Версия за печат

00546-2015-0019

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000662776

Специализирана болница за активно лечение по онкология-ЕАД, ул. Пловдивско поле №6, За: Цветолюба Васева и Ваня Василева-Кисьова, Република България 1756, София, Тел.: 02 8076355, E-mail: tzvaseva@sbaloncology.bg, Факс: 02 8706321

Място/места за контакт: отдел Правен и обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.sbaloncology.bg..

Адрес на профила на купувача: http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151120dbCj641402.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"ДОСТАВКА НА ПРЕВЪРЗОЧЕН И ШЕВЕН МАТЕРИАЛ ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ”ЕАД"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
болничната аптека/централния склад на „СБАЛ по онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6.
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

"ДОСТАВКА НА ПРЕВЪРЗОЧЕН И ШЕВЕН МАТЕРИАЛ ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ”ЕАД"

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33141100

Описание:

Превръзки; клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

I. ШЕВЕН МАТЕРИАЛ: 1.Обособена позиция-Монофилен, нерезорбируем конец от поливинилиденфлуорид /PVDF/. 2.Обособена позиция-Синтетичен, монофиламентен, бързорезорбируем конец от гликолид-е-капролактон-смесен полимер. Губи 50% от здравината си за 7 дни, пълна резорбция след 90 дни. 3.Обособена позиция-Синтетичен, оплетен, резорбируем конец от полигликолова киселина с покритие от калциев стеарид, естeр на захароза/ мастна киселина/ и поликапролактон. Губи 50% от здравината си до 14-16 дни и пълно разграждане до 90 дни. 4.Обособена позиция-Синтетичен, оплетен, бързорезорбируем конец от полигликолова киселина с покритие от поликапролактон, калциев стеарид и мастна киселина. Губи 50% от здравината на влакото до 7 дни, а сред 21 ден около 0, пълна резорбция около 42 ден. 5.Обособена позиция-Синтетичен, бавно резорбируем, монофиламентен конец от полидиоксанон със 50% резорбция до 42-49 дни и пълна резорбция до 180-210 дни. 6.Обособена позиция-Синтетичен,монофилен, нерезорбируем конец от полипропилен,вид синтетичен полиолефин. 7.Обособена позицияСиликонови примки от био силикон, даващи рентгенов контраст. 8.Обособена позиция-Тел за стернум монофиламентен 9.Обособена позиция-Синтетичен, резорбируем плетен конец със среден срок на резорбция 60-90 дни (след 7-я ден -около 90% остатъчна здравина на конеца, след 14-я ден - 75%, след 21-я ден - 50% и след 28-я ден -30%, пълна резорбция 60-90дни), съставен от PGA полимер на гликоловата киселина с покритие от поликапролактон ,калциев стеарат и полимеризирана млечна киселина.Игли от неръждаема стомана AISI 300, AISI 400 покрити със силикон. Стерилна двойна опаковка 10.Обособена позиция-Синтетичен, резорбируем плетен конец със среден срок на резорбция 60-90 дни (след 7-я ден -около 90% остатъчна здравина на конеца, след 14-я ден - 75%, след 21-я ден - 50% и след 28-я ден -30%, пълна резорбция 60-90дни) / средно 75 дни /, съставен от PGA полимер на гликоловата киселина с антибактериално покритие със състав PGLA ,калциев стеарат и хлорхексидин диацетат.Игли от неръждаема стомана AISI 300, AISI 400 покрити със силикон. Стерилна двойна опаковка 11.Обособена позиция-Синтетичен, резорбируем плетен конец с кратък срок на резорбция (50% здравина на влакната до 7 дни, след 14-я ден около 0%), съставен от PGA полимер на гликоловата киселина с покритие от поликапролактон ,калциев стеарат и полимеризирана млечна киселина.Игли от неръждаема стомана AISI 300, AISI 400 покрити със силикон Стерилна двойна опаковка. 12.Обособена позиция-Конци за черен дроб 13.Обособена позиция-Синтетичен, резорбируем плетен конец със среден срок на резорбция 56-70 дни, съставен от PGLA- кополимер гликолид (90%) лактид (10%) с покритие от калциев стеарат,гликолова киселина (30%) млечна киселина (70% ). Стерилна двойна опаковка 14. Обособена позиция-Монофиламентен, с дълъг срок на резорбция (70-75% загуба на здравината след 28 ден, 55-60% след 42 ден и пълна след 210 дни), състав полидиоксанон 15. Обособена позиция-Нерезорбируем, плетен, полиестер от полиетилен терефталат със силиконизирано покритие. Двойно опакован. 16. Обособена позиция-Конец от натурални копринени фибри оплетен нерезорбируем материал с покритие от силикон 17. Обособена позиия-Резорбируем, синтетичен монофиламентен полиглуколид 75% и капролактон 25% с крайна резорбция 90-120 дни 18.Обособена позиция -ХЕМОСТАТИЦИ 19. Обособена позиция-ИГЛИ II. ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ: 20.Обособена позиция- марлени компреси 21.Обособена позиция- лапаротомични компреси 22.Обособена позиция- бинтове 23.Обособена позиция- тупфери 24.Обособена позиция- превързочен материал 25.Обособена позиция- памук 26.Обособена позиция- лигнин

Стойност, без да се включва ДДС
474091.95 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

ДА

На основание чл. 15 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки", Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор и са следните: а/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. б/ Срокът на договора може да бъде удължен до 3 месеца. в/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора и при неизчерпани количества по договора. г/ В случай на включване на клаузата за опцията, Изпълнителят се задължава да удължи срока на банковата гаранция за добро изпълнение или да внесе по сметката на Възложителя нова гаранция за изпълнение на договора, съобразена с удължения срок на договора и очакваното прогнозно количество, което може да бъде заявено.

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

I. ШЕВЕН МАТЕРИАЛ 1.Обособена позиция-Монофилен, нерезорбируем конец от поливинилиденфлуорид /PVDF/. - 38.30лв.; 2.Обособена позиция-Синтетичен, монофиламентен, бързорезорбируем конец от гликолид-е-капролактон-смесен полимер. Губи 50% от здравината си за 7 дни, пълна резорбция след 90 дни. -111,34лв.;3.Обособена позиция-Синтетичен, оплетен, резорбируем конец от полигликолова киселина с покритие от калциев стеарид, естeр на захароза/ мастна киселина/ и поликапролактон. Губи 50% от здравината си до 14-16 дни и пълно разграждане до 90 дни.-414.44лв.;4.Обособена позиция-Синтетичен, оплетен, бързорезорбируем конец от полигликолова киселина с покритие от поликапролактон, калциев стеарид и мастна киселина. Губи 50% от здравината на влакото до 7 дни, а сред 21 ден около 0, пълна резорбция около 42 ден.-176,08лв.; 5.Обособена позиция-Синтетичен, бавно резорбируем, монофиламентен конец от полидиоксанон със 50% резорбция до 42-49 дни и пълна резорбция до 180-210 дни.- 91,85лв.;6.Обособена позиция-Синтетичен,монофилен, нерезорбируем конец от полипропилен,вид синтетичен полиолефин.-3,34лв.;7.Обособена позицияСиликонови примки от био силикон, даващи рентгенов контраст.-21.72лв.; 8.Обособена позиция-Тел за стернум монофиламентен- 2,93лв.;9.Обособена позиция-Синтетичен, резорбируем плетен конец със среден срок на резорбция 60-90 дни (след 7-я ден -около 90% остатъчна здравина на конеца, след 14-я ден - 75%, след 21-я ден - 50% и след 28-я ден -30%, пълна резорбция 60-90дни), съставен от PGA полимер на гликоловата киселина с покритие от поликапролактон ,калциев стеарат и полимеризирана млечна киселина.Игли от неръждаема стомана AISI 300, AISI 400 покрити със силикон. Стерилна двойна опаковка-723,71лв.;10.Обособена позиция-Синтетичен, резорбируем плетен конец със среден срок на резорбция 60-90 дни (след 7-я ден -около 90% остатъчна здравина на конеца, след 14-я ден - 75%, след 21-я ден - 50% и след 28-я ден -30%, пълна резорбция 60-90дни) / средно 75 дни /, съставен от PGA полимер на гликоловата киселина с антибактериално покритие със състав PGLA ,калциев стеарат и хлорхексидин диацетат.Игли от неръждаема стомана AISI 300, AISI 400 покрити със силикон. Стерилна двойна опаковка-402,00лв.;11.Обособена позиция-Синтетичен, резорбируем плетен конец с кратък срок на резорбция (50% здравина на влакната до 7 дни, след 14-я ден около 0%), съставен от PGA полимер на гликоловата киселина с покритие от поликапролактон ,калциев стеарат и полимеризирана млечна киселина.Игли от неръждаема стомана AISI 300, AISI 400 покрити със силикон Стерилна двойна опаковка.-297,31лв.; 12.Обособена позиция-Конци за черен дроб- 46.80лв.;13.Обособена позиция-Синтетичен, резорбируем плетен конец със среден срок на резорбция 56-70 дни, съставен от PGLA- кополимер гликолид (90%) лактид (10%) с покритие от калциев стеарат,гликолова киселина (30%) млечна киселина (70% ). Стерилна двойна опаковка-237.50лв.;14. Обособена позиция-Монофиламентен, с дълъг срок на резорбция (70-75% загуба на здравината след 28 ден, 55-60% след 42 ден и пълна след 210 дни), състав полидиоксанон-154.80лв.;15. Обособена позиция-Нерезорбируем, плетен, полиестер от полиетилен терефталат със силиконизирано покритие. Двойно опакован.-44.88лв.;16. Обособена позиция-Конец от натурални копринени фибри оплетен нерезорбируем материал с покритие от силикон -34.00лв.;17. Обособена позиия-Резорбируем, синтетичен монофиламентен полиглуколид 75% и капролактон 25% с крайна резорбция 90-120 дни-27,39лв.;18.Обособена позиция -ХЕМОСТАТИЦИ 500 19. Обособена позиция-ИГЛИ -23,54лв.; II. ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ: 20.Обособена позиция- марлени компреси-509,32лв.;21.Обособена позиция- лапаротомични компреси- 355.50лв.; 22.Обособена позиция- бинтове-115,73лв.;23.Обособена позиция- тупфери-19,73лв.;24.Обособена позиция- превързочен материал-352,23лв.;25.Обособена позиция- памук-26лв.;26.Обособена позиция- лигнин-10,50лв.; Продължава в "Допълнителна информация"!

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Условия и начин на плащане – плащането се извършва с платежно нареждане по банкова сметка на изпълнителя, отложено в срок – 60 дни, след извършена доставка, издадена фактура и двустранно подписан приемо-прадавателен протокол за всяка една доставка.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. При участници обединения, следва да се приложи оригинал или нотариално заверено копие на договора за обединение. В случай, че в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Договорът за обединение трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: - всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора; - е определен член на обединението/консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; - всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в настоящата обществена поръчка. Забележка: Свързани лица и свързани предприятия по смисъла на § 1, т.23а и т.24 от ЗОП са: 23а. "Свързани лица" са: а) роднини по права линия без ограничение; б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; в) роднини по сватовство - до втора степен включително; г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; д) съдружници; е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество. 24. "Свързано предприятие" е предприятие: а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП, или г) което заедно с възложител по чл. 7 от ЗОП е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи /задължителни и други по преценка на участника/, включително документи, относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Всеки лист, съдържащ се в плика, следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка.;2. Оферта, попълнена съгласно образец – А от настоящата документация. В офертата задължително се посочват позициите за които участникът подава оферта.;3. Представяне на участника – посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, Булстат и/или друга идентифицираща информация /за физически и юридически лица/, в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.;4. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, попълнена съгласно образец – Б от настоящата документация.В декларацията задължително се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.5. При участници обединения – заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият /документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение/. Представените документи следва да бъдат съобразени с част 4 ”Указания към участниците за участие в открита процедура”, раздел I ”Условия за участие в откритата процедура”, т.1 от настоящата документация.;6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП, попълнена съгласно образец – З от настоящата документация. 7. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законният представител на участника /нотариално заверено пълномощно - оригинал/.;10. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие, попълнена съгласно образец – В от настоящата документация.;11. Декларация за съгласие за участие, като подизпълнител, попълнена съгласно образец – Г от настоящата документация.12. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, т.2, т.3 и т.4 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП /отнася се за подизпълнители, в случай, че участникът предвижда такива/, попълнена съгласно образец – Д от настоящата документация. ;13. За всяка обособена позиция, за която участникът подава оферта, следва да се представи оригинал на банкова гаранция или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. Всяка отделна гаранция за участие е в размер, посочен в обявлението и в част 4 „Указания за участие в открита процедура” раздел V „Изисквания и условия за гаранциите” от настоящата документация.;14. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор, попълнена съгласно образец – Ж от настоящата документация.;15. Декларация по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, попълнена съгласно образец – И от настоящата документация.;16. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП, попълнена съгласно образец – Е от настоящата документация.;17. Списък на приложимите документи – Образец-Н, попълнен изчерпателно съобразно посочените колони за всяка позиция, за които участникът оферира.;18.Каталог или брошура на предлаганите изделия, с посочен каталожен номер на конкретните обособени позиции/подпозиции.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят нe поставя изисквания за икономически и финансови възможности!

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят нe поставя изисквания за икономически и финансови възможности!

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

9.1. Участникът трябва да докаже регистрацията си в ИАЛ за търговия на едро с медицински изделия или в друг професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка. В случай, че регистрацията е достъпна в публичен безплатен регистър или предоставянето й е безплатно на възложителя, участникът следва да посочи информация за органа, който го поддържа. В случай, че исканата информация е платена или не е достъпна в публичен регистър, то участникът следва да представи документ, доказващ съответната регистрация. 9.2. Списък /оригинал/ на доставките на превързочен и/или шевен материал или сходни за последните три години, считано до датата на подаване на офертата, с включени предмет, стойности, дати и възложители, придружен с доказателства за извършените доставки /заверени от участника копия/. Доказателствата за извършените доставки се предоставят под формата на актуално удостоверение, издадено от възложител /може и референция/ или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката/те. Удостоверенията за добро изпълнение от възложител, следва да съдържат периода на изпълнението, мястото, вида и обема на стоките, както и дали договорът е изпълнен точно, в срок и в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията трябва да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт. 9.3. Доказателство за съответствие на медицински изделия с нанесена „СЕ” маркировка : 9.3.1. Валидна декларация за съответствие с нанесена „СЕ” маркировка издадена от производителя или упълномощен представител (чл.14, ал.2 от Закона за медицинските изделия) за всяко медицинско изделие, предложено от участника /заверено от участника копие на оригинала и заверено от участника копие от официалния превод на български език/ или 9.3.2. Валиден сертификат за „СЕ” марка, издаден от нотифициран орган за всички медицински изделия, за които се изисква съгл. чл. 18 от Закона за медицинските изделия и Наредбите за съществените изменения за оценяване на съответствието със съществените изисквания на медицинските изделия по чл.2, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за медицинските изделия /заверено от участника копие на оригинала и заверено от участника копие от официалния превод на български език/. 9.3.3. В случай, че за конкретното изделие не се изисква по закон/директива сертификат за „СЕ” марка и/или декларация за съответствие с нанесена „СЕ” маркировка, участникът прилага към документите декларация в свободен текст. Забележка: на документите по т.9.3. следва да се отбележи и номера на обособената позиция/подпозиция, който да съотвества на номера на обособената позиция/подпозиция от Техническата спецификация, за която се отнася и за които участникът оферира. 9.4.Оторизационно писмо (оригинал или нотариално заверено копие) от фирмата производител, издадено на името на участника, удостоверяващо права за представителство и търговия на територията на цялата страна. Когато е на чужд език да бъде представен и превод на български език. Срокът на валидност на оторизационното писмо, следва да бъде или не по-кратък от срока на действие на договора, за чието сключване се кандидатства. Участникът може да представи пълномощно, както от производителите, така и от упълномощените представители на фирмите производители. В случай, че участникът е преупълномощен от упълномощен представител на фирмата производител, то той следва да представи документ от който е видно, че упълномощителят е упълномощен представител на фирмата производител.Представеният документ следва да бъде оригинал или нотариално заверен.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да е регистриран в ИАЛ за за търговия на едро с медицински изделия или в друг професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен или да е регистриран съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка. 8.2. Участникът да е изпълнил минимум една доставка на превързочен и/или шевен материал, или сходни договори за последните три години, считано до датата на подаване на офертата. 8.3. Предлаганите превързочен и шевен материал да притежават нанесена „СЕ” маркировка или валидна декларация за съответствие с нанесена „СЕ” маркировка, издадена от производителя или упълномощен представител(където е приложимо). 8.4. Участникът да е оторизиран представител на производителя на превързочен и шевен материал.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 040 - 068161 от 24.02.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
11.12.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
21.12.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 22.12.2015 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на СБАЛО ЕАД, етаж 6, Заседателна зала

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Участниците представят гаранцията за участие за всяка позиция в полза на „СБАЛ по онкология” ЕАД за гарантиране на изпълнението на техните задължения, произтичащи от участието в процедурата. Срокът на валидност на гаранцията за участие в процедурата следва да бъде в срокът на валидност на офертите /180/ дни от датата на крайният срок за получаването им/.1. Гаранцията се представя в една от следните форми по избор на участника: - парична сума, платима по банкова сметка на СБАЛ по Онкология – ЕАД в Интернешънъл Асет Банк АД; IBAN: BG84IABG81231000113500, BIC: IABGBGSF; - безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена от българска банка в полза на възложителя, със срок на валидност не по-малък от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението.Участникът в процедурата представя отделна гаранция за участие за всяка от позициите, за които участва. В представеният документ следва изрично да се посочи номерът и наименованието на позиция за която се отнася. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедурата обжалва решението за определяне на изпълнител.Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите, или когато е определен за изпълнител не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.2. Гаранциите за участие се задържат и освобождават, съгласно чл.62 от ЗОП.3. Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие.4. Гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка – участникът, с когото възложителят ще сключи договор за обществена поръчка следва да представи гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 5 % /пет процента/ от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията следва да бъде със срок на валидност два месеца след изтичане срока на договора.5. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Настоящата документация ще бъде публикувана в „Профила на купувача”, най-късно на първия работен ден, следващ деня на публикуване на обявлението в АОП. В случай, че заинтересовано лице желае да му бъде предоставена документацията за участие на хартиен и електронен носител, Възложителят я предоставя на място или я изпраща за сметка на заинтересованото лице. Цената на документацията е в размер на 5,00 лева, без ДДС. В случаите по чл. 27а, ал. 1 възложителят предоставя безплатно променената документация на лицата, които са я закупили. Стойността на документацията се заплаща в посочения в обявлението срок в касата на „СБАЛ по онкология” ЕАД, срещу редовно издаден платежен документ или по банков път, по следната банкова сметка на „СБАЛ по онкология” ЕАД: Интернешънъл Асет Банк АД, IBAN: BG84IABG81231000113500, BIC: IABGBGSF.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.11.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция 1.Обособена позиция-Монофилен, нерезорбируем конец от поливинилиденфлуорид /PVDF/
1) Кратко описание

1.Обособена позиция-Монофилен, нерезорбируем конец от поливинилиденфлуорид /PVDF/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141100

Описание:

Превръзки; клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

3) Количество или обем

№1,Обособена позиция-Монофилен, нерезорбируем конец от поливинилиденфлуорид /PVDF/: п.1.1.- 22 mm, 1/2 c, обла игла; 4/0; 70; брой; 240; п.1.2.- 22 mm, 1/2 c, обла игла; 3/0; 70; брой;240; п.1.3.- 22 mm, 1/2 c, обла игла, двойна; 3/0; 90 брой; 240; п.1.4.- 26 mm, 1/2 c, обла игла;3/0;70 брой;240; п.1.5.- 26 mm, 1/2 c, обла игла, двойна;3/0;90 брой;240;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3830.4 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция 2.Обособена позиция-Синтетичен, монофиламентен, бързорезорбируем конец от гликолид-е-капролактон-смесен полимер. Губи 50% от здравината си за 7 дни, пълна резорбция след 90 дни.
1) Кратко описание

2.Обособена позиция-Синтетичен, монофиламентен, бързорезорбируем конец от гликолид-е-капролактон-смесен полимер. Губи 50% от здравината си за 7 дни, пълна резорбция след 90 дни.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141100

Описание:

Превръзки; клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

3) Количество или обем

2.Обособена позиция-Синтетичен, монофиламентен, бързорезорбируем конец от гликолид-е-капролактон-смесен полимер. Губи 50% от здравината си за 7 дни, пълна резорбция след 90 дни.: п.2.1.- 17mm, 1/2с, обла игла, 6/0;70;брой;60; п.2.2.- 22mm, 1/2с, обла игла, 5/0;70;брой;60; п.2.3.- 26mm, 1/2с, обла игла,4/0;70;брой;60; п.2.4.- 30mm, 1/2с, обла игла, 3/0;70;брой;60; п.2.5.- 30mm, 1/2с, обла игла, 2/0;70;брой;60; п.2.6.- 37mm, 1/2с, обла игла, 2/0;70;брой;60; п.2.7.- 37mm, 1/2с, обла игла, 3/0;70;брой;60; п.2.8.- 37mm, 1/2с, обла игла, ;0;70;брой;60; п.2.9.- 37mm, 1/2с, обла игла, ;1;70;брой;60; п.2.10.- 24mm, 3/8с, режеща игла,3/0;70;брой;240; п.2.11.- 24mm, 3/8 с, режеща игла, 4/0;70;брой;240; п.2.12.- 27mm, 5/8с, обла игла, 3/0;70;брой;144; п.2.13.- 27mm, 5/8с, обла игла, 2/0;70;брой;144; п.2.14.- 30mm, 5/8с, обла игла, 3/0;70;брой;144; п.2.15.-30mm, 5/8с, обла игла, 2/0;70;брой;144;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
11133.6 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция 3.Обособена позиция-Синтетичен, оплетен, резорбируем конец от полигликолова киселина с покритие от калциев стеарид, естeр на захароза/ мастна киселина/ и поликапролактон. Губи 50% от здравината си до 14-16 дни и пълно разграждане до 90 дни.
1) Кратко описание

3.Обособена позиция-Синтетичен, оплетен, резорбируем конец от полигликолова киселина с покритие от калциев стеарид, естeр на захароза/ мастна киселина/ и поликапролактон. Губи 50% от здравината си до 14-16 дни и пълно разграждане до 90 дни.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141100

Описание:

Превръзки; клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

3) Количество или обем

3.Обособена позиция-Синтетичен, оплетен, резорбируем конец от полигликолова киселина с покритие от калциев стеарид, естeр на захароза/ мастна киселина/ и поликапролактон. Губи 50% от здравината си до 14-16 дни и пълно разграждане до 90 дни.: п.3.1. - 26mm, 1/2с, обла игла, 3/0;70;брой;240; п.3.2. - 26mm, 1/2с, обла игла, 2/0;70;брой;240; п.3.3. - 30mm, 1/2с, обла игла, 2/0;70;брой;1000; п.3.4. - 30mm, 1/2с, обла игла,3/0;70;брой;1000; п.3.5. - 30mm, 1/2с, обла игла, ;0;70;брой;240; п.3.6. - 30mm, 1/2с, обла игла, ;1;70;брой;500; п.3.7. - 30mm, 1/2с, обла игла, двойна, ;3/0;70;брой;240; п.3.8. - 37mm, 1/2с, обла игла, 2/0;70;брой;500; п.3.9. - 37mm, 1/2с, обла игла,3/0;70; брой;500; п.3.10. - 37mm, 1/2с, обла игла, 0;70; брой;500; п.3.11. - 37mm, 1/2с, обла игла, ;1;70; брой;500; п.3.12. - 37mm, 1/2с, обла игла, усилена, 2;70;брой;500; п.3.13. - 40mm, 1/2с, обла игла, 1;70;брой;500; п.3.14. - 40mm, 1/2с, обла игла, усилена, 2;90;брой;500; п.3.15. - 43mm, 1/2с, обла игла, 1;70;брой;240; п.3.16. - 43mm, 1/2с, обла игла,2;70;брой;240; п.3.17. - 76mm, 1/2с, обла игла, 1;70;брой;240,00; п.3.18. - 65mm, 1/2c, обла игла с тъп връх;1;70;брой;240,00;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
41444 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция 4,Обособена позиция-Синтетичен, оплетен, бързорезорбируем конец от полигликолова киселина с покритие от поликапролактон, калциев стеарид и мастна киселина. Губи 50% от здравината на влакото до 7 дни, а сред 21 ден около 0, пълна резорбция около 42 ден.
1) Кратко описание

4,Обособена позиция-Синтетичен, оплетен, бързорезорбируем конец от полигликолова киселина с покритие от поликапролактон, калциев стеарид и мастна киселина. Губи 50% от здравината на влакото до 7 дни, а сред 21 ден около 0, пълна резорбция около 42 ден.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141100

Описание:

Превръзки; клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

3) Количество или обем

4.Обособена позиция-Синтетичен, оплетен, бързорезорбируем конец от полигликолова киселина с покритие от поликапролактон, калциев стеарид и мастна киселина. Губи 50% от здравината на влакото до 7 дни, а сред 21 ден около 0, пълна резорбция около 42 ден: п.4.1.-30mm, 1/2с, обла игла,2/0;70;брой;240; п.4.2.-30mm, 1/2с, обла игла, 3/0;70;брой;240; п.4.3.-37mm, 1/2c, обла игла, усилена;2/0;90; брой;240; п.4.4.-37mm, 1/2c, обла игла, 3/0;70; брой; 240; п.4.5.-37mm, 1/2c, обла игла, усилена;0;90;брой;240; п.4.6.-37mm, 1/2c, обла игла, усилена;1;90;брой;120; п.4.7.-24mm, 3/8 с, режеща игла, 3/0;70;брой;240; п.4.8-24mm, 3/8 с, режеща игла, 2/0;70;брой;240; п.4.9.-лигатура неоцветена;0;2х70см;опаковка;120; п.4.10.-лигатура неоцветена;0;3х45см;опаковка;120; п.4.11.лигатура неоцветена;1;2х70см;опаковка;120; п.4.12.лигатура неоцветена;2;2х70см;опаковка;120; п.4.13.лигатура неоцветена;2;5х70см;опаковка;120; п.4.14.лигатура неоцветена;3/0;6х45см;опаковка;120; п.4.15.лигатура неоцветена;3/0;3х45см;опаковка;120;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
17607.6 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция 5,Обособена позиция-Синтетичен, бавно резорбируем, монофиламентен конец от полидиоксанон със 50% резорбция до 42-49 дни и пълна резорбция до 180-210 дни.
1) Кратко описание

5,Обособена позиция-Синтетичен, бавно резорбируем, монофиламентен конец от полидиоксанон със 50% резорбция до 42-49 дни и пълна резорбция до 180-210 дни.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141100

Описание:

Превръзки; клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

3) Количество или обем

5,Обособена позиция-Синтетичен, бавно резорбируем, монофиламентен конец от полидиоксанон със 50% резорбция до 42-49 дни и пълна резорбция до 180-210 дни.: п.5.1.40mm, 1/2 c, усилена, обла игла, Loop;1;150;брой;60,00; п.5.2.48mm, 1/2 c, усилена, обла игла, Loop;1;150;брой;240,00; п.5.3.60mm, 1/2 c, усилена, обла игла, Loop;1;210;брой ;240,00

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
9184.8 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция 6,Обособена позиция-Синтетичен,монофилен, нерезорбируем конец от полипропилен,вид синтетичен полиолефин,
1) Кратко описание

6,Обособена позиция-Синтетичен,монофилен, нерезорбируем конец от полипропилен,вид синтетичен полиолефин,

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141100

Описание:

Превръзки; клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

3) Количество или обем

6,Обособена позиция-Синтетичен,монофилен, нерезорбируем конец от полипропилен,вид синтетичен полиолефин: п.6.1.26 mm, 1/2 c, обла игла;5/0;75;брой;60;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
333.6 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция 7,Обособена позиция - Силиконови примки от био силикон, даващи рентгенов контраст.
1) Кратко описание

7,Обособена позиция - Силиконови примки от био силикон, даващи рентгенов контраст.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141100

Описание:

Превръзки; клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

3) Количество или обем

7,Обособена позиция - Силиконови примки от био силикон, даващи рентгенов контраст. п.7.1.1.3x 0.9mm, червена- 2х45;брой;60,00; п.7.2. 1.3x 0.9mm, синя-2х45;брой;60,00; п.7.3. 1.3x 0.9mm, жълта-2х45;брой;60,00 п.7.4. 1.3x 0.9mm, бяла-2х45;брой;60,00;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2172 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция 8,Обособена позиция-Тел за стернум монофиламентен
1) Кратко описание

8,Обособена позиция-Тел за стернум монофиламентен

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141100

Описание:

Превръзки; клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

3) Количество или обем

8,Обособена позиция-Тел за стернум монофиламентен п.8.1. - 58mm, 1/2, 45cm;5;4 x 45;опаковка;3,00;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
292.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция 9,Обособена позиция-Синтетичен, резорбируем плетен конец със среден срок на резорбция 60-90 дни (след 7-я ден -около 90% остатъчна здравина на конеца, след 14-я ден - 75%, след 21-я ден - 50% и след 28-я ден -30%, пълна резорбция 60-90дни), съставен от PGA полимер на гликоловата киселина с покритие от поликапролактон ,калциев стеарат и полимеризирана млечна киселина.Игли от неръждаема стомана AISI 300, AISI 400 покрити със силикон. Стерилна двойна опаковка
1) Кратко описание

9,Обособена позиция-Синтетичен, резорбируем плетен конец със среден срок на резорбция 60-90 дни (след 7-я ден -около 90% остатъчна здравина на конеца, след 14-я ден - 75%, след 21-я ден - 50% и след 28-я ден -30%, пълна резорбция 60-90дни), съставен от PGA полимер на гликоловата киселина с покритие от поликапролактон ,калциев стеарат и полимеризирана млечна киселина.Игли от неръждаема стомана AISI 300, AISI 400 покрити със силикон. Стерилна двойна опаковка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141100

Описание:

Превръзки; клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

3) Количество или обем

9,Обособена позиция-Синтетичен, резорбируем плетен конец със среден срок на резорбция 60-90 дни (след 7-я ден -около 90% остатъчна здравина на конеца, след 14-я ден - 75%, след 21-я ден - 50% и след 28-я ден -30%, пълна резорбция 60-90дни), съставен от PGA полимер на гликоловата киселина с покритие от поликапролактон ,калциев стеарат и полимеризирана млечна киселина.Игли от неръждаема стомана AISI 300, AISI 400 покрити със силикон. Стерилна двойна опаковка: п.9.1. - 25.9mm 1/2 обла игла ;2/0;70см ;брой;500,00; п.9.2.- 25.9 mm 1/2 обла игла ;3/0;70см ;брой;500,00; п.9.3.- 31.1mm 1/2 обла игла ;2/0;70см ;брой;1000,00; п.9.4.- 31.1 mm 1/2 обла игла ;3/0;70см;брой;1000,00; п.9.5.- 36.4 mm1/2 обла игла ;2/0;70см ;брой;1000,00; п.9.6.- 36.4 mm 1/2 обла игла ;3/0;70см ;брой; 1000,00; п.9.7. - 36.4 mm 1/2 обла игла ;0;70см ;брой;1000,00; п.9.8.- 31.1 mm 1/2 обла игла;0;70см; брой;360,00; п.9.9.- 31.1 mm 1/2 обла игла ;1;70см ;брой;500,00; п.9.10.- 36.4 mm 1/2 обла игла;1;70см ;брой;500,00; п.9.11.-39.9mm 1/2 обла игла ;1;90см ;брой;500,00; п.9.12.- 36.4 mm 1/2 обла игла ;2;90см ;брой;500,00; п.9.13.- 39.9mm 1/2 обла усилена игла ;2;90см ;брой';500,00; п.9.14.- 76.2mm 1/2 обла игла усилена ;1;70см ;брой;360,00; п.9.15.- 60.3mm права режеща игла; 2/0;70см ;брой;360,00; п.9.16.- 26.7 mm обла игла ; 3/0;8х45см ;брой;500,00; п.9.17. -31.1mm 1/2 обла игла ;0;5x45см;брой;500,00; п.9.18.- 39.9mm 1/2 обла усилена игла;1;5x45см;брой;500,00;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
72371 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция 10,Обособена позиция-Синтетичен, резорбируем плетен конец със среден срок на резорбция 60-90 дни (след 7-я ден -около 90% остатъчна здравина на конеца, след 14-я ден - 75%, след 21-я ден - 50% и след 28-я ден -30%, пълна резорбция 60-90дни) / средно 75 дни /, съставен от PGA полимер на гликоловата киселина с антибактериално покритие със състав PGLA ,калциев стеарат и хлорхексидин диацетат.Игли от неръждаема стомана AISI 300, AISI 400 покрити със силикон. Стерилна двойна опаковка
1) Кратко описание

10,Обособена позиция-Синтетичен, резорбируем плетен конец със среден срок на резорбция 60-90 дни (след 7-я ден -около 90% остатъчна здравина на конеца, след 14-я ден - 75%, след 21-я ден - 50% и след 28-я ден -30%, пълна резорбция 60-90дни) / средно 75 дни /, съставен от PGA полимер на гликоловата киселина с антибактериално покритие със състав PGLA ,калциев стеарат и хлорхексидин диацетат.Игли от неръждаема стомана AISI 300, AISI 400 покрити със силикон. Стерилна двойна опаковка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141100

Описание:

Превръзки; клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

3) Количество или обем

10,Обособена позиция-Синтетичен, резорбируем плетен конец със среден срок на резорбция 60-90 дни (след 7-я ден -около 90% остатъчна здравина на конеца, след 14-я ден - 75%, след 21-я ден - 50% и след 28-я ден -30%, пълна резорбция 60-90дни) / средно 75 дни /, съставен от PGA полимер на гликоловата киселина с антибактериално покритие със състав PGLA ,калциев стеарат и хлорхексидин диацетат.Игли от неръждаема стомана AISI 300, AISI 400 покрити със силикон. Стерилна двойна опаковка: п.10.1. - 36.4 mm 1/2 обла игла ;0;70см ;брой; 500; п.10.2.- 36.4 mm1/2 обла игла ;1;70см ;брой;500; п.10.3.- 36.4 mm 1/2 обла игла ;2;90см ;брой;500; п.10.4.- 48mm 1/2 обла подсилена игла ;2;90см ;брой;500; п.10.5.-25.9mm 1/2 обла игла ;2/0;70см ;брой; 500; п.10.6.- 31.1mm 1/2 обла игла ;2/0;70см;брой; 500; п.10.7.- 36.4 mm 1/2 обла игла ;2/0;70см ;брой;500; п.10.8.-25.9 mm 1/2 обла игла;3/0;70см;брой; 500; п.10.9.- 31.1mm 1/2 обла игла ;3/0;70см ;брой;500; п.10.10.- 36.4 mm 1/2 обла игла;3/0;70см ;брой;500;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
40200 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция 11,Обособена позиция-Синтетичен, резорбируем плетен конец с кратък срок на резорбция (50% здравина на влакната до 7 дни, след 14-я ден около 0%), съставен от PGA полимер на гликоловата киселина с покритие от поликапролактон ,калциев стеарат и полимеризирана млечна киселина.Игли от неръждаема стомана AISI 300, AISI 400 покрити със силикон Стерилна двойна опаковка
1) Кратко описание

