00369-2014-0003

BG-Луковит:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, За: гл. експерт ППОП А.Цветанова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: http://lukovit.bg/profil-na-kupuvacha/1102-periodichna-dostavka-na-hrani-i-napitki-za-nuzhdite-na-sotzialnite-zavedeniya-na-teritoriyata-na-obshtina-lukovit.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 253 от 10.05.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00369-2014-0003
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Периодична доставка на храни и напитки за нуждите на Социалните заведения на територията на Община Луковит” по седем обособени позиции: за ПОЗИЦИЯ № 1: Хляб и тестени изделия – 16 000 лв. без ДДС (шеснадесет хиляди лв.); за ПОЗИЦИЯ № 2: Месо, месни продукти – 18 000 лв. без ДДС (осемнадесет хляди лв.); за ПОЗИЦИЯ № 3: Млечни продукти – 20 000 лв. без ДДС (двадесет хиляди лв.); за ПОЗИЦИЯ № 4: Захар, захарни изделия – 6 000 лв. без ДДС (шест хиляди лв.); за ПОЗИЦИЯ № 5: Плодове и зеленчуци – 23 000 лв. без ДДС (двадесет и три хиляди лв.); за ПОЗИЦИЯ № 6: „Варива, подправки и други хранителни продукти и напитки „ – 12 000 лв. без ДДС (дванадесет хиляди лв.). за ПОЗИЦИЯ № 7 – Препарати за почистване – 5 000 лв. без ДДС (пет хиляди лв.).


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 75 от 21.07.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Лета Зар ЕООД ЕИК 201128179, ул. 19-ти Февруари № 13, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 54010, E-mail: letazar@yahoo.com

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Периодична доставка на храни и напитки за нуждите на Социалните заведения на територията на Община Луковит” по седем обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Хляб и тестени изделия” Обособена позиция № 2 – „Месо и месни продукти” Обособена позиция № 3 – „Мляко и млечни продукти” Обособена позиция № 4 – « Захар и захарни изделия” Обособена позиция № 5 – „Плодове и зеленчуци” Обособена позиция № 6 – „ Варива, подправки и други хранителни продукти и напитки „ Обособена позиция № 7 – Препарати за почистване

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
100000 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 28% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

09.10.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

Забавяне в месеци: 3
Причини за забавянето: Провеждане на нова процедура за избор на изпълнител, удължаване на сроковете и сключване на договор 00369-2015-0013
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
71549 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Доставките в ЦНСТ се осъществява от бюджета по договор № BG051PO001-5.2.12-0010-С0001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12-0010-С0001 „У дома – най- доброто за децата”. Поради закриване на ДДФУ в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и планът за действие към нея, възложителят си запазва правото да намалява количествата описани в откритата процедура, съгласно намаляване броя на децата.


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

23.11.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Иван Димитров Грънчаров
Длъжност: Кмет на Община Луковит