Версия за печат

01259-2015-0001

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Район Красна поляна на Столична община, улица Освобождение № 25, За: Любомир Борисов, секретар на район, Р. България 1330, София, Тел.: 02 9217218, E-mail: lhbor@abv.bg, Факс: 02 8284883

Място/места за контакт: Гр. София, район Красна поляна, ул. Освобождение № 25

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.krasnapoliana.com.

Адрес на профила на купувача: www.krasnapoliana.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка и монтаж на кухненско оборудване, учебно и мебелно обзавеждане за 75 ОУ "Тодор Каблешков" по две обособени позиции. Обособена позиция № 1 "Доставка на кухненско и учебно оборудване". Обособена позиция № 2 "Доставка на маси, столове, кухненска посуда и учебно обзавеждане".

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр. София, район Красна поляна, бул. Възкресение № 151 в сградата на 75 ОУ "Тодор Каблешков".
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

1. Обособена позиция №1 Дейности по доставка на кухненско и учебно оборудване. Общата стойност на договора е сума в размер на 29340.00 лева с ДДС. 2. Обособена позиция № 2 Дейности доставка на маси, столове, кухненска посуда и учебно обзавеждане. Общата стойност на договора есума в размер на 46186.68 лева с ДДС.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39000000, 39100000, 39220000

Описание:

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване
Мебелировка
Кухненско оборудване, домакински принадлежности и предмети за домашна употреба, и принадлежности за ресторантьорство

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
75526.68 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: предлагана цена; тежест: 90
Показател: срок за изпълнение; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 682887 от 17.08.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № РД 56-92 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Доставка на кухненско и учебно оборудване
V.1) Дата на сключване договора
19.11.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
28.10.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Фирма БИС ООД, ЕИК 102904211, гр. Бургас, ул. Георги Кирков №28, Р. България 8000, Гр.Бургас, Тел.: 056 840456, E-mail: bisltd@abv.bg, Факс: 056 840456

URL: www.bisbg.com.

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 29340 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № РД 56-97 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Доставка на маси, столове, кухненска посуда и учебно обзавеждане
V.1) Дата на сключване договора
24.11.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
28.10.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Фирма Гърков консулт ЕООД, ЕИК 203394328, улица Родопски извор № 40, вх. В, ет. 3, ап. 32, Р. България 1000, София, Тел.: 02 4011000, E-mail: bsi.group@abv.bg, Факс: 02 4011000

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 46186.68 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Дейностите са финансирани по предварително дефиниран проект "Образователна интеграция, здраве и социално развитие" по Програма BG 06 "Деца и младежи в риск" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, съгласно Договор № РД 03-15/21.01.2015 на Министерство на образованието и науката и район "Красна поляна" на Столична община.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

30.11.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. фирма "БИС" ООД, 2. фирма "Класико" ЕООД, 3. фирма "ХБГ-2000" ЕООД, 4. фирма "ИНТ Импекс" ООД, 5. фирма "Топ Комерс Груп" ЕООД, 6. кооперация "Панда", 7. фирма "Школснаб 2001" ЕООД, 8. Фирма "Над дизайн" ЕООД,9. фирма "Гърков консулт" ЕООД.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор