Версия за печат

00325-2015-0028

BG-Пловдив: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 115576405

УМБАЛ Свети Георги ЕАД, бул. Пещерско шосе №66, За: Проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, д.м.; г-н Тенчо Василев; г-н Митко Узунов, Република България 4002, Пловдив, Тел.: 032 264170, E-mail: op@unihosp.com, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.unihosp.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/.

Електронен достъп до информация: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151119JBpf3379802.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Проектиране и авторски надзор за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, обособени в 17 броя самостоятелно обособени позиции

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив,бул. „Васил Априлов” № 15а и бул. "Пещерско шосе" №66 , гр. Пловдив
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Проектиране и авторски надзор за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, обособени в 17 броя самостоятелно обособени позиции, съгласно техническо задание, приложено в докуметнацията за участие

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

71220000

Описание:

Архитектурно проектиране

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно Техническа задание, приложено в документацията за участие.

Стойност, без да се включва ДДС
2167442 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

48

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в процедурата – парична сума, преведена по банкова сметка на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД или платена в касата на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД към момента на подаване на офертата за участие в процедурата, или безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска банка в полза на Възложителя. Банковата гаранция се представя в оригинал. Кандидатът, участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение съгласно чл. 60 от ЗОП. 1.1. Размерът на гаранцията за участие: 10,00 (петдесет) лева за всяка самостоятелно обособена позиция, която Възложителя може да задържи по реда на чл.61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл.62 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение на договора – парична сума, преведена по банкова сметка на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД или безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от българска банка в полза на възложителя. 2.1. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от прогнозната стойност на договора без ДДС. 2.2. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. 2.3. При внасяне на банкова гаранция, или платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. 2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. 2.5. Възложителят освобождава гаранциите за участие и за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 3. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от срока за изпълнение на поръчката. Сметка за постъпване на гaранция за участие/гаранция за изпълнение под форма на парична сума: УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД, гр. Пловдив Банка: ЦКБ АД – клон Пловдив IBAN : BG 72 CECB 9790 1051 2974 00 BIC : CECBBGSF

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Цената, която ще се заплаща от възложителя е включена цената за изготвяне на проектите, съгласно изискванията на техническото задание и останалите условия на обществената поръчка, в т.ч. авторски надзор при реализиране на проектите. Цената на услугата от предмета на поръчката се заплаща по банков път, въз основа на фактура, при следните условия: Заплащане на проектирането: - 10% авансово – при възлагателно писмо; - 90% в срок до 60 дни след приемане на проектите. Заплащане на авторския надзор: - 10% авансово – при възлагане; - 90% в срок до 30 дни след приемане на строителния обект.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Представяне на участника, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - по образец; 2. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 4. За самостоятелно обособени позиции №№ 1- 14 участниците следва да представят удостоверение за вписване в регистъра по чл. 44 от Закона за енергийната ефективност, издадено от Агенцията за устойчиво енергийно развитие, за лице по чл. 43, ал.1 от ЗЕЕ – заверено от участника копие. 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 6. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (ако се предвиждат такива); 7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 8. Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 9. Списък на всички документи и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се предвиждат

