Версия за печат

00858-2015-0003

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, ул. Цар Асен № 24, За: Румен Кирилов Киров - помощник ректор, Р България 4000, Пловдив, Тел.: 032 625552, E-mail: kirov@рu-uni.bg, Факс: 032 625552

Място/места за контакт: ул. Цар Асен № 24

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uni-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: www.uni-plovdiv.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

ДОСТАВКА НА КОМПЮТРИ И ПЕРИФЕРНАТЕХНИКА” ЗА ПУ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ГР.ПЛОВДИВ ПО 7 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. Пловдив, ул. Цар Асен 24
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Поръчката е с предмет доставка на НАСТОЛНИ КОМПЮТРИ; ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ; МОНИТОРИ; ПРИНТЕРИ, МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА, СКЕНЕРИ; ПРЕЗЕНТАЦИОННА ТЕХНИКА; ПЕРИФЕРИЯ; СЪРВЪРНИ СИСТЕМИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ЛОКАЛНИ МРЕЖИ.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30213100, 30213300, 30213200, 33195100, 30232110, 30216110, 48820000, 30236000, 38652120

Описание:

Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
Настолен компютър
Таблетен компютър
Монитори
Лазерни принтери
Скенери за компютри
Сървъри
Различни видове компютърен хардуер
Видеопроектори

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Настолни компютри - 3 броя; преносими компютри -22 броя; монитори - 2 броя; принтери -6 броя; мутифункционални устройства - 3 броя; скенери - 9 броя; презентационна техника - 9 броя; периферия -18 броя; сървърни системи и оборудване за локални мрежи - 201 броя.

Прогнозна стойност без ДДС
134350 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

30


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за изпълнение: 1. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми и в съответните долупосочени размери: - парична сума; - банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Размери на гаранцията за изпълнение: Гаранцията за изпълнение се определя в размер на 3 % от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение трябва да покрива срока на договора и 1 месец след изтичане срока на договора Сметка за внасяне на гаранцията за изпълнение под формата на парична сума: IBAN:BG33UNCR75273154632000, BIC КОД UNCRBGSF, Банка: УникредитБулбанк, клон Пловдив Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Гаранция за участие. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми и в съответните долупосочени размери: - парична сума; - банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Сметка за внасяне на гаранцията за участие под формата на парична сума: IBAN:BG33UNCR75273154632000, BIC КОД UNCRBGSF, Банка: УникредитБулбанк, клон Пловдив Гаранцията за участие, когато е банкова, трябва да покрива срока на валидност на офертите от 180 календарни дни. Размерът на гаранцията за участие по отделните обособени позиции е както следва: 1. Обособена позиция 1 - 29 лева; 2. Обособена позиция 2 - 217 лева; 3. Обособена позиция 3 - 3 лева; 4. Обособена позиция 4 - 52 лева; 5. Обособена позиция 5 - 87 лева; 6. Обособена позиция 6 - 44 лева; 7. Обособена позиция 7 - 909 лева;

