Версия за печат

00016-2015-0007

BG-Априлци:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Априлци, ул. Васил Левски № 109, За: Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Място/места за контакт: Община Априлци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-546-00016_2015_0007.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Строителство
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 299 от 26.08.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00016-2015-0007
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

1. Ремонт на Общински път LOV2003 / път ІІІ-607-кв.Острец- м.Маришница от км.0+000 до км.1+100 , на участъка до 1+520 - Допълнително доставка , превоз и машинно полагане и уплътняване на неплътна асфалтобетонова смес; - Допълнително полагане на студенобитумна настилка с дебелина 1.5 см за износващ пласт 2. Ремонт на Общински път LOV2009 кв.“Зла река“/ път ІІІ-607 – Гробищен парк - Допълнително изкърпване на единични дупки по съществуваща асфалтобетонова настилка чрез студено битумно изкърпване – средна дебелина 4 см - Допълнително полагане на студенобитумна настилка с дебелина 1.5 см за износващ пласт 3. Ремонт Общински път LOV3016 / път ІІІ-3505-Дебнево-Велчево-м.Мачковци - Допълнително доставка , превоз и машинно полагане и уплътняване на плътна асфалтобетонова смес локални ремонти 4. "Ремонт на ул. "Габровница" - гр. Априлци - кв."Видима" - Изкърпване на единични дупки по съществуваща асфалтобетонова настилка със студено-битумна смес, Направа на първи битумен разлив, Машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес, включително превоз и уплътняване със средна дебелина - 4 см 5. Ремонт на ул. "Старо Скандало" и ул. "Лъката" - с. Скандало" - Изкоп за почистване на банкети и отводнителни окопи – земни, Изкърпване на единични дупки по съществуваща асфалтобетонова настилка чрез студено битумно изкърпване - средна дебелина.4 см Полагане на тънкослойна асфалтобетонова настилка с дебелина 1,5 см Направа и уплътняване на основа от несортиран трошен камък - два пласта по 20 - 25 см. Направа на покрит окоп с бетонови тръби Ф400, пред входове на имоти, Направа на облицован окоп с бетонови плочи


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 00016-2015-0007-1 от 01.09.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Пътприбор ООД, ЕИК 831854370, ул.Дойран № 9, вх.А, Република България 1680, София, Тел.: 02 9586484, E-mail: a.nikolov@patpribor.com, Факс: 02 9586484

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: patpribor.com.

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Извършване на допълнителни Строително – монтажни работи за основен ремонт на 1. Общински път LOV3009 кв."Зла река" /път ІІІ - 607/ - Гробищен парк; 2. Общински път LOV 3016 /път ІІІ -3505 - Дебнево - Велчево/ - м. Мачковци и 3.Общински път LOV 2003 /път ІІІ -607 - кв. Острец - м. Маришница

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

17.09.2015 г. 

Крайна дата

28.10.2015 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
34911.7 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

12.11.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
34879.42 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

19.11.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Младен Максимов Пелов
Длъжност: Кмет на Община Априлци