00267-2015-0092

BG-Пловдив: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Петя Гавазова - главен експерт в дирекция Обществени поръчки, РБългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 656751, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 660571

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151113xkwC2366408.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Деловодство, РБългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 656724

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на консултант за извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строително-монтажни работи и влаганите материали при реализация на строеж за възстановяване инженерната инфраструктура, изграждане на нов КПП, пътна връзка с комуникационно-транспортната система на кв. „Гладно поле”, вътрешни пътни връзки и огради за осигуряване нормалното функциониране на войскови район 1536”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: град Пловдив
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

С влязъл в сила ПУП - План за регулация и застрояване на кв. „Гладно поле”, одобрен с Решение №64, взето с протокол №8 от 14.04.2005 г. на Общински съвет - Пловдив се предвижда изграждане на нова улична мрежа, която засяга поземлени имоти, съставляващи войскови район (ВР) №1536, с което се нарушава нормалното му функциониране. Подлежат на разрушаване: сграда №174 Контролно-пропускателен пункт (КПП) със застроена площ 42 кв.м, портал и ограда (УПИ І-9 от кв. 10) и ограда в УПИ І-12 от кв. 9. С разрушаването на сграда №174 и изместването на регулационната линия по ул. „Д-р Георги Странски” в участъка от о.т.80 сграда №174 се засягат елементи на инженерната инфраструктура на войсковия район. Прекъсват се комуникационно-транспортна връзка на войсковия район към ул. „д-р Георги Странски” и два броя подземни съобщителни кабели (ТПП50 и ТПП20), свързващи подлежащия на събаряне КПП с телефонна централа, разположена в сграда №201. С изместването на оградата в участъка по ул. „Ген. Радко Димитриев” от о.т. 57 до о.т. 60 се премахва пътен участък, осигуряващ кръгово движение пред сграда №242. Настоящата обществена поръчка е с цел извършване на оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строително-монтажни работи и влаганите материали при реализация на строеж за възстановяване инженерната инфраструктура, изграждане на нов КПП, пътна връзка с комуникационно-транспортната система на кв. „Гладно поле”, вътрешни пътни връзки и огради за осигуряване нормалното функциониране на войскови район 1536.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71521000, 71530000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството
Строителни консултантски услуги

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общата стойност на обществената поръчка е 25 000 лв. без ДДС, съответно 30 000 лв. с влючен ДДС и е максимална за Възложителя. Ценово предложение надвишаващо посочената стойност няма да бъде допуснато до оценка и класиране.

Прогнозна стойност без ДДС
25000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

5


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

При подписване на конкретен договор изпълнителят представя гаранция за изпълнението на договора – парична сума, преведена по банкова сметка на Община Пловдив: ТБ ИНВЕСТБАНК АД – клон Пловдив, IBAN: BG57 IORT 7375 3302 0000 03, BIC: IORTBGSF или безусловна и неотменима банкова гаранция в оригинал, в полза на Възложителя със срок на валидност не по-малко от 5 месеца, считано от датата на представяне на документите за сключване на договор. Размерът на гаранцията за изпълнение е 3 (три) на сто от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава, при условията и в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. За получаване на авансовото плащане Изпълнителят следва да представи банкова гаранция за авансово плащане, която трябва да бъде в пълния размер на авансовото плащане, безусловна и неотменима в полза на Възложителя със срок на валидност 120 (сто и двадесет) дни. В случай, че срокът на гаранцията за авансово плащане изтече преди окончателното изпълнение на договора, Изпълнителят се задължава своевременно да я продължи с определен от Възложителя срок. Гаранцията за авансовото плащане се освобождава в 30 дневен срок след изпълнение предмета на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

1. Авансово плащане – 30% от стойността на договора, платими след датата на уведомлението от страна на Възложителя, с което стартира изпълнението на настоящия договор и представяне на фактура - оригинал, изготвена съгласно изискванията на Закона за счетоводството. За получаване на авансовото плащане Изпълнителят следва да представи банкова гаранция за авансово плащане, която трябва да бъде в пълния размер на авансовото плащане, безусловна и неотменима в полза на Възложителя със срок на валидност 120 (сто и двадесет) дни. В случай, че срокът на гаранцията за авансово плащане изтече преди окончателното изпълнение на договора, Изпълнителят се задължава своевременно да я продължи с определен от Възложителя срок. Гаранцията за авансовото плащане се освобождава в 30 дневен срок след изпълнение предмета на договора. 2. Окончателно плащане на стойността на договора се заплаща от Възложителя в срок до 30 (тридесет) дни след въвеждане на обекта в експлоатация и представяне на фактура - оригинал, изготвена съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

От участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка се отстранява участник за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2а и т. 5 от Закона за обществените поръчки.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Съдържание на плик №1 „Документи за подбор”: 1.1. Документ Оферта – попълнен съгласно приложеното в документацията Приложение №1. 1.2. Представяне на участника, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие с законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение №2 и в) Лицата - участници, подизпълнители и членове на обединение, които ще извършват „консултантски услуги в строителството”, трябва да представят доказателствата за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2, съобразно дейностите, които ще изпълняват, а именно: - Валидно удостоверение/Лиценз за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 съгласно Закона за устройство на територията (заверено копие) или декларация (в свободен текст), в която се посочва номер на удостоверението/лиценза, под който може да бъде намерен участника/член на обединението в регистъра на лицата извършващи дейността консултанти в строителството по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, публикуван в сайта на Дирекция за национален строителен надзор. Чуждестранните лица представят копие от документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ. 1.3. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документи, подписани от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. 1.4. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от Възложителя в обявлението на настоящата обществена поръчка. 1.5. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липсата на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Приложения №3). 1.6. Видовете работи от предмета на настоящата обществена поръчка, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (Приложение №4). 1.7. В случаите, когато е приложимо Декларация за съгласие от подизпълнител (Приложение №5) 1.8. Декларация за приемане на условията в проекта на договора, приложен към настоящата документация (Приложение №6). 1.9. Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника. 1.10. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител (Приложение №7) Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по точка 1.2., букви „а” и „б” се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по точка 1.2., буква „в” се представят от участника в обединението, който ще изпълнява съответната дейност, а по точка 1.4. се представя само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието с критериите за подбор. Съгласно разпоредбите на ЗОП декларацията по т. 7.1.2, буква „б” се представя за лицата, които представляват участника/член на обединение. Съгласно разпоредбите на чл. 24а, ал. 1от ППЗОП декларацията по точка 7.1.5 се представя за лицата, които представляват участника. 2. Съдържание на Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, съдържащ техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение №8 от документацията за участие. 3. Съдържание на Плик №3 „Предлагана цена”попълнено от участника Ценово предложение - Приложение №9 от документацията за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изисквания за икономически и финансови възможности.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изисквания за икономически и финансови възможности.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: - Участникът трябва да представи списък (по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП) на услугите, които са еднакви с предмета на обществената поръчка, изпълнение през последните три години, считана от датата на подаване на офертата. Списъкът следва да съдържа - стойностите, датите и получателите на услугата, заедно с доказателства за извършената услуга (подпечатан и подписан от представляващия участника); - Участникът следва да представи заверено копие от валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на обществената поръчка, издаден по реда на чл. 53, ал. 3 от ЗОП. Възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени от други органи, участановени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството; - Участникът следва да представи заверено копие от валиден сертификат за управление на сигурността на информацията ISO ISO 27001:2005 или еквивалент, с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на обществената поръчка, издаден по реда на чл. 53, ал. 3 от ЗОП. Възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени от други органи, участановени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството;
Минимални изисквания: - Участникът следва да е изпълнил минимум три услуги през последните три години, чийто предмет е „консултантски услуги в строителството” за обекти минимум четвърта категория, считано от датата на подаване на офертата. „Изпълнени услуги” са такива, които са приключили в посочения по-горе период; - Участникът следва да има внедрена и действаща система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват на сертификация „консултантски услуги в строителството”; - Участникът следва да има внедрена и действаща система за управление на сигурността на информацията, отговаряща на изискванията на международен стандарт ISO 27001:2005 или негов еквивалент, с обхват на сертификация „консултантски услуги в строителството”;
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
15.12.2015 г.  Час: 17:15
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
15.12.2015 г.  Час: 17:15
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 16.12.2015 г.  Час: 10:00
Място

гр. Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, етаж 3, зала 36

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Настоящето обявление е изпратено по електронен път и Възложителят предоставя пълен достъп до документацията за участие в процедурата на адреса на Профила на купувача на Община Пловдив, посочен в Раздел І.1) от настоящето обявление. Разясненията по документацията и съобщението за отваряне на ценовите оферти на участниците ще бъдат публикувани на същия адрес.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.11.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