00369-2013-0006

BG-Луковит:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Луковит, Възраждане 73, За: Анелия Цветанова, РБългария 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.lukovit.bg/dogovorite/dogovori-s-plashtaniya/126-osiguryavane-na-ekspertni-i-tehnicheski-uslugi-za-zvenoto-za-izpalnenie-na-investitzionen-proekt-integriran-proekt-za-podobryavane-na-vodniya-sektor-na-grad-lukovit.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 98 от 08.03.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00369-2013-0006
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Осигуряване на експертни и технически услуги за звеното за изпълнение на инвестиционен проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Луковит””, в изпълнение на инвестиционен проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Луковит”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”, приоритетна ос 1, в рамките на процедура с референтен №:BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 75 от 21.06.2013 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ЕкоПро Консулт ЕООД ЕИК130579636, р-н Студентски, ж.к. Младост 1, РБългария 1797, София, Тел.: 02 9719540, E-mail: ecopro@consultant.bg, Факс: 02 9719325

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Осигуряване на експертни и технически услуги за звеното за изпълнение на инвестиционен проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Луковит””

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

26

ІII.7) Стойност посочена в договора
388470 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 100% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

21.10.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
388470 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Изпълнителят ще подпомага Община Луковит в изпълнение на инвестиционен проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Луковит”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”, приоритетна ос 1, в рамките на процедура с референтен №:BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” Обществената поръчка "Осигуряване на експертни и технически услуги за звеното за изпълнение на инвестиционен проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Луковит”", по която ще се осъществяват горепосочените консултантски услуги обхваща следните основни дейности: A. Дейности, свързани с участие в оценителни комисии по обявени тръжни процедури по договорите в обхвата на поръчката, посочени в Техническите спецификации за инвестиционен проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Луковит” при необходимост / отговори на въпроси на участниците / ревизиране на документации за обществени поръчки; B. Дейности, свързани с управление изпълнението на договорите в обхвата на инвестиционния проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Луковит”; C. Дейности за отчитане изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ и осигуряване спазването на всички нормативни документи на ОП „Околна среда” и общи нормативни документи за изпълнение на проекти, финансирани със средства на ЕС; D. Провеждане на обучения на експерти на ЗИП и община Луковит – минимум две двудневни обучения за 20 лица (експерти в ЗИП и от Общинска администрация Луковит), като първото е до 90 дни от стартиране изпълнението на договора на Консултанта за осигуряване на експертни и технически услуги за ЗИП, а второто обучение е след стартиране на договора/ите за изпълнение на строителните дейности от обхвата на инвестиционния проект;


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

20.11.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Иван Димитров Грънчаров
Длъжност: Кмет на Община Луковит