Версия за печат

00016-2015-0005

BG-Априлци:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Априлци, ул. Васил Левски № 109, За: Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Място/места за контакт: Община Априлци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-541-00016_2015_0005.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Строителство
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 167 от 19.05.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00016-2015-0005
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Извършване на Строително – монтажни работи за основен ремонт на общински пътища; LOV3009 кв."Зла река" /път ІІІ - 607/ - Гробищен парк" - дължина около 1,000 км - град Априлци - община Априлци; LOV 3016 /път ІІІ -3505 - Дебнево - Велчово/ - м. Мачковци " и LOV 2003 /път ІІІ -607 - кв. Острец - м. Маришница "; Извършване на Строително – монтажни работи за ремонт на улична мрежа в Община Априлци: ул. "Габровница" - гр. Априлци - кв."Видима"; ул. "Старо Скандало" и ул. "Лъката" - с. Скандало"; улица с идентификатор 52218.513.142 по кад.карта на гр.Априлци; улица „Младост” кв.Видима, гр.Априлци"; улица „Мала река” кв.Зла река, гр.Априлци" и улица „Касалийска” кв.Ново село, гр.Априлци".


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 00016-2015-0005-1 от 23.07.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Пътприбор ООД, ЕИК 831854370, ул.Дойран № 9, вх.А, Република България 1680, София, Тел.: 02 9586484, E-mail: a.nikolov@patpribor.com, Факс: 02 9586484

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: patpribor.com.

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Извършване на Строително – монтажни работи за основен ремонт на 1. Общински път LOV3009 кв."Зла река" /път ІІІ - 607/ - Гробищен парк; 2. Общински път LOV 3016 /път ІІІ -3505 - Дебнево - Велчево/ - м. Мачковци и 3.Общински път LOV 2003 /път ІІІ -607 - кв. Острец - м. Маришница

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

17.09.2015 г. 

Крайна дата

28.10.2015 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
138352.13 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

12.11.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
138350.4 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

19.11.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Младен Максимов Пелов
Длъжност: Кмет на Община Априлци