Оторизационно писмо от производителя на медицинските изделия и лабораторни консумативи, с които участникът участва в процедурата, удостоверяващо права за представителство и търговия на територията на Република България – копие на оригинала, придружено с превод на български език. 9. Сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката на МИ е участвал нотифициран орган – копие на оригиналния документ, придружено с превод на български език. 10. Каталог на производителя за предлаганите медицински изделия и лабораторни консумативи, от който да са видни основните характеристики на предлаганото медицинско изделие по смисъла на ЗМИ, вид на материала, от който са изработени, състав, каталожен номер, параметри, размери на всяко предлагано изделие, опаковка и други с превод на български език на номенклатурните единици, с които участникът участва в процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Изпълнени доставки на медицински изделия, сходни като стойност или количество с предмета на настоящата поръчка, осъществени през последните три години считано от датата на подаване на офертата, придружени с доказателства за изпълнените доставки под формата на удостоверения за добро изпълнение, издадени от получателите на доставките или от компетентни органи, или чрез посочване на публични регистри, в които е публикувана информацията. Документ, удостоверяващ правото на участника да извършва търговия на едро с медицински изделия, издаден по реда на Закона за медицинските изделия /заверено от участника копие/. Списък, подписан от участника с производителите на медицинските изделия и лабораторни консумативи, с които участва в процедурата. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 13485:2012 или еквивалентно) на производителя на медицинските изделия и лабораторни консумативи за въведена Система за управление на качеството – копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език; Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентно) на участника за въведена Система за управление на качеството – копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език. Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ с приложенията към нея, съставена от производителят или от неговият упълномощен представител - копие на оригиналния документ, придружено с превод на български език; Документ за писменото упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, когато производителят на медицинските изделия не е установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство - копие на оригиналния документ, придружено с превод на български език. При представени ЕС сертификати, в които производителя и упълномощения представител са вписани, не е необходимо да се представя документа за упълномощаване; Сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката на МИ е участвал нотифициран орган – копие на оригиналния документ, придружено с превод на български език. Оторизационно писмо от производителя на медицинските изделия и лабораторни консумативи, с които участникът участва в процедурата, удостоверяващо права за представителство и търговия на територията на Република България – копие на оригинала, придружено с превод на български език.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 043 - 073726 от 03.03.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
04.01.2016 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
04.01.2016 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 05.01.2016 г.  Час: 14:00
Място

Заседателната зала на административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията е необходимо да представят следните документи: За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност; за упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно; за представителите на средствата за масова информация - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие; за всички други лица – документ за самоличност.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят предоставя свободен достъп до документацията за участие, която е публикувана и може да бъде свалена от профила на УМБАЛ Алкесандровска ЕАД: http://alexandrovska.com, раздел "Профил на купувача" . Заинтересованите лица са длъжни да следят електронната страница на Възложителя своевременно. Възложителя не носи отговорност за публикувани, но не прочетени и не взети предвид обстоятелства свързани с настоящата процедура. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 1.Обменът на информация между участниците и възложителя се извършва: лично в деловодството на възложителя срещу подпис; по пощата; чрез куриерска служба; по факс; по електронен път (електронна поща); по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя. 2.Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми кандидатите или участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. 3.Всички действия на възложителя към кандидатите /участниците са в писмен вид.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

В съответствие с чл. 120, ал. 5 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.11.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на реактиви за Централна клинична лаборатория
1) Кратко описание

Доставка на реактиви за Централна клинична лаборатория. Видовете, количествата и техническите параметри на реактивите са посочени в "Предмет на поръчката и техническа спесификация" - Приложение № 1 от документацията за участие.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696500, 33694000, 33696300

Описание:

Лабораторни реактиви
Диагностични реактиви
Химически реактиви

3) Количество или обем

Количествата са съгласно документацията за участие. Същите са прогнозни и зависят от обема на дейността.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
50000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Участниците могат да участват за една, няколко или всички номенклатурни единици/ групи номенклатурни единици.
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на реактиви за Централна лаборатория по терапевтичен и лекарствен мониторинг и клинична фармакология
1) Кратко описание

