Версия за печат

00369-2015-0017

BG-Луковит:

РЕШЕНИЕ

Номер: 674 от 20.11.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, За: гл. експерт ППОП А.Цветанова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: Lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.op.Lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki/136-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Изготвяне на инвестиционни проекти по проект: „ПОДОБРЯВАНЕ НА СПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ И ПОСЛЕДВАЩО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР”

II.3) Кратко описание на поръчката

„Изготвяне на инвестиционни проекти по проект: „ПОДОБРЯВАНЕ НА СПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ И ПОСЛЕДВАЩО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР” Подобект 1: инвестиционен проект в работна фаза за обект: „Реконструкция и основен ремонт на градски стадион „Христо Ботев“” Подобект 2: инвестиционен проект в работна фаза за обект: “Спортен комплекс и реконструкция на спортна зала „Христо Ботев“. - Разработване на работни проекти за нуждите на обновяването. Изготвянето на работен проект за нуждите на обновяването се възлага на екип от правоспособни проектанти.Работният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината. Извършва се от Изпълнителя.При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционните проекти ще ползва архитектурни заснемани, предписанията за обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване, които се предоставят от Възложителя. Осъществяване на авторски надзор.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

71000000, 71320000, 71631300

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Инженерни услуги по проектиране и конструиране
Услуги по технически контрол и проверка на сгради

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 409 от 03.09.2015 г. 
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя

2015-34

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-685866
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 369-2015-17
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

685866

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

03.09.2015 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

В хода на провеждане на процедурата комисията е констатирала: В документацията за участие в РАЗДЕЛ I: „ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ за ПОДОБЕКТ 2: “СПОРТЕН КОМПЛЕКС И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СПОРТНА ЗАЛА В УПИ I 238 - За спортна зала и съблекални, КВ. 25 , ГР. ЛУКОВИТ, ОБЩИНА ЛУКОВИТ с идентификатор по КККР44327.502.981“ ОБЩИ ДАННИ ЗА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ и ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ” са посочени 10 дейности, които следва да се извършат за реализиране на предмета на поръчката, както следва: 1. Да се изготви проект за обновяване на спортна зала като се извърши конструктивно обследване и се състави технически паспорт на сградата. При необходимост да се осигури съответното конструктивно укрепване. Да се осигури капацитет на залата - 400 седящи места. Да се изготви проект за енергийна ефективност и да се предложи целесъобразно решение за отопление на сградата. 2. Да се проектира многофункционална сграда към спортния комплекс, която да съдържа следните самостоятелни функционални единици (с възможност за независимо функциониране): - съблекални със съответния брой санитарни възли, склад - фитнес център - кафене с вътрешна зала и възможност за маси на открито - 6 бр. двойни стаи за настаняване на спортисти с възможност за допълнително легло (на второ ниво) - необходимите сервизни и складови помещения 3. Да се проектира многофункционални спортно игрище с ограда и осветление; 4. Да се проектира игрище за плажен волейбол в съответствие с нормативните изисквания и като се осигури възможност за разполагане на мобилни трибуни. 5. Да се обособи паркинг, съответстващ на капацитета на спортния комплекс; 6. Да се проектира нова ограда на имота; 7. Да се предвиди поливната система за зелените площи. При необходимост да се предвиди сондаж за захранването и; 8. Да се проектира видеонаблюдение в комплекса. 9. Да се проектира зона за фитнес на открито; 10. Да се проектира детска площадка за деца на възраст от 1 до 3 години. При преглед на документацията в ход на процедурата комисията е констатирала несъответствие в зададените Технически спецификации и Техническо задание за проектиране на спортните обекти, подписано от архитекта на общината и одобрено от Кмета на община Луковит на 03.09.2015 год. са описани и одобрени дейности към т.1: Да се предложи проектантско решение за допълнително застрояване като се предвиди допълнително (второ) игрище за волейбол и нов закрит плувен басейн. Да се организира функционално и конструктивно „връзката“ между съществуващата сграда и новото застрояване при спазване на всички нормативни изисквания, вкл. на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания. Налице е нарушение, което не може да бъде отстранено и което съответно може да постави участниците в заблуждение при офериране. Невъзможно е отстраняването на посоченото нарушение чрез използване на възможността, която дава закона (ЗОП) с разпоредбата на чл.27 а от ЗОП за публикуване на решение за промяна, респ. за удължаване на обявените срокове в процедурата, тъй като тази възможност е вече преклудирана с оглед на това, че процедурата е открита и в процес на провеждане, стигнала е до етапа на отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници, чиито оферти отговарят на предвидените от възложителя условия и критерии за подбор. Невъзможно е горепосочените нарушения да бъдат отстранени по пътя на даване на разяснения по реда на чл. 29 от ЗОП, тъй като това ще бъде по същество промяна в редица от основните елементи на посочената процедура и съответно не само нарушаване на редица разпоредби на ЗОП, но и ще наруши основните му принципи, визирани в чл.2, ал. 1: „1. Публичност и прозрачност; свободна и лоялна конкуренция; равнопоставеност и недопускане на дискриминация;”.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

20.11.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Иван Димитров Грънчаров
Длъжност: Кмет на Община Луковит