Версия за печат

02709-2015-0067

BG-Никопол: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760180

Северозападно държавно предприятие - Териториално поделение - Държавно горско стопанство Никопол, ул. Васил Левски № 27, За: инж. Светослав Ганчев, Република българия 5940, Никопол, Тел.: 06541 2797, E-mail: persin@abv.bg, Факс: 06541 3034

Място/места за контакт: СЗДП - ТП - ДГС Никопол ул. Васил Левски № 27

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151118ehad5649375.

Електронен достъп до информация: www.szdp.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Дейности по чл.165, ал.1 от Закона за горите

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на горива, смазочни материали, автокозметика и аксесоари чрез карти за безналично плащане за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Никопол.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Място на изпълнение на поръчката: Република България, бензиностанции и посочени търговски обекти на участника, определен за изпълнител, находящи се на територията на общините : гр. Никопол , гр. Белене и гр.Гулянци.
Код NUTS: BG314
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на течни горива, масла и смазочни материали и спирачни течности както следва: Бензин А95-Н, Дизелово гориво, моторни, хидравлични, трансмисионни масла, спирачна течност, антифриз, течност за чистачки, автокозметика и аксесоари.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

09100000

Описание:

Горива

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количествата са според потребностите на ТП - ДГС Никопол до изчерпване на паричните средства по настоящата поръчка.

Стойност, без да се включва ДДС
90000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие съгласно чл. 59, ал. 2 и чл. 60 от ЗОП е определена като абсолютна сума в размер, както следва: 900.00 (деветстотин) лева. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Банковата сметка на възложителя ТП - Държавно горско стопанство Никопол гр. Никопол е: IBAN – BG 45 STSA 93000015846752 BIC код – STSA BG SF „ДСК“ АД - клон Никопол Банковата гаранция следва да бъде издадена както от банка, намираща се на територията на Република България, така и от друга банка в чужбина. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да съвпада със срока на валидност на офертата. При представяне на гаранцията за участие, в платежното нареждане или съответно в банковата гаранция изрично се посочва наименованието на поръчката за която се участва. Гаранция за изпълнение съгласно чл. 59, ал. 3 и чл. 60 от ЗОП – парична сума или банкова гаранция по избор на участника в размер на 3 % (три процента) от стойността на поръчката, вносима, респ. представена след като участникът бъде определен за изпълнител на поръчката. Гаранциите във формата на парична сума се внасят по банков път по сметка на ТП ДГС Никопол: IBAN – BG 45 STSA 93000015846752 BIC код – STSA BG SF „ДСК“ АД - клон Никопол а банковата гаранция – оригинал, издаден от българска или чуждестранна банка със срок на валидност – с 30 /тридесет/ дни по–дълъг от срока на договора. При представяне на гаранцията за изпълнение, в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка: А/ оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; Б/ е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Гаранциите за участие на участниците се освобождават: 1. на отстранените участници в срок 5 /пет/ работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител; 2. на класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок 5 /пет/ работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. 3. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок 5 /пет/ работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. 4. Когато с влязло в сила решение Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие. Възложителят освобождава гаранциите по т. 1, 2 и 3 без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката. Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на доставките в български лева, чрез банков превод по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в издадените от него фактури, след издадена оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съдържаща задължителните реквизити съгласно Закона за счетоводството, Закона за Данък добавена стойност и ППЗДДС. (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура за всички извършени зареждания на моторни превозни средства през съответния месец, придружена с разпечатка по карти за видовете и количествата доставени видове течни горива и смазочни материали. (3) При зареждане, на шофьора на всяко МПС се изготвя фискален бон, удостоверяващ вида на горивото, количеството, цената и лицето/МПС-то, заредил/о горивото. (4) Фактурите се издават и изпращат на Възложителя до 5-то число на месеца, следващ месеца, през който са осъществени зарежданията на моторните превозни средства. Към всяка фактура се изготвя приложение (обобщен отчет), което съдържа минимум следната информация: клиентски номер на карта за безкасово плащане, рег. № на МПС, дата на зареждането, номер на фискален бон, адрес на търговския обект (бензиностанции), в които е осъществено зареждането на МПС, вида и количество гориво и смазочни материали, единична цена без вкл. ДДС, както и обобщена информация за всяка карта по отделно.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Офертата следва да съдържа:1. Оферта по образец – Приложение № 1.; 2. Документ за закупена документация за участие – заверено копие (в случай, че същата е закупена).; 3. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума.; 4. Представяне на участника, което включва: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.; 5. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.; 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал.8, т.2 от ЗОП (освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата). (Приложение №3). Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за обществени поръчки относно използването на подизпълнители - Приложение № 9. Посочват се подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, в случаите когато участника предвижда участие на такива и дела на тяхното участие. Подизпълнителите да трябва да отговарят само на условията по чл. 47, ал.1 и 5 от ЗОП; подизпълнителите следва да се посочват в офертата и да докажат, че за тях не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и 5 от ЗОП; екземпляр от проекто-договорът се подписва и от подизпълнителя, същият трябва да го попълни съгласно условията, важащи за изпълнителя; разплащане при наличие на договор за подизпълнение – приемането на работата се извършва в присъствието на изпълнителя и подизпълнител/и; не се извършва окончателно плащане без доказателства за разплащане към подизпълнителите; забранява се превъзлагане.; 7.Декларация по чл. 55, ал. 5 от Закона за обществени поръчки за съгласие от подизпълнителя - Приложение № 2. Изискванията към подизпълнителите се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. При участие на подизпълнители участникът представя - подписани от подизпълнителите Декларация– Приложение № 3; Декларация– Приложение № 4.; 8. Декларация по чл.47, ал.1, 5, 9, ал.2, т.4 от Закона за обществени поръчки – Приложение № 4.; 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществени поръчки за съгласие с проекто договора – Приложение №5.; 10. Списък по по чл. 56, ал. 1, т. 14 от Закона за обществени поръчки – Приложение № 14; 11. Подписан и подечатан проект на договор: Приложение № 12.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Размера на финансовия ресурс, с който разполага кандидатът или участникът – минимум 50% от стойността на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Кандидатите или участниците могат да доказват наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи: 1. удостоверениe от банкa; 2. годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществени поръчки. Приложение № 8 - Прилага се документ, доказващ че участникът разполага с обект, находящ се на територията на общините на гр. Никопол, гр.Белене и гр. Гулянци – документ за собственост, договор за наем или друг.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Приложение № 6 от документацията за участие – декларация, съдържаща списък на основните договори за услуги, свързани с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, съгл. чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществени поръчки; /Минимум един изпълнен договор за услуга и доставка, сходен с предмета на поръчката/

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
07.01.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Комплектът офертни документи може да бъде закупен всеки работен ден срещу заплащане на сумата от 10 /десет/ лева с ДДС, внесена по сметката на възложителя ТП Държавно горско стопанство Никопол: IBAN – BG 45 STSA 93000015846752 BIC код – STSA BG SF „ДСК“ АД - клон Никопол Документацията е платима в случай, че участникът е заявил, че иска да получи документацията разпечатана в административната сграда на ТП ДГС Никопол или същата да му бъде изпратена по пощата. Съгласно чл. 28, ал. 6 от ЗОП документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението. Възложителят предоставя документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка, като в този случай съответното лице дължи заплащане на цената на документацията, посочена в обявлението. Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на Интернет страницата на Северозападно държавно предприятие - www. szdp.bg, „Профил на купувача“.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
07.01.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 08.01.2016 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на ТП - ДГС Никопол, гр. Никопол, ул. "Васил Левски" № 27

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл. 12 и следващете от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.11.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