00369-2013-0017

BG-Луковит:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Луковит, Възраждане 73, За: Анелия Цветанова, РБългария 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.lukovit.bg/dogovorite/dogovori-s-plashtaniya/124-izbor-na-izpalnitel-za-inzhenering-na-psov-kanalizatzionna-mrezha-i-rehabilitatziya-na-vodoprovodna-mrezha-v-gr-lukovit.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Строителство
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 404 от 31.07.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00369-2013-0017
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Избор на изпълнител за инженеринг на ПСОВ, канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводна мрежа в гр. Луковит". Дейностите по изпълнение на тази обществена поръчка включват: По Подобект 1: „Изготвяне на работен проект и изграждане на главни колектори, вътрешна канализационна мрежа и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация в гр. Луковит” 1. Проектиране и изграждане на ВиК мрежа 1.1. Изграждане на канализационна мрежа в границите на регулацията на гр. Луковит : - Зона Северозапад: Смесена канализация - 2688 метра; Разделна канализация – битова - 2003 метра; Разделна канализация – дъждовна - 1834 метра; - Зона Югоизток – Разделна система. Разделна канализация – битова – общо 7496 метра, от които 3634 метра /по главни колектори/ и 3862 метра /по второстепенна улична мрежа/; Разделна канализация – дъждовна - 4261 метра; 1.2. Реконструкция - рехабилитация и подмяна на водопроводна мрежа в границите на регулацията на гр. Луковит : • Зона Северозапад - рехабилитация и подмяна на водопроводната мрежа- 4198 метра • Зона Югоизток - рехабилитация и подмяна на водопроводната мрежа -7257 метра По подобект 2: „Изготвяне на работен проект за ПСОВ, изграждане на ПСОВ и довеждаща инфраструктура до ПСОВ, доставка и монтаж на машини и съоръжения, обучение на персонала и тестване на оборудването“ 2.1 Проектиране и изграждане на ГПСОВ – гр. Луковит : 2.2 Проектиране и изграждане на довеждаща инфраструктура до ГПСОВ – гр. Луковит – Довеждащ път до ГПСОВ:дължина 554 m. – Довеждащ водопровод до ГПСОВ: дължина 540,27 m. – Електрозахранване до ГПСОВ: дължина 253,97 m. – Довеждащ канализационен колектор до ГПСОВ: дължина около 545,58 m. 2.3 Доставка и монтаж на машини и съоръжения за ПСОВ 2.4 Обучение на персонала 2.5 Тестване на оборудването


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 128 от 25.11.2013 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ЕКО ПАНЕГА ДЗЗД ЕИК 176612403, ул.Оборище № 13, ет.3, ап.10, РБългария 1000, София, Тел.: 02 4446554, E-mail: aikiesad@gmail.com, Факс: 02 4446558

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Избор на изпълнител за инженеринг на ПСОВ, канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводна мрежа в гр. Луковит".

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

16

ІII.7) Стойност посочена в договора
26606271 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 100% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

21.10.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
26442130 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите: Поръчката се възлага в изпълнение на договор за БФП № DIR-51011116-C047 „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Луковит” по процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв. ж.” 1. Обхват на договора за инженеринг (в обхвата на поръчката) 1.1. Проектиране 1) Работен проект за линейна инфраструктура ВиК; 2) Работен проект за ПСОВ и довеждаща инфраструктура. 1.2. Строително-монтажни работи 1) Изграждане на канализационн мрежа, реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на настилките; 2) Изграждане на ПСОВ, довеждаща инфраструктура, оборудване и обучение на персонала. Поръчката се изпълнява с договор по Договорни условия за технологично оборудване и Проектиране-Строителство за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя. Международен Съюз на Инженерите Консултанти (FIDIC)


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

20.11.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Иван Димитров Грънчаров
Длъжност: Кмет на Община Луковит