Версия за печат

00140-2015-0004

BG-Ихтиман: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Ихтиман, ул. Цар Освободител № 123, За: инж. Тони Кацаров, Република България 2050, Ихтиман, Тел.: 0724 82381, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 0724 82550

Място/места за контакт: гр. Ихтиман, ул. Цар Освободител № 123

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ihtiman-obshtina.com.

Адрес на профила на купувача: www.ihtiman-obshtina.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Зимно поддържане -снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на община Ихтиман, както и участъци от републикански пътища в чертите на гр. Ихтиман през 2016 г."

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: община Ихтиман
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обект на поръчката е зимното поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Ихтиман, както и участъци от републикански пътища в чертите на гр. Ихтиман през 2016г., описани подробно в техническата спецификация – Приложение № 2, неразделна част от документацията за възлагане на обществената поръчка. Община Ихтиман възлага зимното поддържане на участъците от републиканските пътища /описани подробно в Приложение № 2 към документацията/ в съответствие с подписан Споразумителен протокол за съвместно финансиране на поддържането на републиканските пътища в чертите на гр. Ихтиман на 13.11.2015г., сключен между община Ихтиман и Агенция пътна инфраструктура

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Поръчката се изпълнява в рамките на предвидените целеви средства от републиканския бюджет. Общо количество обем на поръчката - съобразно действително извършената работа. В дейностите по зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на община Ихтиман и участъците от републикански пътища в чертите на гр. Ихтиман през 2016г. , се включват почистване на сняг и лед, и опесъчаване със специализирана техника и машини на пътищата, подготовката им за безопасна експлоатация при зимни условия, както и поддържането на непрекъсната проходимост и безопасно движение на пътните превозни средства през зимния период. Общата дължина и идентификация на пътната мрежа подлежаща на зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване са посочени в Техническа спецификация - Приложение № 2 към документацията

Прогнозна стойност без ДДС
170833.33 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.12.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник в процедурата е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определения изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписване на договора. Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащане: Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1 600 /хиляда и шестотин лева/ лв. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие на договора. Гаранцията за участие на договора може да се представи под формата на банкова гаранция (оригинал) или парична сума, преведена по посочената в настоящата документация сметка на възложителя. В случай че изпълнителят избере да предостави гаранция под формата на парична сума, то сумата да бъде преведена по следната банкова сметка на възложителя: IBAN: BG98CECB97903347378500; BIC: CECBBGSF; банка: ЦКБ АД; клон: Костенец офис: офис Ихтиман; титуляр на сметката : Община Ихтиман; Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл.61 от ЗОП и се освобождава съгл. изискванията на чл.62 от ЗОП. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично да се посочи процедурата, за която се представя гаранцията. В случай, че гаранцията за участие е банкова, срокът и на валидност трябва да бъде не по-малък от срока на валидност на офертата. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция (оригинал) или парична сума, преведена по посочената в настоящата документация сметка на възложителя. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя оригинал на банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път сума за гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. При представяне на гаранцията, в платежното нареждане следва изрично да се посочва основанието, за която се представя гаранцията. В случай че изпълнителят избере да предостави гаранция под формата на парична сума, то сумата да бъде преведена по следната банкова сметка на възложителя: IBAN: BG98CECB97903347378500; BIC: CECBBGSF; банка: ЦКБ АД; клон: Костенец офис: офис Ихтиман; титуляр на сметката : Община Ихтиман; Когато избраният изпълнител избере да представи гаранцията за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна и неотменима, полза на възложителя, със срок на валидност – съгласно условията в проекта на договора Разходите по откриването и поддържането на банковите гаранции са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на банковите гаранции така, че размерът на получената от възложителя съответна гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата документация за участие. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в проекта на Договора за изпълнение на обществената, неразделна част от документацията за участие.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането ще се осигурява от целеви средства от републиканския бюджет. Плащанията по договораще се извършват в зависимост от качеството и количеството на реално изпълнените работи, като общата им стойност за 2016г. не трябва да надвишава прогнозната стойност на поръчката.Плащанията се осъществяват на основание фактура в 30-дневен срок от подписване на месечните протоколи.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български и чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки на Република България и предварително обявените от Възложителя условия в настоящите указания и документацията за участие. Всеки участник има право да представи само една оферта за целия предмет на обществената поръчка. Не се допуска частично или непълно офериране и констатирането на подобни непълноти води до отстраняване на участника. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта. Ако участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице с ЕИК в Агенция по вписванията, преди подаването на офертата за настоящата обществена поръчка, тогава неговите членове задължително сключват споразумение с нотариална заверка на подписите помежду си за целите на настоящата обществена поръчка. Като минимум, споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, гарантиращи следното: 1.че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора 2.да посочат упълномощено лице, което ще представлява участника при изпълнението на договора и което лице е упълномощено да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума 3.че представляващият обединението/консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя 4.че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора След подаване на офертата не се допускат никакви промени в състава на обединението. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1, б. „а”, „б”, „в”, „г” и „д”, т.2, т.3, и т.4, ал.2, т.1, т. 2а, т.4, т.5 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП: 1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от НК; б) подкуп по чл. 301 – 307 от НК; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК; д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК;престъпление по чл.136; чл.172 НК или 313 НК вр. с провеждане на процедури с обществени поръчки 2. е обявен в несъстоятелност 3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове 4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен 5. при който лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация /съгл. легалната дефиниция дадена в т.23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП/ 6. който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;7. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение...;8.който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. "Документи за подбор" - Плик № 1 1). Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – образец № 1 (в оригинал); 2). Административни сведения за участника – попълва се Образец № 2 (в оригинал), което включва посочване на ЕИК съгл. чл. 23 от Закона за търговския регистър и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедуата При участие на обединение в процедурата, образецът се попълва от обединението като цяло (не и за отделните членове в него) и се подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението да го представлява или от упълномощено лице 3).Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – образец № 3 съгласно условията и изискванията, посочени в настоящите указания; Документите в офертите на участниците по чл. 56, ал. 1, т.1 от ЗОП, които не са на български език се представят на езика на който са изготвени и в «официален превод» на български език, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерство на външните работи за извършване на официални преводи съгл. разпоредбата на §1, т.16а от Допълнителните разпоредби на ЗОП 4) нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участник в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) – в оригинал; 5).При участници обединения – заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 6). Оригинал на банкова гаранция за участие или заверено копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума – в размер и съгласно условията, посочени в документацията за участие; 7).декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност на поръчката – обазец № 4 8). декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за ползване на подизпълнител/и, с посочване на вида и обема на работите, които ще изпълнява/т, както и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка – образец № 5 9). декларация за съгласие за участие като подизпълнител- образец № 6 10). декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията на условията на проекта на договор – образец № 7 11). доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника: - един или няколко от следните документи: 1) удостоверение от банка; 2) годишния финансов отчет заили някоя от съставните му части , когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, където участникът е установен. 12). доказателства за техническите възможности на участника - списъка на услуги сходни с предмета на поръчката, а именно услуги по зимно поддържане и снегопочистване на пътища за последните 3 години, считано до дата на подаване на офертата на съответния участник – образец № 8 Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал.4 от ЗОП - Декларация /образец № 9/ за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение напоръчката,за оборудвано и обзаведено с машини, съоръжения и инструменти помещение /ремонтна работилница/ за ремонт и поддръжка на техниката за изпълнение и за терен - Списък на лицата, които ще управляват ППС-ва по предложеното от участника основно техническо оборудване вкл. ръководните служители, които ще отговарят за извършването на услугата - свободен текст 2.Предложение за изпълнение на поръчката" - Плик № 2 - "Предложение за изпълнение на поръчката" Попълва се предложение за изпълнение на поръчката - обр.11 3.Плик № 3 - "Предлагана цена" Попълва се образеца за предложение на цена - Ценова оферта за дейностите - обр.12
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на наличния финансов ресурс участниците представят един или няколко от следните документи: 1) удостоверение от банка; 2) годишния финансов отчет за 2014г.или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, където участникът е установен. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, а документите които са на чужд език, се представят и в официален превод. Участникът може да не представя копие на годишния финансов отчет за 2014г.или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ за 2014г., ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра в своята оферта. В случай че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите за доказване на финансовия ресурс се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
Минимални изисквания: Участниците трябва да разполагат с финансов ресурс, който е определен в размер на 50 % от прогнозната стойност за поръчката без ДДС
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на изпълнени договори – /образец № 8/ през последните 3 години, считано от последния срок за подаване на оферти с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка, включително стойностите, дата, място на извършване на услугата Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал.4 от ЗОП, а именно: а) доказателство за извършените услуги под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените услуги чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице изискването се прилага за обединението-участник като цяло, а не към всяко от лицата, включени в него. 2.Декларация – образец № 9 за за техническото оборудване /основно и допълнително/, с което разполага участникът за изпълнение на предмета на обществената поръчка, за оборудвано и обзаведено с машини, съоръжения и инструменти помещение /ремонтна работилница/ за ремонт и поддръжка на техниката за изпълнение на поръчката и за терен/и за съхранението на снегопочистващата техника на територията на гр. Ихтиман или с. Вакарел, общ. Ихтиман Декларацията трябва да бъде придружена с документи за собственост, договори за наем, лизинг или други и с валидна към обявената крайна дата за подаване на офертите „Застраховка гражданска отговорност” /последната само за основното техническо оборудване за изпълнение на поръчката, заявено от участника/. Списък на лицата, които ще управляват ППС-тата по предложеното от участника основно техн. оборудване, включително и ръководните служители, отговарящи за извършването на услугата с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит и номерата и датите на издаването на удостоверенията им за управление на МПС с посочване на съответната категория, необходима за управление на съответния автомобил – свободен текст В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице изискванията се прилага за обединението-участник като цяло, а не към всяко от лицата, включени в него. Съгласно чл. 51а от ЗОП, кандидат или участник може да докаже съответствието си с изискванията за техническите възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, документите определении от Възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът предоставя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на трети лица. Възложителят ще отстрани всички участници, които не отговарят на горепосочените минимални изисквания.
Минимални изисквания: Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, услуги сходни с предмета на поръчката, а именно услуги по зимно поддържане и снегопочистване на пътища. В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице изискването се прилага за обединението-участник като цяло, а не към всяко от лицата, включени в него. Участникът следва да разполага с минимум основно техническо оборудване и механизация (собствени или наети; на лизинг и пр.) за изпълнение на поръчката, както следва: -специализирана техника - снегоринни машини, снабдени с гребла за снегопочистване – 10 бр. машини; - машини-торнадо за автоматично опесъчаване с пясъчно-солни смеси – 2 бр.; -фадроми – 4бр.; -булдозер – 1 бр.; Снегоринните машини трябва да бъдат оборудвани с необходимите съоръжения за изтласкване на снега от пътното платно и да не причиняват вредни механични въздействия на пътната настилка, да бъдат закрепени стабилно и работната повърхност да бъде успоредна на пътната настилка. Работната повърхност на греблото да няма неравности. Участникът следва да докаже възможността за привличане на следната минимална допълнителна техника за изпълнение на поръчката /при настъпване на опасни метеорологични явления/, със срок на привличането й до два часа от подаване на искането от Възложителя, както следва: -булдозер – 1 бр.; -автогрейдер – 1бр.; -влекач/трактор с мощност не по-малко 280 к.с. – 1бр. За периодите от дата на сключване на договора до 30.04.2016г. и от 01.10.2016г. до 31.12.2016г. участникът следва да разполага със собствен/и или нает/и терен/и за съхранение на снегопочистващата техника и материалите за опесъчаване, разположен/и на територията на гр. Ихтиман или с. Вакарел, общ. Ихтиман, както и с оборудвано и обзаведено с машини, съоръжения и инструменти, помещение /ремонтна работилница/ в едно от посочените населени места. Заявеното от участника основно техническо оборудване за изпълнение на поръчката следва при подписване на договора да бъде налично и разположено на обособения/ите терен/и за съхранението му в едно от посочените населени места – гр. Ихтиман или с. Вакарел, общ. Ихтиман за цитираните по-горе периоди. Същото не следва да бъде използвано за изпълнението на други поръчки. Участникът следва да разполага с правоспособни шофьори и машинисти за управление на всяко едно ППС /по основното техническо оборудване, за изпълнение на поръчката, предложено от него/, инструктирани за работа с машината.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Време за реакция; тежест: 10
Показател: Време за еднократно изпълнение; тежест: 20
Показател: Предлагана цена; тежест: 70

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
21.12.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
21.12.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 22.12.2015 г.  Час: 10:00
Място

административна сграда на община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. "Цар Освободител" № 123, ІV етаж, заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на основание чл. 68, ал.3 от ЗОП на него могат да присъстват участниците в процедурата или упълномощени техни представители, както и и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъпРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията не се заплаща. Същата може да бъде изтеглена от интернет адреса на община Ихтиман, профил на купувача: www.ihtiman-obshtina.com

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120, ал.5, т.1 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.11.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