00369-2015-0005

BG-Луковит:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Луковит, Възраждане 73, За: Анелия Цветанова, РБългария 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki/89-uprazhnyavane-na-avtorski-nadzor-po-vreme-na-izpalnenieto-na-stroitelno-montazhnite-raboti-na-obekt-rekonstruktziya-na-vodoprovodna-mrezha-na-selo-petrevene-obshtina-lukovit.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 97 от 06.03.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00369-2015-0005
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

“Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи на обект: Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Петревене, община Луковит”. Дейността по изпълнението на поръчката следва да е в съответствие с изискванията на чл. 162 от ЗУТ във връзка с чл. 160, ал. 1 от ЗУТ и подазконовите нормативни актове, резгламентиращи процеса на строителството – Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на МРРБ, и др.; включително и при необходимост да изготвя нови проектни решения и / или дава подробни детайли при изпълнение на строителството.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 37 от 03.04.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Инж. Йордан Топкаров – част: Геодезия, ППП 07897, ул. Възраждане №102, РБългария 5770, Луковит, Тел.: 0888 295675, E-mail: tetragon@abv.bg

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

“Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи на обект: Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Петревене, община Луковит” по част Геодезия

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

6

ІII.7) Стойност посочена в договора
3000 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 100% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

09.09.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
3000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Договор за БФП №11/321/01415 от 14.12.2013 год. се финансират по Програмата за развитие на селските райони 2007- 2013 год . с подкрепата на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 321 « Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

20.11.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Иван Димитров Грънчаров
Длъжност: Кмет