Версия за печат

00016-2015-0006

BG-Априлци: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Априлци, ул. Васил Левски № 109, За: Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Място/места за контакт: Община Априлци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-542-00016_2015_0006.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Априлци

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Община Априлци
Код NUTS: BG315
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Изработка на проект за Общ устройствен план на Община Априлци (ОУП), в това число Предварителен проект, Екологична оценка (ЕО), Оценка за съвместимост (ОС) и Окончателен проект за ОУП, изготвени съгласно: 1. ”Задание за изработване на Общ устройствен план на Община Априлци”, предоставено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 2. Техническото предложение за изпълнение на поръчката представено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в неговата оферта. Извършване на услугата, предмет на договора, в съответствие с изискванията на действащото европейско, национално законодателство, подзаконовите нормативни актове и с дадените становища на компетентните органи, включително и: Становище изх.№ 6827 / 13.01.2015 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен и Становище изх. № 0800-8 / 14.04.2015 г. на Министерство на културата. При изготвянето на проекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спази и предложените от него в Техническото предложение, представено при участие в проведената обществена поръчка подход и методология за изпълнение на поръчката. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви проекта за Общия устройствен план на Община Априлци чрез екип от експерти, съгласно списъка с екип за изпълнение на поръчката, представен в офертата му, който става неразделна част от настоящия договор. В случай, че заявеният от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ експерт обективно е възпрепятстван да изпълни ангажиментите си в екипа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ включването на нов експерт, който следва да отговаря на минималните изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71410000, 71240000, 71313440, 90711400

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие
Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи
Услуги по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за целите на строителството
Услуги по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за цели, различни от тези на строителството

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
67000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА за изработка на предварителен и окончателен проект на ОУП на община Априлци; тежест; тежест: 60
Показател: Срок за изработване и предаване на предварителен проект на ОУП на Община Априлци (вкл. Екологична оценка и Оценка за съвместимост), в календарни дни; тежест: 30
Показател: Срок за изработване на окончателен проект на ОУП на Община Априлци, в календарни дни; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00016-2015-0006

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 652165 от 04.03.2015 г. 
Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 675418 от 02.07.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №: / Заглавие:Изработването на проект за Общ устройствен план на община Априлци
V.1) Дата на сключване договора
09.11.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
07.10.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „СДРУЖЕНИЕ ОУП – АПРИЛЦИ”, БУЛСТАТ 176944245, ул.”Отец Паисий” № 47, Република България 1303, София, Тел.: 0887 793678, E-mail: stoa@mail.bg, Факс: 02 9807052

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 125000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 67000 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

19.11.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ" ЕАД - ЕИК 130175896, 2. "СДРУЖЕНИЕ ОУП - АПРИЛЦИ" - "Стоарх" ЕООД ЕИК 131022095 и "Ерта Консулт" ЕООД ЕИК 130962645, 3. "ГРУП АРНАЙЗ КОНСУЛТИНГ" ООД ЕИК 175409987, 4. "НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО" ООД ЕИК 175321366, 5. ОБЕДИНЕНИЕ "ОУПО АПРИЛЦИ" - "Агора 66" ООД ЕИК 131321699, "Проинфраконсулт" ООД ЕИК 175250926, 6. ОБЕДИНЕНИЕ - ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО "МАСТЕРПЛАН ГРУП" - "Артексперт" ООД ЕИК 200803862, "Програминженеринг" ЕООД ЕИК 160025055, "Джи Ем Ви" ЕООД ЕИК 160116964, "Арт План" ЕООД ЕИК 200312646, 7. ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ УРБАН ГРУП" - "Визура" ЕООД ЕИК 131014508, "Геоцентър" ЕООД ЕИК 175119329, "Урбано" ЕООД ЕИК 131428797


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор