Версия за печат

00276-2015-0014

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОП-33-1 от 23.11.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Български пощи ЕАД, ул.Акад. Стефан Младенов1, бл.31, За: Кремена Масарлиева, Република България 1000, София, Тел.: 02 949234, E-mail: k.masarlieva@bgpost.bg, Факс: 02 9625329

Място/места за контакт: Дирекция Правна дейност

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bgpost.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgpost.bg/?cid=277.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Пощенски услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.2, т.2 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Предоставяне услугата за контрол на автомобилния парк следва да се извърши посредством доставка на необходимото оборудване, внедряване, въвеждане в експлоатация и експлоатиране на софтуер EuroGPS Smarttracker Connect, също така в изпълнението на поръчката се включва предоставяне на услуга за мониторинг и контрол на автомобилния парк, гаранционна поддръжка на софтуера на системата. На изпълнителя по настоящата обществена поръчка се възлага контрола върху използването на автомобилите по предназначението им, контрол върху използването на горивото в автопарка на Възложителя, въвеждане, управление и настройки на обекти и региони и настройки на правила и аларми и контрол върху поведението на автомобилите спрямо тях, и изготвяне на периодични справки на различни нива на обобщение на информацията, посредством функционалностите на софтуера EuroGPS Smarttracker Connect. собственост на Възложителя трябва да бъде монтирано и пуснато в експлоатация на територията на БРСЦ София и 31 автобази на “Български пощи” ЕАД (Таблица 2), в срок от 1 месец от датата на подписване на договора за изпълнение на поръчка. Стойност на настоящата обществена поръчка е в размер до 270 000 лв. /двеста седемдесет хиляди лева/. Срок на договор: след провеждане на преговори ще бъде сключен с избрания изпълнител, като договорът ще бъде със н срок на действие 48 месеца от датата на подписването му от двете страни.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

От 2011 год. „Български пощи“ ЕАД има сключен договор за предоставяне на услуга за контрол на автомобилния парк на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД с „ИКОМ“ ООД. Част от услугите, изпълнявани по този договор включват инсталиране и внедряване на система за контрол на автомобилния парк използваща софтуер EuroGPS Smarttracker Connect, предоставяне на услуга за мониторинг и контрол на автомобилния парк, гаранционна поддръжка на софтуера на системата. Поради изтичане на срока на Договора и с оглед обезпечаване на контрола на автомобилния парк на „Български пощи“ ЕАД, е необходимо да бъдат предприети действия за сключване на нов договор за възлагане на изпълнението на услугите по: контрол върху използването на автомобилите по предназначение, контрол върху използването на горивото в автопарка, въвеждане, управление и настройки на обекти и региони и настройки на правила и аларми и контрол върху поведението на автомобилите спрямо тях, и изготвяне на периодични справки на различни нива на обобщение на информацията, посредством функционалностите на софтуера EuroGPS Smarttracker Connect. Предвид защитата на авторските права, с която се ползва цитирания софтуер, изпълнението на услугите може да бъде възложено единствено на лицето, притежаващо правата за разпореждане със софтуера. Видно от предоставеното Ръководство на потребителя за „EuroGPS Smarttracker Connect“, неразделна част от Договор от 04.11.2011 г., информацията, включена в горецитирания документ, е поверителна и изключителна собственост на ИКОМ ООД. Използването на документа за публикуване, размножаване, комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма, без писменото съгласие на ИКОМ ООД, е забранено. След извършено от нас допълнително проучване установихме, че всички авторски права върху софтуера са собственост на „ИКОМ“ ООД, за което ни беше предоставено Удостоверение за регистрация в Регистъра на авторските права на САЩ издадено на 14.09.2007 г.. Съгласно Универсалната конвенция за авторско право (ратифицирана от България с Указ № 2944 на Държавния съвет от 26.12.1974 г.. ), страна по която е и САЩ, произведенията, които са публикувани/регистрирани на територията на една от договарящите държави се ползват със същата зашита на територията на всяка друга договаряща държава, включително и със специалната закрила регламентирана от Конвенцията. Поради това, услугите по контрол върху използването на автомобилите по предназначение, контрол върху използването на горивото в автопарка, въвеждане, управление и настройки на обекти и региони и настройки на правила и аларми и контрол върху поведението на автомобилите спрямо тях, и изготвяне на периодични справки на различни нива на обобщение на информацията, посредством функционалностите на софтуера EuroGPS Smarttracker Connect, не могат да бъдат възложени и изпълнявани от друго лице, тъй като това би довело до нарушаване на авторските права върху софтуера или респективно до невъзможност за изпълнението им доколкото други лица не притежават правата да извършват услугите.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

„ИКОМ" ООД Район „Северен”, ул. „Васил Левски” № 150 4007, гр. Пловдив

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

23.11.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Деян Стоянов Дънешки
Длъжност: Главен изпълнителен директор на "Български пощи" ЕАД