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се превиждат

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с поне едно доказателство за извършените проектирания. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение – в оригинал или нотариално заверена форма, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата; 2. Информация за образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка, включително данни за правоспособността на техническите лица, които ще бъдат ангажирани за изпълнението на поръчката. Информацията следва да е представена по начин, позволяващ пълна преценка за спазване на техническите изисквания на възложителя към екипа, който ще изпълни поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците следва през последните три години да са изпълнили успешно минимум три договора – еднакви или сходни с предмета на поръчката. Под сходни с предмета на поръчката се разбират договори за проектиране на СМР в/на сгради с обществено предназначение. Участниците следва да разполагат с технически лица с правоспособност, указана в техническото задание за всяка самостоятелно обособена позиция и образование в съответната област на проектирането. Специални изисквания към ключови експерти от екипа (в приложимите случаи за съответните позиции): 1. Ръководител на екипа - Архитект или еквивалент, с висше образование специалност „Архитектура“ или еквивалент, който да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, с минимум 5 години професионален опит по специалността и поне 3 изпълнени проекта за сгради с обществено предназначение. 2. Проектант по част "ОВК" с висше образование, специалност „ОВК“ или еквивалент, който да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, с минимум 5 години професионален опит по специалността и поне 3 изпълнени проекта за сгради с обществено предназначение. 3. Проектант по част "Конструкции" с висше образование, специалност ПГС/ССС или еквивалента, който да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, минимум 5 години професионален опит по специалността и поне 3 изпълнени проекта за сгради с обществено предназначение. 4. Проектант по част „Електро“ с висше образование, специалност електротехника или еквивалент, с пълна проектанска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, с минимум 5 години и/или 3 изпълнени проекта за сгради с обществено предназначение. 5. Проектант по част „ВиК“ с висше образование, специалност ВиК или еквивалент, с пълна проектанска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, с минимум 5 години и/или 3 изпълнени проекта за сгради с обществено предназначение. За самостоятелно обособени позиции №№ 1 – 14 участниците следва да притежават действаща регистрация по чл. 43, ал.1 от ЗЕЕ при Агенцията за устойчиво енергийно развитие. За самостоятелно обособена позиция № 16 Изготвяне на проект за реконструкция на съществуваща сграда за обособяване на сектор за лъчетерапия и изследвания с КТ симулатор поне един от членовете на проектантски екип трябва да е с висше инженерно образование в областта на машинната автоматизация, с минимум 5 години професионален стаж.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба

Закон за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена за изпълнение на поръчката ; тежест: 90
Показател: Срок за изпълнение на проектирането; тежест: 10
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
28.12.2015 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Достъп до настоящата документация е предоставен и на профила на купувача на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, в електронното досие на поръчката, с интернет адрес http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151119JBpf3379802, ведно с публикуването на обявлението в Регистър на обществените поръчки. Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е налична и участниците могат да се снабдят с нея безплатно от профила на купувача на въз-ложителя, от електронното досие на поръчката. При желание лицата могат да се снабдят с документацията от деловодството на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, бул. „Пещер-ско шосе” №66, като заплатят цената на документацията за участие на стойност е 12,00 лева с ДДС, които се заплащат в касата на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив, бул. „Пе-щерско шосе”№66 или по банков път на следната банкова сметка: УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД, гр. Пловдив Банка: ЦКБ АД – клон Пловдив IBAN : BG 72 CECB 9790 1051 2974 00 BIC : CECBBGSF

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
07.01.2016 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 08.01.2016 г.  Час: 08:00
Място

административната сграда на “УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив, бул. “Пещерско шосе” №66

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите могат да присъстват лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Достъп до настоящата документация е предоставен и на профила на купувача на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, в електронното досие на поръчката, с интернет адрес http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151111TiAx3180819, ведно с публикуването на обявлението в Регистър на обществените поръчки. Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е налична и участниците могат да се снабдят с нея безплатно от профила на купувача на въз-ложителя, от електронното досие на поръчката. В поръчката е поставено условие за комплексно участие за следните самостоятелно обособени позиции: Самостоятелно обособена позиция № 5 – Изготвяне на проект за ЕСМ за сградния фонд на Клиника по лъчева терапия и Клиинична лаборатория на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД за изграждане на нови системи за отопление, вентилация, климатизация и подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд. Самостоятелно обособена позиция № 6 – Изготвяне на проект за ЕСМ за сградния фонд на Клиника по Нефрология, Клиника по Хемодиализа, Отделение по Професионални болести и Клиника по Токсикология на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД за изграждане на нови системи за отопление, вентилация, климатизация и подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд. Самостоятелно обособена позиция № 7 – Изготвяне на проект за ЕСМ за сграда Бивша Кожна амбулатория на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД за изграждане на нови системи за отопление, вентилация, климатизация и подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд. Самостоятелно обособена позиция № 8 – Изготвяне на проект за ЕСМ за Клиника по неврология и Клиника по психиатрия на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД за изграждане на нови системи за отопление, вентилация, климатизация и подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд. Самостоятелно обособена позиция № 9 – Изготвяне на проект за ЕСМ за Сграда Работни помещения на звено Автотранспорт и Архив на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД за изграждане на нови системи за отопление, вентилация, климатизация и подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд. Самостоятелно обособена позиция № 10 – Изготвяне на проект за ЕСМ за Клиника по кожни болести на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД за изграждане на нови системи за отопление, вентилация, климатизация и подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд. Ако желаят да кандидатстват за някоя от горепосочените позиции, участниците следва да внесат оферти за всички комплексни позиции (СОП №№ 5,6,7,8,9 и 10). При неспазване на това изискване, участниците се отстраняват за позициите, за които не са спазени условията за комплексност.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.11.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Изготвяне на проект за ЕСМ за сградния фонд на лабораторни звена на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД за изграждане на нови системи за отопление, вентилация, климатизация и подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд.
1) Кратко описание

Съгласно техническо задание, приложено в докуметнацията за участие

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71220000

Описание:

Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Съгласно техническо задание, приложено в докуметнацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
22500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 48Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Изготвяне на проект за ЕСМ за сградния фонд на Клиника по вътрешни болести на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД за изграждане на нови системи за отопление, вентилация, климатизация и подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд
1) Кратко описание

съгласно техническо задание, приложено в докуметнацията за участие

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71220000

Описание:

Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

съгласно техническо задание, приложено в докуметнацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
67142 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 48Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Изготвяне на проект за ЕСМ за сградния фонд на Клиника по детски и генетични заболявания и Клиника по медицинска онкология и Клиника по рехабилитация (детски център) на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД за изграждане на нови системи за отопление, вентилация, климатизация и подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд
1) Кратко описание

Съгласно техническо задание, приложено в документацията за участие

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71220000

Описание:

Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Съгласно техническо задание, приложено в докуметнацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
84164 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 48Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Изготвяне на проект за ЕСМ за сградния фонд на Съдебна медицина на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД за изграждане на нови системи за отопление, вентилация, климатизация и подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд
1) Кратко описание

Съгласно техническо адание

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71220000

Описание:

Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Съгласно техническо адание

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
45000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 48Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Изготвяне на проект за ЕСМ за сградния фонд на Клиника по лъчева терапия и Клиинична лаборатория на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД за изграждане на нови системи за отопление, вентилация, климатизация и подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд
1) Кратко описание

съгласно техническо задание, приложено в докуметнацията за участие

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71220000

Описание:

Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

съгласно техническо задание, приложено в докуметнацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
61136 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 48
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Позицията е в условията за комплексно участие за самостоятелно обособени позиции №№ 5-10
Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Изготвяне на проект за ЕСМ за сградния фонд на Клиника по Нефрология, Клиника по Хемодиализа, Отделение по Професионални болести и Клиника по Токсикология на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД за изграждане на нови системи за отопление, вентилация, климатизация и подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд
1) Кратко описание

Съгласно техническо задание, приложено в документацията за участие

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71220000

Описание:

Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Съгласно техническо задание, приложено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
49000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 48
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Позицията е в условията за комплексно участие за самостоятелно обособени позиции №№ 5-10
Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Изготвяне на проект за ЕСМ за сграда Бивша Кожна амбулатория на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД за изграждане на нови системи за отопление, вентилация, климатизация и подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд
1) Кратко описание

Съгласно техническо задание, приложено в документацията за участие

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71220000

Описание:

Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Съгласно техническо задание, приложено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
10000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 48
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Позицията е в условията за комплексно участие за самостоятелно обособени позиции №№ 5-10
Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Изготвяне на проект за ЕСМ за Клиника по неврология и Клиника по психиатрия на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД за изграждане на нови системи за отопление, вентилация, климатизация и подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд
1) Кратко описание

Съгласно техническо задание, приложено в документацията за участие

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71220000

Описание:

Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Съгласно техническо задание, приложено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
46000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 48
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Позицията е в условията за комплексно участие за самостоятелно обособени позиции №№ 5-10
Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Изготвяне на проект за ЕСМ за Сграда Работни помещения на звено Автотранспорт и Архив на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД за изграждане на нови системи за отопление, вентилация, климатизация и подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд
1) Кратко описание

Съгласно техническо задание, приложено в документацията за участие

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71220000

Описание:

Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Съгласно техническо задание, приложено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
14000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 48
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Позицията е в условията за комплексно участие за самостоятелно обособени позиции №№ 5-10
Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Изготвяне на проект за ЕСМ за Клиника по кожни болести на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД за изграждане на нови системи за отопление, вентилация, климатизация и подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд
1) Кратко описание

Съгласно техническо задание, приложено в документацията за участие

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71220000

Описание:

Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Съгласно техническо задание, приложено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
24500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 48
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Позицията е в условията за комплексно участие за самостоятелно обособени позиции №№ 5-10
Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Изготвяне на проект за ЕСМ за Основния корпус и сграда Поликлиника на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД за изграждане на нови системи за отопление, вентилация, климатизация и подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд
1) Кратко описание

Съгласно техническо задание, приложено в документацията за участие

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71220000

Описание:

Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Съгласно техническо задание, приложено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1000000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 48Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Изготвяне на проект за ЕСМ за сградния фонд на Клиника по инфекциозни болести на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД за изграждане на нови системи за отопление, вентилация, климатизация и подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд
1) Кратко описание

Съгласно техническо задание, приложено в документацията за участие

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71220000

Описание:

Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Съгласно техническо задание, приложено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
131000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 48Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Изготвяне на проект за ЕСМ за Паровоотоплителна централа на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, находящи се на бул. „Пещерско шосе” №66, гр. Пловдив, за изграждане на нови системи за отопление, вентилация, климатизация и подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд
1) Кратко описание

Съгласно техническо задание, приложено в документацията за участие

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71220000

Описание:

Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Съгласно техническо задание, приложено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
26000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 48Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Изготвяне на проект за ЕСМ за Сграда Стерилизация на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, находящи се на бул. „Пещерско шосе” №66, гр. Пловдив, за изграждане на нови системи за отопление, вентилация, климатизация и подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд
1) Кратко описание

Съгласно техническо задание, приложено в документацията за участие

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71220000

Описание:

Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Съгласно техническо задание, приложено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
89000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 48Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Проучване и изготвяне на проект за изграждане на закрит паркинг (многоетажен гараж) в базата на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД на бул. „Пещерско шосе” № 66, гр. Пловдив с възможност за лицензиране на хеликоптерна площадка с коридор към Спешно отделение
1) Кратко описание

Съгласно техническо задание, приложено в документацията за участие

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71220000

Описание:

Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Съгласно техническо задание, приложено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
370000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 48Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Изготвяне на проект за реконструкция на съществуваща сграда за обособяване на сектор за лъчетерапия и изследвания с КТ симулатор
1) Кратко описание

Съгласно техническо задание, приложено в документацията за участие

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71220000

Описание:

Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Съгласно техническо задание, приложено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
120000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 48Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Проучване и изготвяне на проект за реконструкция на съществуваща сграда – „бивше Интерупцио” за приобщаване в дейността на Клиника по медицинска онкология на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД
1) Кратко описание

Съгласно техническо задание, приложено в документацията за участие

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71220000

Описание:

Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Съгласно техническо задание, приложено в документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
8000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 48