Версия за печат

00858-2015-0003

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: Рзз-5101 от 13.11.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, ул. Цар Асен № 24, За: Румен Кирилов Киров - помощник ректор, РБългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 625552, E-mail: kirov@рu-uni.bg, Факс: 032 625552

Място/места за контакт: ул. Цар Асен № 24

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uni-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: www.uni-plovdiv.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

ДОСТАВКА НА КОМПЮТРИ И ПЕРИФЕРНАТЕХНИКА” ЗА ПУ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ГР.ПЛОВДИВ ПО 7 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на поръчката е над праговете пососочени в чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №0 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

13.11.2015 г. 


Възложител

Трите имена: проф. д-р ЗАПРЯН АНГЕЛОВ КОЗЛУДЖОВ
Длъжност: Ректор