Версия за печат

00485-2013-0001

BG-Завет:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ОБЩИНА ЗАВЕТ, ул.Лудогорие 19, За: Зюлфие Алиосманова Исмаил, Р.България 7330, Завет, Тел.: 08442 2020, E-mail: zavet@zavet-bg.com, Факс: 08442 2016

Място/места за контакт: гр.Завет, ул.Лудогорие №19

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.zavet-bg.com.

Адрес на профила на купувача: http://zavet-bg.com/zavetbgcom/page.php?106.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: УД-02-36 от 28.01.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00485-2013-0001
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

'Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на зала за спорт и три броя комбинирани спортни площадки на територията на община Завет по проект: „Подобряване достъпа на населението на община Завет, област Разград до спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги” по ДОГОВОР № 17/321/01332 от 27.11.2012 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Завет за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 155 от 20.05.2013 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

„ЛАНДАРХДИЗАЙН” ЕООД ГР. РАЗГРАД, ЕИК 116591374, представлявано от Зорка Андонова Лилова - Управител, ул. „Абритус” бл. № 25, ап. № 24, Р.България 7330, Разград, Тел.: 00359896 697969, E-mail: lilova_z@abv.bg

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Извършване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството по изготвен инвестиционен проект във всички отделни негови части съгласно чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ за следния обект: „Изграждане на зала за спорт и три броя спортни площадки на територията на община Завет по проект: „Подобряване достъпа на населението на община Завет, област Разград до спортни и свърза със свободното време и отдиха услуги””

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

16.06.2014 г. 

Крайна дата

12.09.2015 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
10000 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 100% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

12.09.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
10000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно чл.7, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки информацията за изпълнен договор за обществената поръчка се изпраща от възложителя в едномесечен срок, след като е изпълнено последното дължимо плащане и е прието съответното изпълнение.


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

18.11.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Ахтер Сюлейманов Велиев
Длъжност: Кмет на община Завет