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

бюджетни средства

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Заявление за участие по образец. (образец 1). 2. Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата – списъкът е подготвен по приложен образец (образец 2) и трябва да съдържа детайлно описание на приложените документи и да е подписан от участника. 3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ Участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да се отнася за конкретната процедура. 4. Представяне на Участника по чл. 56, ал. 1, т.1 от ЗОП, което включва: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. За представянето си участникът попълва приложения към документацията Образец 3. Ако в процеса на процедурата се измени декларираната информация в Административните сведения, Участникът трябва да представи в срок от 5 работни дни попълнен образец 3 с актуалната информация. 5. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: документите по чл.56, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; документите по чл.56, ал. 1, т. 5 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6; 6. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. (образец 4) за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания по чл.47, ал.2 от ЗОП. 7. Декларация за подизпълнителите по чл. 56 ал. 1 т. 8 от ЗОП. (образец 5); 8. Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП за липса на обстоятелства чл. 55 , ал. 7 за липса на свързаност с други участници или кандидати, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП (Образец 6) 9. Документи, доказващи техническите възможности на Участника: 10. Декларация по чл. 56 ал. 1 т. 12 от ЗОП за приемане условията в проекта на договор (образец 7); 11. Документ за внесена гаранция за участие. 12. Декларация за ново оборудване (Образец 8) 13. Декларация за даване на съгласие за участие като подизпълнител (Образец 9) 14. Когато Участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език: документът за регистрация се представя в официален превод, а всички останали документи, които са на чужд език, се представят и в превод на български език. Когато Участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят съобразно изискванията на чл. 25 ал. 8 от ЗОП. 15. Техничеко предложение за изпънение на поръчката /поставя с в плик № 2/ 16. Ценова оферта /поставя се в плик № 3/.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се поставят изисквания за иконоически и финансови възможности
Минимални изисквания: Не се поставят изисквания за иконоически и финансови възможности
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Сертификат за внедрена система за управление качеството от производителя по EN ISO 9001 или еквивалентен за производителя – заверено копие от участника, придружено с превод на български език (когато документът е на чужд език). Сертификацията трябва да е с обхват обхвата на обществената поръчка. Участникът може да представи и други доказателства за въведени еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 2. Сертификат за внедрена система за управление качеството по EN ISO 9001 или еквивалентен за Участника – заверено копие от участника, придружено с превод на български език (когато документа е на чужд език) за участника. Сертификацията трябва да е с обхват обхвата на обществената поръчка. Участникът може да представи и други доказателства за въведени еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 3. Наличие на сервизна база в страната– удостоверява се с договор или друг документ по преценка на участника.
Минимални изисквания: 1. Сертификат за внедрена система за управление качеството от производителя по EN ISO 9001 или еквивалентен за производителя – заверено копие от участника, придружено с превод на български език (когато документът е на чужд език). Сертификацията трябва да е с обхват обхвата на обществената поръчка. Участникът може да представи и други доказателства за въведени еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 2. Сертификат за внедрена система за управление качеството по EN ISO 9001 или еквивалентен за Участника – заверено копие от участника, придружено с превод на български език (когато документа е на чужд език) за участника. Сертификацията трябва да е с обхват обхвата на обществената поръчка. Участникът може да представи и други доказателства за въведени еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 3. Наличие на сервизна база в страната– удостоверява се с договор или друг документ по преценка на участника.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
14.12.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
14.12.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 15.12.2015 г.  Час: 10:00
Място

гр. Пловдив, ул. Цар Асен № 24, заседателна зала на ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕДАРСКИ.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбите на чл.120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.11.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция НАСТОЛНИ КОМПЮТРИ
1) Кратко описание

Доставка на настолни компютри, съгасно технически характеристики по техническа спецификация - Приложение № 13.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30213300

Описание:

Настолен компютър

3) Количество или обем

3 броя

Прогнозна стойност, без ДДС
2900 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ
1) Кратко описание

Доставка на преносими компютри, съгасно технически характеристики по техническа спецификация - Приложение № 13.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30213100, 30213200

Описание:

Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
Таблетен компютър

3) Количество или обем

22 броя

Прогнозна стойност, без ДДС
21740 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция МОНИТОРИ
1) Кратко описание

Доставка на монитори, съгасно технически характеристики по техническа спецификация - Приложение № 13.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33195100

Описание:

Монитори

3) Количество или обем

2 броя

Прогнозна стойност, без ДДС
300 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция ПРИНТЕРИ, МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА, СКЕНЕРИ
1) Кратко описание

Доставка на принтери, мултифункционални устройства, скенери, съгласно техническа спецификация Приложение 13.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30232110, 30216110

Описание:

Лазерни принтери
Скенери за компютри

3) Количество или обем

18 броя

Прогнозна стойност, без ДДС
5270 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция ПРЕЗЕНТАЦИОННА ТЕХНИКА
1) Кратко описание

Доставка на презентационна техника съгласно техническа спецификация Приложение № 13.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

38652120

Описание:

Видеопроектори

3) Количество или обем

9 броя

Прогнозна стойност, без ДДС
8770 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция ПЕРИФЕРИЯ
1) Кратко описание

Доставка на периферия за компютри, съгласно техническа спецификация Приложение № 13.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30200000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности

3) Количество или обем

18 броя

Прогнозна стойност, без ДДС
4455 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция СЪРВЪРНИ СИСТЕМИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ЛОКАЛНИ МРЕЖИ
1) Кратко описание

Доставка на СЪРВЪРНИ СИСТЕМИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ЛОКАЛНИ МРЕЖИ съгласно техническа спецификация - Приложение № 13

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

48820000

Описание:

Сървъри

3) Количество или обем

201 броя

Прогнозна стойност, без ДДС
90915 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30