11,Обособена позиция-Синтетичен, резорбируем плетен конец с кратък срок на резорбция (50% здравина на влакната до 7 дни, след 14-я ден около 0%), съставен от PGA полимер на гликоловата киселина с покритие от поликапролактон ,калциев стеарат и полимеризирана млечна киселина.Игли от неръждаема стомана AISI 300, AISI 400 покрити със силикон Стерилна двойна опаковка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141100

Описание:

Превръзки; клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

3) Количество или обем

11,Обособена позиция-Синтетичен, резорбируем плетен конец с кратък срок на резорбция (50% здравина на влакната до 7 дни, след 14-я ден около 0%), съставен от PGA полимер на гликоловата киселина с покритие от поликапролактон ,калциев стеарат и полимеризирана млечна киселина.Игли от неръждаема стомана AISI 300, AISI 400 покрити със силикон Стерилна двойна опаковка: п.11.1. - 31.1 mm 1/2 обла игла ;2/0;90см;брой;360; п.11.2.- 31.1 mm 1/2 обла игла;3/0;75 см;брой;360; п.11.3. - 36.4 mm 1/2 обла игла;3/0;75 см;брой;360; п.11.4.- 36.4 mm1/2 обла игла ;2/0;75 см ;брой;360; п.11.5. - 36.4 mm 1/2 обла игла ;0;75 см ;брой;500; п.11.6.- 36.4 mm 1/2 обла игла ;1;90см ;брой;500; п.11.7.- 24.3mm 3/8 режеща игла;2/0;75 см ;брой;500; п.11.8.-24.3mm 3/8 режеща игла ;3/0;75 см;брой;500;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
29731 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция 12,Обособена позиция-Конци за черен дроб
1) Кратко описание

12.Обособена позиция-Конци за черен дроб

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141100

Описание:

Превръзки; клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

3) Количество или обем

12.Обособена позиция-Конци за черен дроб: п.12.1.Резорбируема лента за шев на паренхим №2х85mm двойна игла с тъп връх - 2;75 см; 60;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4680 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция 13,Обособена позиция-Синтетичен, резорбируем плетен конец със среден срок на резорбция 56-70 дни, съставен от PGLA- кополимер гликолид (90%) лактид (10%) с покритие от калциев стеарат,гликолова киселина (30%) млечна киселина (70% ). Стерилна двойна опаковка
1) Кратко описание

13,Обособена позиция-Синтетичен, резорбируем плетен конец със среден срок на резорбция 56-70 дни, съставен от PGLA- кополимер гликолид (90%) лактид (10%) с покритие от калциев стеарат,гликолова киселина (30%) млечна киселина (70% ). Стерилна двойна опаковка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141100

Описание:

Превръзки; клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

3) Количество или обем

13,Обособена позиция-Синтетичен, резорбируем плетен конец със среден срок на резорбция 56-70 дни, съставен от PGLA- кополимер гликолид (90%) лактид (10%) с покритие от калциев стеарат,гликолова киселина (30%) млечна киселина (70% ). Стерилна двойна опаковка: п.13.1.Лигатури- 3/0;6X45;брой;500,00; п.13.2.Лигатури -2/0;6X45;брой;500,00; п.13.3.Лигатури-0 6X45;брой;500,00; п.13.4.Лигатури-1 ;6X45;брой;500,00; п.13.5.Лигатури -2;6X45;брой;500,00;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
23750 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция 14, Обособена позиция-Монофиламентен, с дълъг срок на резорбция (70-75% загуба на здравината след 28 ден, 55-60% след 42 ден и пълна след 210 дни), състав полидиоксанон
1) Кратко описание

14, Обособена позиция-Монофиламентен, с дълъг срок на резорбция (70-75% загуба на здравината след 28 ден, 55-60% след 42 ден и пълна след 210 дни), състав полидиоксанон

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141100

Описание:

Превръзки; клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

3) Количество или обем

14. Обособена позиция-Монофиламентен, с дълъг срок на резорбция (70-75% загуба на здравината след 28 ден, 55-60% след 42 ден и пълна след 210 дни), състав полидиоксанон: п.14.1. -1/2 обла игла, 50mm подсилена;loop;1;150;брой;360; п.14.2.-1/2 обла игла, 50mm подсилена;loop;2;150;брой;180; п.14.3. -1/2 обла игла, 50mm подсилена;loop;1;240;брой;360; п.14.4.-1/2 обла игла, 50mm подсилена;loop;2;240;брой;180;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
15480 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция 15, Обособена позиция-Нерезорбируем, плетен, полиестер от полиетилен терефталат със силиконизирано покритие. Двойно опакован.
1) Кратко описание

15, Обособена позиция-Нерезорбируем, плетен, полиестер от полиетилен терефталат със силиконизирано покритие. Двойно опакован.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141100

Описание:

Превръзки; клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

3) Количество или обем

15, Обособена позиция-Нерезорбируем, плетен, полиестер от полиетилен терефталат със силиконизирано покритие. Двойно опакован.: п.15.1. -35mm, 1/2 c, обла игла;0;75;брой;240; п.15.2.-40mm 1/2 обла игла;0;75;брой;240; п.15.3.-35mm, 1/2 c, обла игла;1;75;брой;240; п.15.4.-40 mm, 1/2 c, обла игла;1;75;брой;240; п.15.5.-40 mm, 1/2 c, обла игла;2;75;брой;240; п.15.6.-35mm, 3/8 c, обла игла;1;75;брой;120; п.15.7.-45mm, 1/2 c, обла игла;2;75;брой;240; п.15.8.-50mm, 1/2 c, обла игла, усилена;2;75;брой;240;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4488 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция 16, Обособена позиция-Конец от натурални копринени фибри оплетен нерезорбируем материал с покритие от силикон
1) Кратко описание

16, Обособена позиция-Конец от натурални копринени фибри оплетен нерезорбируем материал с покритие от силикон

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141100

Описание:

Превръзки; клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

3) Количество или обем

16. Обособена позиция-Конец от натурални копринени фибри оплетен нерезорбируем материал с покритие от силикон: п.16.1.Лигатура -3/0;17x45cm;опаковка;240; п.16.2.Лигатура -0;17x45cm;опаковка;240; п.16.3.Лигатура -1;10x75cm;опаковка;240; п.16.4.Лигатура -2;17x45cm;опаковка;240; п.16.5.Лигатура -3/0;1x180cm;опаковка;240; п.16.6.Лигатура -0;1x180cm;опаковка;240; п.16.7.Лигатура -2;1x180cm;опаковка;240; п.16.8.Лигатура -3;1x180cm;опаковка;240;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3400.32 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция 17, Обособена позиия-Резорбируем, синтетичен монофиламентен полиглуколид 75% и капролактон 25% с крайна резорбция 90-120 дни
1) Кратко описание

