00223-2015-0003

BG-СТАРА ЗАГОРА: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, БУЛ. РУСКИ №62, За: СВЕТЛА ИВАНОВА, Р.БЪЛГАРИЯ 6000, СТАРА ЗАГОРА, Тел.: 042 620090, E-mail: csmp-stara_zagora@mh.government.bg, Факс: 042 621176

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.csmp-sz.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП - Стара Загора през 2016 година.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Склад на ЦСМП - Стара Загора в гр. Стара Загора бул."Руски" № 62
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Периодични доставки на лекарствени продукти въз основа на заявка на Възложителя по номенклатурата на техническата спецификация към договора за обществена поръчка за нуждите на ЦСМП - Стара Загора през 2016 г..

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33000000, 33600000

Описание:

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи
Фармацевтични продукти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозна стойност на доставката 90000 лв.без ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
90000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Начало

01.01.2016 г. 

Завършване

31.12.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността на поръчката, представена преди подписване на договора. Гаранцията се представят в една от следните форми : а/Оригинал на банкова гаранция; б /Парична сума, преведена по банкова сметка на ЦСМП - Стара Загора:ТБ ОББ АД - Стара Загора IBAN BG30UBBS80023300166310 BIC UBBSBGSF

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се осъществява със средства по бюджета на ЦСМП - Стара Загора, а плащанията - съгласно условията на сключения договор с Изпълнителя, по банков път, в срок до 60 дни от получаване на фактурата от възложителя/чл.3,ал.5 от ЗЛЗ/. Лекарствените продукти по Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък на Република България, предмет на обществената поръчка, се заплащат по договорени цени, но не по-високи от цените по чл.261а,ал.1 от ЗЛПХМ.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Участниците да притежават разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества по ЗЛПХМ.Предлаганите лекарствени продукти следва да притежават валидно разрешение за употреба на лекарствени продукти, издадено по реда на ЗЛПХМ, с приложена характеристика на продукта. В случай, че срокът на разрешението за употреба на предлагания лекарствен продукт изтича през 2016 г., участникът трябва да декларира в съответствие с чл.55,ал.6 от ЗЛПХМ, че количествата на лекарствения продукт, с които разполага, са достатъчни за срока на договора за обществена поръчка. Участниците могат да представят оферти за една или повече от номенклатурите от техническата спецификация. Доставките се извършват въз основа на писмена заявка на Възложителя, съобразно заявените количества.Доставените лекарствени продукти да са с остатъчен срок на годност не по-малко от 80% от срока на годност, обявен от производителя. Разходите за доставка са за сметка на изпълнителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър , БУЛСТАТ/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участника е установен, както и адрес , включително и електронен, за кореспонденция за провеждане на процедурата. Участниците следва да отговарят на изискванията на чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП, както и на другите изисквания, посочени в документацията за участие в процедурата.Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка лице, за което е налице забраната по чл.3,т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако е налице изключение по чл.4 от същия закон.Участниците следва да отговарят на изискванията за икинимичиски и финансови възможности и технически възможности за изпълнение на поръчката в настоящото обявление. За доказване изпълнението на изискванията кандидатите представят : Декларация по чл. 47 ,ал.9 от ЗОП; Копие на договор за обединение, когато Участника е обединение;Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.55 ал.7 от ЗОП; Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; Списък на документите съдържащи се в офертата и представяне на участника по Образец № 1 /Приложение №1 към чл. 25 а от ППЗОП/ и други документи посочени в настоящото обявление. Участниците следва да притежават разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества по ЗЛПХМ.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на икономическото и финансовото си състояние/наличие на финансов ресурс съобразно документацията за участие в процедурата/, участникът следва да представи удостоверение от банка за наличие на изискуемия се финансов ресурс и ГФО или да посочи публичния регистър, в който е публикуван ГФО.
Минимални изисквания: Участникът да разполага с финансов ресурс в размер на 45000лв., ако участва за всички номенклатури от техническата спецификация или с финансов ресурс в размер на 50% от прогнозната стойност на предлаганите номенклатури съобразно техническата спецификация.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Съгласно чл.51 ал.1 от ЗОП - декларация за техническото оборудване, с което разполага участника за изпълнение на обществената поръчка при условията на действащото законодателство, включително и подходящи транспортни средства за доставка на стоките до склада на Възложителя, както и списък на лицата, отговарящи за контрола по изпълнението на обществената поръчка, придружен с доказателства за квалификацията им. Сертификат за внедрена система на управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват търговия на едро с лекарствени продукти, както и други документи, изискуеми се съгласно документацията за участие.
Минимални изисквания: Минимум едно МПС- собствено или наето.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

00223 2015 0003

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
21.12.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
21.12.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

240

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 22.12.2015 г.  Час: 16:00
Място

В Управлението на ЦСМП- Стара Загора на бул. "Руски" № 62 , Учебна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Лицата по чл.68 ал.3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, БУЛ. РУСКИ № 62, Р.БЪЛГАРИЯ 6000, СТАРА ЗАГОРА, Тел.: 042 620090, E-mail: csmp-stara_zagora@mh.government.bg, Факс: 042 621132

Интернет адрес/и:

URL: www.csmp-sz.com.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.11.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