Доставка на реактиви за Централна лаборатория по терапевтичен и лекарствен мониторинг и клинична фармакология. Видовете, количествата и техническите параметри на реактивите са посочени в "Предмет на поръчката и техническа спесификация" - Приложение № 1 от документацията за участие.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696500, 33694000, 33696300

Описание:

Лабораторни реактиви
Диагностични реактиви
Химически реактиви

3) Количество или обем

Количествата са съгласно документацията за участие. Същите са прогнозни и зависят от обема на дейността

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
8500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Участниците могат да участват за една, няколко или всички номенклатурни единици/ групи номенклатурни единици.
Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Доставка на реактиви за Клиника по клинична имунология
1) Кратко описание

Доставка на реактиви за Клиника по клинична имунология. Видовете, количествата и техническите параметри на реактивите са посочени в "Предмет на поръчката и техническа спесификация" - Приложение № 1 от документацията за участие.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696500, 33694000, 33696300

Описание:

Лабораторни реактиви
Диагностични реактиви
Химически реактиви

3) Количество или обем

Количествата са съгласно документацията за участие. Същите са прогнозни и зависят от обема на дейността.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
64000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Участниците могат да участват за една, няколко или всички номенклатурни единици/ групи номенклатурни единици.
Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Доставка на реактиви за Централна лаборатория по микробиология
1) Кратко описание

Доставка на реактиви за Централна лаборатория по микробиология. Видовете, количествата и техническите параметри на реактивите са посочени в "Предмет на поръчката и техническа спесификация" - Приложение № 1 от документацията за участие.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696500, 33694000, 33696300

Описание:

Лабораторни реактиви
Диагностични реактиви
Химически реактиви

3) Количество или обем

Количествата са съгласно документацията за участие. Същите са прогнозни и зависят от обема на дейността.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
85000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Участниците могат да участват за една, няколко или всички номенклатурни единици/ групи номенклатурни единици.
Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Доставка на реактиви за Клиника по кожни и венерически болести
1) Кратко описание

Доставка на реактиви за Клиника по кожни и венерически болести. Видовете, количествата и техническите параметри на реактивите са посочени в "Предмет на поръчката и техническа спесификация" - Приложение № 1 от документацията за участие.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696500, 33694000, 33696300

Описание:

Лабораторни реактиви
Диагностични реактиви
Химически реактиви

3) Количество или обем

Количествата са съгласно документацията за участие. Същите са прогнозни и зависят от обема на дейността.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
5000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Участниците могат да участват за една, няколко или всички номенклатурни единици/ групи номенклатурни единици.
Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Доставка на реактиви за Клиника по съдебна медицина и деонтология
1) Кратко описание

Доставка на реактиви за Клиника по съдебна медицина и деонтология. Видовете, количествата и техническите параметри на реактивите са посочени в "Предмет на поръчката и техническа спесификация" - Приложение № 1 от документацията за участие.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696500, 33694000, 33696300

Описание:

Лабораторни реактиви
Диагностични реактиви
Химически реактиви

3) Количество или обем

Количествата са съгласно документацията за участие. Същите са прогнозни и зависят от обема на дейността.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
7500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Участниците могат да участват за една, няколко или всички номенклатурни единици/ групи номенклатурни единици.
Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Доставка на субстанции и химикали
1) Кратко описание

Доставка на субстанци и химикали. Видовете, количествата и техническите параметри на субстанциите и химикалите са посочени в "Предмет на поръчката и техническа спесификация" - Приложение № 1 от документацията за участие.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696300

Описание:

Химически реактиви

3) Количество или обем

Количествата са съгласно документацията за участие. Същите са прогнозни и зависят от обема на дейността.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
30000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Участниците могат да участват за една, няколко или всички номенклатурни единици/ групи номенклатурни единици.