Версия за печат

00369-2015-0002

BG-Луковит:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Луковит, Възраждане 73, За: Анелия Цветанова, РБългария 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki/84-uprazhnyavane-na-avtorski-nadzor-po-vreme-na-izpalnenieto-na-stroitelno-montazhnite-raboti-na-obekt-rehabilitatziya-rekonstruktziya-na-pat-v-30044-lukovit-koritna-rumyantzevo-lukovit-karlukovo.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 15 от 19.01.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00369-2015-0002
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

“Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи на обект: "Рехабилитация/реконструкция на път ІV-30044 /Луковит - Коритна/-Румянцево-Луковит-Карлуково/, във връзка с изпълнение на Договор за БФП №11/321/001415 от 14.12.2013 год. се финансират по Програмата за развитие на селските райони 2007- 2013 год . с подкрепата на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 321 « Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" с проектант "Пътпроект" ЕООД. С проектанта е сключен Догово № 155/ 26.09.2007 год. за възлагане на проектирането в работна фаза.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 20 от 26.02.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Пътпроект ЕООД ЕИК 831615056, Бул. Цар Борис ІІІ № 257, РБългария 1619, София, Тел.: 02 9570509, E-mail: office.patproject@gmail.com, Факс: 02 9570506

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

“Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи на обект: "Рехабилитация/реконструкция на път ІV-30044 /Луковит - Коритна/-Румянцево-Луковит-Карлуково/

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
25000 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 100% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

16.10.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

ДА

Променено условие: Сключен АНЕКС 1/24.08.2015 г., с който се изменя общата стойност на Договор 20/26.02.2015 г.; Преди промяната: Чл. 2. (1) Общата цена на договора е: 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева без ДДС,; След промяната: Чл. 2. (1) Общата цена на договора е: 10 000 (десет хиляди) лева без ДДС,; Правно основание: чл.43, ал.2, т.1, б."б"
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
10000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Авторският надзор, предмет на възлагане с настоящата поръчка, е във връзка с изпълнение на Договор за БФП №11/321/001415 от 14.12.2013 год. се финансират по Програмата за развитие на селските райони 2007- 2013 год . с подкрепата на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 321 « Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" с проектант "Пътпроект" ЕООД. С проектанта е сключен Догово № 155/ 26.09.2007 год. за възлагане на проектирането в работна фаза. При изработването на инвестиционния проект в работна фаза за "Изготвяне на проект за ремонт на общински път ІV-3004 /Луковит-Коритна/ - Румянцево- /Луковит-Карлуково/ от км.0+000 до км.5+100" в съответствие с изискванията на Наредба № 4 към ЗУТ, носител на авторско право се явява проектантът - „Пътпроект” ЕООД. Съгласно разпоредбата на чл.3, ал.1, т. 8, във връзка с чл. 2 от Закона за авторското право и сродните му права, (ЗАПСП) проектите, картите, схемите, плановете и други, отнасящи се до териториалното устройство са обект на авторско право и това право възниква за автора му със създаването на съответния проект, план, карта или схема. Съгласно изискванията на чл.160, ал. 1 от ЗУТ „проектантът” - като "физическото или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност" - на инвестиционния проект, по който се изпълнява строителството, е един от участниците в процеса на строителството. В изпълнение на разпоредбите на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ "възложителят" на строителството е задължен да осигури авторски надзор по време на строителството, тъй като „авторският надзор е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително”, като за целта сключи "писмен договор за упражняване на авторски надзор по време на строителството", в който да се определят условията и редът за осъществяване на този надзор. Съгласно чл. 162, ал. 3 от ЗУТ - предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството. Въз основа на горепосочените аргументи и фактически обстоятелства, единственият възможен изпълнител на дейността „упражняване на авторски надзор по време на строителството” е проектантът на инвестиционния проект, което предопределят избора на предвидената в чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП процедура, тъй като възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаването на авторските права на проектанта, а именно „Пътроект” ЕООД.


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

20.11.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Иван Димитров Грънчаров
Длъжност: Кмет на Община Луковит