00325-2015-0025

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

УМБАЛ Свети Георги ЕАД, бул. Пещерско шосе 66, За: Христо Петков - специалист обществени поръчки, Република България 4002, Пловдив, Тел.: 032 602930, E-mail: op@unihosp.com, Факс: 032 644058

Място/места за контакт: Отдел Превно обслужване и обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.unihosp.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151112loDc3194810.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Закупуване на 5 броя автомобила за нуждите на звено „Автотранспорт"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: УМБАЛ Свети Георги ЕАД, гр. Пловдив, База 2 - бул. Васил Априлов 51А
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Закупуване на 5 броя автомобила за нуждите на звено „Автотранспорт“ - 2 броя реанимационни линейки, автомобил за нуждите на звено "Стерилизация", автомобил за нуждите на звено "Болнична кухня" и автомобил за нуждите на администрацията, съгласно техническа спецификация на автомобилите - Приложение №1 от документацията за участие.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34110000, 34114122

Описание:

Леки автомобили
Превозни средства за превоз на пациенти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

2 броя реанимационни линейки, един автомобил за нуждите на звено "Стерилизация", един автомобил за нуждите на звено "Болнична кухня" и един автомобил за нуждите на администрацията

Прогнозна стойност без ДДС
170000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Размер на гаранцията за участие – 1% от прогнозната стойност на обществената поръчка. 1.1. Гаранция за участие в процедурата – парична сума, преведена по банкова сметка на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД или платена в касата на лечебното заведение, или безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска банка в полза на Възложителя. 1.2. Банкова гаранция - представя в оригинал. Кандидатът, участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение съгласно чл. 60 от ЗОП. 2. Размер на гаранцията за изпълнение на договора - 2 % от стойността на договора без ДДС 2.1. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. 2.2. При внасяне на банкова гаранция, или платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. 2.3. Гаранцията за изпълнение се задържа и освобождава в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Сметка за постъпване на гаранция за участие/гаранция за изпълнение под форма на парична сума: Получател: УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД, гр. Пловдив Банка: ЦКБ АД – клон Пловдив IBAN: BG 72 CECB 9790 1051 2974 00 BIC: CECBBGSF

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Автомобилите ще бъдат заплатени със средства на лечебното заведение.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Представяне на участника, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 2. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 4. Доказателствата за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП; 5. Доказателствата за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП; 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 7. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (ако се предвиждат такива); 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 9. Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 10. Списък на всички документи и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Удостоверение от банка, издадено до 30 дни преди подаване на офертата, за наличие на свободен финансов ресурс, с посочване на конкретна сума, с която разполага участника (в оригинал); или 2. Счетоводен баланс, съставен от участника до 30 дни преди подаване на офертата (в оригинал) и подписан от законния представител и счетоводителя на участника.
Минимални изисквания: Участниците следва да разполагат със свободен финансов ресурс, възлизащ на не по-малко от 20 % от прогнозната стойност на поръчката.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на основните договори за доставки, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години от участника, включително стойностите, датите и получателите, както и характеристики на доставените автомобили. 2. Доказателства за извършените доставки – предоставят се под формата на удостоверения, издадени от съответните получатели или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.
Минимални изисквания: Участниците трябва за последните три години (2012, 2013 и 2014 г.), считано от крайния срок за подаване на офертите, да са изпълнили успешно най-малко 2 (две) доставки на МПС, еднакви или сходни с предмета на поръчката. Тези 2 (два) договора следва да са с вече приключило изпълнение. Под сходни с предмета на поръчката ще се разбират доставки на автомобили с клас минимум М1 съгласно определенията от Директива 2007/46/ЕО - превозни средства, проектирани и построени за превозване на пътници с не повече от осем места в допълнение към мястото на водача.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Цена на предлаганите автомобили; тежест: 52
Показател: Техническо състояние и възможности; тежест: 38
Показател: Срок на доставка; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
04.12.2015 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
11.12.2015 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 14.12.2015 г.  Час: 08:00
Място

УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, административна сграда, заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите могат да присъстват лицата по чл.68, ал.3 от ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е безплатна и достъпна за преглед и изтегляне свободно от профила на купувача на Възложителя на електронен адрес http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151112loDc3194810 По искане на заинтересовано лице документацията може да му бъде изпратена по пощата за негова сметка, като в такъв случай следва да бъде заплатена цена на документацията за участие в процедурата в размер на 6 лв. с ДДС, които се заплащат в касата на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД на адрес гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 66 или по банков път на следната банкова сметка на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД Банка: ЦКБ АД – клон Пловдив IBAN: BG 72 CECB 9790 1051 2974 00 BIC: CECBBGSF

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.11.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