Версия за печат

00030-2015-0030

BG-Силистра:

РЕШЕНИЕ

Номер: ЗК-1940 от 30.11.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Силистра, ул. ,, Симеон Велики'' № 33, За: В. Недев - юрисконсулт при Община Силистра, Р България 7500, Силистра, Тел.: 086 816280, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Дирекция ,,Правна''

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: www.silistra.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Абонаментна поддръжка на локална база данни

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възлагането, респективно отправянето на покана към друго физическо или юридическо лице би довело до нарушаването на авторските права и тези на интелектуална собственост, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Закона за авторското право и сродните му права - ,,компютърните програми са обект на авторско право, а неговите носители са лицата, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведението“. В тази връзка, единствено лицето, което притежава авторски и/или изключителни права върху създадения продукт може да реализира обществената поръчка. Община Силистра е внедрила и извършва редовна експлоатация на програмния продукт за управление на електронни документи. Договор № Б 11 от 06.12.2004г. удостоверява покупката и внедряването на програмните продукти ,,Актопис“ и ,,ЕлАрДо“, чийто правоприемник относно дейностите свързани с поддръжката на Локална база данни е ,,Технологични решения“ ООД. Съгласно лицензионното споразумение Община Силистра има право да получава обновени версии на продукта, в случай, че заплаща абонаментна такса. Възлагането на договора за поддръжка на друго лице, различно от лицето, което притежава авторските права, ще доведе до тяхното нарушаване.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

,,Технологични решения" ООД

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. ,,Витоша'', Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Максимално допустим финансов ресурс определен от Възложителя е до 833,33 лв. /осемстотин тридесет и три лева и тридесет и три стотинки/ без ДДС или до 1000,00 лв. /хиляда лева/ с ДДС.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

30.11.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Денка Димитрова Михайлова
Длъжност: За Кмет на Община Силистра на основание Заповед №ЗК-1930/27.11.15 г.