Версия за печат

00096-2015-0001

BG-Видин:

РЕШЕНИЕ

Номер: 4 от 19.11.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Център за спешна медицинска помощ - Видин, ул. Цар Симеон Велики 119, За: Станислав Милчев Стоянов, Република България 3700, Видин, Тел.: 094 600882, E-mail: csmp_vd@abv.bg, Факс: 094 600886

Място/места за контакт: Център за спешна медицинска помощ - Видин

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.csmpvidin.alle.bg.

Адрес на профила на купувача: www.csmpvidin.alle.bg..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка/покупка чрез лицензирана стокова борса на автомобилно гориво (бензин А-95Н -1500 л.и Дизелово гориво- 126000 л.) и консумативи за МПС (автомобилни масла и смазочни материали -615 л.) за нуждите ЦСМП – Видин и филиалите му , за срок от 3 години. Обособена позиция № 1 - автомобилно гориво (бензин А-95Н и Дизелово гориво). Обособена позиция № 2 - консумативи за МПС (автомобилни масла и смазочни материали).

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обект на поръчката е доставка на стоки, определени по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържища и одобрен от Министерския съвет с Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). С чл.38, ал.1 от ППЗОП се регламентира, че в случаите на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП, когато предмет на обществената поръчка е доставка на стоки, определени по списък, договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържища. С избраната процедура се постига реализиране на целите и принципите на ЗОП, а именно: осигуряване на ефективност при разходване на бюджетни средства, публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност, недопускане на дискриминация.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

19.11.2015 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Станислав Петров Поломски
Длъжност: Директор на Център за спешна медицинска помощ - Видин