17, Обособена позиия-Резорбируем, синтетичен монофиламентен полиглуколид 75% и капролактон 25% с крайна резорбция 90-120 дни

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141100

Описание:

Превръзки; клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

3) Количество или обем

17, Обособена позиия-Резорбируем, синтетичен монофиламентен полиглуколид 75% и капролактон 25% с крайна резорбция 90-120 дни: п.17.1.- 20mm 1/2 обла игла ;4/0;75 см ;брой;120; п.17.2.-20mm 3/8 режеща игла ;4/0;45 см ;брой;120; п.17.3.-20mm 1/2 обла игла; 3/0;75 см ;брой;120; п.17.4.-20mm 3/8 режеща игла ;3/0;45 см ;брой;120; п.17.5.-25mm 1/2 обла игла; 2/0;75 см ;брой;120; п.17.6.-25mm 3/8 режеща игла ;2/0;45 см ;брой;120;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2738.76 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция 18, Обособена позиция -ХЕМОСТАТИЦИ
1) Кратко описание

18, Обособена позиция -ХЕМОСТАТИЦИ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141100

Описание:

Превръзки; клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

3) Количество или обем

18. Обособена позиция -ХЕМОСТАТИЦИ: п.18.1.БИОЛОГИЧНО РАЗГРАДИМА ПЛЪТНА,ГЪСТО ОПЛЕТЕНА ОКСИДИРАНА ЦЕЛУЛОЗА- ТИП МРЕЖА, ЗА УСИЛЕНО КРЪВОТЕЧЕНИЕ, БАКТЕРИОСТАТИЧНА 50х75см -брой;250; п.18.2."РЕЗОРБИРУЕМА ХЕМОСТАТИЧНА ЖЕЛАТИНОВА ГЪБА 100% ПРЕЧИСТЕН ЖЕЛАТИН, ПОРЕСТА СТРУКТУРА С МАКСИМАЛЕН АБСОРБИРАЩ КАПАЦИТЕТ-40 ПЪТИ ПО-ГОЛЯМ ОТ ТЕГЛОТО- 8х5х1 см. "-брой;5000; п.18.3.БЪРЗО ДЕЙСТВУВАЩА ХЕМОСТАТИЧНА МАРЛЯ ОТ РЕЗОРБИРУЕМА ОКСИДИРАНА ЦЕЛУЛОЗА ОТ АЛФА ПАМУК С ВПЛИТАЩА ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗ СЪДЪРЖАНИЕ НА ВИСКОЗА- 5х7 см.-брой;400; п.18.4 РЕЗОРБИРУЕМ ХЕМОСТАТИК ИЗГРАДЕН ОТ ФИБРИ , ОКСИДИРАНА ЦЕЛУЛОЗА, СИЛНО КОМПРЕСИРАН БЕЗ НЕКОНТРОЛИРАНО РАЗПРЪСКВАНЕ В ПОЛЕТО НА РАНАТА.БАКТЕРИОСТАТИЧЕН, ДВОЙНА БЛИСТЕРНА ОПАКОВКА 50х70 мм-брой; 200; п.18.5.РЕЗОРБИРУЕМ ХЕМОСТАТИК ИЗГРАДЕН ОТ ФИБРИ , ОКСИДИРАНА ЦЕЛУЛОЗА, СИЛНО КОМПРЕСИРАН БЕЗ НЕКОНТРОЛИРАНО РАЗПРЪСКВАНЕ В ПОЛЕТО НА РАНАТА.БАКТЕРИОСТАТИЧЕН, ДВОЙНА БЛИСТЕРНА ОПАКОВКА 100х100 мм-брой; 100 п.18.6.БЪРЗО ДЕЙСТВУВАЩ АБСОРБИРУЕМ ЛОКАЛЕН ХЕМОСТАТИК-РЕЗОРБИРУЕМА ХЕМОСТАТИЧНА ПУДРА 1гр.,ПРОИЗВЕДЕНА ОТ 100% АЛФА-ЖЕЛАТИН ДЕРИВАТ НА ЖЕЛАТИНОВАТА ГЪБА-АБСОРБИРАЩ КАПАЦИТЕТ 50 пъти НАД СОБСТВЕНОТО ТЕГЛО В БЛИСТЕРНА ОПАКОВКА И ПЛИК-брой;120;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
50000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция 19, Обособена позиция-ИГЛИ
1) Кратко описание

19, Обособена позиция-ИГЛИ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141100

Описание:

Превръзки; клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

3) Количество или обем

19.Обособена позиция-ИГЛИ: п.19.1.Чревни игли - №3;дузина;10; п.19.2.Чревни игли -№4;дузина;10; п.19.3.Чревни игли -№5;дузина;10; п.19.4.Режещи игли-№7;дузина;15; п.19.5.Режещи игли-№8;дузина;15'; п.19.6.Режещи игли-№9;дузина;15; п.19.7.Режещи игли-№10;дузина;15; п.19.8.Режещи игли-№11;дузина;15; п.19.9.Режещи игли-№12;дузина;15; п.19.10.Режещи игли-№13;дузина;15; п.19.11.Режещи игли-№14;дузина;15; п.19.12.Фасциални игли с дебелина от 1 мм-1.8 мм и дължина на иглата от 25-72 мм №0;дузина;15; п.19.13.Фасциални игли с дебелина от 1 мм-1.8 мм и дължина на иглата от 25-72 мм №1;дузина;15; п.19.14.Фасциални игли с дебелина от 1 мм-1.8 мм и дължина на иглата от 25-72 мм №2;дузина;15; п.19.15.Фасциални игли с дебелина от 1 мм-1.8 мм и дължина на иглата от 25-72 мм №3;дузина;15; п.19.16.Фасциални игли с дебелина от 1 мм-1.8 мм и дължина на иглата от 25-72 мм №4;дузина;15; п.19.17.Фасциални игли с дебелина от 1 мм-1.8 мм и дължина на иглата от 25-72 мм №5;дузина;15; п.19.18.Фасциални игли с дебелина от 1 мм-1.8 мм и дължина на иглата от 25-72 мм №6;дузина;15; п.19.19.Фасциални игли с дебелина от 1 мм-1.8 мм и дължина на иглата от 25-72 мм №7;дузина;15; п.19.20.Фасциални игли с дебелина от 1 мм-1.8 мм и дължина на иглата от 25-72 мм №8;дузина;15; п.19.21.Басини игли -№2;дузина;6; п.19.22.Басини игли -№3;дузина;6; п.19.23.Басини игли -№4;дузина;6; п.19.24.Басини игли -№5;дузина;6;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2353.59 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция 20.Обособена позиция- марлени компреси
1) Кратко описание

20.Обособена позиция- марлени компреси

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141100

Описание:

Превръзки; клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

3) Количество или обем

20.Обособена позиция- марлени компреси: 20.1.Нестерилни марлени компреси без РКН - 10см х 10 см, 8 дипли- опаковка по 100 бр.;7 000; 20.2.Нестерилни марлени компреси без РКН - 10см х 10 см, 16 дипли, -опаковка по 100 бр.;4 000; 20.3.Нестерилни марлени компреси без РКН - 5см х 5 см, 8 дипли,;опаковка по 100 бр.;3300; 20.4.Нестерилни марлени компреси без РКН - 5см х 5 см, 16 дипли,;опаковка по 100 бр.;400;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
50932.4 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция 21.Обособена позиция- лапаротомични компреси
1) Кратко описание

21.Обособена позиция- лапаротомични компреси

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141100

Описание:

Превръзки; клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

3) Количество или обем

21.Обособена позиция- лапаротомични компреси: 21.1.Марлена лента накатана с бандеролка хартиена - 5см х 5м, 17/17 нишки, минимална маса 26г/кв.м; брой;2900 21.2.Лапаротомични компреси с РКН - 50см х 50см, 8 дипли 17 нишки, минимална маса 23 гр. На м2; брой;20 000; 21.3.Лапаротомични компреси БЕЗ РКН - 50см х 50см, 8 дипли 17 нишки, минимална маса 23 гр. На м2; брой;27 000; 21.4.Хигроскопична марля на топове ;метър;5 000;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
35550 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция 22.Обособена позиция- бинтове
1) Кратко описание

22.Обособена позиция- бинтове

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141100

Описание:

Превръзки; клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

3) Количество или обем

22.Обособена позиция- бинтове: 22.1.Марлени бинтове 10м х 10 см 17 нишки, минимална маса 23 гр. На м2; брой;20 000; 22.2.Марлени бинтове 10м х 5 см 17 нишки, минимална маса 23 гр. На м2; брой;200;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
11572.8 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция 23.Обособена позиция- тупфери
1) Кратко описание

23.Обособена позиция- тупфери

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141100

Описание:

Превръзки; клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

3) Количество или обем

23.Обособена позиция- тупфери 23.1.Рентгенопозитивни тупфери от памучна марля 24 нишки/см2, нестерилни с рентгенопозитивна нишка размер S-8mm /бобчета/-опаковка по 1000 бр.;4 000; 23.2.Рентгенопозитивни тупфери от памучна марля 24 нишки/см2, нестерилни с рентгенопозитивна нишка размер M-10mm /бобчета/-опаковка по 1000 бр.;4 000; 23.3.Рентгенопозитивни тупфери от памучна марля 24 нишки/см2, нестерилни с рентгенопозитивна нишка размер L-12mm /бобчета/-опаковка по 1000 бр.;2 000; 23.4.Рентгенопозитивни тупфери от усукана памучна марля с висока абсорбция, 20 нишки/ см2, надлъжни нишки 80/10см, напречни нишки 120/10см, минимум 27 г/м2, нестерилни, с втъкана рентгенопозитивна нишка от полипропилен мин. 60 % BaSO4, за кръвоспиране и третиране на рани - размер орех-опаковка по 1000 бр.; 2 000; 23.5.Рентгенопозитивни тупфери от усукана памучна марля с висока абсорбция, 20 нишки/ см2, надлъжни нишки 80/10см, напречни нишки 120/10см, минимум 27 г/м2, нестерилни, с втъкана рентгенопозитивна нишка от полипропилен мин. 60 % BaSO4, за кръвоспиране и третиране на рани - размер слива;опаковка по 1000 бр.;4 000; 23.6.Рентгенопозитивни тупфери от усукана памучна марля с висока абсорбция, 20 нишки/ см2, надлъжни нишки 80/10см, напречни нишки 120/10см, минимум 27 г/м2, нестерилни, с втъкана рентгенопозитивна нишка от полипропилен мин. 60 % BaSO4, за кръвоспиране и третиране на рани- размер яйце;опаковка по 1000 бр.; 2 000;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1972.8 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция 24.Обособена позиция- превързочен материал
1) Кратко описание

24.Обособена позиция- превързочен материал

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141100

Описание:

Превръзки; клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

3) Количество или обем

24.Обособена позиция- превързочен материал 24.1.Хипоалергична самозалепваща лента от меки нетъкани полиестерни нишки за прикрепяне и фиксиране на превръзки, несъдържащи латекс, еластична по ширина, с носеща хартия разграфено в сантиметри с вълнообразно рязане, с високо въздухо-и влагоустойчивост 10см х 10 м.- брой;1800; 24.2.Хипоалергична самозалепваща лента от меки нетъкани полиестерни нишки за прикрепяне и фиксиране на превръзки, несъдържащи латекс, еластична по ширина, с носеща хартия разграфено в сантиметри с вълнообразно рязане, с високо въздухо-и влагоустойчивост 5см х 10 м.; брой ;120; 24.3.Прикрепящ, хипоалергичен, копринен пластир 2,5см / 5 м- брой;1 100; 24.4.Фиксираща адхезивна лента (санпласт ) - 2,5см х 5м; брой; 8 000; 24.5.Фиксираща адхезивна лента (обикновен левкопласт) - 5см х 5м; брой;10; 24.6.Антисептичен пластир (цитопласт) - 6см х 1м; брой;100; 24.7.Стерилна хипоалергична адхезивна самозалепваща превръзка от нетъкан текстил 35см х 10см, с абсорбираща подложка 30,5 х 5,5 см; брой ;200; 24.8.Стерилна памперсна атравматична превръзка - компрес, със сърцевина от силноабсорбираща разбита целулоза, 10см х 20см - брой;35 000; 24.9.Стерилна памперсна атравматична превръзка - компрес, със сърцевина от силноабсорбираща разбита целулоза,15см х 25см- брой;42 000; 24.10.Стерилна самофиксираща се превръзка за канюли от мек нетъкан материал с незалепваща подложка и допълнителен тампон, размер 8х6 см; брой;100; 24.11.Стерилна многослойна полиакрилатна суперабсорбираща превръзка с хидрофобна обвивка от синтетични нишки, с импрегниран разтвор на Рингер 10х10; брой; 10; 24.12.Стерилна абсорбираща самофиксираща се хидроколидна превръзка, покрита с полупрозрачен, водоотблъскващ горен слой от полиуретанов филм, за сакрална област 12х18 см; брой; 10; 24.13.Пяна за бързо почистване на кожата при залежаване и инконтиненция, с креатин и неутрализатор на миризмата, неутрално рН, без използване на вода фл.400мл; брой;15;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
35222.78 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция 25.Обособена позиция- памук
1) Кратко описание

25.Обособена позиция- памук

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141100

Описание:

Превръзки; клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

3) Количество или обем

25.Обособена позиция- памук: 25.1.Памук -от 100% естествени влакна с бял цвят, без съдържание на киселинни примеси и изкуствени избелители, време на потъване не повече от 10 сек./ 1 гр. И водосъдържане не по-малко от 23гр./1 гр.п. /опаковка по 1 кг./-опак х 1 кг.;400;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2600 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция 26.Обособена позиция- лигнин
1) Кратко описание

26.Обособена позиция- лигнин

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141100

Описание:

Превръзки; клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

3) Количество или обем

26.Обособена позиция- лигнин 26.1.Лигнин-килограм;3000;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1050 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12